Thông tư 09/1999/TT-BLĐTBXH do Bộ lao dộng thương binh xã hội ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư 09/1999/TT-BLĐTBXH do Bộ lao dộng thương binh xã hội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH về việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/1999/TT-BLĐTBXH do Bộ lao dộng thương binh xã hội ban hành

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/1999/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 09/1999/TT-BL TBXH NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N M T S I UC A NGHN NNH S 85/1998/N -CP NGÀY 20-10-1998 C A CHÍNH PH V TUY N CH N, S D NG VÀ QU N LÝ NGƯ I LAO NG VI T NAM LÀM VI C CHO T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Sau khi tham kh o ý ki n c a các B , ngành có liên quan và T ng liên oàn lao ng Vi t Nam, B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20-10-1998 c a Chính ph v tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: I- I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này ư c áp d ng i v i ngư i lao ng Vi t Nam, t ch c cung ng lao ng và t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh t i Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20-10-1998 c a Chính ph v tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. Thông tư này không áp d ng i v i cán b , công ch c Vi t Nam làm vi c theo ch bi t phái trong các văn phòng, d án do nư c ngoài tài tr ho c i di n c a phía Vi t Nam là m t bên i tác trong các văn phòng d án u tư nư c ngoài. II- TUY N CH N, S D NG VÀ QU N LÝ NGƯ I LAO NG VI T NAM LÀM VI C CHO T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI T I VI T NAM 1. Ngư i lao ng Vi t Nam xin làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam ph i làm ơn xin vi c làm (theo m u s 1 kèm theo Thông tư này). 2. Ti p nh n và tr h sơ xin vi c làm c a ngư i lao ng: T ch c cung ng lao ng khi nh n h sơ xin vi c làm c a ngư i lao ng ph i vào s theo dõi và có gi y biên nh n trao cho ngư i lao ng. Trong gi y biên nh n ph i ghi rõ: ngày tháng năm nh n h sơ, h sơ bao g m nh ng gì, th i h n tuy n. Khi T ch c cung ng lao ng chưa gi i thi u ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam, mà ngư i lao ng yêu c u l y l i h sơ xin vi c làm thì T ch c cung ng lao ng ph i tr h sơ xin vi c làm cho ngư i lao ng và thu l i gi y biên nh n.
  2. 3. H p ng cung ng lao ng ư c giao k t gi a m t bên là T ch c cung ng lao ng v i m t bên là t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u s d ng lao ng Vi t Nam theo m u s 2 kèm theo Thông tư này. 4. H p ng lao ng: a) H p ng lao ng ư c giao k t tr c ti p gi a ngư i lao ng Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam b ng b n h p ng lao ng ư c in b ng hai th ti ng Vi t, Anh do B Lao ng - Thương binh và Xã h i phát hành theo Quy t nh s 207/L TB-XH ngày 2/4/1993 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. H p ng lao ng ư c làm thành hai b n, m i bên gi m t b n và có giá tr ngang nhau. Trong m i trư ng h p, h p ng lao ng không ư c trái v i h p ng cung ng lao ng. H p ng lao ng ch ư c giao k t khi ngư i lao ng Vi t Nam ã ư c ph bi n n i dung h p ng cung ng lao ng ã ư c giao k t và có s gi i thi u c a T ch c cung ng lao ng. b) Ch m nh t sau 05 ngày (năm ngày) k t ngày giao k t h p ng lao ng, ngư i lao ng Vi t Nam ph i chuy n cho T ch c cung ng lao ng ã gi i thi u mình b n sao (sao y b n chính) h p ng lao ng ã giao k t có xác nh n c a ngư i s d ng lao ng. 5. Quy nh vi c báo cáo nh kỳ: a) T ch c cung ng lao ng thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m báo cáo v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i (theo m u s 3 kèm theo Thông tư này) v tình hình tuy n ch n, ào t o, cung ng lao ng Vi t Nam làm vi c cho Văn phòng các d án u tư nư c ngoài, chi nhánh công ty nư c ngoài, văn phòng i di n c a các t ch c nư c ngoài v : kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c - k thu t, văn hóa, giáo d c, y t , tư v n pháp lu t; các cá nhân nư c ngoài làm vi c t i các t ch c này và ngư i nư c ngoài ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t nam cho phép lưu trú t i Vi t Nam. Báo cáo 6 tháng u năm ph i g i trư c ngày 15 tháng 7 h ng năm; báo cáo năm ph i g i trư c ngày 15 tháng 1 năm sau. b) T ch c cung ng lao ng thu c B Ngo i giao có trách nhi m báo cáo v i B Lao ng-Thương binh và Xã h i và B Ngo i giao (theo m u s 3 kèm theo Thông tư này) v tình hình tuy n ch n, ào t o, cung ng lao ng Vi t Nam làm vi c cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, cơ quan i di n các t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c, các t ch c khu v c, ti u khu v c; văn phòng i di n các cơ quan thông t n, báo chí, phát thanh và truy n hình nư c ngoài; văn phòng i di n và văn phòng d án c a các t ch c phi Chính ph nư c ngoài và các cá nhân nư c ngoài làm vi c cho các t ch c này. Báo cáo 6 tháng u năm ph i g i trư c ngày 15 tháng 7 h ng năm; báo cáo năm ph i g i trư c ngày 15 tháng 1 năm sau. c) S Lao ng-Thương binh và Xã h i có trách nhi m báo cáo v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B Lao ng - Thương binh và Xã h i (theo m u s 4 kèm theo Thông tư này) v tình hình tuy n ch n, ào t o, cung ng và qu n
  3. lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam nêu t i kho n a, i m 6, m c II c a Thông tư này. Báo cáo 6 tháng u năm ph i g i trư c ngày 31 tháng 7; báo cáo h ng năm ph i g i trư c ngày 31 tháng 1 năm sau. 6. i v i ngư i lao ng Vi t Nam quy nh t i i u 18 c a Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20/10/1998 c a Chính ph thì b sung và chuy n h sơ cho T ch c cung ng lao ng thu c B Ngo i giao n u ang làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài nêu t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 2 c a Ngh nh nêu trên; b sung và chuy n h sơ cho T ch c cung ng lao ng thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t ch c, cá nhân nư c ngoài t tr s chính, n u ang làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài nêu t i kho n 4, i u 2 c a Ngh nh nêu trên. 7. Trong th i h n 30 ngày k t khi có quy t nh thành l p ho c ch nh t ch c cung ng lao ng, T ch c cung ng lao ng ph i ăng trên báo Trung ương ho c a phương 5 s li n v : Tên t ch c cung ng lao ng, a i m, s i n tho i, s fax, ngày thành l p, ngày b t u ho t ng, lĩnh v c ho t ng. Quy t nh thành l p ho c ch nh t ch c cung ng lao ng ph i g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i m t b n chính. III- T CH C, TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Thông tư này ư c ph bi n n ngư i lao ng Vi t Nam, các t ch c cung ng lao ng, t ch c và cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Lao ng-Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M u s 1: Ban hành kèm theo Thông tư s 09/1999/TT-BL TBXH ngày 15/ 3/1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20-10-1998 c a Chính ph v tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN VI C LÀM
  4. Kính g i:.......................................................................... Tên tôi là:................................................ Bí danh:...................... Sinh ngày:............................................... Dân t c:...................... Ch hi n nay:........................................................................... H khNu thư ng trú:.................................................................... S s lao ng:....................................... C p ngày:.................... Nơi c p:....................................................................................... Nơi ang gi s lao ng:........................................................... S ch ng minh nhân dân:....................... C p ngày:................... Nơi c p:...................................................................................... Trình chuyên môn:................................................................ Trình ngo i ng :.................................................................... S c kh e:.................................................................................... Sau khi nghiên c u các quy nh v vi c tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; xét kh năng c a b n thân, tôi làm ơn này xin ngh ....................................... t o i u ki n cho tôi ư c làm vi c t i ....................................; n u ư c tôi xin cam k t: 1. Ch p hành y nghĩa v c a công dân theo pháp lu t Vi t Nam, các quy nh c a B lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n. 2. Th c hi n úng các i u kho n ghi trong h p ng lao ng và h p ng cung ng lao ng. 3. Ch p hành y các quy nh c a T ch c cung ng lao ng. 4. N u vi ph m nh ng i u cam k t trên tôi xin ch u trách nhi m v nh ng t n th t gây ra theo quy nh c a pháp lu t. ........, ngày tháng năm Ngư i vi t ơn (Ký và ghi rõ h tên) M u s 2: Ban hành kèm theo Thông tư s 09/1999/TT-BL TBXH ngày 15/3 /1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20-10-1998 c a Chính ph v tuy n ch n, s d ng và
  5. qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG CUNG NG LAO NG Căn c B lu t Lao ng nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20-10-1998 c a Chính ph v tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Thông tư s 09/1999/TT-BL TBXH ngày 15 tháng 3 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 85/1998/N -CP ngày 20-10-1998 c a Chính ph v tuy n ch n, s d ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c nhu c u s d ng lao ng Vi t Nam c a............................... Chúng tôi, m t bên là (t ch c, cá nhân nư c ngoài): Do ông (bà):.............................................................................. Ch c v :................................................................................... - i di n cho:............................................................................ - a ch :..................................................................................... - i n tho i:............................................................................... - Tài kho n:................................................................................ Và m t bên là (cơ quan cung ng lao ng): - Do ông (bà):............................................................................. - Ch c v :................................................................................... - i di n cho t ch c cung ng lao ng:................................. - a ch :..................................................................................... - i n tho i:................................................................................ - Tài kho n:................................................................................. Sau khi trao i th ng nh t, hai bên giao k t h p ng cung ng lao ng theo các i u kho n dư i ây:
  6. i u 1: Căn c nhu c u s d ng lao ng c a .................................., T ch c cung ng lao ng có trách nhi m cung ng cho t ch c, cá nhân có nhu c u theo s lư ng và yêu c u sau: 1................................................................................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2................................................................................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................... 3................................................................................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................... i u 2: T ch c, cá nhân nư c ngoài có trách nhi m th c hi n y nh ng quy nh c a B Lu t Lao ng và các th a thu n c th v i T ch c cung ng lao ng v nh ng v n ch y u dư i ây: - Ti n lương (ti n công) c a t ng ngư i lao ng (USD): ................................................................................................................... ................................................................................................................... - An toàn lao ng và v sinh lao ng: ................................................................................................................... ................................................................................................................... - Th i gi làm vi c và th i gi ngh ngơi: ................................................................................................................... ................................................................................................................... - B o hi m xã h i: ................................................................................................................... ...................................................................................................................
  7. - Tr c p thôi vi c, m t vi c: ................................................................................................................... ................................................................................................................... - B o hi m y t : ................................................................................................................... ................................................................................................................... - Các th a thu n khác: ................................................................................................................... ................................................................................................................... i u 3: T ch c cung ng lao ng có trách nhi m tuy n ch n, ào t o và cung ng ngư i lao ng Vi t nam theo úng yêu c u ghi t i i u 1 c a h p ng cung ng lao ng này; ph bi n y n i dung h p ng cung ng lao ng cho ngư i lao ng d tuy n và th c hi n y các i u kho n ghi trong h p ng cung ng lao ng ã ký k t. i u 4: T ch c, cá nhân nư c ngoài giao k t h p ng lao ng tr c ti p v i ngư i lao ng khi có s gi i thi u c a T ch c cung ng lao ng. Các i u kho n ghi trong h p ng lao ng không ư c trái v i h p ng cung ng lao ng và pháp lu t c a Vi t nam. i u 5: Trong quá trình th c hi n h p ng cung ng lao ng, khi có nh ng v n n y sinh thì hai bên bàn b c gi i quy t úng theo ch c năng và quy n h n c a m i bên. i u 6: H p ng cung ng lao ng này có hi u l c k t ngày...../.../.... n ngày.../.../...; hai bên ph i gi i quy t m i vư ng m c, t n t i trong vòng..... ngày, k t ngày h p ng này h t hi u l c. H p ng cung ng lao ng này làm thành 4 b n có giá tr ngang nhau (2 b n b ng ti ng Vi t Nam và 2 b n b ng ti ng......................). M i bên gi m t b n b ng ti ng Vi t Nam và 1 b n b ng ti ng..................... i di n ...., ngày.... tháng... năm.... T ch c cung ng lao ng i di n T ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản