Thông tư 03/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư 03/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA TH¤ N G  T¦ cña  é   B th¬ n g  m ¹i sè 03/2003/TT­B T M   g µy  05 th¸ng 6 n¨ m  2003  íng  n H d É n  viÖc c Ê p  VIS A  h µ n g   Öt  a y   u Êt kh È u   d m x san g  H o a  K ú  theo Hi Ö p  ® Þ n h  d Öt m a y  Vi Öt N a m  ­ H o a   ú K Thùc  hiÖn chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  iv¨n  t¹  b¶n  669/CP­ sè  KTTH  ngµy 21/5/2003    iÓn khai HiÖp  vÒ tr     ®Þnh DÖt  may ViÖt Nam       ­ Hoa   Kú; C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh  bu«n  hµng  b¸n  dÖt  may  ViÖtNam       ­ Hoa  vµ  Kú  viÖc  thùc hiÖn xuÊt khÈu    trong n¨m    2002, 3    th¸ng ®Çu     n¨m 2003 cña    ¬ng  c¸c th nh©n; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  0665/2003/Q§­ sè  BTM   ngµy  04/6/2003 cña  Th­   Bé  ¬ng    viÖc  m¹ivÒ  cÊp VISA  hµng  dÖt  may xuÊtkhÈu    sang  Hoa Kú; Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc cÊp VISA hµng may  Æc   m xuÊt  khÈu  sang Hoa  theo HiÖp  Kú    ®Þnh  hµng  dÖt may ViÖtNam      ­Hoa  Kú. I. C  Q U Y  § Þ N H  C H U N G :  C¸ 1.Hµng    dÖt  may: Hµng dÖt  may  gåm  hµng  dÖt  hµng  vµ  may  lµm    tõ hµng  dÖt  b»ng    sîi b«ng,len,sîi       nh©n      t¹o,sîithùc vËt ngoµib«ng,hçn      i     hçn          hîp c¸c lo¹  trªnvµ  sîi hîp cã    chøa    t¬,nhng  kh«ng  bao gåm  quÇn    träng l     ¸o cã   îng t¬ t»m    tõ 70%     trë lªn(trõkhi®ång          thêichøa  17%  träng l lµ len),hoÆc      îng      c¸c s¶n phÈm   kh¸c  ngoµiquÇn    träng l         ¸o cã   îng t¬tõ85%     trëlªn. Chñng  i lo¹  hµng  dÖt may (Cat.)lµ nhãm       hµng dÖt may  îc ph©n    ®   lo¹i theo chÊt liÖu sîi i         lo¹ hµng  gií tÝnh.ThuËt ng÷  vµ   i     Cat.bao    gåm   Cat.®¬n    vµ  Cat.®«i,Cat.mét        phÇn. Danh    môc    c¸cCat.® îcnªu        t¹ Phô    vµ  i lôc1  ph©n  i lo¹  c¸cCat.® îcnªu          t¹ phô    i lôc2. ThuËt ng÷ "VISA" chØ    con dÊu  c¸c Phßng  do    Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc  îcBé  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹iuû  cÊp  cho      mçi l«hµng  dÖt may  xuÊtkhÈu    sang Hoa  thuéc c¸c Cat.nªu  i Kú        t¹ Phô      lôc3, trong ®ã  m«     l«hµng,   cã  t¶ vÒ      chøng  nhËn    níc xuÊt  vµ  xø  cho  phÐp    l« hµng  îc khÊu    ®   trõ vµo møc  h¹n  ng¹ch ®ang      ¸p dông cho ViÖtNam.   2.§èit      îng cÊp  VISA: Hµng  dÖt may thuéc c¸cCat.qu¶n          lýb»ng    h¹n ng¹ch nªu      t¹ Phô    ® ­ i lôc2  îcs¶n    xuÊt hoÆc       gi¶ c«ng  i t¹ ViÖt Nam,  xuÊt xø      cã    ViÖt Nam     (theo Quy    t¾c  XuÊt  cña  xø  Hoa Kú)  xuÊt khÈu  vµ    sang  Hoa  kÓ    Kú  tõ ngµy  01/7/2003 cho  ®Õn     khiHiÖp  ®Þnh hµng  dÖt may  ViÖtNam      ­Hoa  hÕt  Kú  hiÖu lùc. Trong  êng  tr hîp  thªm  cã  mét hoÆc  nhiÒu Cat.¸p    dông  h¹n ng¹ch,c¸c     Cat.nµy        sÏ tù ®éng    trëthµnh  ®èi  îng  t ®iÒu  chØnh cña Quy chÕ  nµy      kÓ tõ ngµy  b¾t ®Çu     ¸p dông    h¹n ng¹ch.
 2. 2 II. U I § Þ N H  V Ò  VIS A  Q 1.CÊp    VISA C¸c Phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu  vùc cÊp  VISA cho tõng    l«hµng  dÖt may  xuÊt khÈu    sang  Hoa  b»ng  Kú  c¸ch ®ãng    dÊu VISA  h×nh trßn b»ng    mùc  xanh    Æt   ícho¸ ®¬n  ¬ng    lªnm tr     th m¹i gèc,kh«ng    ®ãng VISA    lªnb¶n  sao  ho¸ ®¬n  ¬ng    th m¹i.ChØ       c¸c l« hµng  VISA    îc phÐp  cã  míi ®   nhËp  khÈu  vµo  Hoa  vµ  kú  khÊu   trõ vµo h¹n ng¹ch cña ViÖt Nam.    B¶n sao VISA kh«ng  îc ®   chÊp  nhËn. 2.C¸c    th«ng      tintrªnVISA: a. Sè    VISA: Sè    VISA  theo mÉu     tiªuchuÈn  gåm  chÝn  tù,b¾t  ký    ®Çu     lµ mét  tù b»ng  ký    ch÷  lµ sè  sè    cuèicïng cña      n¨m xuÊt khÈu, tiÕp  lµ 2  tù     ®ã    ký    b»ng  c¸iVN     ch    lµch÷     viÕtt¾tcña    tõ ViÖt Nam,  tù thø     ký    tb»ng  ch÷  lµký  sè    hiÖu chØ  Phßng  sè  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  n¨m  tù tiÕp theo  vµ  ký      b»ng sè  lµký      tùchØ  thø    sè  tùcña  hµng. 1«  C¸c VISA  Phßng  do  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu      Hµ Néi cÊp  ký    cã  tù thø t lµ sè        1, H¶i Phßng    5, §µ  lµ sè    N½ng     3, Tp.Hå  lµ sè    ChÝ  Minh    2, Vòng  lµ sè    TÇu    7  §ång      4.C¸c  lµsè  vµ  Nai lµsè    Phßng  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu  vùc  cÊp  VISA  cho  n¨m  2003  b¾t  ®Çu  b»ng    VISA  c¸csè  sau: ­Hµ    Néi: 3VN100001 ­H¶i Phßng:       3VN500001 ­§µ    N½ng:  3VN300001 ­Tp.Hå    ChÝ  Minh: 3VN200001   ­Vòng    TÇu:  3VN700001 ­§ång      Nai: 3VN400001 b.Ngµy,th¸ng,n¨m: lµngµy,th¸ng,n¨m                cÊp  VISA  c¸cPhßng  do    Qu¶n    lý xuÊtnhËp    khÈu ghi. c.   Ch÷  vµ  tªncña  ký  hä    ngêicÊp    VISA: ­Ch÷      ký:chØ  ngêi®∙    ®¨ng  ch÷  míi® îccÊp  ký  ký      VISA. ­Hä      tªnngêiký    VISA:® îcghib»ng        ch÷  in. d. C¸ch      ghi chñng  i lo¹ hµng (Cat.) Hµng      : ho¸ thuéc Cat.®«i  thÓ      cã  ghi Cat. ®«i    hoÆc  Cat. ®¬n    nÕu     l« hµng    ®ã chØ  thuéc mét Cat.trong  c¸c   sè    Cat.®«i.   ­ ThÝ     dô, nÕu     l« hµng chØ   Cat.340,cã  cã    thÓ    ghi Cat. ®«i    340/640  hoÆc   Cat.®¬n    340. e.Sè îng vµ    l   ®¬n  vÞ ­ Sè îng ghitrªnVISA    l       ph¶i® îcghitrßnsè.Sè              lÎ thËp  ph©n      tõ1/2 hoÆc   0,5      îc lµm  trë lªn ®   trßn    lÎthËp  lªn,sè    ph©n      díil/2hoÆc  0,5  îc lµm  ®   trßn  xuèng      l   trõkhisè îng xuÊtkhÈu    nhá h¬n  ®¬n  1  vÞ. ThÝ  dô: 100    5  t¸vµ  chiÕc    sÏlµm      trßnlªn101  t¸
 3. 3 100    4  t¸vµ  chiÕc    sÏlµm    trßnxuèng  100  t¸ Mét    l«hµng  chØ  1   chiÕc    l   îctÝnh    t¸ cã  ­12  th× sè îng ®   lµ1  ­§¬n  tÝnh    vÞ  cña      mçi lo¹ hµng  i trongl«hµng  îcghit¹ Phô        ®       i lôc2: T¸  îcghiDOZ ®     T¸    îcghilµDPR ®«i ®       Kilogram  îcghiKGS ®     ChiÕc  îcghilµNOS ®       MÐt  vu«ng  îcghilµM2 ®       3.ViÖc    thay thÕ  miÔn    vµ  VISA: a.ViÖc    thay thÕ    VISA: ­ VISA  îccoilµkh«ng    nÕu  VISA, ngµy    ®       hîp lÖ  sè    cÊp VISA, ch÷        ký,tªn ngêiký,Cat., l         îng hoÆc   sè  ®¬n  tÝnh  thiÕu,kh«ng  vÞ  bÞ    chÝnh    x¸choÆc   bÞ  tÈy    xo¸.NÕu     h¶iquan  Hoa  kh«ng  Kú  lµm      thñ tôc nhËp khÈu cho    l«hµng  v×  VISA kh«ng      ¬ng  hîp lÖ,th nh©n  xuÊt khÈu    ph¶ixinVISA      kh¸c thay thÕ  i       t¹ c¸c   Phßng  Qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu khu  vùc. ­ Trêng    Æc     hîp ® biÖt:C¸c      l«hµng    x¸c ®Þnh  nhÇm  Cat.® îcmiÔn      VISA  mét  nÕu  lÇn  tham    ¬ng    t¸nth m¹ithuéc c¬    quan   ®¹i®iÖn ViÖtNam   i   t¹ Hoa    Kú  cã  b¶n    Th¬ng    v¨n  göiBé  m¹i Hoa Kú. C¸c    l« hµng nµy vÉn  khÊu    bÞ  trõvµo  h¹n ng¹ch.   b.ViÖc    miÔn  VISA: ­ Hµng    nhËp  khÈu    ®Ó phôc  cho  vô  môc  ®Ých    c¸ nh©n  ngêinhËp    khÈu  vµ  kh«ng      ®Ó b¸n; ­Hµng  dÊu    cã  chØ      râ lµhµng  mÉu   ¬ng    trÞgi¸díi th m¹icã        800  USD; ­C¸c  êng      îcmiÔn    tr hîp trªn®   VISA  kh«ng  khÊu      vµ  bÞ  trõh¹n ng¹ch. III.VI Ö C  C Ê P  VIS A   1.Bé    VISA: VISA  îccÊp  ®   gåm   mét (01)b¶n    chÝnh  ba  vµ  (03)b¶n    sao,® îcgöicho        th¬ng nh©n  b¶n  01  chÝnh (®Ó  xuÊt tr×nh        víiH¶i quan Hoa Kú)  02  vµ  b¶n  sao,Phßng    Qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu u  b¶n  l 01  sao. 2.Hå  xincÊp    s¬    VISA: 2.1.§¬n      xincÊp  VISA  theo mÉu   1;   sè  2.2.Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹i(theo mÉu     chung  Bé  do  Th¬ng   m¹iban  hµnh) ®∙    ® îckhaihoµn      chØnh theo híng dÉn        t¹ MÉu   2  i sè  (b¶n  gèc); 2.3.Hîp    ®ång xuÊt khÈu    hoÆc     gia c«ng (b¶n sao  dÊu  cã  “Sao  b¶n  y  chÝnh" do    ngêi®øng    ®Çu  cña  ¬ng  th nh©n  ký); 2.4.Th«ng    b¸o giao h¹n ng¹ch cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc  cña    Th­ c¸c Së  ¬ng    îcuû  m¹i®   quyÒn  (b¶n gèc);
 4. 4 2.5.Tê    khaih¶iquan      xuÊt khÈu  thanh    ®∙  kho¶n (b¶n  sao  dÊu  cã  “Sao  y  b¶n  chÝnh" do    ngêi®øng    ®Çu   cña  ¬ng  th nh©n ký); 2.6.Chøng      tõ vËn    t¶i(vËn    t¶i®¬n) (b¶n sao  dÊu  cã  "Sao  b¶n  y  chÝnh"  do ngêi®øng    ®Çu  cña  ¬ng  th nh©n            ký).§èivíic¸c l« hµng  giao m¸y bay,th   ­ ¬ng nh©n  îc nép  ®   chøng    Æt   tõ ® chç m¸y bay  nép  i vµ  l¹ vËn      t¶i®¬n hµng  kh«ng trong vßng  ngµy    7  lµm  viÖc 2.7.B¸o        c¸o qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt,gia c«ng      cña  nhµ  s¶n  xuÊt theo    mÉu   sè  3; 2.8.Tê    khainhËp    khÈu nguyªn  phô liÖu  thanh  ®∙  kho¶n vµ/hoÆc    ho¸ ®¬n    tµichÝnh mua  nguyªn phô liÖu trong níc cña      nhµ s¶n xuÊt hµng    xuÊt  khÈu  (b¶n  sao  dÊu  cã  "Sao  b¶n  y  chÝnh" do    ngêi®øng    ®Çu   cña  ¬ng  th nh©n  ký). 2.9.Trêng    hîp cÇn  thiÕt,Phßng    Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc    yªu cÇu  cung cÊp thªm          tµiliÖu ®Ó x¸c®Þnh  xuÊtxø    cña hµng ho¸; 3.KiÓm           trat¹ n¬is¶n  i xuÊt: Trong  êng    tr hîp cÇn  thiÕtsÏtiÕn hµnh        kiÓm        trat¹ n¬is¶n  i xuÊt. 4.Thêigian cÊp        VISA: VISA  îc cÊp  ®   trong vßng  giê lµm    8    viÖc        kÓ tõ khinhËn  îc bé  s¬  ®   hå  ®Çy  ®ñ,        êng    hîp lÖ,trõtr hîp ph¶ikiÓm          trat¹ n¬is¶n  i xuÊt. 5. Trêng    hîp ho¸ ®¬n   ¬ng    th m¹i b¶n  gèc  VISA  thÊt l¹choÆc   cã  bÞ      h  háng,Phßng    Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc cÊp    l¹ VISA  i thay thÕ      víi®iÒu  kiÖn  ¬ng  th nh©n  ph¶icam     kÕt kh«ng  dông    VISA  sö  hailÇn  (®èivíi êng        tr hîp thÊtl¹c) tr¶l¹b¶n      vµ     i gèc (®èivíi êng    h     tr hîp bÞ  háng). Trêng  VISA  hîp  kh«ng      hîp lÖ,kh«ng  îc H¶i quan  ®     Hoa  chÊp  Kú  nhËn,  c¸c Phßng    Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu chØ cÊp VISA  thay thÕ    ¬ng    khith nh©n  tr¶l¹b¶n     i gèc hoÆc  b¶n sao  x¸cnhËn  cã    cña    H¶i quan  Hoa Kú. IV. æ  C H ø C  C Ê P  V µ  Q U ¶ N  L ý  VIS A  T 1. ChØ   nh÷ng    cã  ngêi® îcBé  ëng  Th¬ng    quyÒn  ®∙      tr Bé  m¹iuû  vµ  ®¨ng  ký  ch÷  míi® îcquyÒn  cÊp  ký      ký  VISA. 2. ViÖc    cÊp VISA  c¸c Phßng  do    Qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu khu vùc Hµ  Néi,H¶i    Phßng, §µ    N½ng,  Tp.    Hæ ChÝ  Minh, Vòng    TÇu   §ång  vµ  Nai thùc  hiÖn. 3.ViÖc    cÊp  VISA  îcph©n  ®   c«ng  sau: nh  Phßng  Qu¶n   lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc      Hµ Néi chÞu tr¸chnhiÖm     cÊp  VISA cho    ¬ng  c¸c th nh©n  trô së  cã    s¶n  xuÊt vµ    kinh doanh    ®ãng    trªn®Þa  bµn  Hµ   tõ  TÜnh     phÝa  trë ra  B¾c     trõ Th¸i B×nh,  ng    H Yªn, H¶i  ¬ng, H¶i   D     Phßng  Qu¶ng  vµ  Ninh. Phßng  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc    H¶i Phßng chÞu tr¸chnhiÖm     cÊp VISA cho    ¬ng  c¸c th nh©n  trô së  cã    s¶n  xuÊt vµ    kinh  doanh ®ãng    trªn ®Þa bµn    c¸ctØnh    Th¸iB×nh,H ng    Yªn,H¶i D ¬ng,H¶i Phßng  Qu¶ng          vµ  Ninh.
 5. 5 Phßng  Qu¶n    lý xuÊt nhËp khÈu khu vùc  N½ng   §µ  chÞu tr¸ch nhiÖm     cÊp VISA  cho    ¬ng  c¸c th nh©n  trô së  cã    s¶n  xuÊt vµ    kinh  doanh ®ãng   trªn ®Þa  bµn    c¸c tØnh Qu¶ng  B×nh, Qu¶ng    TrÞ, Thõa    Thiªn HuÕ,    Qu¶ng  Nam,  §µ  N½ng,  Qu¶ng  Ng∙i, B×nh §Þnh. Phßng  Qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu khu vùc Tp.    Hå ChÝ  Minh chÞu  tr¸ch   nhiÖm  cÊp  VISA  cho    ¬ng  c¸c th nh©n  trôsë  cã    s¶n  xuÊt vµ    kinh doanh    ®ãng  trªn®Þa    bµn    tõNinh ThuËn, L©m     §ång    trëvµo phÝa Nam     tõ§ång    Nai,B×nh  D ¬ng,B×nh    Phíc,T©y    Ninh,Bµ    RÞa   ­Vòng  TÇu. Phßng  qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu  vùc  §ång    Nai chÞu  tr¸chnhiÖm     cÊp  VISA cho    ¬ng  c¸c th nh©n  trô së  cã    s¶n  xuÊt vµ    kinh doanh    ®ãng    trªn®Þa  bµn    c¸ctØnh  §ång    Nai,B×nh  ¬ng,B×nh  D   Phíc,T©y    Ninh. Phßng  Qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu khu vùc Vòng TÇu  chÞu tr¸chnhiÖm     cÊp VISA cho    ¬ng  c¸c th nh©n  trô së  cã    s¶n  xuÊt vµ    kinh  doanh ®ãng    trªn ®Þa bµn tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  TÇu. Th¬ng nh©n  îc cÊp  ®   VISA  i t¹ Phßng  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc  theo quy ®Þnh hoÆc  ®¨ng  mét  ký  trong c¸c phßng      Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  ngoµi®Þa    bµn    qui®Þnh  b»ng viÖc      göiv¨n b¶n ®¨ng  vÒ  Th¬ng  ký  Bé  m¹i. 4.C¸c    Phßng  qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu  tr¸chnhiÖm: cã    ­H íng dÉn          thñ tôccÊp  VISA; ­KiÓm     s¬      trahå  xincÊp  VISA; ­DuyÖt  vµ    ký  cÊp  VISA; ­Lu    s¬    tr÷hå  cÊp  VISA; ­Theo      dâi,kiÓm    traviÖc  dông  sö  VISA; ­B¸o      c¸o nh÷ng  vÊn    ªnquan  ®Ò li   ®Õn   viÖc  cÊp  sö  vµ  dông  VISA. 5. Mäi      viph¹m trong qu¸ tr×nh cÊp  sö        vµ  dông VISA, tuú theo      møc  ®é,  sÏbÞ  lýtheo quy    xö      ®Þnh  cña ph¸p luËt.   Th«ng   hiÖu      tcã  lùctõngµy  01/7/2003.
 6. 6 P H ô  L ô C  1 (Ban  hµnh kÌm theo  Th«ng   03/2003/TT­ tsè  BTM   ngµy  th¸ng  n¨m  05  6  2003  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) H Ö  T H è N G  C a T. H µ N G  D Ö T  M A Y  C ñ A  H O A  K ú   tH E O  H Ö  T H è N G  H µi H o µ C¸c  Cat.® îc®¸nh  nh      sè  sau: 200    lµb«ng  vµ/hoÆc    sîinh©n  t¹o 300    lµb«ng 400    lµlen 600  sîi 1µ   nh©n  t¹o 800    lµhçn      hîp t¬hoÆc     sîithùc vËtngoµib«ng       Cat.   M«   t¶   §¬n  vÞ   Tû   lÖ  chuyÓn sang  mÐt  vu«ng SîI 200  Sîi®Ó       chØ    b¸n lÎvµ  kh©u  Kg  6,60 201  Sîi® Æc     biÖt   Kg  6,50 300  Sîib«ng        ch¶ith« (carded)   Kg  8,50 301  Sîib«ng    (combed)   ch¶ikü    Kg  8,50 400  Sîilen     Kg  8,50 600  Sîit¬cã      kÕt  cÊu  Kg  6,50 603  Sîicã    85%   träng l      îng trë Kg  6,30 lªnlµx¬      staplenh©n    t¹o 604  Sîicã    85%   träng l      îng trë Kg  7,60 lªnlµx¬      stapletæng    hîp 606  Sîifila­   ­ m¨ng  kh«ng  kÕt  cã  cÊu Kg  20,10 607  C¸c        staplekh¸c lo¹ sîi x¬  i tõ     Kg  6,50 800  Hçn      hîp t¬hoÆc     sîithùc vËt     Kg  8,50 ngoµib«ng   V¶I 218  Tõ    sîinhiÒu  mÇu   kh¸cnhau    M2   1,00
 7. 7 219  V¶ib«ng    dµy  M2   1,00 220  V¶idÖt  Æc     ® biÖt   M2   1,00 222  V¶idÖt    kim  M2   12,30 223  V¶ikh«ng    dÖt  M2   14,00 224  V¶inhung,lenbói         M2   1,00 225  V¶ib«ng    chÐo  xanh  M2   1,00 226  V¶ith       a,v¶iphinnân,v¶i       M2   1,00 bati     tv¶ivoan , 227  V¶id©y    buéc  M2   1,00 229  V¶idïng cho      môc  ®Ých  Æc   ® biÖt Kg  13,60 313  V¶ilµm    kh¨n tr¶i êng      gi M2   1,00 314  V¶ipoplinvµ        lenmáng  khæ   ®«i M2   1,00 315  V¶iinhoa      M2   1,00 317  V¶ichÐo    M2   1,00 326 V¶ixa    tanh  M2   1,00 410  V¶idÖt      thoi M2   1,00 414  C¸c      lo¹ v¶i1en  i kh¸c  Kg  2,80 611  V¶idÖt    85%     thoicã  träng  M2   1,00 l           îng trëlªnlµsîistaplenh©n    t¹o 613  V¶itr¶i êng      gi M2   1,00 614  V¶ipop1invµ        lenmáng  khæ   ®«i M2   1,00 615  V¶iinhoa      M2   1,00 617  V¶ichÐo  satanh   vµ    M2   1,00 618  V¶idÖt      fi­a­   thoitõx¬  1 m¨ng  M2   1,00 nh©n  t¹o 619  V¶ifila­   ­ m¨ng  polyeste   M2   1,00 620  V¶ifila­   ­ m¨ng  tæng    hîp kh¸c  M2   1,00 621  V¶iin     Kg  14,40 622  V¶isîi    thuû tinh     M2   1,00 624  V¶idÖt          thoitõsîinh©n    t¹o, M2   1,00
 8. 8 gåm   h¬n  15%   trängl  îng nhng  h¬n  Ýt  36%   trängl      îng lµlen 625  V¶ipoplinvµ      1en  máng  khæ   ®«i M2   100 tõhçn    staplevµ  la­   hîp x¬    fi­ mang 626  V¶iintõhçn        häp  staplevµ  x¬    M2   1,00 fi m¨ng  la­ 627  V¶itõhçn    staplevµ     hîp x¬    M2   1,00 fila­ ­ m¨ng 628  V¶ichÐo  v¶isatanh      vµ    tõhçn  M2   1,00 hîp x¬    staplevµ  ­a­   fil m¨ng 629  C¸c      lo¹ v¶ikh¸ctõhçn    i     hîp M2   1,00 x¬  staplevµ  la­   fi­ m¨ng 810  V¶idÖt    thoi  , hçn      sîi hîp t¬ vµ    M2   1,00 thùc vËtngoµib«ng       QUÇN   ¸O 237  QuÇn      ¸o vuich¬ivµ    quÇn    ¸o T¸  19,20 t¾m   n¾ng  v.v. . . 239  QuÇn        phô    ¸o trÎ vµ  em liÖu Kg  6,30 quÇn  ¸o 330  Mïixoa    T¸  1,40 331  G¨ng    g¨ng  ngãn  tavµ  hë  T¸    ®«i 2,90 332  TÊt  T¸    ®«i 3,80 333 ¸ kho¸cnam   o    kiÓu    vÐt T¸  30,30 334  C¸c      lo¹ ¸o kho¸cnam   i   kh¸c  T¸  34,50 335  ¸ kho¸cn÷  o    T¸  34,50 336  V¸y    dµi T¸  37,90 338  ¸ dÖt  o  kim  cña  nam   T¸  6,00 339  ¸ dÖt  o  kim  n÷  T¸  6,00 340  ¸ s¬  nam,  o  mi  kh«ng  ph¶i¸o     T¸  20,10 dÖt  kim 341  ¸ s¬  n÷,kh«ng  o  mi    ph¶idÖt    kim T¸  12,10 342  V¸y  ng¾n  T¸  14,90
 9. 9 345  ¸ len o    T¸  30,80 347  QuÇn    quÇn  dµivµ  sãc  nam   T¸  14,90 348  QuÇn    quÇn  dµivµ  sãc  n÷  T¸  14,90 349  ¸ nÞt ngùc  c¸cquÇn    o    vµ    ¸o T¸  4,00 s¸tngêikh¸c     350  V¸y      dµi,v¸ychoµng..  . T¸  42,60 351  §å  ngñ  pyjama  vµ  T¸  43,50 352  §å  lãt T¸  9,20 353  ¸ kho¸cnam   o    l«ng vò    T¸  34,50 354  ¸ kho¸cn÷  o    l«ng vò    T¸  34,50 359  C¸c    lo¹ quÇn      i ¸o v¶icottonkh¸c Kg    8,50 431  G¨ng    g¨ng  ngãn  tayvµ  hë  T¸    ®«i 1,80 432  TÊt  T¸    ®«i 2,30 433  ¸ kho¸ckiÓu    o    vÐt cña  nam   T¸  30,10 434  C¸c      lo¹ ¸o kho¸cnam   i   kh¸c  T¸  45,10 435  ¸ kho¸cn÷  o    T¸  45,10 436  V¸y    dµi T¸  41,10 438  S¬  n÷  mi  dÖt  kim  T¸  12,50 439  QuÇn        phô    ¸o trÎ vµ  em liÖu Kg  6,30 quÇn  ¸o 440  S¬    mi,kh«ng  dÖt  kim  T¸  20,10 442  V¸y  ng¾n  T¸  15,00 443  Comple  nam   Sè  3,76 444  Comple  n÷  Sè  3,76 445  ¸ lennam   o    T¸  12,40 446  ¸ lenn÷  o    T¸  12,40 447  QuÇn    quÇn  dµivµ  sãc  nam   T¸  15,00 448  QuÇn    quÇn  dµivµ  sãc  n÷  T¸  15,00 459  QuÇn      ¸o lenkh¸c  Kg  3,70 630  Mïixoa    T¸  1,40
 10. 10 631  G¨ng    g¨ng  ngãn  tayvµ  hë  T¸    ®«i 2,90 632  TÊt  T¸  3,80 633 ¸ kho¸ckiÓu    o    vÐt cña  nam   T¸  30,30 634  C¸c      lo¹ ¸o kho¸cnam   i   kh¸c  T¸  34,50 635  C¸c      lo¹ ¸o kho¸cn÷  i   T¸  34,50 636  V¸y    dµi T¸  37,90 638  ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  cña  nam   T¸  15,00 639  ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  cña  n÷  T¸  12,50 640  ¸ s¬  nam,  o  mi  kh«ng  dÖt  kim  T¸  20,10 641  ¸ s¬  n÷,kh«ng  o  mi    dÖt  kim  T¸  12,10 642  V¸y  ng¾n  T¸  14,90 643  Comple  nam   Bé  3,76 644  Comple  n÷  Bé  3,76 645  ¸ lennam   o    T¸  30,80 646  ¸ lenn÷  o    T¸  30,80 647  QuÇn    quÇn  dµivµ  soãc  nam   T¸  14,90 648  QuÇn    quÇn  dµivµ  soãc  n÷  T¸  14,90 649  ¸ nÞt ngùc  quÇn    Æc   o    vµ  ¸o m T¸  4,00 s¸tngêi   650  V¸y      dµi,¸o choµng  dµi.   .. T¸  42,60 651  §å  ngñ  pyjama  vµ  T¸  43,50 652  §å    lãt T¸  13,40 653  ¸ kho¸cl«ng vò  o      cña  nam   T¸  34,50 654 ¸ kho¸cl«ng vò  o      cña  n÷  T¸  34,50 659  QuÇn    ¸o kh¸ctõsîi      nh©n    t¹o Kg  14,40 831  G¨ng    g¨ng  ngãn  tayvµ  hë  T¸    ®«i 2,90 832  TÊt  T¸  ®«i 3,8 833  ¸ kho¸ckiÓu    o    vÐt cña  nam   T¸  30,30 834  C¸c      lo¹ ¸o kho¸ckh¸ccña  i     nam T¸  34,50
 11. 11 835  ¸ kho¸cn÷  o    T¸  34,50 836  V¸y    ®µi T¸  37,90 838  ¸ s¬  n÷  o  mi  dÖt  kim  T¸  11,70 839  QuÇn        phô    ¸o trÎ vµ  em liÖu Kg  6,30 840  ¸ s¬    o  mi,kh«ng  dÖt  kim  T¸  16,70 842  V¸y  ng¾n  T¸  14,90 843  Comple  nam   Bé  3,76 844  Comple  n÷  Bé  3,76 845  ¸ lentõsîi o        thùc vËtngoµib«ng T¸        30,80 846  ¸ lent¬ t»m  o      T¸  30,80 847  QuÇn    quÇn  dµivµ  soãc  T¸  14,90 850  V¸y      dµi,¸o choµng,v.v.     .. T¸  42,60 851  §å  ngñ  pyjama  vµ  T¸  43,50 852  §å    lãt T¸  11,30 858  Kh¨n  quµng    cæ Kg  6,60 859  QuÇn    ¸o kh¸c  Kg  12,50 S¶N   PHÈM   MAY   S½N   NGOµI  QUÇN   ¸O  C¸C  Vµ  S¶N   PHÈ m   DÖT   KH¸C 360  Vá    gèi ChiÕc 0,90 361  TÊm   ga  ChiÕc  5,20 362  TÊm     êng  m Òn   tr¶igi vµ  ChiÕc  5,80 363  C¸c    lo¹ kh¨n phñ    i   gèi ChiÕc  0,40 369  C¸c  hµng  cottonkh¸c     Kg  8,50 464  Ch¨n  Kg  2,40 465  TÊm     tr¶isµn  M2   1,00 469  C¸c  s¶n  phÈm     lenkh¸c  Kg  3,70 665  TÊm     tr¶isµn  M2   1,00 666  S¶n  phÈm       néithÊtkh¸ctõsîi       Kg  14,40 nh©n  t¹o 669  C¸c  s¶n  phÈm   kh¸ctõsîi       Kg  14,40 nh©n  t¹o
 12. 12 670  Tói,Tóix¸ch tay,hµnh            lý Kg  3,70 863  Kh¨n  t¾m   kh¨n m Æt     ChiÕc  0,40 870    Hµnh    lý Kg  3,70 871  Tóivµ      tóix¸ch tay     Kg  3,70 899  C¸c  s¶n  phÈm     t¬t»m  sîi vµ    Kg  11,10 thùc vËtkh¸c    
 13. 13 P H ô  L ô C  2 (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   03/2003/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng6  05    n¨m 2003 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) P H ¢ N  L O¹I C a T. H µ N G  § Ö T  M A Y  X K  S A N G  H O A  K ú   T H E O  C H Ê T  LI Ö U  X ¬, SîI 1. Hµng    dÖt may chÊt li       ªusîinh©n      t¹o lµ s¶n phÈm   träng îng  cã  l chñ  yÕu      lµsîinh©n    t¹o,ngo¹itrõ:   (a)QuÇn      ¸o dÖt kim,®an    hoÆc   mãc, trong ®ã      hµm  îng lenb»ng  l     hoÆc   lính¬n    23%   träng l     c¸clo¹ sîi trong tr  îng tÊtc¶        i ,   êng    hîp nµy  quÇn    îcph©n  ¸o ®   lo¹ lµquÇn        i   ¸o len;hoÆc (b)QuÇn      ¸o,kh«ng  ph¶idÖt    kim,®an    hoÆc   mãc, trong®ã      hµm  îng len l     b»ng  hoÆc     lính¬n 36%  träng l    îng cña    c¸c lo¹  , tÊtc¶    i   sîi trong tr   êng  nµy  hîp  th× quÇn    îcph©n  i     ¸o ®   lo¹ lµquÇn        ¸o len;hoÆc (c)V¶i dÖt      thoi,  trong ®ã    hµm  îng len b»ng  l     hoÆc     lính¬n 36%  träng l  ­ îng cña    c¸clo¹ sîi tr   tÊtc¶    i   êng      , hîp nµy  îcph©n        ®   lo¹ lµv¶ilen. i 2. Hµng    dÖt may chÊt liÖu b«ng          lµc¸cs¶n  phÈm   träng l   cã   îng chÝnh    lµ b«ng,ngo¹itrõv¶idÖt    hµm  îng lenb»ng          thoicã  l     hoÆc     lính¬n  36%   träng l    îng cña    c¸clo¹ sîi êng    tÊtc¶       i tr hîp nµy  îcph©n  i   ®   lo¹ lµhµng    len. 3. Hµng    dÖt may  chÊt liÖu len lµ s¶n          phÈm   träng l chÝnh      cã   îng  lµ len vµ    êng    c¸ctr hîp ngo¹ilÖ  t¹ môc  vµ  nªu    nªu    i 1  2  trªn. 4. Hµng    dÖt may chÊt liÖu t¬ t»m        hoÆc     sîithùc vËt ngoµib«ng          lµ s¶n  phÈm   trängl   cã   îng chÝnh      lµt¬t»m  hoÆc     sîithùc vËtngoµib«ng,ngo¹itrõ:           (a) S¶n    phÈm     tõ b«ng pha      sîilen vµ/hoÆc   sîinh©n      t¹o mµ träng îng l   tÝnh gép  b»ng hoÆc     lính¬n 50%  tæng  träng l cña    i    îng  c¸c lo¹  cÊu  sîi thµnh  vµ träng îng    l sîib«ng  b»ng hoÆc     lính¬n  träng îng  l cña  tõng  isîilen vµ  lo¹      hoÆc     sîinh©n    t¹ocÊu thµnh,trong tr     êng    hîp nµy s¶n phÈm   îcph©n  i   ®   lo¹  lµ hµng dÖt  may chÊtliÖu b«ng.     (b)S¶n    phÈm  kh«ng thuéc ph¹m    vi cña (B)( (a)vµ  iv)   hµm  îng    l len h¬n  17%   träng l    îng cña    c¸c sîicÊu  tÊtc¶      thµnh,trong tr     êng    hîp nµy s¶n phÈm     sÏ ® îcph©n  i     lo¹ lµhµng    len. (c) S¶n    phÈm   kh«ng  ph¶i hai lo¹    sîinh©n         itrªn vµ    t¹o céng    víib«ng  vµ/hoÆc   len tÝnh gép  b»ng  hoÆc  h¬n  50%     vÒ träng l cña    c¸c sîi  îng  tÊtc¶      cÊu thµnh,vµ    träng l    îng cña    sîi nh©n    t¹oh¬n träng l    îng cña  tæng  phÇn      sîilen vµ/hoÆc  tæng  phÇn    sîib«ng,trong tr     êng    hîp nµy s¶n phÈm   îcph©n  i   ®   lo¹  lµ hµng chÊtliÖu sîi       nh©n  t¹o.
 14. 14 P H ô  L ô C  3 (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   03/2003/TT­   tsè  BTM   ngµy  th¸ng6  05    n¨m 2003 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) D A N H  M ô C  C¸ C  M Æ T  H µ N G  D Ö T  M A Y  X K  S A N G  H O A  K ú   Q U ¶ N  L ý  B » N G  H¹ N  N G ¹ C H STT M Æt   hµng Chñng  i lo¹ §¬n  vÞ (Cat.) 1 ChØ   may, sîi         b¸n lÎ ®Ó 200 Kg 2 Sîib«ng      tr¶ikü 301 Kg 3 TÊt  chÊtliÖu b«ng     332 T¸ ®«i 4 ¸ kho¸cnam   o    d¹ng    ¸o complª 333 T¸ 5 ¸ kho¸cnam   chÊtliÖu b«ng o    n÷      334/335 T¸ 6 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam   chÊtliÖu b«ng n÷      338/339 T¸ 7 ¸ s¬  nam   o  mi  dÖt  thoi chÊt    liÖu  b«ng  sîi vµ    340/640 T¸ nh©n  t¹o 8 ¸ s¬  n÷  o  mi  dÖt    thoichÊt liÖu b«ng  sîinhËn      vµ    341/641 T¸ t¹o 9 V¸y ng¾n  chÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nhËn  t¹o 342/642 T¸ 10 ¸ sweaterchÊtliÖu b«ng o        345 T¸ 11 QuÇn  nam   chÊtliÖu b«ng n÷      347/348 T¸ 12 QuÇn   ¸o ngñ  chÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n  t¹o 351/651 T¸ 13 §å    lãtchÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n  t¹o 352/652 T¸ 14 QuÇn  yÕm,  ... 359/659­C Kg 1 5 QuÇn   ¸o b¬i 359/659­S Kg 16 ¸ kho¸cnam   o    chÊtliÖu len     434 T¸ 17 ¸ kho¸cn÷  o    chÊtliÖu len     435 T¸ 18 S¬  nam   chÊtliÖu len mi  n÷      440 T¸ 19 QuÇn  nam   chÊtliÖu len     447 T¸ 20 QuÇn  chÊtliÖu len n÷      448 T¸ 21 V¶ib»ng    la­   sîifi­ m¨ng  tæng  h¬n  kh¸c 620 M2 22 TÊt  chÊtliÖu sîi       nh©n  t¹o 632 T¸ ®«i 23 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam   chÊtliÖu säc  n÷      nh©n  t¹o638/639 T¸ 24 ¸ sweaterchÊtliÖu sîi o          nh©n  t¹o 645/646 T¸ 25 QuÇn  nam   chÊtliÖu sîi n÷        nh©n  t¹o 647/648 T¸
 15. 15 M É u  sè 1 Tªn  ¬ng  th nh©n Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . . .. .. .ngµy..   . , .th¸ng..n¨m... .   . § ¥ N  XI N C Ê P  VISA Hµng  dÖt  may   sang  thÞ  êng  tr Hoa  Kú Tªn  ¬ng  th nh©n §Þa  chØ:.. . ..§iÖn  . . .  .. tho¹i . ........... : . ........... GiíithiÖu    «ng/bµ:. . .....  . . ....., . CMTND   sè.. . ... . . ..,  cÊp  ngµy.. . .1µ  bé  . .  c¸n  , cña  ¬ng  th nh©n  ®Õn   Phßng  Qu¶n  XNK   1ý  khu vùc.. . ..lµm        . . .  .. thñ tôcxincÊp  VISA cho  hµng  dÖt  may  xuÊtkhÈu    sang  Hoa  víi       Kú    chitiÕtsau: c¸c 1.Tªn    hµng:   Chñng    lo¹ hµng  i (Cat.): 2.Sè îng:   l 3.TrÞ      gi¸FOB: 4.N¬i s¶n      xuÊt/giac«ng:   5.Ngµy    xuÊtkhÈu:   6.Cöa    khÈu  xuÊthµng:   Hå  kÌm  s¬  theo: 1.Ho¸    ®¬n  ¬ng    khaihoµn  th m¹i®∙    chØnh  (theo mÉu)      sè: ngµy: 2.Hîp    ®ång    sè: ngµy: 3.Th«ng  giao h¹n ng¹ch sè:   b¸o          ngµy: 4.Tê    khaih¶iquan      xuÊtkhÈu    sè: ngµy: 5.Chøng      tõvËn      t¶isè: ngµy 6.B¸o      c¸o s¶n  xuÊt,giac«ng:       ngµy: 7.Tê    khaih¶iquan      nhËp  khÈu  thanh  ®∙  kho¶n    sè: ngµy: vµ/hoÆc  Ho¸  ®¬n    tµichÝnh  mua  nguyªn phô      liÖu sè: ngµy: Th¬ng  nh©n cam  ®oan nh÷ng    kª khaivÒ        chitiÕtcña  hµng  1«  nªu    trªn lµ®óng, nÕu    ¬ng      saith nh©n hoµn toµn chÞu tr¸chnhØÖ m   ícPh¸p    tr   luËt.    §Ò nghÞ  quÝ  Phßng cÊp VISA cho    l«hµng trªn. Ngêi®øng    ®Çu   cña  ¬ng  th nh©n  (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
 16. 16 M É u  sè 2 C O M M E R C L A L  L N V O L C E 1.Shipper/Exporter   2.InvoiceNo.                   Date                         4. Buyer's Name  &  Address (i  other than  f consignee) 3.   Consignee's  Name   &  Address 5. Origin of6.Cat.7.Quota            Year Goods No. VIET  NAM 8.Notify    Party 9.   Terms   of10.Terms        ofPayment Sale 11.ContractNo./Purchase OrderNo         12. Additional  Transportat     ion PortofLoading 14.FinalDestinat l3.         ion Information 15. BL/AWB     No.  16.Date    &    ofExport Date 17.Marks    & 18. Full .Descript     ion Quanti 20.F.O.B 2.Total 19. ty     ofgoo®s Number    ofPackages UnitPrice F.O.B    Value 22.For VISA      Stamp 23.Name   Address ofmanut~acturer   &    24.Declarat   SHIPPERLEXPORTER   ionby  We   hereby declarethatthe above          part lars icu are trueand      correct Authorise®  Signature&    Stamp Name Designator Date
 17. 17 H¦íN G  D É N  K H A I H O ¸ § ¥ N  T H¦¥ N G  M ¹I  ¤  1.Tªn  ®Þa  sè    vµ  chØ  ®Çy  ngêixuÊtkhÈu ®ñ      ¤  2.Sè    sè    ho¸ ®¬n, ngµy  ho¸ ®¬n   ký    ¤  3.Tªn  ®Þa  sè    vµ  chØ  ®Çy  cña  ®ñ  ngêinhËn    hµng ¤  4. Tªn  ®Þa   sè    vµ  chØ  ®Çy     ®ñ cña ngêi mua     (nÕu kh¸c ngêi nhËn      hµng)  ¤  5.N ícxuÊtxø  sè        cña  hµng  ho¸ ¤  6.Chñng  i sè    lo¹ hµng    (Cat.) ¤  7.N¨m    sè    h¹n ng¹ch ¤  8.Bªn  îcth«ng  sè    ®   b¸o ¤  9.§iÒu  sè    kiÖn    b¸n hµng:giac«ng      hay    b¸n FOB ¤  10.§iÒu  sè    kiÖn  thanh  to¸n:  L/C,TTR... .   . ¤  11.Sè  sè    hiÖu    hîp ®ång/sè hiÖu    §¬n  Æt  ® hµng ¤  12.C¸c  sè    th«ng    tinvËn    t¶ikh¸c:chuyÓn      t¶iqua    nícnµo.. . . .. ¤  13.C¶ng  sè    bèc  hµng ¤  14.C¶ng  sè    ®Õn   cuèicïng   ¤  15.Sè  sè    hiÖu  vËn    t¶i®¬n  ngµy  vËn    vµ  ký  t¶i®¬n ¤  16.Ngµy  sè    xuÊt khÈu: ngµy      tÇu    rêic¶ng  ViÖt Nam     (nÕu  chuyªn chë    b»ng  êng  ® biÓn) ¤  17.Ghi chó  sè  sè      vµ  hiÖu  cña    c¸ckiÖn  hµng ¤  18.M«     sè    t¶®Çy  vÒ  ®ñ  hµng  ho¸: ­Tªn  Æt     m hµng ­Thµnh    phÇn  chÊtliÖu v¶i     ­M∙    hµng  (STYIE  No.) ­Sè    hiÖu  ®¬n  Æt  ® hµng  (P.O.No.) ¤  19.Sè îng:ghichÝnh    l   xuÊtkhÈu sè    l     x¸csè îng ®∙    ¤  20.§¬n      sè    gi¸: FOB   Gi¸ ViÖtNam   ¤  21.Tæng      sè    trÞgi¸FOB   ViÖtNam   ¤  22.DÊu  sè    VISA:do      c¸cPhßng  Qu¶n    lýXNK   ®ãng  dÊu ¤  23.Tªn  ®Þa  sè    vµ  chØ  ®Çy  cña  ®ñ  nhµ  s¶n  xuÊt ¤  24.Cam   sè    kÕt  cña  ngêixuÊtkhÈu,ký    ®ãng        tªnvµ  dÊu
 18. 18 M É u  sè 3 Tªn  ¬ng  th nh©n Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . . .. .. .ngµy..   . , .th¸ng..n¨m... .   . B¸ O  C¸ O  Q U ¸ T R × N H  S ¶ N  X U Ê T, GI A  C ¤ N G  H µ N G  D Ö T  M A Y   X U Ê T  K H È U  S A N G  H O A  K ú 1.M«           t¶ vÒ l«hµng: ­Chñng      lo¹ hµng  i (Cat.): ­Sè îng:   l ­M«       t¶hµng    ho¸:(mÆt  hµng,chÊtliÖu v¶i. . )       .. ­Sè    hiÖu  ®¬n  Æt  ® hµng ­M∙    hµng: ­Sè  ngµy    vµ  cña  VËn    t¶i®¬n: ­Ngµy    xuÊtkhÈu:   2.M«         t¶qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt,giac«ng:     a.Nguyªn    phô  liÖu: M«     t¶nguyªn phô    liÖu N ícs¶n   Ngµy  nhËp  khÈu hoÆc   xuÊt/giac«ng   ngµy mua nguyªn phô    liÖu ­V¶ichÝnh     ­V¶ilãt     ­Phô    liÖu ­B¸n    thµnh phÈm b.Qu¸    tr×nh s¶n    xuÊt/giac«ng   M«       t¶qu¸ tr×nh s¶n    xuÊtgiac«ng      N ícs¶n    xuÊt ­C¾t   ­May   ­§ãng    gãi Th¬ng  nh©n  cam  kÕt  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm  sè          vÒ  liÖu b¸o c¸o trªn. Ngêi®øng    ®Çu   ¬ng  th nh©n (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
Đồng bộ tài khoản