Thông tư 06/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
98
lượt xem
11
download

Thông tư 06/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 29/4/1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  06/1997/TT­N H N N 1 7  n g µ y     N h s 25 th¸ng 10 n¨ m  1997  í ng d É n  thi µ n h  §i Ò u  l Ö   É u  Q u ü   Ý n  ô n g  n h © n   h  h m t d d © n  d o   h Ý n h  p h ñ  ba n   µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  42/CP  g µ y  29­ C h n 4­1997 Ngµy  4­ 29­ 1997  Ýnh  ñ  Ch ph ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  Ò   Òu  v §i lÖ  É u   ü   Ýn  ông  ©n   ©n.  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ét  è  m Qu t d nh d Ng h Nh n   d m s ®iÓ m   ô  Ó  c th sau  y: ®© I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Ph¹m      ông:   vi¸p d Th«ng   µy    ông  i víi   ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  Õtt¾t tn ¸p d ®è     Qu t d c¸c nh d c s (vi     QTDND)  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   theo  Ët  îp      Lu H t¸cx∙,Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,hîp t¸cx¸ctÝn  ông  µ        d v c«ng    µichÝnh. tyt   2.BiÓu îng:   t M«   ×nh  h QTDND   îc tæ  ®   chøc  µ  ¹t®éng      Çn ¬ng  î li   v ho   trªntinhth t tr   ªn , kÕt chÆt  Ï,v×  Ëy  ch   v c¸c  ü  ã  Ó   èng  Êt  ö  ông  ét  Óu  îng qu c th th nh s d m bi t  chung,thÓ  Ön    hi søc  ¹nh  ña  Ö   èng  m c h th QTDND. 3.§Þa  µn  ¹t®éng:   b ho   QTDND   îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ñ  Õu    a   µn  êng, x∙. ®  l v ho   ch y trªn®Þ b ph    Ngoµira cßn  ã    êng  îp sau:    c c¸ctr h  ­ QTDND   îctæ    ®   chøc  theo  ªnx∙,li   êng  µc¸cx∙,phêng  Òn kÒ   íi li     ªnph l      li   v   x∙,phêng  ¬i ® Æt   ôsë  Ýnh    n  tr   ch trong cïng  ét  Ön,  Ën, thÞ    µ    m huy qu   x∙ v ph¶i   ® îcUBND   ÷ng    êng    ã      nh x∙,ph ®ã c v¨n b¶n  Êt trÝ. nh   ­ QTDND   chøc    tæ  theo  µnh  Ò   ng ngh ph¶ido    chøc    c¸c tæ  kinh tÕ    hoÆc   nghiÖp  oµn  µnh  Ò   îc ph¸p  Ëtc«ng  Ën, ® øng  tæ  ® ng ngh ®   lu   nh   ra  chøc  trong  tõng lo¹ ngµnh  Ò     a  µn     i ngh trªn®Þ b tØnh,thµnh  è.   ph ­ QTDND     doanh  nghiÖp  chØ  îctæ  ®   chøc  trong tõng    doanh  nghiÖp    trªn ®Þa  µn  b tØnh,thµnh  è.   ph 4.§iÒu  Ön  µnh  Ëp:   ki th l QTDND   îcthµnh  Ëp ë  ÷ng  ¬icã    ÷ng  iÒu  Ön  ®  l   nh n   ®ñ nh ® ki sau: a. Cã     kh¶ n¨ng huy  ng  èn    ¸p  ®é v ®Ó ® øng    c¸c nhu  Çu  c ph¸ttr Ón s¶n   i   xuÊt,kinhdoanh  µ  i sèng.     v ®ê   b. Cã   cÇu  ña  Çn  óng  µ  îcchÝnh  Òn  a   ¬ng    yªu  c qu ch v®  quy ®Þ ph hoÆc   tËp  Ó    o  ña  th l∙nh®¹ c doanh nghiÖp,nghiÖp  oµn  µnh  Ò   Êt trÝ.   ® ng ngh nh   c. Cã   ån  bé    ×nh    µ    ngu c¸n  ®ñ tr ®é v kh¶ n¨ng  ùc hiÖn    th   c¸c nghiÖp  ô  v vÒ   ¹t®éng  ©n  µng. ho   Ng h d.Cã   ¬ng  Ön th«ng    ªnl¹cthuËn  î .   ph ti   tin,     li li
  2. 2 e.Cã   ôsë    tr   giao dÞch  ïhîp víi ¹t®éng  ©n  µng.   ph        ho Ng h II.  §¨ng k ý  h o ¹t ® é n g  v µ  ® ¨ n g k ý  kinh d o a n h   1.ThÈ m   Òn  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng:   quy c gi   ho   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû   ®è Ng h Nh n   quyÒn   cho  Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp  µ    åigiÊy phÐp  ¹t®éng  ña  h Nh n     ph c v thu h     ho   c c¸cQTDND     a  µn    trªn®Þ b qu¶n  ýcña    l  Chi nh¸nh.§èivíi         QTD   «  Þ,QTD   c¸c ® th   ngµnh  Ò,  ngh QTD   doanh nghiÖp  íncÇn  ã    l  c v¨n b¶n cho  Ðp  µnh  Ëp  ña  ph th lc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng  íckhicÊp  Êy phÐp  ¹t®éng. h Nh n   ¬ tr     gi   ho   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  y     å  ¬    Êp  Êy  th   30  k t  nh ®Ç ®ñ h s xin c gi phÐp  ¹t®éng, Ng ©n  µng  µ   ícph¶icÊp  ho     h Nh n     hoÆc   õchèicÊp  Êy phÐp. t    gi   Trêng  îp tõchèicÊp  Êy phÐp  ¹t®éng, Ng ©n  µng  µ   ícph¶icã  h      gi   ho     h Nh n     v¨n b¶n    Ých  â lýdo. QTDND   ã  Òn  Õu  ¹ilªnc¬    gi¶ith r      c quy khi n     quan  ã  Èm   c th quyÒn, khithÊy  ýdo  õchèicÊp  Êy phÐp  ¹t®éng     l  t     gi   ho   kh«ng tho¶ ®¸ng.   2.§iÒu  Ön      ki ®Ó QTDND   îccÊp  Êy phÐp  ¹t®éng: ®  gi   ho   a.§îcthµnh  Ëp ë  a  µn  ã      iÒu  Ön     l   ®Þ b c ®ñ c¸c® ki theo quy  nh.   ®Þ b.§¨ng  ý  èn  ãp  èi Óu ph¶ib»ng    k v g t  thi     møc  èn  v ph¸p ®Þnh.   c. Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h ph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu theo quy  nh.   ®Þ d. §iÒu  Ö  chøc  ¹t®éng    l tæ  ho   ph¶iphï hîp víi§iÒu  Ö  É u          lm QTDND   îc ®  ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  µ      h v c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   e.Cã   ¬ng    ¹t®éng    ph ¸n ho   kh¶  . thi 3.Tr×nh  ùcÊp  Êy phÐp  ¹t®éng:   t  gi   ho   Ng ©n  µng  µ   íctiÕp nhËn, nghiªncøu,thÈm    å  ¬    Êp  Êy  h Nh n           trah s xinc gi phÐp  ¹t®éng  ña    ho   c c¸c QTDND,  Õu      iÒu  Ön  n ®ñ c¸c ® ki theo quy  nh  × ®Þ th   tiÕn hµnh      Õt ®Þnh:   ra c¸cquy   ­ Quy Õt  nh  Èn  danh    ®Þ chu y  s¸ch c¸c thµnh       viªnH§QT, Ban  Ó m   Ki so¸t,   Gi¸m  c  iÒu  µnh  ña  ®è ® h c QTDND. ­Quy Õt  nh    Ën    ®Þ x¸cnh cho  Ðp    ông  Òu  Ö  ña  ph ¸p d §i l c QTDND. ­Quy Õt  nh  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    ®Þ c gi   ho   cho  QTDND. ­C Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    gi   ho   cho  QTDND. 4.Thêih¹n  ¨ng  ý     ® k kinh doanh  µ    v khaitr ng  ¹t®éng:   ¬ ho   Ch Ë m   Êt 12  nh   th¸ng kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng, QTDND     t  ®  gi ph ho     ph¶i xin cÊp  Êy     gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ¹  û   t iU ban  ©n   ©n   Nh d tØnh,thµnh  è  µ    ph v khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho   5.Khaitr ng  ¹t®éng:     ¬ ho   a. QTDND   èn   mu khai tr ng  ¹t ®éng   ¬ ho   ph¶i ® îc cÊp  Êy  Ðp   ¹t    gi ph ho   ®éng, cã  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý    gi   nh ® k kinh doanh,cã  ôsë      tr   giao dÞch  µ  ¬  ë    vcs vËtchÊtphïhîp víi   Çu  ¹t®éng  ©n  µng.           c ho   yªu Ng h
  3. 3 b.  öi  è  èn  G s v ph¸p  nh   ®Þ b»ng  Òn  µo  µikho¶n  ti v t  phong to¶  ë   ¹  m ti Ng ©n   µng  µ   íc tr c khikhaitr ng  ¹t®éng  èithiÓu  ngµy. Sè   èn  h Nh n   í       ¬ ho   t  30   v nµy chØ  îcgi¶i   ®     sau    to¶ khiQTDND   khaitr ng  ¹t®éng.   ¬ ho   c.Tríckhikhaitr ng  ¹t®éng  t  Êt 15  µy,QTDND          ¬ ho   Ý nh   ng   ph¶ith«ng      b¸o trªnph¬ng  Ön    ti th«ng    i chóng  ña  a   ¬ng  ¹  a   µn  ¹t®éng  tin®¹   c ®Þ ph ti®Þ b ho   trong3  µy  ªntôc.6.Thu  åigiÊy phÐp  ¹t®éng:   ng li       h    ho   6.1.QTDND   ã  Ó  Þ     åigiÊy  Ðp  ¹t®éng    c th b thu h   ph ho   trong nh÷ng  êng    tr hîp sau:   a. Hå   ¬  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ã  ÷ng    s c gi ph ho   c nh th«ng    è  ×nh  µm    tinc t l sai sù  Ët. th b.Gi¶ithÓ  ùnguyÖn.    t    c.Buéc    ph¶igi¶i Ó.    th d.BÞ     tuyªnbè      ph¸ s¶n. e.Chia t¸chhoÆc   îp nhÊt.      h  6.2. QTDND   Ê m     ch døt  ¹t ®éng  ho   sau    Þ   khi b thu  åi giÊy  Ðp  ¹t h  ph ho   ®éng. 6.3.Quy Õt  nh    åigiÊy  Ðp  ¹t®éng  îcNg ©n   µng  µ   íc   ®Þ thu h   ph ho   ®  h Nh n   c«ng  è      ¬ng  Ön th«ng    ichóng. b trªnc¸cph ti   tin®¹   7.Thay  æi  éidung  Êy phÐp, ®iÒu  Ö:   ® n  gi     l QTDND   ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën     h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n  µ  ¨ng  v® ký  íi ¬  v   quan  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  c c gi   nh ® k kinh doanh,khicÇn       thay ® æi:   ­Tªn  ña    c QTDND; ­Bæ     sung  éidung  iÒu  Ö; n  ® l ­Møc  èn  iÒu  Ö;   v® l ­§Þa  iÓ m   Æt  ôsë  Ýnh;   ® ® tr   ch ­Néi dung,ph¹m    ¹t®éng.      viho   III.Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a Q u ü   t Ý n d ô n g  n h © n  d © n 1.Huy  ng  èn:   ®é v QTDND   îcphÐp  ®  huy  ng  èn  íi   ×nh  ®é v d   h c¸c thøc sau:   a. Nh Ën  Òn  öi:QTDND   îc nhËn  Òn  öi cña    ©n,  chøc  íi   ti g   ®  ti g   c¸ nh tæ  d  h×nh  thøc tiÒn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göicã  ú  ¹n,tiÒn göitiÕtkiÖm  µ         kh       kh       v c¸c lo¹ tiÒn göikh¸ctheo giÊy phÐp  ¹t®éng  Ng ©n  µng  µ   íccÊp.   i          ho   do  h Nh n   b. Vay  èn:QTDND   îcvay  èn  ña    v  ®  v c QTDND   Khu  ùc,QTDND   v  Trung ­ ¬ng, c¸c Ng ©n   µng, tæ     h   chøc  Ýn  ông  td kh¸c vµ  ©n   µng  µ   íc (nÕu    Ng h Nh n   cã). 2.Cho    vay  èn: v
  4. 4 ­ QTDND   îc cho    ®  vay  ¾n   ¹n,trung vµ  µih¹n  i víic¸c thµnh    ng h    d  ®è       viªn theo quy  nh  ña  Ó  Ö  Ýn  ông  Ng ©n  µng  µ   ícban  µnh.   ®Þ c th l t d do  h Nh n   h ­ C¸c  chøc  µ    ©n    o    a   µn, dï lµ thµnh    òng    tæ  v c¸ nh l∙nh®¹ trªn®Þ b       viªnc kh«ng  îcphÐp  ®  vay  èn  ña  v c QTDND     qu¸ møc quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.         C¸c ­ thµnh    viªn H§QT, Ban  Ó m   Ki so¸t,Ban  iÒu  µnh  ïng bè, m Ñ,  î,chång,   ® h (c     v    con) kh«ng  îc phÐp  µnh  Òn  ®∙ih¬n    µnh      ®  gi quy u    c¸c th viªnkh¸c khivay  èn     v cña QTDND. ­C¸c    QTDND   kh«ng  îccho  ®  vay  µ  öivèn  Én nhau  íi äi  ×nh  vg  l  d  mh thøc. 3.M ë   iÓ m    ® giao dÞch    a  µn  ¹t®éng:   trªn®Þ b ho   C¸c QTDND  chØ  îcm ë   iÓ m   ®  ® giao  Þch    a   µn  ¹t®éng; ®èi  d trªn®Þ b ho     víic¸c QTD   µnh     ng nghÒ, QTD   doanh  nghiÖp  chØ  îc m ë   iÓ m   ®  ® giao  Þch  d sau    îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. khi®   h Nh n   ph IV. h µ n h  viªn Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  T 1.S¸ng  Ëp viªn:   l  Khi thµnh  Ëp    l QTDND   Çn  ã  t  Êt 9  µnh    c c Ý nh   th viªns¸ng  Ëp.Thµnh    l  viªn s¸ng lËp cã  Ó  µtæ      th l   chøc  hoÆc     ©n  ã  tÝn,n¨ng  ùctµichÝnh. c¸nh c uy    l   2.Thµnh    viªn: a. C«ng  ©n  Öt Nam   õ 18    d Vi   t   tuæi trë lªn cã        n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  l  vi d s ®Çy  ,    óhîp ph¸p trªn®Þa  µn  ¹t®éng  ña  ®ñ c tr        b ho   c QTDND. b. §¹idiÖn  é    nh  µ chñ  é     h gia ®× l  h hoÆc   êi ® îc uû  Òn, cã      ng     quy   ®ñ tiªu chuÈn  µthµnh    l  viªnQTDND. c.Tæ     chøc kinh tÕ,x∙héicã  ôsë  Ýnh    a   µn  ¹t®éng  ña          tr   ch trªn®Þ b ho   c QTDND   Õu  n tham    µm  µnh    gial th viªnph¶icö  êi®¹idiÖn  îp ph¸p.   ng     h  Ng êi® îcuû  Òn      quy kh«ng  îcuû  Òn  Õp cho  êikh¸c. ®   quy ti   ng   Ng êikh«ng    cßn  µ®¹idiÖn  l    cho  ph¸p  ©n  ¬ng  nh ® nhiªnkh«ng    cßn  µ®¹i l    diÖn  ¹ QTDND. t  i 3.Quy Òn  ña  µnh    c th viªn: a. Thµnh    ã  Òn    viªnc quy ngang  nhau trong biÓu  Õt:M çi  µnh    µ   quy   th viªnl   m ét  Õu  Çu, kh«ng  ô  éc vµo  è îng vèn  ãp. phi b   ph thu   sl   g b.Thµnh    îcra QTDND     viªn®     trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­Di chuyÓn  ¬ic  ókhái®Þa  µn  ¹t®éng  ña  ü;    n   tr     b ho   c Qu ­§∙chuyÓn  îng h Õt  èn  ãp     nh   v g cho  µnh    th viªnkh¸c; ­Thµnh    µph¸p nh©n    chøc      Ó    viªnl     khitæ  ®ã gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n; ­ Thµnh    µ ph¸p  ©n    chøc      viªnl   nh khitæ  ®ã chia t¸chhoÆc   îp  Êt m µ      h nh   tæ  chøc  íikh«ng  ã  m  c nhu  Çu    Ëp  c gianh QTDND; ­ Thµnh      viªngÆp   ã  kh kh¨n  t  Êt nh: è m   ®é xu     nÆng,  thiªntai   , ho¶  ¹n, ho   s¶n  Êtkinhdoanh  xu     thua lç.  
  5. 5 Thµnh      QTDND   viªn xin ra  ph¶i cã  n  öi tr c 1    ®¬ g   í   th¸ng ®Ó     H§QT  xem   xÐt vµ  Õt ®Þnh.   quy   4.ChÊ m        døt tc¸ch thµnh    viªn: KhichÊ m        døttc¸ch thµnh    viªn: ­ Thµnh      viªnph¶ithùc hiÖn      xong    Üa  ô  c¸c ngh v kinh tÕ  i  íiQTDND     ®è v   nh: Nî    vay  ña  c QTDND   (bao  å m   gèc  µ  i    g c¶  v l∙ )c¸c kho¶n  , tæn  Êtph¶ibåi th      hoµn, c¸c kho¶n  ç trong     l  kinh doanh  ña  c QTDND   µ   µnh    ïng  m th viªn c g¸nh  chÞu  theo quyÕt ®Þnh  ña  ¹ihéithµnh      c §    viªn. ­ Thµnh    îctr¶l¹ vèn  ãp  èn    Ëp,vèn  êng    viªn®       i g (v x¸c l   th xuyªn)theo  Õt    k qu¶  n¨m  µichÝnh  ña  t  c QTDND. ­ Thµnh    îc hëng    Òn  î thuéc  ü    viªn®   c¸c quy l i qu khen  ëng, quü  óc  î th   ph l  i theo quyÕt ®Þnh  ña  ¹ihéithµnh      c §    viªn. V. Q u ¶ n  tr Þ, ® i Ò u  h µ n h  v µ  ki Ó m  s o¸t   1.  ñ   Þch  µ  µnh  Ch t v th viªn H§QT,    Ban  Ó m   Ki so¸t,Gi¸m  c    ®è QTDND   ®Ò u  ph¶i ® îc Ng ©n   µng  µ   íc chuÈn  cã      Èn     h Nh n   y  ®ñ tiªuchu qu¶n  Þ vµ  tr   ®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  h ho   c QTDND. 2. Nh÷ng  êikh«ng  îcbÇu  µthµnh      ng   ®  l  viªnH§QT,  Ban  Ó m   Ki so¸t,  Gi¸m  ®èc  iÒu  µnh: ® h ­§ang  Þ      b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s ­ §∙ tõng  Þ  Õt    ×    éix© m   ¹m  ninh quèc    © m   ¹m  µi    b k ¸n v c¸c t   ph an    gia,x ph t   s¶n    éichñ  Üa  µ  x∙h   ngh v c«ng  ©n, nhËn  èilé,® a  èilévµ    éi ¹m  d   h     h     c¸ct   ph kinh   tÕ  kh¸c; ­ §∙tõng  µthµnh       l  viªnH§QT,  Gi¸m  c  ña  ét  ®è c m c«ng      typh¸ s¶n;m ét      tæ chøc  kinhtÕ  Þ  nh    b ®× chØ  ¹t®éng  viph¹m  ho   do    nghiªm  äng ph¸p luËt; tr     ­C«ng    chøc  µ   ícbÞ  éc    Öc; Nh n   bu th«ivi ­Ng êibÞ ícquyÒn      t  c«ng  ©n. d 3. Chñ   Þch    t H§QT   µ    µnh    v c¸c th viªn H§QT  kh«ng  îc uû  Òn  ®   quy tr¸ch   nhiÖ m  ña  × nh  cm cho  ÷ng  êikh«ng  nh ng   ph¶ilµthµnh       viªnH§QT. 4.KiÓ m       so¸tviªn: a.  Òu  Ö  §i l QTDND   ã  Ó   c th quy  nh   Óm   ®Þ ki so¸t viªn gi¸m  nh         ®Þ c¸c chøng  õtheo ngµy,tuÇn,kú  t        hoÆc   th¸ng. b. C¸c  Óm         ki so¸tviªnph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Çn  µnh    v ph h c«ng  Öc  vi ® îcgiao vµ        c¸cchøng  õ®∙  îcm × nh  t  ®   gi¸m  nh. ®Þ c.Quy Òn  îcña  Óm      §¹ihéithµnh    Õt  nh    ¬    l i ki so¸tviªndo      viªnquy ®Þ trªnc së c«ng søc  ng  ãp  ña  Óm   ®ã g c ki so¸t viªn vµo      qu¸  ×nh  ¹t ®éng  tr ho   kinh  doanh  ña  c QTDND. 5.§iÒu  µnh    h QTDND: a. §iÒu  µnh    h QTDND   µ Gi¸m  c  §¹ihéi thµnh    Çu  l  ®è do      viªn b trong  è  s thµnh    viªnH§QT.  ¹ihéithµnh    ã  Ó  Þ  Õt giao quyÒn  §    viªnc th ngh quy     cho  H§QT  
  6. 6 thay thÕ, miÔn  Ö m       nhi Gi¸m  c  ®è trong c¸c tr ng  îp cÇn  Õtph¶ithay ® æi     ê h   thi       gi÷a    Ö m   ú. Trêng  îp  hai nhi k  h thay  Õ  th Gi¸m  c ®è kh«ng  ph¶i lµ thµnh       viªn H§QT,  ×  th trong khichê  n   ¹ihéi thµnh    Çn  Êt ®Ó   Çu       ®Õ §     viªng nh   b bæ sung  vµo H§QT,  êi® îcthay thÕ    ng       ®ã chØ  µquyÒn  l  Gi¸m  c. ®è b.TiªuchuÈn  ña     c Gi¸m  c: ®è ­ Ph¶i lµ ngêi ®∙         qua  o  ¹onghiÖp  ô  ©n   µng  ®µ t   v Ng h hoÆc   µi chÝnh, T    KÕ   to¸n; ­ Kh«ng    ¹m  trong  kho¶n  îc quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh    vi ph 1  4  ®  ®Þ ti§i 16  l Ng ©n  µng,Hîp      Ýn  ông  µ  h   t¸cx∙T d v c«ng    µichÝnh; tyT   ­ Kh«ng    kiªm  Öm   Êt cø  nhi b   chøc  ô  µo  ¹ c¸c tæ  v n t i   chøc  Ýn  ông    T d kh¸c,  kh«ng  îc ®ång  êilµ ngêi ®iÒu  µnh, kÕ     ëng  ña    chøc  ®  th       h   to¸n tr c c¸c tæ  kinh  tÕ  kh¸c; ­Ph¶ilµthµnh    ã  ãp  èn  êng       viªnc g v th xuyªn vµo    QTDND. 6.Ban  Ýn  ông:   td a. Héi ®ång     qu¶n  Þ cã  Ó  ùa chän  tr   th l   trong sè  µnh    ña    th viªnc QTDND   m ét  µnh    ã  tÝn,n¨ng  ùc,tr×nh ®é     th viªnc uy    l    ®Ó tham    µnh    gia th viªnBan  Ýn  t dông. b.Nguyªn  ¾c  ¹t®éng  ña    t ho   c Ban  Ýn  ông: td ­ Ban  Ýn  ông    td xem   Ðt  µ  Õt  nh    ãn   x v quy ®Þ c¸c m cho vay  µi thÈm   ngo   quyÒn  ña  c Gi¸m  c  ®è theo  ng  Ó  Ö  Ýn  ông  ©n   µng  µ   íc quy  ®ó th l t d Ng h Nh n   ®Þnh. Ban  Ýn  ông  µm  Öc    td l vi theo chÕ     Ëp  Ó,quyÕt ®Þnh    ®é t th     theo ®a  è.  s ­  çi  Çn  äp  Mlh Ban  Ýn  ông  td ph¶i cã    biªn b¶n    â    Õn  ña  õng    ghi r ý ki c t thµnh    viªntrong Ban  µ  îcl gi÷riªngtheo chÕ       v ®  u        ®é b¶o qu¶n  è  s s¸ch,chøng    tõ. ­ C¸c  µnh      th viªntrong Ban  Ýn  ông    td ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt vÒ     v    nh÷ng  kho¶n  ∙  ng    Öt  ® ®å ý duy cho  vay, nhng    kh«ng  thu  åi ® îc do  h     nguyªn   nh©n  ñ  ch quan.N Õ u   µnh      th viªnkh«ng  ng    ®å ý cho  vay,® îcb¶o u    Õn  µ     l ý ki v ngêi®ã     kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  ËtchÊt.   v  VI. µ i s ¶ n v µ  t µi h Ý n h  c ñ a Q u ü  T  c t Ý n d ô n g  n h © n  d © n 1. ViÖc  ö  ông    ü  ña    sd c¸c qu c QTDND   §¹ihéithµnh    Õt  nh   do      viªnquy ®Þ theo híng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc,trªnnguyªn t¾c:     c Ng h Nh n       ­ Kh«ng  îcdïng  ü  ù  ÷chung,quü  ï ®¾ p   ñiro,quü    iÓn kü    ®  qu d tr     b  r    ph¸ttr   thuËt nghiÖp  ô, quü  Êu    v  kh hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ ®Ó chia cho  µnh    th viªndíi Êt kú  ×nh       h b thøc nµo.   ­ Quü     khen  ëng,quü  óc  îlµquü  th   ph l     i chung  ña  µnh  c th viªn, ïng    ­  d ®Ó th ëng cho    µnh    µ    ©n    ña  c¸c th viªnv c¸c nh viªnc QTDND   ú  tu theo c«ng    ©y  lao x dùng  Ëp  Ó,ngoµira cÇn  µnh  Çn  ng  ãp  µo  óc  îx∙héichung. t th      gi ph ®ã g v ph l       i 2.Ph ©n  èilînhuËn:   ph    i a. Sau    µn  µnh  Üa  ô  ép  Õ, lî nhuËn    khiho th ngh v n thu     i cßn  ¹ ® îc ph©n  li     phèi:
  7. 7 ­Tr¶  ïc¸ckho¶n  çn¨m  íc(nÕu  ã);   b    l  tr   c ­ TrÝch  Ëp  ü  ù  ÷chung, quü    l qu d tr     ph¸ttr Ón kü  Ët nghiÖp  ô, quü    i   thu   v  khen  ëng  µ  óc  î ; th v ph l i ­Chia l∙vèn  ãp  ña  µnh       i g c th viªn; ­ TrÝch  ép      n c¸c kho¶n kh¸c theo  iÒu  Ö  ña      ® l c Liªn minh QTDND   Õu  (n cã). b. ViÖc  ©n  èi l∙ do  ¹ihéi thµnh    Õt  nh    ph ph     §     i viªn quy ®Þ theo  íng  Én  h d cña  ©n   µng  µ   íc,nhng  Ng h Nh n   ph¶i ®¶m     b¶o  Õt  îp  µi hoµ  î Ých  ña  k h h  li  c thµnh    µ  ù    iÓncña  viªnv s ph¸ttr   QTDND. 3.Xö  ýlçdo    l     nguyªn nh©n    kh¸ch quan:   a.Lç  ña    c n¨m  µichÝnh  §¹ihéithµnh    Õt ®Þnh  t  do      viªnquy   theo híng:   ­TrÝch  õquü  ù  ÷chung    ﮾ p;   t  d tr   ®Ó b   ­TrÝch  õvèn  ãp  ña  µnh    t  g c th viªn; ­ChuyÓn    sang  n¨m  µichÝnh  t  sau. b. Lç  ña    c n¨m  µichÝnh  íc chuyÓn  t  tr   sang, QTDND   ã  Ó  ïng    ña    c th d l∙ c i kú  Õt to¸nsau    ï. quy     ®Ó b VII. î p n h Ê t, hia t¸ch,  H  c  gi¶i  th Ó  v µ  p h¸ s ¶ n Q u ü  t Ý n d ô n g  n h © n  d © n 1.Hîp  Êt,chiat¸chQTDND:   nh      Thñ  ôc hîp  Êt,chia t¸ch thùc hiÖn  t   nh        theo  Òu  LuËt  îp      Ó   §i 45  H t¸cx∙.§ ®¶m   b¶o  Ýnh    Ò   µis¶n,tiÒn vèn  Ó  Ön    ch x¸cv t       th hi trªnb¶n  Õt    µis¶n  quy to¸nt   cña  QTDND   n   êi®iÓ m   îp nhÊt,chiat¸ch.Ban  ï Þ   Ò   îp nhÊt,chia ®Õ th   h        tr  v h   b     t¸chph¶itæ      chøc  Óm     i chiÕu  íithùc tÕ    ¹  µis¶n,tiÒn vèn  íc ki kª,®è   v    c¸c lo i   t     tr   khix©y  ùng  ¬ng    îp nhÊt,chiat¸chtr×nh §¹ihéithµnh    d ph ¸n h            viªn. 2.Gi¶ithÓ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n:    Qu t d nh d QTDND     Ó  ù nguyÖn    gi¶ith t   khibªn  µi s¶n  ã     ï ®¾ p   T  C ®ñ b   cho bªn  µi T  s¶n  î. N VIII. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.C¸c    tn c hi l   15  k t  k  quy  nh  ­ ®Þ tr íc®©y    íi   tr¸v   i th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 2. Ch¸nh    V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Th ®è V tr V qu¶n  ý c¸c tæ  l     chøc  Ýn  t dông  ©n  ©n,  ñ  ëng    n  Þ   nh d th tr c¸c ®¬ v kh¸c cã  ªnquan  éc  ©n   µng    li   thu Ng h Nhµ   ícTrung  ng. Gi¸m  c    n  ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   ícc¸c tØnh,thµnh  Ng h Nh n       phè  ã  c tr¸ch nhiÖ m   chøc  iÓn khai vµ  íng  Én      tæ  tr    h d c¸c QTDND   ùc  Ön  th hi th«ng   µy. tn
  8. 8 Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,  Çn  qu¸ tr     n cv   c ph¶n  kÞp  êivÒ   ¸nh  th   Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng    íng dÉn  µ    Õt. h Nh n   ¬ ®Ó h   v gi¶i quy
Đồng bộ tài khoản