Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) về việc xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11)

  1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 03 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B CÔNG AN S 10/2003/TT-BCA(C11) NGÀY 3 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A NGHN NNH S 15/2003/N -CP NGÀY 19/2/2003 C A CHÍNH PH QUY NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH V GIAO THÔNG Ư NG B Ngày 19/2/2003 Chính ph ban hành Ngh nh s 15/2003/N -CP qui nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b , th ng nh t th c hi n, B Công an hư ng d n chi ti t thi hành m t s n i dung c th sau: 1. V ánh d u s l n vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b trên gi y phép lái xe: a) Vi c ánh d u s l n vi ph m trên gi y phép lái xe ch ư c áp d ng i v i nh ng hành vi mà Ngh nh s 15/2003/N -CP có quy nh ánh d u s l n vi ph m và th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 03/2003/TTLB-CA-GTVT ngày 27/01/2003 c a liên B Công an - Giao thông v n t i v hư ng d n vi c ánh d u s l n vi ph m lu t giao thông ư ng b trên gi y phép lái xe; b) Khi ánh d u l n th hai trên gi y phép lái xe, cơ quan c nh sát giao thông ph i thông báo b ng văn b n v ngư i vi ph m và s gi y phép lái xe ã b ánh d u l n th 2 n cơ quan qu n lý gi y phép lái xe bi t và th c hi n theo quy nh; c) Trong trư ng h p ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b không ph i là c nh sát giao thông, n u phát hi n hành vi vi ph m mà theo quy nh c a Ngh nh s 15/2003/N -CP ngoài vi c b x ph t còn b ánh d u s l n vi ph m trên gi y phép lái xe thì không ra quy t nh x ph t mà ph i l p biên b n và chuy n toàn b h sơ v vi ph m n cơ quan c nh sát giao thông có thNm quy n ra quy t nh x ph t và th c hi n s l n vi ph m trên gi y phép lái xe theo quy nh. 2. V hành vi ch y quá t c quy nh: Hành vi "ch y quá t c quy nh n 20%" quy nh t i i m a kho n 6 i u 90 và i m a kho n 5 i u 10 Ngh nh s 15/2003/N -CP ư c hi u là ch y quá t c t trên 0% n 20% so v i quy nh v t c c a xe cơ gi i ch y trên ư ng b , ví d : trên ư ng có qui nh t c t i a c a xe ô tô t i là 50 km/h; n u xe này ch y t trên 50 km/h n 60 km/h u ư c coi là ch y quá t c quy nh n 20%. 3. V hành vi vi ph m quy nh v x p hàng hoá trên phương ti n giao thông:
  2. a) Xe ô tô t i tr hàng vư t quá kích thư c gi i h n cho phép c a xe ( i m a kho n 3 i u 29) ư c hi u là xe ô tô tr hàng mà x p hàng vư t phía trư c ho c phía sau thùng xe trên 10% chi u dài toàn b xe; x p hàng quá b r ng thùng xe, quá gi i h n chi u cao cho phép c a t ng lo i xe theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n; b) Xe ô tô khách tr hàng vư t quá kích thư c bao ngoài c a xe ( i m e kho n 4 i u 28) ư c hi u là xe ô tô tr khách x p hàng hoá, hành lý nhô ra quá m t ngoài c a v xe ho c nhô quá chi u cao, chi u r ng, chi u dài c a khung x p hàng hoá, hành lý trên nóc xe (n u lo i xe có khung hành lý trên nóc xe); c) Xe mô tô, xe g n máy tr v t c ng k nh ( i m e kho n 1 i u 10) ư c hi u là xe mô tô, xe g n máy x p hàng hoá, hành lý vư t quá b r ng èo hàng v m i bên 0,3m, vư t quá quá chi u cao tính t m t t là 2m, vư t quá phía sau èo hàng là 0,50m; d) Xe thô sơ x p hàng hoá không m b o an toàn, gây tr ng i giao thông, che khu t t m nhìn c a ngư i i u khi n ( i m n kho n 1 i u 12) và x p hàng trên xe vư t quá gi i h n quy nh ( i m a kho n 3 i u 14) ư c hi u là xe thô sơ x p hàng hoá vư t phía trư c ho c phía sau quá 1/3 chi u dài thân xe, x p vư t quá b r ng thân xe. Riêng xe th (xe p th ) ch hàng hoá, hành lý quá 0,4m v m i bên bánh xe, vư t phía trư c ho c phía sau quá 1m. 4. V hành vi c n tr , ch ng i ho c ch ng ngư i thi hành công v : Hành vi c n tr , ch ng i ho c ch ng ngư i thi hành công v quy nh t i kho n 9 i u 9; kho n 9 i u10; kho n 2 i u 38; i m a kho n 4 i u 38; i m a kho n 1 i u 39 ư c hi u là hành vi c a ngư i vi ph m hành chính khi phát hi n ho c b x lý nhưng không ch p hành yêu c u c a ngư i thi hành công v v : xu t trình gi y t , yêu c u v tr s gi i quy t, t ý b phương ti n vi ph m i nơi khác ho c có hành vi e do , uy hi p v tinh th n, s c kho , tính m ng c a ngư i thi hành công v , ho c có hành vi lăng m b ng l i nói, xúc ph m danh d c a ngư i thi hành công v , lôi kéo, kích ng, xúi d c ngư i khác gây khó khăn, c n tr cho vi c ki m tra, ki m soát ho c các hành vi khác ch ng i ngư i thi hành công v . 5. V hành vi i u ki n xe mô tô, xe g n máy không có gương chi u h u: Hành vi i u khi n xe mô tô, xe g n máy không có gương chi u h u quy nh t i i ma kho n 1 i u 21 là trư ng h p không có gương chi u h u phía bên trái tay lái ho c không có c hai gương chi u h u. 6. T m gi các lo i gi y t có liên quan n phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n vi ph m quy nh v giao thông ư ng b : a) Trư ng h p ch áp d ng hình th c ph t ti n thì ngư i có thNm quy n t m gi gi y phép lái xe, ăng ký xe ho c gi y t c n thi t khác có liên quan cho t i khi cá nhân, t ch c vi ph m ch p hành xong quy t nh x ph t. N u cá nhân, t ch c vi ph m không có các gi y t nói trên, thì ngư i có thNm quy n x ph t có th t m gi phương ti n. Ví d , ngư i i u khi n phương ti n không có gi y phép lái xe, không có ăng ký xe ho c s d ng b n sao gi y ch ng nh n ăng kí xe có công ch ng nhà nư c và xác nh n c a cơ quan t ch c tín d ng v vi c dùng ăng ký xe c m c , th ch p
  3. mà th i h n s d ng ã h t i u khi n phương ti n, trong trư ng h p này ư c coi là hành vi không có gi y t và ư c t m gi phương ti n; b) Khi b t m gi gi y phép lái xe ho c ăng ký xe ph i l p biên b n và h n ngày n tr s cơ quan có thNm quy n gi i quy t. Ch tr gi y phép lái xe ho c ăng ký xe b t m giam gi sau khi ã th c hi n xong quy t nh x ph t; c) Trư ng h p ngoài vi c áp d ng hình th c ph t ti n, ngư i có hành vi vi ph m còn b áp d ng hình th c ph t b sung tư c quy n s d ng gi y phép lái xe ho c b ánh d u s l n vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng b trên gi y phép lái xe, thì t m gi gi y phép lái xe bu c ngư i vi ph m thi hành hình th c x ph t và ánh d u s l n vi ph m. 7. T m gi phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b : a) Vi c t m gi phương ti n vi ph m ch ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: - Nh ng hành vi vi ph m mà Ngh nh s 15/2003/N -CP có quy nh t m gi phương ti n; - xác minh tình ti t làm căn c quy t nh x lý ho c ngăn ch n ngay vi ph m hành chính, ví d : khi ki m tra gi y t c a phương ti n mà có căn c nghi v n gi y t ó không do cơ quan có thNm quy n c p ho c gi y t c p không úng thNm quy n, gi y t ã h t h n s d ng; phương ti n không có bi n s (tr phương ti n trên ư ng i ăng ký) ho c có nhưng không do cơ quan có thNm quy n c p, bi n s xe không trùng v i bi n s trong ăng ký xe; trư ng h p l ng lách, ánh võng; ua xe trái phép ho c s d ng xe t 175 cm 3 tr lên (không úng i tư ng ư c s d ng) và các trư ng h p khác c n xác minh tình ti t làm căn c quy t nh x lý ho c ngăn ch n ngay hành vi vi ph m hành chính; b) Vi c t m gi phương ti n ph i th c hi n theo úng quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính v thNm quy n, trình t , th t c và th i h n t m gi phương ti n vi ph m. 8. V các lo i xe có k t c u tương t : Các lo i xe có k t c u tương t , ư c hi u là các lo i xe có c u t o, tính năng và công d ng g n gi ng v i các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , c th như sau: a) Xe có k t c u tương t như xe ô tô là xe ch y b ng ng cơ có b n bánh ho c nhi u hơn b n bánh, không ch y trên ư ng ray và ư c dùng ch ngư i ho c ch hàng hoá; b) Xe có k t c u tương t như xe g n máy là xe có hai bánh di chuy n b ng ng cơ và khi t t máy thì p xe i ư c; c) Xe có k t c u tư ng t như xe môtô hai bánh là xe có hai bánh, di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh t 50 cm3 tr lên và t ng tr ng lư ng toàn xe không vư t quá 400 kilôgam;
  4. d) Xe có k t c u tương t như xe môtô ba bánh là xe di chuy n b ng ng cơ, có dung tích xi lanh t 50 cm3 tr lên, có s c ch t 350 kilôgam n 500 kilôgam. 9. V xe quá t i, xe quá kh c a c u, ư ng: a) Xe quá t i là xe có t ng tr ng lư ng bao g m tr ng lư ng c a xe và hàng vư t quá năng l c ch u t i c a c u ho c xe có t i tr ng tr c ơn vư t quá năng l c ch u t i c a m t ư ng; b) Xe quá kh là xe có kích thư c chi u cao ho c chi u r ng bao g m c hàng hoá x p trên xe vư t quá kh gi i h n an toàn c a ư ng ho c c u. 10. Vi c thu, n p ti n ph t t i ch : a) th c hi n úng quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và qu n lý ch t ch vi c thu n p ti n x ph t t i ch , Công an các ơn v , a phương ph i có b ph n thu, n p ti n ph t chung c a ơn v , ti p nh n ti n ph t t cán b , chi n s x ph t t i ch và n p ti n ph t vào kho b c nhà nư c; b) Ngư i có thNm quy n thu ti n ph t t i ch sau khi h t ca công tác (k c trong và ngoài gi hành chính) ph i n p l i s ti n ph t thu ư c kèm theo quy t nh x ph t và ch ng t biên lai thu ti n ph t cho b ph n thu ti n ph t c a ơn v . Trong th i h n 02 ngày, Th trư ng ơn v ph i ch o th c hi n vi c n p ti n ph t thu ư c vào Kho b c Nhà nư c theo quy nh. 11. T ch c th c hi n: a) Các T ng c c, B tư l nh, các ơn v tr c thu c B , Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ph bi n quán tri t n i dung Ngh nh s 15/2003/N -CP quy nh x ph t hành chính v giao thông ư ng b và Thông tư này n t ng cán b , chi n s , chú tr ng là cán b chi n s tr c ti p th c hi n vi c x ph t vi ph m hành chính trong l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b , C nh sát tr t t , C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, m b o vi c thi hành nghiêm và th ng nh t các quy nh c a Chính ph và c a B ; b) C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, các Phòng C nh sát giao thông, C nh sát tr t t , C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i thu c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t các hòm thư nh n ơn, thư góp ý, khi u n i, t cáo c a nhân dân v x lý vi ph m hành chính v giao thông ư ng b theo Quy t nh s 729/1998/Q ngày 9/11/1998 c a B trư ng B Công an ban hành các quy ch th c hi n dân ch trong l c lư ng Công an nhân dân. M i khi u n i, t cáo c a công dân u ph i ư c gi i quy t k p th i và tr l i b ng văn b n theo úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Cơ quan có thNm quy n x ph t hàng ngày ph i th c hi n ch h sơ, th ng kê, báo cáo x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b theo quy nh c a B , ng th i ph i có nh t lý ki m tra x ph t vi ph m hành chính, s theo dõi tình hình quy t nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b .
  5. c) T ng c c C nh sát ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này; d) Thông tư này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký; bãi b Thông tư s 02/1999/TT-BCA (C11) ngày 10/2/1999 c a B Công an hư ng d n thi hành m t s quy nh c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, c n báo cáo v B (qua T ng c c II) có hư ng d n, ch o k p th i. Lê Th Ti m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản