Thông tư 03/2004/TT-BXD

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
2
download

Thông tư 03/2004/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2004/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/2004/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2004/TT-BXD Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 03/2004/TT-BXD NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N HÌNH TH C T NG TH U XÂY L P CÁC D ÁN NGU N I N Ư C CH NNH TH U Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP và ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP và Ngh nh s 07/2003/N -CP c a Chính ph . Căn c văn b n s 797/CP-CN ngày 17/6/2003 c a Chính ph v các d án i n kh i công năm 2003 - 2004 và văn b n s 400/CP-CN ngày 26/3/2004 c a Chính ph v vi c th c hi n cơ ch i v i các d án thu i n. V i m c tiêu y nhanh ti n hoàn thành các d án ngu n i n ng th i phát huy n i l c và t o i u ki n nâng cao năng l c cho các doanh nghi p nhà nư c; Th tư ng Chính ph ã cho phép áp d ng hình th c T ng th u xây l p do các t h p nhà th u hình thành t các T ng công ty, Công ty nhà nư c th c hi n thi công xây l p các d án ngu n i n; danh sách nhà th u c a các t h p ã ư c Th tư ng Chính ph ch nh, công vi c ư c phân giao cho t ng nhà th u thành viên ã ư c các nhà th u và ch u tư th ng nh t. T h p có m t nhà th u chính ng u g i là t ng th u, các nhà th u còn l i g i là nhà th u thành viên. T ng th u có trách nhi m t ch c i u hành chung công trư ng, i u ph i vi c thi công xây l p c a các nhà th u thành viên m b o ti n và ch t lư ng c a d án. B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung th c hi n hình th c t ng th u xây l p các d án ngu n i n như sau: I. PHƯƠNG TH C KÝ K T VÀ LO I H P NG KINH T 1. Phương th c ký k t h p ng: Căn c văn b n ch nh th u c a c p có thNm quy n, ch u tư và t h p nhà th u th a thu n ký k t h p ng kinh t v thi công xây l p theo m t trong hai phương th c sau ây: a) Phương th c th nh t (sau ây g i là phương th c 1): Ch u tư ký h p ng v i t ng th u (là i di n cho các nhà th u thành viên c a t h p), sau ó t ng th u ký h p ng v i t ng nhà th u thành viên th c hi n ph n công vi c ã ư c phân giao theo văn b n tho thu n gi a các nhà th u thành viên c a t h p và ư c ch u tư ch p thu n. Theo phương th c này, t ng th u ch u trách nhi m trư c ch u tư v kh i lư ng, ti n , ch t lư ng c a toàn b công tác xây l p c a d án theo h p ng ã ư c ký k t v i ch u tư. Các nhà th u thành viên c a t h p ch u trách nhi m trư c t ng
  2. th u v vi c th c hi n ph n công vi c do mình m nh n theo h p ng ã ư c ký k t v i t ng th u. Theo văn b n s 797/CP-CN ngày 17/6/2003 c a Chính ph thì các d án thu i n: Plei Krông, A Vương, Qu ng Tr , B n L và Buôn Kư p, vi c ký k t h p ng kinh t ư c th c hi n theo phương th c này. b) Phương th c th hai (sau ây g i là phương th c 2): Ch u tư ký h p ng tr c ti p v i t ng nhà th u thành viên c a t h p th c hi n ph n công vi c ã ư c phân giao cho t ng nhà th u. Theo phương th c này, t ng nhà th u thành viên c a t h p ch u trách nhi m trư c ch u tư v kh i lư ng, ti n , ch t lư ng công tác xây l p do mình m nh n theo h p ng ã ư c ký k t v i ch u tư, ng th i các nhà th u thành viên ph i tuân th s i u hành chung c a t ng th u. T ng th u ch u trách nhi m t ch c i u hành chung công trư ng m b o ti n thi công c a toàn b d án. c) Ngoài trách nhi m v kh i lư ng, ti n , ch t lư ng công tác xây l p do mình m nh n theo h p ng, t ng th u và các nhà th u thành viên u ph i ch u trách nhi m trư c th trư ng cơ quan qu n lý c p trên và trư c Th tư ng Chính ph v nhi m v ư c giao. 2. Lo i h p ng: H p ng kinh t ư c ký k t theo phương th c 1 ho c phương th c 2 là lo i h p ng có i u ch nh giá theo quy nh hi n hành. 3. gi m b t th t c hành chính, ti t ki m th i gian th c hi n d án, khuy n khích ch u tư khoán g n cho các nhà th u th c hi n các công vi c như: ChuNn b công trư ng, xây d ng lán tr i, xây d ng các công trình ph tr và công c ng ph c v công trư ng. Ch u tư ph i công khai d toán các công vi c giao khoán cho nhà th u bi t và th c hi n vi c thanh toán m b o quy n l i c a các bên. II. YÊU C U V N I DUNG H P NG 1. Ch u tư, t ng th u và nhà th u thành viên tho thu n ưa vào h p ng các n i dung ch y u: Ph m vi công vi c, trách nhi m các bên tham gia h p ng, cách th c qu n lý công trư ng, t ch c qu n lý kh i lư ng, ch t lư ng công trình, ti n thi công, nghi m thu, thanh toán phù h p v i phương th c ký k t h p ng. Các i u kho n quy nh v vi c thanh toán c a các h p ng gi a ch u tư, t ng th u và nhà th u thành viên ph i th ng nh t và phù h p v i pháp lu t v h p ng. 2. Trư ng h p ký k t h p ng theo phương th c 1 thì h p ng gi a ch u tư và t ng th u ph i m b o: Ch u tư giao t ng th u th c hi n và ch u trách nhi m v kh i lư ng, ti n , ch t lư ng c a toàn b công tác xây l p c a d án. T ng th u ph i có thNm quy n ch o i u hành toàn b công trư ng m b o kh i lư ng, ti n và ch t lư ng công trình; ng th i t ng th u có quy n xem xét, i u ch nh ph m vi kh i lư ng công vi c c a các nhà th u thành viên trong trư ng h p các nhà th u thành viên không áp ng yêu c u v ti n , ch t lư ng công vi c ư c phân giao.
  3. H p ng gi a t ng th u và nhà th u thành viên ph i m b o: T ng th u giao nhà th u thành viên th c hi n và ch u trách nhi m v kh i lư ng, ti n và ch t lư ng ph n công vi c ư c phân giao. Trư ng h p ch u tư thanh toán thông qua t ng th u thì h p ng gi a ch u tư và t ng th u ph i có i u kho n ch tài tránh tình tr ng t ng th u chi m d ng v n ho c không chuy n ti n y và k p th i cho nhà th u thành viên theo h p ng ã ký k t. 3. Trư ng h p ký k t h p ng theo phương th c 2 thì h p ng gi a ch u tư và t ng nhà th u thành viên ph i m b o: Ch u tư giao nhà th u thành viên th c hi n và ch u trách nhi m v kh i lư ng, ti n , ch t lư ng ph n công vi c ư c phân giao. Nhà th u thành viên cam k t ph i tuân th s ch o i u hành chung c a t ng th u t i công trư ng. H p ng ph i th hi n rõ vi c nghi m thu, bàn giao, thanh toán và b o hành thi công xây l p công trình, ph i có ch tài trong trư ng h p nhà th u thành viên vi ph m cam k t ho c không tuân th s ch o i u hành c a t ng th u. H p ng gi a ch u tư và thành viên t h p là t ng th u, ngoài các yêu c u trên, ch u tư ph i t o i u ki n t ng th u th c hi n ư c vai trò ch o i u hành công trư ng c bi t là các công vi c như: Phân công xây d ng và s d ng các công trình ph tr tránh lãng phí, phân công s d ng và b o v m t b ng công trư ng, ch trì giao ban công trư ng ch o th c hi n ti n thi công xây l p công trình. III. QU N LÝ CH T LƯ NG VÀ NGHI M THU 1. Công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng thu c các d án ngu n i n ư c th c hi n theo Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2003/Q -BXD ngày 27/6/2003 c a B trư ng B Xây d ng. 2. L p thi t k b n v thi công và d toán chi ti t: T ng th u và các nhà th u thành viên có trách nhi m t ch c l p thi t k b n v thi công và d toán chi ti t các h ng m c công trình, giao cho ban qu n lý d án làm th t c phê duy t theo quy nh. T ng th u là u m i ph i h p v i các nhà th u thành viên l p thi t k b n v thi công và d toán chi ti t m b o ti n chung và phù h p v i h sơ thi t k k thu t ã ư c phê duy t. T ng th u và các nhà th u thành viên ư c hư ng thi t k phí ph n l p thi t k b n v thi công và d toán chi ti t b ng 40% giá tr chi phí thi t k theo quy nh t i Quy t nh s 12/2001/Q -BXD ngày 20/7/2001 c a B trư ng B Xây d ng. 3. Công tác nghi m thu a) H p ng ư c ký theo phương th c 1: - Nghi m thu công vi c, b ph n: Ch u tư t ch c và tr c ti p nghi m thu công vi c, b ph n công trình do t ng th u và t ng nhà th u thành viên th c hi n. Khi nghi m thu công vi c, b ph n công trình do các nhà th u thành viên th c hi n, t ng th u có th tham gia cùng v i ch u tư.
  4. - Nghi m thu giai o n, h ng m c công trình hoàn thành: Ch u tư t ch c và tr c ti p nghi m thu giai o n và h ng m c công trình do t ng th u và t ng nhà th u thành viên th c hi n. T ng th u ph i tham gia cùng v i ch u tư nghi m thu giai o n, h ng m c công trình do các nhà th u thành viên th c hi n, ng th i bàn giao h ng m c công trình hoàn thành cho ch u tư. T ng nhà th u thành viên có trách nhi m hoàn thành h sơ hoàn công và các tài li u liên quan ph c v công tác nghi m thu và bàn giao ph n vi c do mình m nh n. b) H p ng ư c ký theo phương th c 2: - Nghi m thu công vi c, b ph n: Ch u tư t ch c và tr c ti p nghi m thu công vi c, b ph n công trình do t ng th u và t ng nhà th u thành viên th c hi n. - Nghi m thu giai o n, h ng m c công trình hoàn thành: Ch u tư t ch c và tr c ti p nghi m thu giai o n, h ng m c công trình do t ng nhà th u thành viên th c hi n có s tham gia c a t ng th u. - T ng nhà th u thành viên có trách nhi m hoàn thành h sơ hoàn công và các tài li u liên quan ph c v công tác nghi m thu và bàn giao ph n vi c do mình m nh n. IV. T M NG VÀ THANH TOÁN 1. T m ng: Do c i m các d án ngu n i n có quy mô l n, k thu t ph c t p thi t k k thu t - t ng d toán chưa th phê duy t ngay, nhà th u ph i huy ng m t lư ng l n thi t b , v t tư và nhân l c tri n khai thi công..., gi m b t khó khăn cho nhà th u, ch u tư và các t h p nhà th u có th th ng nh t, ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép t m ng v n t o i u ki n cho nhà th u m b o ti n ã ra. 2. Thanh toán kh i lư ng công vi c hoàn thành: a) Giá tr thanh toán: Khi nhà th u ã làm h sơ, th t c thanh toán theo quy nh thì ch u tư ph i thanh toán 100% giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành. Trư ng h p chưa có h sơ, th t c thanh toán thì ch u tư t m thanh toán cho nhà th u 80% giá tr kh i lư ng ã th c hi n theo ơn giá t i a phương. b) H p ng ư c ký theo phương th c 1 thì vi c thanh toán ư c th c hi n theo m t trong hai cách sau: - Ch u tư thanh toán giá tr kh i lư ng xây l p do các nhà th u thành viên th c hi n thông qua t ng th u; Sau ó t ng th u có trách nhi m thanh toán y k p th i cho các nhà th u thành viên theo úng h p ng ã ký k t và các th a thu n khác. - Ch u tư thanh toán tr c ti p giá tr kh i lư ng xây l p cho t ng nhà th u thành viên sau khi có s ch p thu n c a i di n có thNm quy n c a pháp nhân t ng th u. c) H p ng ư c ký theo phương th c 2 thì ch u tư thanh toán tr c ti p giá tr kh i lư ng xây l p cho t ng nhà th u thành viên theo h sơ nghi m thu và h p ng ã ký k t.
  5. 3. Các công tác xây l p chưa có trong h th ng nh m c kinh t k thu t do nhà nư c ban hành thì ch u tư tho thu n v i B Xây d ng t ch c l p nh m c kinh t k thu t các công tác ó và trình duy t theo quy nh. i v i các công tác xây l p ph i l p ơn giá riêng thì ch u tư t ch c l p ơn giá riêng và trình duy t theo quy nh. V. CHI PHÍ T NG TH U Theo phương th c t ng th u xây l p, t ng th u có trách nhi m t ch c qu n lý i u hành công trư ng, i u ph i các nhà th u thành viên th c hi n thi công xây l p m b o kh i lư ng, ti n , ch t lư ng d án. Do v y, t ng th u ư c hư ng chi phí qu n lý theo quy nh t i Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và Thông tư s 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 c a B Xây d ng. M c chi phí t ng th u ư c hư ng b ng 40% chi phí qu n lý d án. Trư ng h p chi phí qu n lý d án theo quy nh hi n hành không cho ho t ng c a ban qu n lý d án và t ng th u thì ch u tư và t ng th u th ng nh t xu t v i cơ quan có thNm quy n b sung chi phí và ưa vào t ng d toán. VI. B O LÃNH TH C HI N H P NG Các d án ngu n i n ư c ch nh th u có quy mô và t ng m c u tư l n, i u ki n thi công khó khăn, Th tư ng Chính ph ã ch nh t h p các nhà th u là các doanh nghi p nhà nư c có năng l c và kinh nghi m th c hi n t ng công vi c c th c a d án; gi m b t th t c và khó khăn v v n cho các nhà th u, ch u tư và nhà th u th ng nh t có th không c n áp d ng hình th c b o lãnh th c hi n h p ng i v i các nhà th u ã ư c ch nh th c hi n các d án này. Trư ng h p ch u tư không yêu c u ph i n p b o lãnh th c hi n h p ng thì t ng th u không ư c yêu c u các nhà th u thành viên n p b o lãnh th c hi n h p ng VII. T CH C I U HÀNH CÔNG TRU NG 1. T h p nhà th u ph i có văn b n tho thu n, th ng nh t v phân chia công vi c và trách nhi m c a t ng nhà th u; vai trò i u hành công trư ng c a t ng th u; vi c ph i h p s d ng h p lý các công trình ph tr , các công trình ph c v thi công tránh lãng phí; s d ng và b o v m t b ng công trư ng. 2. T ng th u ch u trách nhi m i u hành công trư ng, giao ban, ôn c v ti n , th c hi n vi c i u hành công trư ng theo văn b n th a thu n c a t h p nhà th u và nh ng vi c liên quan khác theo h p ng ã ký k t. Các nhà th u thành viên c a t h p ph i tuân th s ch o i u hành c a t ng th u v vi c i u hành công trư ng. VIII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Các cơ quan, ơn v , doanh nghi p có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này; n u có vư ng m c ph n ánh v B Xây d ng gi i quy t.
  6. inh Ti n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản