Thông tư 03-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
3
download

Thông tư 03-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03-TT/LB về việc quy định chế độ thu giữ, bảo quản, xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ trong các vụ án hình sự do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03-TT/LB

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH-B TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁP-H I NG TH M PHÁN NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO- c l p - T do - H nh phúc VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I ******** CAO ******** S : 03-TT/LB Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1984 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO, TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO, B N I V , B TƯ PHÁP, B TÀI CHÍNH S 03.TT.LB NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1984 QUY NNH CH THU GI , B O QU N, X LÝ L T CH NG VÀ TÀI S N T M GI TRONG CÁC V ÁN HÌNH S Thu gi , b o qu n, x lý v t ch ng và tài s n t m gi là v n quan tr ng trong t t ng hình s . Làm t t công tác này là v n nguyên t c b o m cho vi c i u tra, truy t , xét x và thi hành án ư c úng pháp lu t, chính xác, u tranh ch ng t i ph m có k t qu . ng th i ây cũng là m t vi c c n thi t b o v tài s n c a nhà nư c, c a t p th , c a công dân và liên quan tr c ti p n vi c gi gìn phNm ch t c a cán b . Tuy nhiên, th i gian qua, trong khi chưa có B lu t t t ng hình s , các ngành hưũ trách chưa có quy nh ch t ch và th ng nh t v v n này, ó cũng là m t trong các nguyên nhân mà do ó nhi u nơi vi c thu gi , b o qu n, x lý v t ch ng và tài s n t m gi có nh ng hi n tư ng vi ph m pháp lu t, không nh ng gây tr ng i cho ho t ng t t ng, xâm ph m trái phép tài s n c a công dân, mà còn phát sinh hi n tư ng tiêu c c trong m t s cán b các cơ quan công an, Vi n ki m sát, và toà án. Vì v y, trong khi ch i xây d ng B lu t t t ng hình s , Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao, B N i v , B tư pháp và B tài chính ra thông tư quy nh ch thu gi , b o qu n x lý v t ch ng và tài s n t m gi trong các v án hình s như sau: I. THU GI V T CH NG VÀ TÀI S N KÊ BIÊN, T M GI : A. THU GI V T CH NG 1. V t ch ng là nh ng v t dùng vào vi c ph m t i, v t mang d u v t t i ph m, v t có liên quan én hành vi ph m t i, cũng như ti n b c hay tài s n khác có ư c b ng con ư ng ph m t i. Nh ng v t ó dùng phát hi n t i ph m, ch ng minh nh ng tình ti t th c t c a t i ph m. 2. V t ch ng ph i ư c cơ quan i u tra thu gi y và k p th i. Khi khám xét thu gi v t ch ng ph i theo úng thNm quy n và th t c pháp lu t quy nh.
  2. Cãc v t ch ng phát hi n ư c, th gì c n ch p nh thì ph i ch p nh. Biên b n khám xét thu gi v t ch ng ph i ghi rõ t ng th v t ch ng phát hi n ư c v : v trí, s lư ng, tr ng lư ng, phNm ch t, kích thư c, m u s c và cao c i m khác. V t ch ng là ti n m t thì ph i ghi rõ s lư ng các lo i ti n, n u là ngo i t thì ph i ghi thêm là ti n nư c nào và trong trư ng h p c n thi t còn ph i ghi c s in trên ng ti n. V t ch ng là kim khí quý, á quý, thu c phi n ... thì ph i niêm phong trư c m t b can, b cáo, ho c thân nhân c a h . Niêm phong ph i làm cNn th n và d dàng phát hi n d u v t n u phNm ch t niêm phong ã b m . Trên niêm phong ph i ghi rõ s lư ng, phNm ch t và các c i m khác c a các v t có trong niêm phong, có ch ký c a cán b thu gi , c a b can ho c thân nhân c a h và c a i di n U ban nhân dân xã, phư ng, niêm phong th gì và niêm phong như th nào ph i ghi vào biên b n thu gi v t ch ng. Khi khám xét, n u phát hi n nh ng th Nhà nư c c m lưu hành, tàng tr thì cũng thu gi xét. 3. Th gì em v cơ quan i u tra, ph i ghi rõ trong biên b n. Nh ng th không th em v cơ quan i u tra ư c (c ng k nh ho c không th di chuy n) thì ph i mô t c th trong biên b n và ch p nh r i giao cho U ban nhân dân xã, phư ng ho c ch nhà b o qu n v t ch ng ó cho n khi xét x và b n án ã có hi u l c pháp lu t. Biên b n khám xét thu gi v t ch ng làm thành 3 b n: giao cho ngư i b khám xét, cơ quan khám xét và ưa vào h sơ v án. Trư ng h p có giao cho U ban nhân dân xã, phư ng b o qu n v t ch ng, thì ph i l p biên b n giao cho u ban nhân dân xã, phư ng. 4. i v i nh ng v t ch ng c n ph i có s xem xét c a Nhà chuyên môn phân bi t th t gi (khi khí quý, á quý, thu c phi n, thu c ch a b nh, ngo i t ...) ho c xác nh tính năng, tác d ng c a th v t ch ng ó (hoá ch t, vũ khí ...) thì ph i trưng c u giám nh ngay. Chi phí cho giám nh l y kinh phí nghi p v , không ư c trích vào v t ch ng ho c tài s n t m gi . B. KÊ BIÊN, T M GI TÀI S N 1. Tài s n kê biên, t m gi là ti n b c, v t c a b can b cáo và nh ng ngư i liên quan tr c ti p n t i ph m, mà các cơ quan i u tra, truy t , xét x kê biên, t m gi b o m vi c b i thư ng, ti n n p ph t khi x lý, xét x v án. 2. Vi c kê biên, t m gi tài s n ch ư c ti n hành trong các trư ng h p ph m t i, mà pháp lu t quy nh b can, b cáo ph i b i thư ng thi t h i v t ch t quan tr ng, ph t m t s ti n l n, t ch thu m t ph n ho c toàn b tài s n. Tài s n kê biên t m gi bao g m: Tài s n c a b can, b cáo hi n có trong nhà, trong ngư i, tài s n cho vay mư n, cho thuê tài s n ưa i s a ch a, tài s n g i ho c thuê gi , ti n g i ti t ki m và nhà c a. Ch kê biên t m gi nh ng th có giá tr và tr giá tương ng v i s ti n có th ph i b i thư ng ho c ti n ph t. Không kê biên, t m gi nh ng th t i thi u c n thi t cho cu c s ng và s n xu t hàng ngày c a gia ình b can, b cáo, nh t là vi c niêm phong
  3. nhà ph i xem xét h t s c th n tr ng. V t k ni m, th cúng, nói chung không kê biên, t m gi , tr nh ng th có giá tr tương i l n. 3. Th gì th t c n thi t (vàng th i, vàng lá, ti n m t ...) m i t m gi , nh ng th khác sau khi kê biên thì giao cho ngư i ang qu n lý tài s n b o qu n cho n khi xét x và b n án ã có hi u l c pháp lu t. Tài s n t m gi là kim khí quý á quý, thì ph i niêm phong trư c m t ngư i có c a ho c ngư i giao các v t ó. Th th c niêm phong cũng như i v i v t ch ng. Khi khám xét kê biên, t m gi tài s n ph i làm úng th t c. Biên b n ph i ghi rõ ràng, y (như v i v t ch ng), th gì t m gi , th gì giao cho ngư i ang qu n lý tài s n b o qu n cũng ph i ghi vào biên b n. Biên b n ph i làm 3 b n giao cho ngư i ang qu n lý tài s n 1 b n, cơ quan kê biên, t m gi m t b n và 1 b n ưa vào h sơ v án. Nh ng tài s n t m gi thu c lo i ph i giám nh thì trưng c u giám nh ngay. K t lu n giám nh v tài s n t m gi ph i sao g i cho ngư i qu n lý tài s n trư c ó bi t. 4. Trong giai o n i u tra, truy t , các cán b cơ quan i u tra và các ki m sát viên có quy n ra l nh b t ngư i ph m t i thì có quy n ra l nh khám nhà kê biên t m gi tài s n. Trong các trư ng h p cơ quan i u tra ra l nh ph i ư c Vi n ki m sát nhân dân phê chuNn m i có hi u l c thi hành. Tr vi c khám nhà kê biên, t m gi tài s n trong các trư ng h p ph m t i qu tang, khNn c p. Trong giai o n chuNn b xét x thì quy n này thu c v Toà án nhân dân. II. B O QU N VÀ GIAO NH N V T CH NG VÀ TÀI S N T M GI 1. V t ch ng ã thu ã và tài s n t m gi ph i b o qu n chu áo, có s sách ghi chép rõ ràng, y , có phương ti n b o qu n ch c ch n, có ch và cán b qu n lý ch t ch , không hư h ng, m t mát. Nghiêm c m các hành vi l y c p, i chác, s d ng, mua bán và phân ph i n i b . Vi c thư ng cho nh ng ngư i có thành tích phát hi n, truy b t b n t i ph m, ch ư c gi i quy t sau khi v án ã qua xét x và b n án ã có hi u l c pháp lu t ho c ã có quy t nh mi n t c a Vi n ki m sát nhân dân. 2. N u v t ch ng ho c tài s n t m gi là hàng tiêu dùng mau h ng (lương th c, th c phNm tươi s ng, dư c phNm, dư c li u ...) thì sau khi thu gi cơ quan i u tra giao ngay cho c a hàng qu c doanh chuyên doanh m t hàng ó. ơn v nh n hàng thanh toán ti n cho cơ quan i u tra theo giá thu mua khuy n khích hi n hành. Cơ quan i u tra g i ti n vào Ngân hàng. Ch ng t v vi c g i ti n ph i ưa vào h sơ v án. V t ch ng thu c các lo i sau ây thì giao cho các cơ quan có ch c năng t m th i qu n lý ch x lý. Kim khí quý, á quý, ti n m t (k c ngo i t ), ph i giao ngay cho ngân hàng. - Thu c phi n, ma tuý, giao cho cơ quan chuyên doanh dư c li u c s n c a t nh, thành ho c trung ương.
  4. - Ch t c, ch t có vi trùng, giao cơ quan y t - Vũ khí, ch t n giao cho cơ quan công an ho c cơ quan quân s - Vi c g i ti n vào Ngân hàng và giao v t ch ng cho các cơ quan nói trên, cơ quan i u tra thông báo cho Vi n ki m sát nhân dan và cơ quan tài chính bi t. Khi chuy n giao v t ch ng n các cơ quan t m th i qu n lý, n u xét th y c n thi t, cơ quan i u tra gi l i m t ph n làm xét nghi m, giám nh ho c ch ng minh t i ph m trư c phiên toà. Gi l i th gì, s lư ng bao nhiêu, cơ quan i u tra ph i ra quy t nh và ưa vào h sơ v án. 3. Tài s n t m gi cũng ph i g i ngân hàng ngay i v i kim khí quý, á quý, ti n m t. 4. Khi cơ quan i u tra g i ti n bán v t ch ng thu c lo i mau h ng, v t ch ng là ti n m t, cũng như ti n m t thu c tài s n t m gi vào ng n hàng, ph i ghi rõ ti n c a v án nào t m gi ch x lý khi rút ra ư c nhanh chóng. 5. Vi c giao nh n v t ch ng và tài s n t m gi ph i k p th i, y và úng th t c như: l p biên b n, có ch ký và óng d u cơ quan c a bên giao nh n, và làm thành nhi u b n m i bên giao nh n gi m t b n và ưa vào h sơ v án m t b n. - Trong t ng trư ng h p c th còn ph i: - Nh ng v t ch ng và tài s n t m gi do cơ quan i u tra tr c ti p thu gi r i chuy n giao cho các cơ quan t m th i qu n lý ch x trí (như nói i m - chương II) ph i l p biên b n giao vào t ng cơ quan. Biên b n ph i ghi rõ t ng th như biên b n thu gi và trao g i cho cơ quan tài chính bi t. - Trư ng h p v án u cơ, buôn l u ... t các cơ quan h ành chính chuy n sang truy c u trách nhi m hình s thì các cơ quan này ph i chuy n theo h sơ v án: biên b n thu gi v t ch ng và biên b n chuy n giao v t ch ng cho các cơ quan t m th i qu n lý ch x lý, khi xét x toà án quy t nh vi c x lý c ngư i ph m t i và v t ch ng. N u cơ quan hành chính có t m gi tài s n c a ương s , thì ph i chuy n theo h sơ c b ng ch ng t và hi n v t. - Khi giao v t ch ng ho c tài s n t m gi là kim khí quý, á quý, ti n, ngo i t , thu c phi n ... cho cơ quan giám nh, thì ph i l p biên b n m niêm phong, xác nh thì ph i l p biên b n m niêm phong, xác nh niêm phong còn nguyên v n hay ã b m t d u, thay i và ki m kê các v t trong niêm phong. Khi m niêm phong ph i có m t i di n các cơ quan giao niêm phong, cơ quan giám nh và b can, b cáo ho c ngư i thay m t h và u ký vào biên b n. Biên b n này sao g i cho b can, b cáo 1 b n. - Khi cơ quan i u tra chuy n h sơ sang Vi n ki m sát x lý, Vi n ki m sát chuy n h sơ sang toà án xét x , trong h sơ ph i có y biên b n thu gi và
  5. các gi y t khác có liên quan n v t ch ng và tài s n kê biên, t m gi . Ti n g i ngân hàng v n c tài kho n c a cơ quan i u tra. i v i v án ưa truy t , xét x , th gì không thu c lo i ph i g i ngân hàng ho c giao cho các cơ quan t m th i qu n lý ch x lý, thì ph i chuy n giao hi n v t sang toà án. i v i nh ng v án có nhi u v t ch ng và tài s n t m gi ho c các th c ng k nh, ph c t p thì giao tay ba gi a công an, Vi n ki m sát và Toà án do Vi n ki m sát t ch c vi c giao nh n sau khi quy t nh chuy n h sơ sang toà án xét x . Chi phí v n chuy n l y kinh phí nghi p v , không ư c trích vào v t ch ng ho c tài s n t m gi . V t ch ng thu c lo i bí m t qu c gia, thì tuỳ trư ng h p c th mà niêm phong, giao tr c ti p cho Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân, Chánh án toà án nhân dân và ph i ư c b o qu n th t ch t ch . i v i v án Vi n ki m sát mi n t ho c nh ch i u tra, thì v t ch ng và tài s n t m gi c t i cơ quan i u tra gi i quy t theo quy t nh x lý c a Vi n ki m sát. - Khi di lý v án trong n i b t ng ngành công an, Ki m sát, toà án, di lý t Vi n ki m sát nhân dân, toà án nhân dân sang Vi n ki m sát quân s , toà án quân s và ngư c l i, trong h sơ v án ph i có y biên b n thu gi và các gi y t khác có liên quan n v t ch ng và tài s n kê biên, t m gi . Còn hi n v t thì tr nh ng th ã g i ngân hàng ho c giao cho các cơ quan t m th i qu n lý ch x lý, s còn l i ph i chuy n theo h sơ v án. Trư ng h p khó khăn không chuy n ư c thì khi bàn giao h sơ ph i nêu rõ lý do và ph i b o qu n chu áo nh ng th còn l i, ch x lý c a nơi ti p nh n v án. - i v i v án xét x phúc thNm thì ph i chuy n theo h sơ v án nh ng v t ch ng c n thi t cho vi c xét x phúc thNm. Nh ng v t còn l i và tài s n t m gi không ph i chuy n theo h sơ nhưng ph i b o qu n chu áo chò b n án phúc thNm quy t nh. - Khi giao tr v t ch ng cho ngư i b chi m o t, cũng như giao tr tài s n cho ương s , biên b n ph i ghi rõ tr nh ng th gì, tình tr ng ra sao và hay thi u, lý do? - Khi thay i cán b tr c ti p qu n lý v t ch ng và tài s n t m gi trong cùng m t ơn v cũng ph i l p biên b n giao nh n, có cán b có thNm quy n ch ng ki n. III. X LÝ V T CH NG VÀ TÀI S N KÊ BIÊN, T M GI 1. Vi c x lý v t ch ng trong các v án hình s ph i ư c ghi trong b n án hình s và và gi i quy t c th như sau: - T ch thu n p vào ngân sách Nhà nư c, cơ quan x lý ph i trích sao quy t nh t ch thu v t ch ng g i cho cơ quan tài chính cùng c p bi t ti p nh n nh ng th ó n p ngân sách nhà nư c. - Hu b nh ng th không có giá tr ho c hoàn toàn không còn s d ng ư c. Khi hu , cơ quan quy t nh vi c x lý v án ph i l p biên b n có i di n các cơ quan ang qu n lý v t ch ng, Vi n ki m sát, tài chính ch ng ki n.
  6. - V t ch ng là tài s n b chi m o t, n u không c n thi t gi l i ph c v vi c xét x , thì tr cho ch s h u t giai o n i u tra (c i v i ch s h u là Nhà nư c, công dân ...) N u v t ch ng là th mau h ng ã bán, thì tr l i cho ch s h u s ti n ã bán ư c. N u ch s h u là cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ho c t ch c xã h i ã ư c mua v t tư theo giá cung c p, thì chi tr theo giá ó. S chênh l ch th a do bán giá cao hơn thì n p vào ngân sách nhà nư c. n u tài s n b chi m o t ã ư c thanh lý quy t toán r i thì toàn b s ti n bán ư c ho c v t ch ng chưa bán, u n p vào ngân sách nhà nư c. - Nh ng v t ch ng chưa xác nh ư c ch s h u, thì cơ quan x lý ph i niêm y t công khai. Quá 6 tháng k t ngày niêm y t mà không có ngư i nh n thì n p vào ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p có tranh ch p v quy n s h u i v i v t ch ng thì gi i quy t b ng t t ng dân s . Khi b n án ã có hi u l c pháp lu t thì ch p hành viên quan h v i cơ quan ã thu gi v t ch ng, cơ quan ang qu n lý v t ch ng và cơ quan tài chính gi i quy t v t ch ng theo úng b n án. 2. i v i các v án mi n t , Vi n ki m sát quy t nh vi c x lý v t ch ng. Vi n ki m sát trao i cơ quan i u tra b i t và th c hi n theo quy t nh y. Riêng i v i nh ng v u cơ, buôn l u làm hàng gi , kinh doanh trái phép mà Vi n ki m sát mi n t , thì Vi n ki m sát có văn b n trao i v i cơ quan x lý v hành chính, cơ quan này x lý theo thNm quy n nh ng v t ch ng ã thu gi . 3. Trư ng h p quy t nh t ch thu v t ch ng ã ư c thi hành nhưng sau phát hi n có sai l m và ã có quy t nh hu , thì cơ quan ã x lý ph i quan h v i cơ quan tài chính trích qu Nhà nư c b i thư ng cho ương s s tài s n ã b t ch thu theo giá bán l hi n hành c a Nhà nư c. 4. i v i tài s n ã b t m gi , n u b can, b cáo ã b i thư ng ho c n p ti n ph t thì tr l i cho h . Riêng ói v i kim khí súng, á quý, ngo i t , trư c khi quy t nh ph i thông báo v i ngân hàng xem xét vi c th c hi n ch qu n lý vàng, b c, ngo i t ... c a Nhà nư c. N u h không n p ư c ho c n p chưa , thì cơ quan có nhi m v thi hành quy t nh x lý quan h v i cơ quan t m gi tài s n ó, t ch c bán l y ti n b i thư ng ho c n p ph t, còn th a thì tr l i cho h . Riêng tài s n có kê biên nhưng không t m gi , thì giao cho b cáo ho c gia ình h bán trong th i h n nh t nh, n u quá h n h không bán ư c thì cơ quan thi hành quy t nh x lý cùng cơ quan ã kê biên tài s n t ch c bán l y ti n b i thư ng ho c n p ph t. 5. Vi c bán v t ch ng t ch thu ho c tài s n t m gi ph i có H i ng nh giá và bán công khai (B tư pháp, Toà án nhân dân t i cao và B tài chính s có hư ng d n v v n này). 6. Khi có khi u n i v vi c m t mát, hư h ng, i chác v t ch ng ho c tài s n t m gi , thì trong th i h n 2 tháng. Th trư ng cơ quan t m gi nh ng th ó ph i gi i quy t và tr l i cho ương s , ng th i g i cho cơ quan x lý và Vi n ki m sát nhân
  7. dân bi t. N u có s khi u n i c a ngư i b t ch thu oan v b i thư ng chưa tho áng, thì trong th i h n 2 tháng, cơ quan ã có quy t nh t ch thu sai ph i cùng v i cơ quan tài chính gi i quy t và tr l i cho ương s , ng g i cho Vi n ki m sát nhân dân bi t. 7. Vi c x lý v t ch ng trong các v án tr n i nư c ngoài, thì theo hư ng d n trong thông tư liên ngành s 03 ngày 25/12/1982. IV. K LU T Th trư ng các cơ quan có nhi m v thu gi , b o qu n x lý v t ch ng và tài s n t m gi ph i thư ng xuyên ki m tra công tác này. Vi n ki m sát nhân dân ph i ki m sát vi c này m t cách ch t ch . N u x y ra m t mát, i chác, thì cơ quan qu n lý nh ng th ó ph i b i thư ng, r i sau ó b t cán b có trách nhi m tr c ti p ph i b i thư ng l i cho cơ quan theo trách nhi m v t ch t ho c trách nhi m dân s . i v i v t ch ng ho c tài s n t m gi b hư h ng do thi u trách nhi m trong vi c b o qu n ho c do t ti n s d ng làm h ng cũng ph i b i thư ng. Cán b nào vi ph m nh ng quy nh trong thông tư này thì ngoài vi c b i thư ng còn tuỳ theo l i nh , n ng mà ph i ch u k lu t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các ngành công an, ki m sát, toà án, tư pháp, tài chính tuỳ theo ch c năng c a t ng ngành mà có hư ng d n thêm và t ch c cho cán b trong ngành t trung ương n cơ s nghiên c u n m v ng và thi hành úng. Trong khi th c hi n có gì vư ng m c thì k p th i báo cáo cho c p trên trong ngành rõ. Lê Bá Thu Nguy n Qu c H ng Nguy n Th Ng c Khanh ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản