Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
89
lượt xem
10
download

Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M   N N VI S è  04/TT­N H 1  N G µ Y   19 T H¸ N G  9 N¨ M  1995 H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N   U Y  C H Õ  D ù  T R ÷  B ¾ T   U é C Q B Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  ý  ®è Ng h Nh n   k quyÕt  nh   è  ®Þ s 260/Q§­NH1   ngµy  th¸ng 9  19    n¨m  1995  ban  µnh  h "Quy  Õ   ù  ÷ b ¾t  éc  i  íitæ   ch d tr   bu ®è v   chøc  Ýn  ông"  µ  Õt  nh  è  td v quy ®Þ s 261/Q§­NH1   µy  th¸ng 9  ng 19    n¨m 1995  "vÒ  û lÖ  µ  ¬  Êu  t   v c c DTBB   i  íiTCTD". Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ­ ®è v     h Nh n     h íng dÉn    thªm  ét  è  iÓ m   ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    m s® c th vi th   nh sau: 1.§èit ng thi µnh     î     h quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  ch d tr   bu (DTBB),bao  å m:   g ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    h th m  doanh. ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  «  Þ.   h th m   ph ® th ­ Chi    nh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹ ng h n    h li   ho   t i ViÖtNam.   ­C«ng    µichÝnh.   tyT   Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  h th m   ph n«ng th«n,Hîp      Ýn  ông,Quü   Ýn    t¸cx∙t d   t dông  ©n  ©n  Ý  iÓ m   ícm ¾t  ¹m  êicha  nh d th ® tr   t th   ph¶ithùc hiÖn      quy  nh  Ò   ®Þ v DTBB. Trêng  îp    h Tæ chøc  Ýn  ông  td (TCTD)  Þ   Æt   µo  ×nh  ¹ng b¶o  ån b® vt tr   t  hoÆc     ph¸ s¶n,trong thêigian cha  Ê m     ¹t®éng, tuú tr ng  îp cô  Ó         ch døt ho       ê h   th Ng ©n   µng  µ   íc cã  Ó  h Nh n   th xem   Ðt  Êp  Ën  x ch thu cho  TCTD     îc rótm ét  ®ã ®     phÇn  hoÆc   µn  é  Òn DTBB. to b ti   2.  ë   S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc     d Ng h Nh n   chi nh¸nh NHNN   tØnh,  Thµnh  è  ¬i TCTD   Æt   ôsë  µ  ë   µikho¶n  Ýnh, h¹ch  ph n   ® tr   v m t   ch   to¸n sè  Òn   ti   göi DTBB   µo  µikho¶n  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n  Çn  Òn    v t  ti g   k h (ph ti DTBB   ph¶igöi ë     NHNN   theo quy  nh).   ®Þ 3.§èivíi         TCTD   ã  c¸c c huy  ng  Òn göib»ng  ¹itÖ,thùc hiÖn  ®é ti     ngo       DTBB   còng theo  û lÖ  t   10%   Ýnh    è    ×nh  ©n  Òn göingo¹itÖ  t trªns d b qu ti       huy  ng  ­ ®é ® îc.TiÒn    DTBB   b»ng  ¹itÖ  îc tËp  ngo   ®   trung göivµo  µikho¶n  Òn göikh«ng     t  ti     kú  ¹n  h b»ng  ¹itÖ  ¹  ë   ngo   t i giao  Þch  S d NHNN   Öt Nam   Vi   (møc  èithiÓu  t  70%   tæng  è  Òn DTBB). s ti   4. C¨n  ®Ó   Ýnh    cø  t DTBB   b»ng VN§  µtiÒn göihoÆc   ã  Ýnh  Êt tiÒn l     ct ch     göithÓ  Ön      hi trªnb¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ     c ®è t   k to¸ntæng  îp  ña  h c TCTD   åm   (g ho¹t®éng  ña    c trung t©m,    éisë  µ        c¸ch   v c¸cchinh¸nh  ùcthuéc). tr   C¸c  ¹  Òn  öi vµ  ã  Ýnh  Êt tiÒn  öi sau  y   µ c¨n  ®Ó   Ýnh  lo iti g   c t ch   g  ®© l   cø  t DTBB: ­TiÒn  öikho  ¹c Nhµ   íc.   g  b  n ­TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göicã  ú  ¹n ®Õ n   th¸ng.   g  kh       kh  12  (KÓ  tiÒn göicña  c¶     c«ng    µng  ¹c vµ    ý). tyV b   §¸ qu ­TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng.   ­TiÒn  öicña    chøc  µ  êinícngoµi.   g  c¸ctæ  v ng    
 2. 2 ­ TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh«ng  ú  ¹n,tiÒn göitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n  n     kh       c k h ®Õ 12 th¸ng. ­TiÒn  öitiÕtkiÖm    g    kh¸c. ­ Ph¸t hµnh    chøng chØ   Òn  öi,ph¸t hµnh  ú  Õu, ph¸t hµnh    ti g     k phi     tr¸i phiÕu    ¹ cã  ú  ¹n  n   th¸ng. c¸clo i k h ®Õ 12    ­TiÒn    qu¶n  ývµ  ÷hé. l   gi   Cô   Ó  å m     µikho¶n:2121, 3611, 3612, 3613, 3614, 3711, 3712, th g c¸c t                   3719,441,442,449,381.         Trong  êigian  íc m ¾t,  ¹m  êikh«ng  Ýnh  th   tr   t th   t DTBB   i  íic¸c lo¹  Òn ®è v     i ti   göicã  ú  ¹n trªn12    k h     th¸ng. 5.C¸ch  Ýnh  è  Òn dù  ÷b ¾t  éc:   t s ti   tr   bu 5.1.Kú  Ýnh   t DTBB     y,  ë ®© quy  nh  µ15  µy  ét  ú  ®Þ l   ng m k (th¸ng2  ú).  k 5.2.C«ng    thøc tÝnh  è  Òn ph¶iDTBB     s ti     trongkú:   Sè  Òn ti   Sè    Òn göi d ti   ph¶iDTBB     =    ×nh  ©n        x        û  Ö  b qu              T l DTBB trong kú      ú  íc k tr Sè  Òn ph¶iDTBB   ti     trong kú  µc¨n cø      l     ®Ó NHNN   th«ng  h¹n møc  b¸o    ph¶i   DTBB   ú  Õp theo  ña  k ti   c TCTD,  ng  êilµc¨n cø    Óm    µ  ö  ýviÖc  ®å th       ®Ó ki trav x l   chÊp  µnh  ¹n møc  h h  DTBB   ña  ú  íctheo ®iÓ m   díi y. c k tr     7    ®© 5.3.C¸ch  Ýnh  è    Òn göib×nh  ©n  ú  íc:   t s d ti     qu k tr C¨n  sè    ã    µikho¶n  ãit¹ ®iÓ m   cña  cø  d c c¸c t   n  i  4  b¶ng  ©n  i tµikho¶n  c ®è     kÕ     ú  íc,®Ó   Ýnh  to¸nk tr   t theo c«ng    thøc: Sè    Òn göi d ti     Tæng  è    Òn göi15  µy  ú  íc s d ti     ng k tr b×nh  ©n  qu =  kú  íc tr   15 V Ý   ô:TÝnh  d  DTBB   ú  th¸ng8­ cho  k 1    95  TCTD   A: Gi¶  ö:Tæng  è        µikho¶n  Òn göicña  ngµy  ú  íc,nãit¹ s  s d trªnc¸c t   ti     15  k tr       i ®iÓ m   trªnlµ 18.000  û ®ång. Nh   Ëy  è    Òn  öib×nh  ©n  ú  íc cña  4      t    v s d ti g   qu k tr   tæ chøc  Ýn  ông  lµ: td A  18.000 ­ ­ ­ ­   = 1.200  û®ång) ­­­­   (t       15 Víitû lÖ      DTBB  10%   ×  è  Òn  th s ti ph¶i DTBB     trong kú  ña  chøc  Ýn    c tæ  t dông  lµ: A  1.200  10 x  ­­­­­­  ­­­­­­ = 120  û®ång)   (t         100 5.4.C¬   Êu  Òn DTBB   ña    c ti   c TCTD   îcx¸c®Þnh    ®   nh sau:
 3. 3 5.4.1.Sè   Òn    ti DTBB   ña  c TCTD  ph¶igöit¹  µikho¶n  Òn  öikh«ng  ú     i  t ti g   k h¹n ë    NHNN,  quy  nh  èi Óu lµ70%   ®Þ t  thi     tæng  è  Òn DTBB   ña  s ti   c TCTD. Nh   Ý  ô  v d trªn, Ýnh  îclµ:  t ®  120  70 x  ­­­­­­ ­­­­­  = 84  û®ång)   (t       100 5.4.2.TiÒn  Æt   ån quü  µ  ©n   Õu    m t  v Ng phi thanh   to¸ncßn    Þ l hµnh  gi¸tr  u  t¹ TCTD,    i quy  nh  èi a  ®Þ t   30%   ® tæng  è  Òn DTBB   ña  s ti   c TCTD. Nh   Ý  ô  v d trªn, Ýnh  îclµ:  t ®  120  30 x  ­­­­­  ­­­­­ = 36  û®ång)   (t       100 5.4.3. è  Òn ph¶iDTBB     ti   S   trongkú  µ:84  36  120  û®ång)   l   +  =  (t   Trong    tû ®ång  µ h¹n  ®ã 84    l  møc   èithiÓu  µ   t  m TCTD  ph¶ith ng    ê xuyªn  duy  ×trªntµi tr       kho¶n  Òn göikh«ng  ú  ¹n  ¹ NHNN. ti     k h t  i 5.4.4.Trêng  îp TCTD   ùc hiÖn  íimøc    h  th   d  quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 5.4.2.trªn    ®©y,  ×  th ph¶i t¨ng t ng     ¬ øng  è  Òn    µikho¶n  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n  ¹  s ti ë t   ti g   k h ti NHNN  (t¨ngt ng   ¬ øng  è  Òn ë  iÓ m   s ti   ® 5.4.1). 6.X¸c  nh  õa,thiÕu dù  ÷b ¾t  éc.   ®Þ th     tr   bu C¨n  b¸o    ña  cø  c¸o c TCTD,  ë   S giao  Þch  ©n   µng  µ   íchoÆc     d Ng h Nh n   chi nh¸nh NHNN   tØnh, thµnh  è, n¬i TCTD   ë   µikho¶n  Òn  öi chÝnh, thùc   ph     m t  ti g       hiÖn  i  Õu  ÷a    il ng  vµ  sau  y     ö  ýtheo  iÒu  cña  ®è chi gi hai ®¹  î a  b  ®© ®Ó x l   ® 7  Th«ng   µy. tn a. Tæng   è   b×nh  ©n  ña    µikho¶n: tiÒn  öi kh«ng  ú  ¹n  ¹    sd qu c c¸c t     g  k h ti NHNN;  Òn  Æt   µ  ©n   Õu  ti m v Ng phi thanh  to¸n cßn    Þ u  µnh  ¹    gi¸tr l h t iTCTD   (chØ  îctÝnh  èi a  µ30%   ®  t   l  ® tæng  è  Òn DTBB). s ti   b.Sè  Òn ph¶iDTBB     ti     trong kú.   C¸ch  Ýnh  è    ×nh  ©n    µikho¶n  ãit¹ ®iÓ m     Ýnh  t s db qu c¸c t   n  i   a, t theo  c«ng  thøc t¹ ®iÓ m      i 5.3. 7.Xö  ýthõa,thiÕu tiÒn dù  ÷b ¾t  éc.   l        tr   bu 7.1.Trêng  îp  Õu    h thi (ab),Ng ©n  µng  µ   íctÝnh          h Nh n   to¸ntr¶l∙cho  è  ît i s v  trªntµikho¶n  Òn  öikh«ng  ú  ¹n  ña     ti g   k h c TCTD   theo møc     Êt hiÖn  µnh, l∙ su   i h   kÓ   õngµy  u   ú  n   µy  Ýnh  t  ®Ç k ®Õ ng t DTBB. 8. C¨n  ®Ó   Ýnh    cø  t DTBB  b»ng  ¹itÖ  µ tiÒn  öihoÆc   ã  Ýnh  Êt ngo   l   g  ct ch   tiÒn  öi,thÓ  Ön    g  hi trªnb¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ     c ®è t   k to¸ntæng  îp  ña  h c TCTD,  cô  Ó  å m     µikho¶n  Õ   th g c¸c t   k to¸n:207,2122,3621,3622,3623,3624,3721,                 3722,441,442,449.      
 4. 4 ­TiÒn  öicña    g  NHNN   b»ng  ¹itÖ. ngo   ­TiÒn  öicña    g  Kho  ¹c Nhµ   ícb»ng  ¹itÖ. b  n  ngo   ­ TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n    g  k h b»ng  ¹itÖ,tiÒn göicã  ú  ¹n  n   th¸ng ngo         k h ®Õ 12    b»ng  ¹itÖ. ngo   ­TiÒn  öivèn    g  chuyªn dïng b»ng  ¹itÖ.     ngo   ­TiÒn  öicña    chøc  µ  êinícngoµib»ng  ¹itÖ.   g  c¸ctæ  v ng       ngo   ­ TiÒn  öi tiÕtkiÖm     g    kh«ng  ú  ¹n  k h b»ng  ¹itÖ, tiÕtkiÖm   ã  ú  ¹n  ngo       ckh ®Õ n   th¸ngb»ng  ¹itÖ. 12    ngo   ­ Ph¸thµnh      chøng chØ  Òn  öi,ph¸thµnh  ú  Õu, ph¸thµnh    ¹ ti g     k phi     c¸c lo   i tr¸phiÕu    i kh¸cb»ng  ¹itÖ  ã  ú  ¹n ®Õ n   th¸ng.   ngo   c k h   12  TiÒn  öi ngo¹itÖ  µm  ¬  ë  Ýnh  g    l cst DTBB     ¹  ¹itÖ  ù do  c¸c lo ingo   t   chuyÓn   ® æi,® îcquy  µnh     th USD   µ  ùc hiÖn  v th   DTBB   b»ng  USD. C¸ch  Ýnh  è  Òn DTBB   t s ti   b»ng  ¹itÖ  µ  ö  ýthõa,thiÕu  ngo   v x l     DTBB   b»ng  ngo¹itÖ      nh c¸ch tÝnh  µ  ö  ýb»ng  ng  Öt Nam,  ãit¹    iÓ m           v x l  ®å Vi   n  i ®c¸c 5, 6, 7 cña Th«ng   µy. tn 9.KhiÕu  ¹ivµ  Èm  Òn    Õt.   n   th quy gi¶iquy 9.1.Tæ     chøc  Ýn  ông  îcquyÒn  Õu  ¹i  Ó   khiÕu  ¹ilªnThèng  td ®  khi n , c¶  k h    ®èc  ©n   µng  µ   íc vÒ     Õt  nh  ö  ý cha  Ng h Nh n   c¸c quy ®Þ x l  tho¶  ¸ng  Ò   Êp  ® v ch hµnh quy  Õ   ch DTBB. 9.2.ChË m   Êt sau  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn  îc®¬n  Õu  ¹i   nh   5  l vi k t     ®  khi n   vÒ   DTBB   ña  c TCTD,  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è    ph hoÆc   Gi¸m  ®èc  ë  s giao dÞch  ©n   µng  µ   íckhÈn  ¬ng    Ng h Nh n   tr xem   Ðt gi¶iquyÕt  x    hoÆc   ph¶ithÞnh  Þ    ©n  µng  µ   ícTrung  ng,trong thêigian cha  îcgi¶i   th lªnNg h Nh n   ¬       ®    quyÕt TCTD     ph¶ichÊp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ýcña  ©n  µng  µ   íc.   h quy   x l  Ng h Nh n 10.Vµo  µy  vµ  µy  hµng    ng 05  ng 20  th¸ng(sau  ngµy  ña  ú  Ýnh    5  c kt DTBB)  Chi nh¸nh    NHNN   tØnh,Thµnh  è  µ  ë     ph v S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc göi d Ng h Nh n     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  Êp  µnh  t h ch h DTBB   Ò   ô     nh  Õ   µichÝnh  v V c¸c ®Þ ch t   NHNN   ViÖt Nam,  ô     nh  Õ   µichÝnh    V c¸c ®Þ ch t   tæng  îp b¸o    èng  c  Ò   Êp  h   c¸o Th ®è v ch hµnh  DTBB   ña    c c¸c TCTD   (theo m É u   nh  Ìm    ®Ý k th«ng    µy);®ång  êigöi tn   th     c¸c®¬n  Þ:   v ­Vô    Nghiªncøu   kinh tÕ    NHNN     (01 b¶n) ­Thanh      traNHNN     (01 b¶n). 11.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   11.1.Së     Giao  Þch  µ    d v chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è  õng  nh  ú    ph t ®Þ k theo  âitÝnh    µ  d  to¸nv th«ng  b¸o møc   DTBB   cho    chøc  Ýn  ông, trong c¸c tæ  td     ®ã   Çn  èithiÓu  ph t  70%   ph¶igöi t¹     i NHNN   µ h¹n  l  møc   èithiÓu,c¸c tæ  t      chøc  tÝn  ông  d ph¶i®¶m     b¶o  y  ,  êng  ®Ç ®ñ th xuyªn trªntµikho¶n  Òn göikh«ng  ú       ti     k h¹n t¹ NHNN.    i Trêng  îp  Çn  ÕtTCTD   ã  Ó  îc phÐp  ö  ông  ét  Çn  éc hc thi   c th ®   sd m ph thu   h¹n møc   DTBB     ¸p  ®Ó ® øng  kh¶ n¨ng  thanh  to¸n,nhng  èi®a     t   kh«ng  îc vît ®   qu¸ 5%   ¹n    h møc,  ng  êiph¶icã  Ön  ®å th     bi ph¸p  ï ®¾ p   b  ngay  trong ngµy.N Õ u       trong ngµy    TCTD   kh«ng  ùc  Ön  ï ®¾ p     ¹n  th hi b   ®ñ h møc   DTBB   ×  Ï bÞ   ö  th s   x ph¹tvíimøc    Êt gÊp  lÇn     l∙su   i 2  møc    Êt cho  l∙su   i vay  cao  Êt cña  nh   TCTD   Ýnh  t trªnsè  Òn chªnh  Öch  Õu so  íi ¹n    ti   l thi   v   møc. h
 5. 5 11.2.Vô    nh  Õ   µichÝnh  êng    c¸c®Þ ch t   th xuyªn theo  âithùc hiÖn,c¨n cø    d       t×nh  ×nh  ùc  Ön  Ýnh  h th hi ch s¸ch  Òn  Ö  õng  êikú    ×nh  èng  c  ti t t th   ®Ó tr Th ®è ®iÒu chØnh  ölÖ  t   DTBB   cho  ïhîp. ph   11.3.Vô   Õ     K to¸n Tµi chÝnh  íng  Én  ¬ng     h d ph ph¸p  ¹ch  h to¸n,tÝnh      to¸n c¸ctµi    kho¶n  Õ     ªnquan  n   k to¸nli   ®Õ DTBB   cho  ïhîp. ph   11.4.Thanh      tra NHNN   ã  Öm   ô  ©y  ùng  c nhi vx d quy  Õ   ö  ¹tvµ    ch x ph   tæ chøc  thanh    êng  tra th xuyªn, ph¸t hiÖn  Þp  êi nh÷ng  chøc  Ýn  ông      k th   tæ  td kh«ng  Êp  µnh  y     ch h ®Ç ®ñ quy  nh  Ò   ®Þ v DTBB;  ã  Ön  c bi ph¸p  ö  ý nghiªm  x l  ngÆt, kÞp  êi  a  Öc  Êp  µnh  Ò     th , vi ch h ® v DTBB   ng    ®ó c¸c quy  nh  ®Þ trong quy    chÕ. 12.HiÖu  ùcthi µnh   l   h Nh÷ng  iÓ m   íng dÉn  ¹  ® h  ti Th«ng   µy,® îc¸p dông  õ ngµy  th¸ng 10  tn       t  01    n¨m 1995;c¸cth«ng   íng dÉn  Ò      th   v DTBB   íc®©y  Õt  Öu  ùcthi µnh. tr   h hi l     h Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,  tr th hi n cv m yªu  Çu  c ph¶n  ¸nh  Ò   v NHNN   Trung  ng  ô    nh  Õ   µichÝnh) ®Ó   íng dÉn    Õt. ¬ (V c¸c®Þ ch t    h  gi¶iquy
 6. Ng ©n  µng... . ...  h . ..... . Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   ViÖtNam                 §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc      l    do   ph Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m     .  199.. (Tæ  chøc  Ýn  ông  Ëp theo m É u       µy  µ  öiNHNN td l    b¸o c¸o n v g   tr cngµy  hoÆc   µy  hµng  í  15  ng 30  th¸ng) BI Ó U  1 B¶ng  Ýnh    ù  ÷b ¾t  éc  ú    . t to¸nd tr   bu k (*).. th¸ng..n¨m      . 199 Sè  Öu  hi Tæng   tµi  kho¶n sè d    STT TiÒn  öiph¶itÝnh  g    DTBB Sè      µy  d c¸cng trong kú   cña  15  ngµy 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  (16 (17 (18 (19 (20 (21 (22 (23 (24 (25 (26 (27 (28 (29 (30 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )    I­B»ng  VN§ 1 TG   kho  ¹c NN   b   (kh«ng  K/h) 2121 2 TG   ña  c kh¸ch hµng   ­TG     kh«ng  ú  ¹n kh 3611 ­    ã  ú  ¹n  n   th¸ng TG c k h ®Õ 12    trong  3612  TK  3 TG  vèn chuyªn dïng trong TK   3613 4 TG       µ  êiN/ng c¸cTC v ng   3614 5 TG   ÕtkiÖm ti  
 7. ­TG   ÕtkiÖm    ti   kh«ng  K/h 3711 ­ TGTK   ã  ú  ¹n  n   th¸ng   c k h ®Õ 12    trongTK    3712 ­TG   ÕtkiÖm    ti   kh¸c 3719 6 Chøng  chØ  TG, kú  phiÕu tr¸  i phiÕu  n   th¸ng (441,442, ®Õ 12        449) 7 TiÒn  qu¶n  ývµ  ÷hé l   gi   381 Céng A II­Ngo¹itÖ       (quy USD)   1 TiÒn  öicña  g  NHNN 207 2 TiÒn  öicña  g  kho  ¹c Nhµ   íc b  n 2122 3 TG   ña  c kh¸ch hµng   ­TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n   g  kh 3621 ­ TiÒn  öi cã    n   th¸ng   g   KH ®Õ 12    trongtµikho¶n     3622 4 TG   èn  v chuyªn dïng   3623 5 TG     c¸cTC,  êinícngoµi ng     3624 6 TiÒn  öitiÕtkiÖm g    ­TiÒn  öiTK    g   kh«ng  ú  ¹n kh 3721 ­      ã    n   th¸ng TG TK c KH ®Õ 12    trongtµikho¶n     3722 7 Kú, tr¸ phiÕu cã  KH  ®Õ n  12  i th¸ng(441,442,449)       Céng B
 8. 1­ Sè  Òn ph¶iDTBB     ti     trong kú:     A    1.1 ­B»ng     VN§      x 10%) (                       15                  Trong  :  Òn  ®ã Ti DTBB   ph¶igöit¹ NHNN        i (70%)         :. . .......           . . ......                   T/M  µ  v NFTT  cßn    Þl hµnh  gi¸tr  u  (30,0%)       . . ......      :. . .......                                     B 1.2.B»ng  ¹itÖ         10%)                     . . ......   ngo   (      x                     :. . .......                  15                   Trong  :  Òn  ®ã Ti DTBB   ph¶igöit¹ NHNN        i (70%)         :. . .......           . . ......                   T/M  µ  v NFTT  cßn    Þl hµnh  gi¸tr  u  (30,0%)     :. . .......       . . ...... 2.Sè  Òn thùc tÕ    ti     DTBB   ú  íc: k tr 2.1.B»ng    VN§                              :. . .......                              . . ...... Trong  :  ®ã ­TiÒn    DTBB   ùc tÕ  ¹ NHNN          :. . ....... th   t   i           . . ......                 Òn  Æt   µ               ­Ti m v NFTT  ùc tÕ              th                               T¹iTCTD                     (Møc  èi a  t   30%)           . . ...... ®          :. . ....... 2.2.B»ng  ¹itÖ   ngo                         :. . .......                        . . ...... Trong  :  ®ã ­TiÒn    DTBB   ùc tÕ  ¹ NHNN          :. . ....... th   t   i           . . ...... ­TiÒn  Æt... ¹ TCTD     m    ti (Møc  èi a  t   30%) ® 3.K Õt    qu¶  chªnh  Öch  õa (+), Õu (­ l th     thi   ) 3.1.­B»ng     VN§                             :. . ...... (2.1­1.1)                        . . ...... 3.2.­B»ng  ¹itÖ                              . . ......    ngo   (2.2­1.2)                       :. . ...... LËp  b¶ng  KiÓ m                    Tæng  so¸t                 Gi¸m  c ®è
 9. Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n                         éng  µ    éichñ  Üa                      C ho x∙h   ngh ViÖtNam         ÖtNam       Vi           §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc          l    do   ph   Sè:                 /BC Chi nh¸nh    tØnh,TP                                 CN                                       NHNN .. . ...........                                  . . ..........                                 TØnh, TP,  ..   SGD                                             öi Vô    nh  Õ                                             G   c¸c®Þ ch NHNN                                                µy    hµng                                                (ng 05,20  kú) BI Ó U  2      B¸ O  C¸ O   æ N G  H î P  × N H  H × N H   H Ê P  H µ N H  D ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C T T C K ú   H¸ N G   M  199.. T N¨ Sè Tªn  TCTD Sè      d TG B/ Sè  Òn ph¶i ti     Sè  Òn ti   Sè  Òn Ghi chó  ti     TT q  ú  íc k tr   DTBB   trongkú   DTBB   DTBB   (tãm  lµm  ¬  ë  cs thùc tÕ    thõa  t¾tkÕt    ®Ó   Ýnh  t kú  íc tr hoÆc   qu¶  ö  x DTBB thiÕu (+    lý) ­) Tæng   Trong  sè ®ã   ph¶i  göit¹   i NHNN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 TCTD  A ­   B»ng  .. . ....... . . ...... .. . .. .. . ... .. . .... .. . ..... .. . .... . . .. . . ... . . .... . . ..... . . ... VN§ . . .. . .. ­   B»ng  .. . ....... . . ...... .. . .. .. . ... .. . .... .. . ..... .. . .... . . .. . . ... . . .... . . ..... . . ... ng/tÖ (quy  . .. . .. USD) 2 TCTD  B ­ .. . ...... . . ...... .. . .. .. . ... .. . .... .. . ..... .. . .... . . .. . . ... . . .... . . ..... . . ... . .. . .. ­ .. . ....... .. . .. .. . ... .. . .... .. . ..... .. . .... . . ...... . . .. . . ... . . .... . . ..... . . ... . .. . .. Ngµy              th¸ng     n¨m         199 LËp  b¶ng  Trëng  phßng                                Gi¸m  c ®è
 10. Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n               Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖtNam        ÖtNam      Vi                             éc  Ëp    ù   ­ H¹nh        § l ­ T do    phóc Chi nh¸nh.. . ..    . . ... .             . . ... Ngµy.             .. . .... .th¸ng..n¨m  .   . 199... Sè:.. . / TH   . . TB­ M É U  S è  3 T H « N G  B¸ O M ø C  D ù  T R ÷  B ¾ T  B U é C  K ú  ....T H¸ N G... N¨ M  199     §èivíi    TCTD... . ....... . . ....... ­ C¨n  vµo    cø  "Quy  Õ   ù  ÷b ¾t  éc  i  íitæ  ch d tr   bu ®è v   chøc  Ýn  ông" ban   td   hµnh  Ìm  k theo  Õt  nh  è.. . NH1   ña  èng  c  ©n  µng  µ   ­ quy ®Þ s . /Q§­ c Th ®è Ng h Nh n íc; ­   C¨n   cø   kÕt   qu¶   tÝnh   to¸n   tõ   sè   liÖu   b¸o   c¸o   cña  TCTD... . ............... . . ............... Gi¸m ®èc  së giao dÞch (chi  nh¸nh) NHNN.... . .... . . ....  th«ng b¸o møc   DTBB   trongkú  i víi   ®è     TCTD... . ..   . . .nh sau:   . 1.Tæng  è  Òn ph¶iDTBB     s ti     trongkú.. th¸ng..n¨m      .   . 199... b»ng  VN§  µ l  :. . ......... . . ........ Trong  : ®ã Sè  Òn DTBB   èi Óu ph¶ith ng  ti   t  thi     ê xuyªn duy  ×   tr trªnTK  Òn göikh«ng  ú  ¹n t¹ NHNN   µ     ti     k h    i l    :. . ......... . . ......... 2.Tæng  è  Òn ph¶iDTBB     s ti     b»ng  ¹itÖ  ngo   (USD) trong kú  µ             l               :. . ......... . . ......... Trong  : ®ã Sè   USD   ph¶ith ng    ê xuyªn duy  ×trªnTK  Òn   tr     ti göikh«ng  ú  ¹n t¹ së    k h     giao dÞch  i   NHNN   µ       l         :. . ......... . . ......... Gi¸m  c ®è N¬i göi:   ­TCTD... . ....(®Óthi µnh)   . . ....    h
 11. ­K Õ       to¸nNHNN     ®Ó theo dâigi¸m     s¸t ­Thanh      traNHNN ­Lu    TH.
Đồng bộ tài khoản