Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ lao động, Thương binh và xã hội

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
208
lượt xem
8
download

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ lao động, Thương binh và xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính về không ký kết hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 và số 88/CP ngày 14/12/1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/LĐTBXH-TT của Bộ lao động, Thương binh và xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   B é  L A O  ® é N G  ­ T H ¬ N G  BI N H  V µ  X∙ H é I S è  05/L§T B X H­T T  N G µ Y  12  T H¸ N G  2 N¨ M  1996 H í N G  D É N  VI Ö C  X ö   H ¹ T  P VI P H ¹ M  H µ N H  C H Ý N H   V Ò   K H « N G   ý   Õ T  H î P ® å N G  L A O  ® é N G  Q U Y   Þ N H  T ¹I N G H Þ  ® Þ N H  S è  KK ®   87/C P N G µ Y  12/12/1995 V µ   è  88/CP N G µ Y  14/12/1995 C ñ A  C H Ý N H  P H ñ S   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 12/12/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v t¨ng  cêng  qu¶n  ýc¸cho¹t®éng      µ  Þch  ô      y  ¹nh  µitrõm ét  l      v¨n ho¸ v d v v¨n ho¸,®È m b   sè  Ö  ¹n    éinghiªm  äng vµ  t n x∙h   tr   NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  µy  ng 14/12/1995  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong c¸cho¹t®éng         v¨n ho¸,dÞch  ô      µ    v v¨n ho¸ v phßng  èng  ét  è  Ö  ¹n x∙héi; é  ch m s t n       Lao  ng   ­ B ®å ­Th ¬ng  binh  µ  héi híng  Én  Öc  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   v X∙    d vi x ph   ch v kh«ng  ý  Õt  îp  kk h ®ång    ng    lao®é nh sau:     èITîNG  ö  PH¹T: I.§   X    èit ng xö  ¹t® îc¸p dông  i víi êisö  ông    ng    ¬  ë:vò  §  î   ph       ®è     ng   d lao ®é c¸cc s   tr ng,®iÓ m   ê  karaoke,dÞch  ô    v xoa  ãp,kh¸ch s¹n,nhµ  b     nghØ,  µ  iÒu  ìng, nh ® d   c¨n hé    cho  thuª,nhµ  äb×nh  ©n,  µ  µng    èng,qu¸n  µ    tr   d nh h ¨n u   c phª,qu¸n      gi¶i kh¸tcã  ö  ông    ng  µvò  ÷,tiÕp viªn, ©n      sd lao®é l   n      nh viªn(sau ®©y  äichung  µ   g  l  ngêilao®éng) m µ        kh«ng  ý  Õt  îp ®ång    ng. kk h  lao®é   II  µ NH   VI  ¹ M   µ   . H VI  PH V MøC   ö  PH¹T: X    Hµnh      ¹m  µ  viviph v møc   ö  ¹ttheo  Òu    iÓ m   kho¶n  §iÒu    x ph   §i 4; ® c  3  15 vµ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  22  ®Þ s 88/CP  µy  ng 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ® îcquy  nh  ô  Ó      ®Þ c th nh sau:     èivíi ò  êng: 1.§     tr v  a)  ¹t tiÒn  íimøc   Ph   v  3.200.000  ng  i  íingêi sö  ông  ®å ®è v    d lao  ng  ®é kh«ng  ý  Õt  îp ®ång    ng  kk h  lao®é b»ng   v¨n b¶n  íi êilao®éng. v  ng       b) C¸c  µnh      ¹m  ãitrªn, Õu  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × møc  Òn   h viviph n    n ct ti   nh th   ti   ph¹tcã  Ó  îcgi¶m  èng  Êp  ¬n,nhng    th ®   xu th h   kh«ng  Êp  ¬n  th h 1.500.000 ®ång,     n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ct ti     th møc   Òn  ¹tcã  Ó  îc t¨ng lªncao  ¬n, ti ph   th ®      h  nhng kh«ng  cao  ¬n  h 5.000.000 ®ång.     2.§èivíi   ¬  ë        c s cßn  ¹  c¸c li: a)  ¹t tiÒn  íimøc   Ph   v  3.500.000  ng  i  íingêi sö  ông  ®å ®è v    d lao  ng  ®é kh«ng  ý  Õt  îp ®ång    ng  kk h  lao®é b»ng   v¨n b¶n  íi êilao®éng. v  ng       b) C¸c  µnh      ¹m  ãitrªn, Õu  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   × møc  Òn   h viviph n     n ct ti   nh th   ti   ph¹tcã  ã  Ó  îc gi¶m  èng  Ëp  ¬n, nhng    c th ®   xu th h   kh«ng  Êp  ¬n  th h 2.000.000  ®ång, n Õu  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×    ct ti     th møc  Òn ph¹tcã  Ó  îct¨ng lªncao  ti     th ®       h¬n,nhng    kh«ng cao  ¬n  h 5.000.000 ®ång.     3.Ph¹ttiÒn víi        møc  õ400.000  ng  n   t  ®å ®Õ 600.000  ng, ®èi víi êisö  ®å       ng   dông    ng  ¹    ¬  ë  lao ®é t i c s quy  nh  ¹  c¸c ®Þ tith«ng   µy  t n kh«ng  ¨ng  ý  µ    ® k v b¸o c¸o viÖc  ö  ông    ng  íi   sd lao ®é v  Phßng  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiQu Ën,    X∙    Huy Ön,  Þ     µnh  è  éc tØnh  äichung  µcÊp  Ön). Th x∙,Th ph thu   (g   l  huy   4.Nh÷ng  ×nh  Õtsau  y  îcgäilµgi¶m  Ñ:   t ti   ®© ®       nh   a) Vi ph¹m  Çn  u;     l ®Ç
  2. 2 b) Thµnh  Èn  Ën  çikh ¾c  ôc    kh nh l   , ph ngay  çi l  . 5.Nh÷ng  ×nh  Õtsau  y  îccoilµt¨ngnÆng:   t ti   ®© ®         a) Vi ph¹m  õlÇn  haitrëlªnhoÆc     ¹m;    t   thø        t¸ ph   i b) Cã   Òu  µnh      ¹m;   nhi h viviph   c)Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n ®Ó     ¹m; v  h   viph   d) Sö  ông    ng  íi tuæi;  d lao®é d   18    ®)  ph¹m  Vi  trong  êigian  ang  Êp  µnh  ét  Õt  nh   ö  ý vi th   ® ch h m quy ®Þ x l    ph¹m  ph¸p luËtlao®éng;        e) Sau      ¹m  ∙  ã  µnh    èntr¸nh,   khiviph ® c h vitr    che  Êu    ¹m; d viph   g) Kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c Quy Õt  nh   ña  ®Þ c Thanh    µ   íc vÒ     tra Nh n   lao ®éng.  II   × NH   ù  ITR . T THANH   TRA   µ   ñ   ôC  ö  PH¹T: V TH T X    1. ViÖc  Õn  µnh    ti h thanh      ng  ¹    ¬  ë  tralao ®é t i c s quy  nh  ¹  Çn    c¸c ®Þ tiph I cña Th«ng   µy  îc thùc hiÖn  tn ®     theo quy  nh  ¹    Òu        vµ  ®Þ t i §i 29, 30, 31, 32  c¸c 33  ña  c Ph¸p  Önh  l thanh    µy  trang 1/4/1990.   Hå   ¬  ö  ¹tgå m:  s x ph   ­ Biªn b¶n    thanh    Ëp  tra l theo quy  nh   ¹  ®Þ t iPh¸p  Önh  l thanh    µy  tra ng 1/4/1990;  ­K Õt  Ën    lu thanh    ña  oµn  trac ® Thanh    tra; ­Quy Õt  nh  ö  ¹tcña  êicã  Èm  Òn.   ®Þ x ph   ng   th quy   Hå   ¬  îclËp  µnh  b¶n  öicho  êiviph¹m; Kho  ¹c Nhµ   ícvµ u  s ®   th 3  g  ng       b  n  l t¹ c¬    quan  ö  ¹t. i x ph   2.Thñ  ôcxö  ¹t:   t   ph   Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tn Õu    Ön    ¹m  ×      th quy x ph   ph¸thi viph th ra Quy Õt  nh   ®Þ xö  ¹tkÌm  ph   theo  å  ¬. N Õ u   µ ngêi kh«ng    Èm   Òn  ö  ¹tth×  Ëp hs  l    ®ñ th quy x ph   l  biªn b¶n  µ  Õn  Þ   íingêi cã  Èm   Òn  Quy Õt  nh  ö  ¹tkÌm    v ki ngh v     th quy ra  ®Þ x ph   theo hå  ¬.   s  ViÖc    ép  µ  ö  ông  Òn ph¹tthùc hiÖn  thu n v s d ti       theo quy  nh  ®Þ chung  ña  c ph¸p luËt.     IV.TH È M     QUY Ò N   ö  PH¹T: X    1. Ch¸nh    Thanh    trahoÆc   ñ  ëng  ô  Th tr ph tr¸chc¬    quan  ùc hiÖn  th   chøc  n¨ng thanh    traLao  ng  éc Bé   ®é thu   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  éc   X∙    thu   Së Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi; ñ  Þch  û     X∙    Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Nh d c huy cã  Òn  ¹ttiÒn  íimøc   quy ph   v  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    3  15, kho¶n  §iÒu    2  22 NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   µy. tn   2. Thanh        traviªnLao  ng  ã  Òn  Ëp    ®é c quy l biªnb¶n    ¹m      Ön  viph khiph¸thi viph¹m  Ò     v giao kÕt  îp ®ång    ng, kiÕn  Þ    h  lao®é   ngh møc  ö  ¹tgöim ét  x ph     trong  nh÷ng  êicã  Èm  Òn  ng   th quy quy  nh  ¹ ®iÓ m   nãitrªn®Ó     ®Þ ti  1      ra Quy Õt  nh   ®Þ xö  ¹t. ph   3. Trêng  îp §oµn  Óm     ªnngµnh    h  ki trali   hoÆc   µn  §o Thanh    ªnngµnh  trali   ph¸thiÖn  ÷ng    ¹m  Ò     nh viph v giao  Õt  îp ®ång    ng, cã  Òn  Ëp    k h  lao ®é   quy l biªn
  3. 3 b¶n, kiÕn  Þ     ngh møc   ö  ¹tgöi m ét  x ph     trong  ÷ng  êi cã  Èm   Òn    nh ng   th quy quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   nãitrªn®Ó     t i 1      ra Quy Õt  nh  ö  ¹t. ®Þ x ph   Trêng  îp trong §oµn  h    thanh    trahoÆc   Óm    ã  ét  ki trac m trong nh÷ng  êi   ng   cã  Èm  Òn  th quy quy  nh  ¹ ®iÓ m   nãitrªnth× trùctiÕp ra Quy Õt  nh  ö  ®Þ ti  1             ®Þ x ph¹t.   Tæ CHøC   ù C   Ö N:  V.    TH HI 1. Gi¸m  c  ë     ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi c¸c tØnh  µnh  è  v X∙      th ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ chØ  o  ®¹ Thanh    ë   Õn hµnh  Óm    traS ti   ki tra,thanh    µ  trav thùc hiÖn  ö  ¹tnghiªm    x ph   minh      ¹m  c¸cviph trong viÖc  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh   ®Þ vÒ  giao kÕt  îp ®ång    ng  íimøc  ¹tquy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    h  lao ®é v  ph   ®Þ ti  ®Þ s 87/ CP   µ  è  v s 88/CP  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   µy; chØ   o  ¬  tn   ®¹ c quan  chuyªn  tr¸chc«ng      t¸cphßng  èng    Ö  ¹n    éiphèihîp víiThanh      ng, ch c¸c t n x∙h        tralao ®é   c¸c Ban,  µnh    Ng chøc n¨ng,t¨ng cêng  Óm     Öc  ùc  Ön      ki tra vi th hi Quy  Õ   µ ch v Quy  nh  ®Þ ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 12/12/1995  ña  c ChÝnh  ñ. ph   2. Phßng    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héicÊp  Ön    êng  Óm   v X∙    huy t¨ng c ki traviÖc  ¨ng  ý  µ  c¸o sö  ông  è    ng  ña  êisö  ông    ng    ® k v b¸o    d s lao ®é c ng   d lao ®é thuéc    ¬  ë  c¸c c s quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy; b¸o  kÞp  êiviÖc  ¨ng  ý  µ  tn   c¸o  th   ® kv nh÷ng    ¹m  ña    i t ng víi ë  viph c c¸c ®è  î     Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héivµ  û     X∙    U ban  ©n  ©n  Êp  Ön    ö  ý. Nh d c huy ®Ó x l   Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. tn c hi l   t   k  Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     n cgv   ®Ò ngh ph¶n  ¶nh  Ò   v Bé  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héinghiªncøu,gi¶i   X∙          Õt. quy  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản