Thông tư 08/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư 08/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ Tài chính áp dụng thí điểm cho một số khu vực cửa khẩu Tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1998/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 08/1998/TT-BTC NGÀY 15/01/1998 HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH ÁP D NG THÍ I M CHO M T S KHU V C C A KH U T NH L NG SƠN Ch p hành Quy t nh s 748/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng thí i m m t s chính sách t i m t s khu v c c a khNu t nh L ng Sơn, B Tài chính hư ng d n th c hi n các ch tài chính áp d ng thí i m i v i m t s khu v c c a khNu thu c t nh L ng Sơn như sau: I/ NH NG QUY NNH CHUNG 1/ Ph m vi áp d ng: Theo quy nh t i i u 1, Quy t nh 748/TTg, ph m vi áp d ng các chính sách thí i m v tài chính quy nh t i Thông tư này bao g m: a) Khu v c c a khNu H u Ngh ( ư ng b ), khu v c c a khNu ng ăng ( ư ng s t) g m th tr n ng ăng và xã B o Lâm thu c huy n Cao L c, t nh L ng Sơn; b) Khu v c c a khNu Tân Thanh g m xã Tân Thanh và xã Tân M thu c huy n Văn Lãng, t nh L ng Sơn. Các a bàn nêu t i kho n a, kho n b trên, dư i ây ư c g i t t là khu v c c a khNu L ng Sơn. 2/ i tư ng ư c hư ng ưu ãi: i tư ng ư c hư ng các chính sác ưu ãi v tài chính quy nh trong Thông tư này là các ch u tư th c hi n u tư vào kinh doanh t i khu v c c a khNu L ng Sơn, như sau: a) Các nhà u tư trong nư c thu c m i thành ph n kinh t và các nhà u tư nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, sau ây g i chung là doanh nghi p trong nư c; Các doanh nghi p trong nư c u tư vào khu v c c a khNu L ng Sơn n u không hình thành các pháp nhân kinh t thì ph i h ch toán riêng r các ho t ng kinh doanh trên a bàn ư c hư ng ưu ãi có căn c xác nh ch ưu ãi.
  2. Ch các ho t ng s n xu t, kinh doanh ti n hành trên a bàn khu v c c a khNu L ng Sơn m i thu c di n ư c hư ng ch ưu ãi. b) Các nhà u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, sau ây g i chung là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 3/ Các ch u tư trong và ngoài nư c ã u tư vào khu v c c a khNu L ng Sơn trư c ngày có hi u l c c a Quy t nh 748/TTg ngày 26 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , n u ang trong th i h n ư c hư ng các ưu ãi u tư theo các quy nh hi n hành thì k t khi Thông tư này có hi u l c, ư c chuy n sang hư ng các ưu ãi u tư quy nh t i Thông tư này trong th i gian còn l i. II/ NH NG ƯU ÃI V TI N THUÊ T, M T NƯ C;ƯU ÃI V THU 1/ Nh ng ưu ãi v ti n thuê t, m t nư c: Theo quy nh t i kho n 1, i u 3, Quy t nh s 748/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , các doanh nghi p khi thuê t và m t nư c ư c gi m 50% giá thuê t, m t nư c so v i m c giá hi n hành ang áp d ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn, c th là: a) i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn, khi thuê t, m t nư c c a Nhà nư c ư c gi m 50% giá thuê t, m t nư c so v i giá cho thuê t, m t nư c ang áp d ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn phù h p v i các quy nh hi n hành v xác nh giá cho thuê m t t, m t nư c (Quy t nh s 1417 TC/TC N ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a B trư ng B Tài chính). M c giá nêu trên là căn c B K ho ch và u tư xác nh s ti n thuê t, m t nư c mà doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i tr và ghi vào gi y phép u tư. M i ưu ãi v mi n, gi m ti n thuê t, m t nư c khác v n theo quy nh hi n hành (Quy t nh s 1417 TC/TC N ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a B trư ng B Tài chính), nhưng ư c tính toán trên cơ s s ti n thuê t, thuê m t nư c ph i tr ã xác nh trên. b) i v i doanh nghi p trong nư c: Các doanh nghi p trong nư c thu c m i thành ph n kinh t ư c thành l p và ho t ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn khi thuê t, m t nư c c a Nhà nư c ư c gi m 50% giá thuê t, m t nư c so v i giá cho thuê t, cho thuê m t nư c ang áp d ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn theo quy nh hi n hành (Quy t nh s 1357 TC/Q /TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a B trư ng B Tài chính). M i ưu ãi v mi n gi m ti n thuê t, m t nư c khác v n theo quy nh hi n hành (Quy t nh s 1357 TC/Q /TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 c a B trư ng B Tài chính), nhưng ư c tính toán trên cơ s s ti n thuê t, thuê m t nư c ph i tr ã xác nh trên.
  3. 2/ Nh ng ưu ãi v thu l i t c, thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, các lo i thu khác: a) Thu l i t c: Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài th c hi n n p thu l i t c theo thu su t quy nh t i gi y phép u tư; các doanh nghi p trong nư c áp d ng thu su t thu l i t c quy nh cho t ng ngành ngh theo quy nh t i Lu t thu l i t c, Lu t khuy n khích u tư trong nư c trong th i gian ho t ng c a doanh nghi p. Các doanh nghi p trong nư c và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khi u tư vào các lĩnh v c sau ây ư c hư ng ưu ãi v thu su t thu l i t c (thu thu nh p doanh nghi p) như sau: - i v i doanh nghi p trong nư c: + u tư vào các lĩnh v c thu c nhóm A c a Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng m c thu su t 15%; + u tư vào các lĩnh v c thu c nhóm B c a Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng m c thu su t 20%; - i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: + u tư vào các lĩnh v c thu c nhóm A c a Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng m c thu su t 10%; + u tư vào các lĩnh v c thu c nhóm B c a Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng m c thu su t 15%; - Doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài n u có doanh thu t xu t khNu hàng hoá, cung c p d ch v ra nư c ngoài t trên 80% t ng s doanh thu kinh doanh trong năm thì áp d ng thu su t 10%; - Doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài n u có doanh thu t xu t khNu hàng hoá, cung c p d ch v ra nư c ngoài t t 50% t i 80% t ng s doanh thu kinh doanh trong năm thì áp d ng thu su t 15%; Các ch mi n thu , gi m thu , th c hi n chuy n l v n theo các quy nh hi n hành i v i t ng lo i hình doanh nghi p. Th i i m b t u kinh doanh có l i nhu n làm căn c xác nh ch mi n, gi m thu l i t c (thu thu nh p doanh nghi p) theo quy nh là năm u tiên kinh doanh có l i t c ch u thu (thu nh p ch u thu ) trư c khi th c hi n chuy n l theo quy nh. Trư ng h p d án u tư cùng m t lúc t ư c nhi u tiêu chuNn hư ng ưu ãi trong Thông tư này ho c ch ưu ãi các văn b n pháp lu t khác (khác v i ch ưu ãi trong Thông tư này) thì áp d ng theo ch ưu ãi cao nh t do doanh nghi p l a ch n. b) Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài:
  4. Theo quy nh t i Kho n 4, i u 3, Quy t nh s 748/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , các ch u tư nư c ngoài khi u tư thành l p doanh nghi p và kinh doanh t i khu v c c a khNu L ng Sơn n u chuy n l i nhu n ra nư c ngoài (g m c s ti n chuy n ra và s ti n l i ngoài Vi t Nam) thì n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài v i thu su t quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Ngoài ra, các ch u tư nư c ngoài m b o ho t ng úng ngành ngh ghi trong gi y phép u tư, th c hi n nghiêm ch nh ch hoá ơn ch ng t , ch thu n p cho ngân sách ư c gi m thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài theo quy nh dư i ây: - Các d án u tư u tư vào lĩnh v c thu c nhóm A c a Ph l c 1, khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ư c gi m 50% s thu ph i n p; - Các d án u tư u tư vào lĩnh v c thu c nhóm B c a Ph l c 1, khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ư c gi m 25% s thu ph i n p. Cơ quan c p gi y phép u tư căn c vào các quy nh v thu su t, v gi m thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài trên ây ghi vào gi y phép u tư. c) Các lo i thu khác: M i quy nh v các lo i thu , phí và l phí khác v n theo các quy nh hi n hành t i các Lu t thu , Lu t khuy n khích u tư trong nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t khác. 3/ Th i gian hư ng ưu ãi u tư: Các d án u tư ư c hư ng ch ưu ãi v thu theo quy nh t i i m a, i m b kho n 2 trên ây trong su t th i gian ho t ng c a d án u tư. 4/ Trình t , th t c xin hư ng các ưu ãi u tư theo quy nh t i Thông tư này th c hi n theo úng các quy nh hi n hành v trình t , th t c xin hư ng các ưu ãi v ti n thuê t, ưu ãi v thu quy nh t i các văn b n hi n hành v thuê t, m t nư c, v ch thu . III/ NH NG QUY NNH V HUY NG V N TRONG NƯ C VÀ NƯ C NGOÀI Theo quy nh t i i u 4, Quy t nh s 748/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , vi c huy ng v n ư c th c hi n c th như sau: - Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , u tư phát tri n các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn ư c huy ng m i ngu n v n trong và ngoài nư c b ng các hình th c thích h p như vay ngân hàng, vay các t ch c và cá nhân, phát hành trái phi u doanh nghi p... theo quy nh c a pháp lu t hi n hành t o ngu n v n phát tri n kinh doanh. U ban nhân dân t nh L ng Sơn trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình ư c phép áp d ng các hình th c huy ng v n thích h p như phát hành trái phi u công trình, phát hành s x ki n thi t lo i c bi t bi t huy ng v n u tư
  5. cho các công trình t i khu v c c a khNu L ng Sơn (sau khi B Tài chính tho thu n b ng văn b n), huy ng lao ng công ích c a nhân dân... xây d ng các cơ s h t ng cho khu v c c a khNu L ng Sơn theo úng các quy nh c a pháp lu t hi n hành và ph i m b o các i u ki n sau: - Vi c huy ng v n ph i ư c H i ng nhân dân t nh L ng Sơn thông qua v bi n pháp huy ng, m c v n huy ng...; - S v n huy ng ư c ch ư c s d ng u tư xây d ng các cơ s h t ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn; - V n huy ng ph i ư c qu n lý theo úng các quy nh v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n; - Th c hi n quy t toán riêng s v n huy ng xây d ng các cơ s h t ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn trong t ng quy t toán chung v thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn t nh L ng Sơn. IV/ NH NG QUY NNH V CH TÀI CHÍNH I V I CÔNG TY XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N CƠ S H T NG T I KHU V C C A KH U L NG SƠN 1/ Công ty xây d ng và phát tri n cơ s h t ng ho t ng t i khu v c c a khNu L ng Sơn ư c thuê t trong khu v c c a khNu L ng Sơn xây d ng cơ s h t ng và cho các nhà u tư trong và ngoài nư c thuê l i theo giá tho thu n sau khi ã có cơ s h t ng (n u ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép). Công ty xây d ng và phát tri n cơ s h t ng ư c phép thu m t l n ti n cho thuê l i t ã xây d ng cơ s h t ng trong nhi u năm nhưng t i a không vư t quá m c th i gian Công ty ư c phép ho t ng quy nh trong gi y phép kinh doanh c a Công ty. 2/ Trư ng h p công ty xây d ng và phát tri n cơ s h t ng thu m t l n ti n cho thuê l i t ã xây d ng cơ s h t ng trong nhi u năm, ph i th c hi n nghĩa v thu như sau: - Thu doanh thu: N p thu doanh thu cho toàn b s doanh thu phát sinh do cho thuê l i t t i th i i m phát sinh doanh thu theo quy nh c a Lu t thu doanh thu. - Thu l i t c: Hàng năm, cơ quan thu xác nh doanh thu th c t v cho thuê l i t, các chi phí h p lý, h p l tương ng phát sinh trong năm (chi phí v lương, chi phí kh u hao tài s n c nh, chi phí giao d ch, ti n thuê t ph i tr ...) theo úng quy nh c a Lu t thu l i t c xác nh thu l i t c ph i n p. 3/ Công ty xây d ng và phát tri n cơ s h t ng ư c hư ng m i ưu ãi v ti n thuê m t t, m t nư c, ưu ãi v thu và các ưu ãi khác (n u có) theo các quy nh t i Thông tư này và các quy nh hi n hành khác. V/ QUY NNH V QU N LÝ V N U TƯ T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO XÂY D NG D NG, PHÁT TRI N CƠ S H T NG KHU V C C A KH U L NG SƠN
  6. Theo quy nh t i Kho n 2, i u 5, Quy t nh s 748/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph , trong giai o n 1997 - 2000, vi c u tư riêng c a Nhà nư c cho khu v c c a khNu L ng Sơn hàng năm th c hi n như sau: 1/ L p k ho ch v n u tư cho khu v c c a khNu L ng Sơn: Căn c vào d toán thu ngân sách Nhà nư c t a bàn khu v c c a khNu L ng Sơn ã ư c H i ng nhân dân t nh L ng Sơn duy t và ư c B Tài chính ch p thu n trong d toán ngân sách hàng năm c a t nh L ng Sơn, U ban nhân dân t nh L ng Sơn ngh m c v n Nhà nư c u tư riêng hàng năm qua ngân sách t nh cho khu v c c a khNu L ng Sơn (chi ti t cho t ng công trình u tư và ư c x p theo th t ưu tiên) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét. Trên cơ s d toán thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn khu v c c a khNu L ng Sơn và ngh c a U ban nhân dân t nh L ng Sơn, B Tài chính xác nh t ng s v n ngân sách Nhà nư c u tư riêng m i năm cho khu v c c a khNu L ng Sơn nhưng không dư i 50% t ng s thu ngân sách Nhà nư c hàng năm trên a bàn khu v c c a khNu L ng Sơn. S v n u tư này B Tài chính s c p qua S Tài chính - V t giá t nh L ng Sơn u tư cho khu v c c a khNu L ng Sơn. B Tài chính tho thu n v i B K ho ch và u tư v v n u tư cho t ng công trình, t ng s v n u tư và các v n liên quan khác trư c khi B K ho ch và u tư ra quy t nh phê duy t k ho ch u tư c giai o n 1997 - 2000 và k ho ch u tư hàng năm b ng s v n ngân sách c p riêng cho t nh L ng Sơn. Căn c vào thông báo c a B K ho ch và u tư v m c v n u tư t ng năm t ngân sách Trung ương cho khu v c c a khNu L ng Sơn, U ban nhân dân t nh L ng Sơn có trách nhi m l p k ho ch s d ng v n u tư theo t ng quý g i B Tài chính (ch m nh t vào ngày 20 c a tháng cu i quý trư c). Trên cơ s k ho ch v n u tư c năm, k ho ch s d ng v n t ng quý do a phương l p và kh năng c a ngân sách Trung ương t ng th i i m, B Tài chính xác nh và thông báo k ho ch c p v n hàng quý cho U ban nhân dân t nh L ng Sơn. S v n Nhà nư c u tư cho khu v c c a khNu L ng Sơn qua ngân sách t nh ư c xác nh trên cơ s d toán s thu ngân sách hàng năm trên a bàn khu v c c a khNu L ng Sơn (không k các kho n thu không giao trong cân i ngân sách như các kho n ghi thu v h c phí, vi n phí, vi n tr , óng góp c a dân...) và ư c xem xét l i vào năm sau trên cơ s s thu th c t năm trư c i u ch nh vào k ho ch u tư v n năm sau, trư ng h p s th c thu trong năm vư t hay h t so v i d toán thu giao u năm thì ph n chênh l ch s ư c i u ch nh vào m c v n u tư năm sau. S v n u tư này ư c xác nh là ph n tr c p có m c tiêu c a ngân sách Trung ương cho t nh, không tính vào nhi m v chi c a ngân sách a phương. Riêng s v n u tư năm 1997 t ngân sách Trung ương cho khu v c c a khNu L ng Sơn qua ngân sách t nh, U ban nhân dân t nh L ng Sơn làm vi c c th v i B Tài chính, B K ho ch và u tư v s v n và m c ích s d ng c th s v n này B Tài chính quy t nh.
  7. 2/ Trình t , th t c, phương th c c p phát, ch báo cáo và quy t toán v n u tư cho khu v c c a khNu L ng Sơn: Theo k ho ch s d ng v n u tư c năm và hàng quý ư t duy t, B Tài chính (ngân sách Trung ương) c p cho U ban nhân dân t nh L ng Sơn (ngân sách a phương), U ban nhân dân t nh L ng Sơn chuy n v n cho các công trình u tư (s v n Nhà nư c u tư cho khu v c c a khNu L ng Sơn qua ngân sách t nh). M i kho n v n ngân sách Trung ương c p cho U ban nhân dân t nh L ng Sơn ch s d ng cho m c ích xây d ng các cơ s h t ng trong danh m c ư c B K ho ch và u tư duy t và ph i ư c qu n lý theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. S v n u tư cho khu v c c a khNu L ng Sơn qua ngân sách t nh ư c ph n ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quy t toán ngân sách hàng năm c a a phương nhưng ghi m t ph n riêng cho các công trình u tư khu v c c a khNu L ng Sơn (g m c ngu n v n ngân sách c p riêng và ngu n v n do t nh huy ng). Hàng quý, t nh có trách nhi m báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư tình hình th c hi n u tư xây d ng, c p phát v n cho t ng công trình, cu i năm báo cáo Th tư ng Chính ph ( ng g i B Tài chính, B K ho ch và u tư) k t qu th c hi n c năm. 3/ Vi c l p d toán, qu n lý, c p phát và quy t toán ngu n kinh phí u tư t ngân sách Nhà nư c cho xây d ng, phát tri n cơ s h t ng khu v c c a khNu L ng Sơn ph i theo úng các quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c, Ngh nh 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph và Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 c a B Tài chính. VI/ T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 26/9/1997, m i quy nh trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Vũ M ng Giao ( ã Ký) PH L C 1 DANH M C CÁC LĨNH V C Ư C HƯ NG ƯU ÃI THU L I T C (Ban hành kèm theo Thông tư s 08/1998/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 1998 c a B Tài chính) 1/ Nhóm A: Xây d ng k t c u h t ng ô th , bao g m:
  8. - Xây d ng m i, c i t o, m r ng các nhà máy i n, phát tri n m ng lư i i n, xây d ng các cơ s s d ng năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, khí sinh v t. - Xây d ng m i, nâng c p ư ng b , g m c c u ư ng b ; xây d ng m i, nâng c p, hi n i hoá sân bay; xây d ng m i, nâng c p b n bãi; - C i t o và phát tri n m ng lư i thông tin liên l c; - Xây d ng nhà máy và h th ng cung c p nư c ph c v s n xu t và i s ng, h th ng thoát nư c; b o v sinh môi trư ng; x lý ch t th i (g m ch t th i r n, ch t th i l ng, ch t th i khí); - Xây d ng m i, m r ng, nâng c p nhà cho dân thuê; - Xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng trong các ch ; xây d ng và cho thuê các ki t bán hàng. 2/ Nhóm B: u tư vào s n xu t các nguyên li u, v t li u và các y u t u vào khác c a quá trình s n xu t; s n xu t, ch bi n, khai thác lâm s n, cây công nghi p, hàng xu t khNu: - S n xu t xi măng, g ch ngói, á, cát, s i, vôi, bê tông (khô và tươi); - S n xu t s t, thép; - S n xu t các nguyên v t li u u vào khác c a quá trình s n xu t; - S n xu t, ch bi n th c phNm; tái ch hàng xu t khNu; - Khai thác, ch bi n lâm s n; - Tr ng và khai thác cây ăn qu , cây công nghi p ng n ngày và dài ngày.
Đồng bộ tài khoản