intTypePromotion=1

Thông tư 02/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư 02/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña NG©N HµNG NHµ N¦íC VIÖT NAM Sè 02/2004/TT­NHNN  ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004 H¦íNG DÉN VIÖC Ký quü T¹I  NG¢N HµNG §èI VíI DOANH NGHIÖP HO¹T §éNG  XUÊT KHÈU LAO §éNG  Thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 5 §iÒu 9 vµ Kho¶n 6 §iÒu   26   NghÞ   ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP   ngµy   17/7/2003   cña   ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh Bé  luËt Lao   ®éng vÒ  ngêi lao  ®éng ViÖt Nam lµm viÖc  ë  níc ngoµi vµ   sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam híng dÉn viÖc ký  quü   t¹i  ng©n  hµng   ®èi  víi  doanh  nghiÖp   ho¹t   ®éng  xuÊt  khÈu   lao ®éng nh sau: I. §èI T¦îNG ¸P DôNG Vµ PH¹M VI §IÒU CHØNH 1. Th«ng t nµy quy ®Þnh vÒ viÖc c¸c doanh nghiÖp ho¹t   ®éng xuÊt khÈu lao ®éng theo §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/ N§­CP ngµy 17/7/2003 thùc hiÖn ký  quü  t¹i mét ng©n hµng  th¬ng m¹i (sau ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp vµ ng©n hµng). 2. Doanh nghiÖp, ng©n hµng vµ  bªn cã  liªn quan thùc   hiÖn viÖc më tµi kho¶n, sö dông vµ qu¶n lý tµi kho¶n tiÒn  ký quü theo ®óng quy ®Þnh cña Th«ng t nµy vµ ph¸p luËt cã  liªn quan: II. Më, Sö DôNG Vµ QU¶N Lý TµI KHO¶N Ký Quü  HO¹t §éNG XUÊT KHÈU LAO §éNG 1. Doanh nghiÖp ký  quü  sè  tiÒn theo møc quy  ®Þnh t¹i  Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP ngµy 17/7/2003  ®Ó  c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn xem xÐt cÊp giÊy phÐp  ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. Sè tiÒn ký quü nµy ph¶i duy  tr× trong suèt thêi gian doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu   lao ®éng. Trêng hîp doanh nghiÖp  ®îc ng©n hµng cho rót tiÒn ký  quü   ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých  ®a ngêi lao  ®éng ViÖt Nam  ë  níc   ngoµi   vÒ   níc   theo   yªu   cÇu   b»ng   v¨n   b¶n   cña   Bé   Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3 Môc nµy,   th×  trong kho¶ng thêi gian tèi  ®a lµ  30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  rót tiÒn ký quü, doanh nghiÖp ph¶i nép bæ sung cho ®ñ møc  ký  quü  quy  ®Þnh. NÕu doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn, ng©n 
  2. 2 hµng göi v¨n b¶n th«ng b¸o cho Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. 2. Thùc hiÖn ký quü:  a.   Doanh   nghiÖp   göi   ng©n   hµng   giÊy   ®Ò   nghÞ   ký   quü  ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng (mÉu Phô lôc 01). b. Ng©n hµng vµ  doanh nghiÖp ký  kÕt hîp  ®ång ký  quü  phï hîp víi quy ®Þnh cña Th«ng t nµy vµ ph¸p luËt cã liªn  quan,  trong   ®ã  cã  c¸c  néi  dung:  tªn,  ®Þa chØ cña doanh  nghiÖp vµ ng©n hµng; sè tiÒn ký quü; l∙i suÊt tiÒn göi ký  quü;   më   vµ   sö   dông   tµi   kho¶n   ký   quü;   rót   tiÒn   ký   quü;  hoµn tr¶ tiÒn ký quü; tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vµ c¸c tho¶  thuËn kh¸c. c. Ng©n hµng h¹ch to¸n sè  tiÒn ký  quü  vµo tµi kho¶n  "NhËn ký quü b»ng ®ång ViÖt Nam ­ b¶o ®¶m c¸c kho¶n thanh  to¸n kh¸c" vµ x¸c nhËn viÖc doanh nghiÖp ký quü ho¹t ®éng   xuÊt khÈu lao ®éng (mÉu Phô lôc 02). 3. Ng©n hµng cho rót tiÒn ký  quü   ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých  ®a ngêi lao  ®éng ViÖt Nam  ë  níc ngoµi vÒ  níc trong  c¸c trêng hîp: a. Cã  giÊy  ®Ò  nghÞ  cña doanh nghiÖp (mÉu Phô  lôc 03)  kÌm   v¨n   b¶n   cña   Bé   Lao   ®éng   ­  Th¬ng  binh   vµ  X∙   héi   vÒ  viÖc yªu cÇu  ®a ngêi lao  ®éng ViÖt Nam  ë  níc ngoµi vÒ  n­ íc. b. Cã  v¨n b¶n cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  kÌm v¨n b¶n uû quyÒn cña doanh nghiÖp vÒ viÖc rót tiÒn ký  quü. 4. Ng©n hµng hoµn tr¶ tiÒn ký quü cho doanh nghiÖp vµ   tÊt to¸n tµi kho¶n trong c¸c trêng hîp: a. Cã  v¨n b¶n cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  tr¶ lêi doanh nghiÖp kh«ng  ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó   ®îc cÊp hoÆc  cÊp ®æi giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. b. Cã  v¨n b¶n cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  x¸c   nhËn   viÖc   doanh   nghiÖp   ®∙   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   xuÊt  khÈu lao  ®éng, thanh lý  hîp  ®ång  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi  ký kÕt víi ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô   tµi chÝnh víi Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng vµ doanh nghiÖp: 5.1. Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng: a. Thùc hiÖn vµ  híng dÉn doanh nghiÖp më, sö  dông vµ  qu¶n lý tµi kho¶n ký quü ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy vµ  ph¸p luËt cã liªn quan; b. X¸c nhËn viÖc ký  quü  ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng  cho doanh nghiÖp;
  3. 3 c. Tr¶ l∙i cho sè  d  tiÒn ký  quü  theo l∙i suÊt tho¶  thuËn trong hîp ®ång ký quü. 5.2. Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp: a. Nép vµ duy tr× ®ñ sè tiÒn ký quü theo quy ®Þnh t¹i   ®iÓm 1 Môc nµy. b.  Thùc hiÖn   ®óng  quy  ®Þnh  cña  Th«ng  t  nµy vµ  ph¸p  luËt cã  liªn quan vÒ  më, sö  dông vµ  qu¶n lý  tµi kho¶n ký   quü. III. Tæ CHøc thùc hiÖn 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.  Tríc  ngµy Th«ng  t  nµy cã  hiÖu  lùc  thi hµnh,  nÕu  doanh nghiÖp ®∙ nép tiÒn ký quü t¹i tæ chøc tµi chÝnh, tæ  chøc tÝn dông kh¸c kh«ng ph¶i lµ  ng©n hµng th ¬ng m¹i th×  ph¶i chuyÓn  vÒ  ký  quü  t¹i  ng©n  hµng th¬ng  m¹i  theo  quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m  ®èc chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng,  Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c ng©n hµng   th¬ng m¹i vµ  c¸c doanh nghiÖp thuéc  ®èi t îng  ®îc xem xÐt  cÊp   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   chÞu   tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn Th«ng t nµy. T£N DOANH NGHIÖP CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ................ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ................ .. GIÊY §Ò NGHÞ Ký quü HO¹T ®éNG xuÊt KHÈu LAO §éNG (Phô lôc 01 ) KÝnh göi: Ng©n  hµng..................................................... .................. C¨n   cø   Th«ng   t  sè............................   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n  hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. Tªn doanh nghiÖp:
  4. 4 §Þa chØ trô së chÝnh: §iÖn tho¹i:  Fax: T¶i kho¶n tiÒn göi:  t¹i ng©n hµng: Chñ tµi kho¶n:  Chøc danh: §Ò  nghÞ  ng©n hµng cho doanh nghiÖp ký  quü  ho¹t  ®éng   xuÊt khÈu lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ  ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP   ngµy   17/7/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh Bé  luËt Lao  ®éng vÒ  ngêi lao  ®éng ViÖt Nam lµm viÖc  ë  níc ngoµi. Sè  tiÒn ký  quü lµ 500.000.000 (N¨m tr¨m triÖu) ®ång ViÖt Nam. Chóng   t«i   cam   kÕt   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt  vÒ  ký  quü  t¹i ng©n hµng   ®èi  víi  doanh  nghiÖp  ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. ...., ngµy.... th¸ng....  n¨m.... GI¸M §èC (Ký, ghi hä tªn vµ ®ãng  ®Êu)
  5. 5 T£N ng©n hµng CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ................ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ................ .. GIÊY x¸c nhËn nép tiÒn ký quü ho¹t ®éng  xuÊt khÈu lao ®éng (Phô lôc 02 ) C¨n   cø   Th«ng   t  sè............................   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n  hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ   hîp ®ång ký quü sè...... ngµy.... th¸ng.... n¨m.... ®∙ ký  kÕt gi÷a doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. Ng©n  hµng................................................... X¸c nhËn: Tªn doanh nghiÖp: §Þa chØ trô së chÝnh: §iÖn tho¹i:  Fax: Chñ tµi kho¶n:  Chøc danh: §∙ nép ®ñ sè tiÒn ký quü ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng  lµ   500.000.000   (N¨m   tr¨m   triÖu)   ®ång   vµo   tµi   kho¶n   t¹i  Ng©n hµng. ...., ngµy.... th¸ng....  n¨m.... GI¸M §èC (Ký, ghi hä tªn vµ ®ãng  ®Êu)
  6. 6 T£N DOANH NGHIÖP CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM ................ §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ................ .. GIÊY §Ò NGHÞ rót tiÒn ký quü  ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng (Phô lôc 03 ) KÝnh göi: Ng©n  hµng..................................................... .................. C¨n   cø   Th«ng   t  sè............................   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn viÖc ký quü t¹i ng©n  hµng ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ   v¨n b¶n sè  ......... ngµy ..... th¸ng..... n¨m..... cña  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi yªu cÇu doanh nghiÖp  khÈn cÊp ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ë níc ngoµi vÒ níc. Tªn doanh nghiÖp: §Þa chØ trô së chÝnh: §iÖn tho¹i:  Fax: T¶i kho¶n (phong táa):  Chñ tµi kho¶n:  Chøc danh: §Ò nghÞ ng©n hµng cho doanh nghiÖp rót sè tiÒn ký quü   lµ: ............................. ®Ó  chi phÝ  cho viÖc  ®a ngêi lao  ®éng ViÖt Nam  ë  níc  ngoµi vÒ níc. Chóng   t«i   cam   kÕt   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt  vÒ  ký  quü  t¹i ng©n hµng   ®èi  víi  doanh  nghiÖp  ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng. ...., ngµy.... th¸ng....  n¨m.... GI¸M §èC (Ký, ghi hä tªn vµ ®ãng  ®Êu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2