intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Thông tư 10/TCHQ-PCcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
114
lượt xem
6
download

Thông tư 10/TCHQ-PCcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/TCHQ-PCcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T S è  10/TC H Q­P C   G µ Y  15­6­1993 N C ñ A  T æ N G  C ô C   ¶I Q U A N H H í N G  D É N  T HI H µ N H  N G H Þ  ® Þ N H  18­C P N G µ Y  16­4­1993  ñ A  C H Ý N H  P H ñ  Q U Y  ® Þ N H  C HI TI Õ T  VI Ö C C T HI H µ N H  L U Ë T   Ç U  T  N í C N G O µ I  ¹I ® T  VI Ö T   A M N C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l H¶iquan  µy  2­ ng 20­ 1990; Thùc  Ön  Òu  hi §i 104  NghÞ   nh   CP   µy  4­ ®Þ 18­ ng 16­ 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ; Tæng  ôc    c H¶i quan  íng dÉn  ô  Ó  Öc    µnh    Òu        h  c th vi thih c¸c §i 63, 76, 84, 91,92,93  ña      c NghÞ   nh  CP   ãitrªnnh  ®Þ 18­ n     sau: I.NH ÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G 1.Ng êinícngoµi®Ç u    µo  ÖtNam   ãitrongTh«ng   µy  å m:        tv Vi   n    tn g a. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ,c¸ nh©n  ícngoµi®Ç u    ùctiÕp vµo  Öt Nam        n    ttr     Vi   nh»m   ùc  Ön  îp  ng  îp    th hi h ®å h t¸c kinh doanh, thµnh  Ëp  µ    l v tham  gia  ùc th   hiÖn    ù  ®Ç u    ¹    Ý  c¸c d ¸n  t t i x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi(kÓ  thµnh  c¸c c v ®Ç t n     c¶  viªntronggia®×nh  µ  êinícngoµigióp viÖc       v ng         cho    ù    ). c¸cd ¸n ®ã b. C¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  µ  nh©n  íc ngoµi vµo  Öt Nam     ×m  t v c¸  n    Vi   ®Ó t hiÓu  µ  Èn  Þ  u    v chu b ®Ç ttheo LuËt ®Ç u  .     t 2.Hµng    ãitrongTh«ng   µy  å m:   ho¸ n     tn g a.  Õt bÞ,  Thi   m¸y  ãc,  ô  ïng,c¸c  ¬ng  Ön  m ph t   ph ti s¶n  Êt  xu kinh doanh  (gåm  ph¬ng  Ön  µ  Ën      Ët t nhËp  Èu  µo  Öt Nam     ©y  c¶  ti v v t¶i) c¸c v    , kh v Vi   ®Ó x dùng  ¬  c b¶n  ×nh  µnh  Ý  h th x nghiÖp,b»ng    s¸ng  Õ,  Ý   Õt  ü  Ët,quy  ch b quy k thu   tr×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  Ëtdo    ngh d v k thu   bªn  íc ngoµidïng    ãp  èn  n    ®Ó g v ph¸p   ®Þnh  ña  Ý  c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc     ¹otµis¶n  è  nh, c v ®Ç tn     ®Ó t     c ®Þ   dïng lµm  èn    v ban  u   ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh; ®Ç th   h  h     b. Nguyªn,nhiªnliÖu,bé  Ën  êi, ô  ïngvµ    Ët tnhËp  Èu            ph r   ph t   c¸c v    kh ®Ó s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, c¸c s¶n  È m   xu   xu      ph (bao  å m     µnh  È m   µ    g c¸c th ph v b¸n thµnh  È m)  ÊtkhÈu; ph xu   c. §å  ïng    ©n  ña  êi níc ngoµi®Ç u    Ëp  Èu  µo  Öt Nam    d c¸ nh c ng       t nh kh v Vi   hoÆc  mua   ¹  Öt Nam   Êt ra  íc ngoµigå m   µnh  ý,ngo¹ihèi mang  µo  ti Vi   xu   n     h l     v vµ  chuyÓn  ra. 3. TÊt  hµng    ña  Ý    c¶  ho¸ c x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,cña      c v ®Ç t n     c¸c bªn tham    îp  ng  îp    gia h ®å h t¸ckinh  doanh  µ  ña    ©n  íc ngoµi ®Ç u    µo  v c c¸ nh n    tv ViÖt Nam     Êt khÈu, nhËp  Èu, kÓ   hµng    a  µn  µnh  ñ tôc   khixu     kh   c¶  ho¸ ch ho h th     h¶i quan    cßn u  ¹    l ti c¸c kho    ña  ¬  b∙ic c quan  Ën  v chuyÓn  ña  ñ  µng    c ch h ho¸ xuÊt khÈu  ∙  µn  µnh  ñ tôc h¶iquan  ng  a  Êt ®Ò u     ® ho th th       nh ch xu   ph¶ichÞu  ù    s kiÓm     tra,gi¸m      s¸th¶iquan  ña    c h¶iquan  Öt Nam   Vi   theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh    H¶i quan  µ  v quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn
 2. 2 II  ñ   ôC    . TH T H¶I QUAN A.  èi víihµng  §   ho¸  ña  Ý   c x nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi vµ      c v ®Ç t n     c¸c bªn tham    îp ®ång  îp t¸ckinhdoanh: giah   h     1.Hµng  Êt­nhËp  Èu.   xu    kh a. C¸c  ®∙ivÒ   Õ: Ngoµi c¸c tr ng  îp ® îcmiÔn    u    thu      ê h     gi¶m  Õ  thu theo    quy ®Þnh  ¹  Ët  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, c¸c tr ng  îp  ti Lu thu xu     nh kh     ê h quy  nh  ¹®Þ ti  §iÒu  LuËt  Çu   níc ngoµi,hµng  35  § t     ho¸  ña  Ý   c x nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi vµ      c¸c bªn  îp  h doanh  cßn  ëng  ®∙ivÒ   Õ  h u    thu trong  ÷ng  êng  îp nh tr h  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  CP   µy  4­ ®Þ ti  76  ®Þ 18­ ng 16­ 1993  ña  Ýnh  ñ,cô  c Ch ph   thÓ    nh sau: ­  îc miÔn  Õ   Ëp  Èu  i  íihµng  §  thu nh kh ®è v   ho¸ nªu  ¹  Ó m   phÇn    t i§i 2a  I Th«ng   µy. tn ­ Ph¶inép  Õ  Ëp  Èu  i víi µng  t¹ ®iÓ m   phÇn       thu nh kh ®è     h nªu  i   2b  ITh«ng  t nµy theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Ët thuÕ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu  ña  íc ®Þ c Lu   xu     nh kh c n   Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam.  è   Òn  Õ  ¹m  ép  µy  Ï ® îc c¬  ho x∙ h   ngh Vi   S ti thu t n n s     quan    h¶i quan  µn  ¹ t ng  ho l i ¬ øng  íisè    v   nguyªn  Öu ®Ó   µm  µng  ùc xuÊt li   lh th     khÈu    quyÕt  nh  µn  Õ  ña  é   µi chÝnh  µ  ñ tôc quy  nh   c¨n cø  ®Þ ho thu c B T   v th     ®Þ t¹ Th«ng   CT­TCT  µy  3­   i t08­ ng 31­ 1992  ña  é  µichÝnh. c BT  b.  ñ   ôc    Th t h¶i quan: ® îc tiÕn  µnh   ®èi  íihµng     h nh v  kinh doanh  Êt xu   nhËp  Èu  kh th«ng  êng  th theo quy  nh   ¹  Òu  ch¬ng    ®Þ t i§i 8  IINghÞ   nh   è  ®Þ s 171­H§BT   µy  5­ ng 27­ 1991  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ ChÝnh  ñ) quy  l  ph   ®Þnh  ô  Ó  ñ  ôc h¶iquan  µ  Ö  Ý     c th th t     v l ph h¶iquan  µ v Th«ng    è  t s 01/TCHQ­ GQ   µy  4­ ng 1­ 1992  ña c Tæng  ôc    c H¶i quan  íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 110/H§BT  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ).    ph 2.Hµng  îng b¸n t¹ thÞ  êng  ÖtNam:   nh       tr i Vi   ChØ   îc phÐp  îng  ®  nh b¸n    ã  Êy  Ðp  ña  é   ¬ng  ¹i (®èi víi khi c gi ph c B Th m     hµng    t¹ ®iÓ m     phÇn   ho¸ nªu  i   2a,2b  ITh«ng   µy) ph¶inép    ¹  Õ  tn     c¸c lo ithu theo  ®óng  quy  nh   ña  Òu  NghÞ   nh   CP   ña  Ýnh  ñ  µ  ®Þ c §i 76  ®Þ 18­ c Ch ph v ph¶i   tu©n  theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò   Óm       ®Þ hi h v ki tra,gi¸m      s¸th¶iquan. §èi víihµng     ho¸    Ëp  Èu  ∙  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  khinh kh ® ®   thu nh kh nay  îc®  phÐp  îng b¸n,xÝ  nh     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc     c v ®Ç t n     c¸c bªn  îp doanh  h  ph¶ikhaib¸o  íic¬      v   quan    h¶i quan  ¬i ® Æt   ôsë  ña  Ý  n  tr   c x nghiÖp  hoÆc     h¶i quan  ¬inhîng b¸n  µng    n   h ho¸,hoÆc     h¶iquan  ¬igÇn  Êt ® îcTæng  ôc    n  nh     c H¶i quan chØ   nh   Õu      ®Þ (n ë ®ã kh«ng  ã  chøc    c tæ  h¶i quan)    ¬  ®Ó c quan    H¶i quan  Õn hµnh      è  Õ  Ëp  Èu  ∙  îcmiÔn. ti   truythu s thu nh kh ® ®   3.  µng  H ho¸  ña  Ý   c x nghiÖp  khu  Õ   Êt,kho  ¹iquan, hµng    ch xu   ngo     ®Ó thùc hiÖn  îp ®ång  ©y  ùng     h  xd ­kinh doanh     ­chuyÓn  giao:
 3. 3 Theo  c¸c quy  Õ   ch riªng vÒ     quy  Õ   ch khu  Õ   Êt  ¹  Öt  ch xu t iVi Nam    ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 322­ H§BT   µy  10­ ng 18­ 1991  ña  éi ®ång  é  c H  B tr ng  ë (nay  µ ChÝnh  ñ)  µ  l  ph v Quy  Õ   ¹m  êih¶i quan  ch t th     khu  Õ   Êt ban  ch xu   hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  TCHQ­GQ   µy  5­ ®Þ s 17­ ng 15­ 1993  ña  c Tæng  ôc  c tr ng  ë Tæng   ôc  c H¶i  quan; Quy  Õ   ¹m  êivÒ   µnh  Ëp  µ    ch t th   th l v qu¶n  ý kho  l  ngo¹iquan    ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  TCHQ­GQ   µy  5­   ®Þ s 13­ ng 24­ 1992  cña  Tæng   ôc  c H¶i  quan; Quy  Õ   Ò   îp  ng  ©y  ùng  kinh    ch v h ®å x d ­  doanh    ­ chuyÓn  giao. B.  èi víihµng  §   ho¸  µ ®å   ïng    ©n  ña  êi níc ngoµi ®Ç u    vµo  l  d c¸ nh c ng       t ViÖtNam     (nªut¹ ®iÓ m   phÇn     i 2c  ITh«ng   µy): tn 1. C¸c  ®∙i:§îc hëng    u      theo quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  Öt ®Þ hi h c Ch ph Vi   Nam. 2. Thñ  ôc h¶iquan:ChØ   îcphÐp  Êt khÈu, nhËp  Èu    t      ®  xu     kh hay  chuyÓn  nhîng khi®∙  ã  Êy phÐp  ña      c gi   c Tæng  ôc    c H¶i quan  Êp  c theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ t¹  Òu  NghÞ   nh  CP   ña  Ýnh  ñ  µ  i§i 92  ®Þ 18­ c Ch ph v Quy Õt  nh  è  TCHQ­ ®Þ s 02­ GQ   µy  1­ ng 15­ 1992  ña c Tæng   ôc  c H¶i quan ban  µnh  h b¶n Quy  nh   Ò   ®Þ v cÊp  µ  qu¶n  ý Êy phÐp  xuÊt khÈu,  Ëp  Èu hµng  v l  gi nh kh ho¸ thuéc thÈm   quyÒn  ña  c Tæng  ôc    c H¶i quan  Êp  Êy phÐp. c gi   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬    Êp  Êy  Ðp, th   5  k t  nh ®ñ h s xin c gi ph   cÊp    h¶iquan  îc uû  Ö m   Êp  Êy  Ðp  ®   nhi c gi ph ph¶ith«ng    b¸o Quy Õt  nh    ®Þ cho chñ  µng. Trêng  îp  h   h cßn  nghivÊn    éi dung, tÝnh  Êt viÖc  Êt khÈu,   ®Ò n     ch   xu     nhËp  Èu,chuyÓn  îng;m Æt   µng,khèil ng,trÞgi¸kh«ng  ïhîp víi Ýnh  kh   nh   h    î       ph       t chÊt ®ã,    hoÆc   ¹t®éng  ña  ñ  µng, hoÆc   Öc    nh  µng    a  ho   c ch h   vi x¸c ®Þ h ho¸ ch ®ñ   ¶m   ® b¶o  Ýnh    ×  êih¹n    ã  Ó  µi h¬n  ng  ch x¸c th th   trªnc th d   nh kh«ng  qu¸    15 ngµy. ViÖc  µm  ñ  ôc gièng    i  íic¸c ®èi îng    l th t   nh ®è v     t kh¸c theo    quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÒu    ch¬ng    19,20  IINghÞ   nh  ®Þ 171/H§BT  µy  5­ ng 27­ 1991  Ó   tiªuchuÈn  k c¶    hµnh  ýmiÔn  Õ  ña  êinøoc  µi®Ç u    µo  Öt Nam     Êt,nhËp  l  thu c ng   ngo   tv Vi   khixu   c¶nh  (danh  ôc  µ  nh îng theo  m v ®Þ l  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  CP   µy  ®Þ ti  ®Þ 09­ ng 14­ 11­1992  ña  Ýnh  ñ) ngoµira  Õu  µ hµng  éc  Ön  Þu  ù  c Ch ph    n l  thu di ch s qu¶n  ý l  cña  ¬  c quan  chøc  n¨ng    tÕ, v¨n  nh y    ho¸,kiÓm   Þch, néi vô..  ph¶icã  Êy    d    .    gi phÐp  ña    ¬  c c¸cc quan  µy.Riªng ngo¹itÖ  ÊtnhËp  Èu  n      xu   kh theo quy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh. l     h Thñ  ôch¶iquan  îctiÕn hµnh  ¹ cöa  Èu.Trêng  îp cÇn  Õtcã  Ó  t    ®    t  i kh   h  thi   th ® îcc¬    quan    h¶iquan  Êp  Ën  µm  ñ tôct¹ ®Þa  iÓ m   Óm      ch thu l th       i ® ki trah¶iquan  kh¸cthuËn  îcho  ñ  µng.   l i ch h 3.L Ö   Ý      ph h¶iquan:Hµng    t¹ c¸c®iÓ m         Çn     ho¸ nªu      i 2a,2b,2c,ph ITh«ng  t µy  u    n ®Ò ph¶i chÞu  Ö  Ý       l ph h¶i quan    Êt  Èu,  Ëp  Èu  khi xu kh nh kh hoÆc   chuyÓn  îng theo ®óng  nh     quy  nh  ¹ Th«ng     é  µichÝnh    ®Þ t i tLiªnB T   ­ Tæng  ôc  c H¶i quan  è    s 31/TTLB  µy  4­ ng 7­ 1993  Ò   Õ       ép  µ  v ch ®é thu n v qu¶n  ýsö  ông  l  d lÖ  Ý    ph h¶iquan.
 4. 4 II     ITæ CHøC   ù C   Ö N . TH HI 1.  Öc  µm  ñ  ôc h¶i quan  Vi l th t     cho  Ëp  Èu    ¹  µng  nh kh c¸c lo ih ho¸  nªu  ¹  ti ®iÓ m   phÇn   2a  ITh«ng   µy  ña  Ý  tn c x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c bªn  c v ®Ç t n      hîp doanh, c¬      quan    h¶iquan    giÊy  Ðp  é   ¬ng  ¹i tiÕn  µnh  µm  c¨n cø  ph B Th m  h l m ét  Çn  l hay  Òu  Çn  i  íitõng  êng  îp  ô  Ó. Hµng  Ëp  Èu    nhi l ®è v   tr h c th   nh kh ®Ó kinh doanh    nªu  ¹  iÓ m   Th«ng   µy, c¬  ti ® 2b  t n   quan  H¶i quan  chØ   Õn  µnh  ti h lµm  ñ  ôc 1  Çn  th t   l trong 1    n¨m  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti§i 63  ®Þ 18­CP. 2. M äi  µnh    Êt khÈu, nhËp  Èu, chuyÓn  îng hµng    µ  ¹i   h vixu     kh   nh   ho¸ v ngo   hèicña  êi®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam     íic¸c quy  nh    ng   tn    i Vi   tr¸ v     i ®Þ trong Th«ng     t nµy  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtli   lu   ªnquan  kh¸c;tuú tÝnh  Êt,møc      ¹m      ch   ®é viph sÏ bÞ   ö  ¹thµnh  Ýnh    x ph   ch hoÆc   Þ     b truy cøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù    h s theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  hi h c ph¸p luËtViÖtNam.      C¸c  Êp    c h¶iquan  ã  Üa  ô  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îkhitiÕn hµnh  ñ  c ngh vt  ki thu l     i   th tôch¶iquan  i víi µng    ¹ihèixuÊt khÈu,nhËp  Èu  ña  Ý     ®è     h ho¸,ngo         kh c x nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµi, ña    hîp doanh  µ    ©n  êinícngoµi®Ç u   v ®Ç tn    c c¸cbªn    v c¸nh ng       tvµo  ÖtNam.   Vi   3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ    tn c hi l     k t  k v thay thÕ    Th«ng    t sè  486/TCHQ­PC   µy  6­ ng 17­ 1991  ña  c Tæng  ôc    c H¶i quan. 4. Côc  ëng  ôc    tr C gi¸m qu¶n Tæng  ôc    c H¶i quan,Gi¸m  c      ®è h¶iquan    c¸c tØnh,li     ªntØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn  Th«ng   µy. tn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản