Thông tư 100/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
5
download

Thông tư 100/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 100/2004/tt-btc về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 100/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 100/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 100/2004/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2004 HƯ NG D N V THU GÍA TRN GIA TĂNG VÀ THU THU NH P DOANH NGHI P I V I LĨNH V C CH NG KHOÁN Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu gía tr gia tăng s 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn b n hư ng d n; Căn c Lu t thu thu nh p doanh nghi p s a i s 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn b n hư ng d n; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 144/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG I U CH NH: T ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán thu c i tư ng i u ch nh c a Lu t thu giá tr gia tăng và Lu t thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i Thông tư này bao g m: - Công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán, ngân hàng lưu ký; - T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư ch ng khoán t i Vi t Nam; - Qu u tư ch ng khoán; II. V THU GIÁ TRN GIA TĂNG: 1. Các ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c ch ng khoán thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng, bao g m: - Môi gi i ch ng khoán; - T doanh ch ng khoán; - Qu n lý danh m c u tư ch ng khoán; - B o lãnh và i lý phát hành ch ng khoán;
  2. - Tư v n tài chính và tư v n u tư ch ng khoán do công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu cung c p cho khách hàng trong lĩnh v c u tư ch ng khoán, tái cơ c u tài chính, chia, tách, sáp nh p, h p nh t doanh nghi p và h tr doanh nghi p trong vi c phát hành và niêm y t ch ng khoán; - Qu n lý qu u tư ch ng khoán; - Giám sát Qu u tư ch ng khoán; - Lưu ký ch ng khoán; - i di n ngư i s h u trái phi u; - Các ho t ng u tư c a Qu u tư ch ng khoán. 2. T ch c, cá nhân th c hi n các ho t ng kinh doanh ch ng khoán không ch u thu giá tr gia tăng nêu t i i m 1, M c II Thông tư này không ư c kh u tr và hoàn thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá, d ch v s d ng cho ho t ng không ch u thu giá tr gia tăng. Trư ng h p ho t ng không ch u thu giá tr gia tăng c n s d ng hoá ơn giá tr gia tăng thì trên hoá ơn ch ghi dòng "giá bán" là giá không có thu giá tr gia tăng, dòng "thu su t" và "s thu giá tr gia tăng"không ghi và g ch chéo. III. V THU THU NH P DOANH NGHI P: 1. i v i công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu (sau ây g i chung là công ty): 1.1. Căn c tính thu thu nh p doanh nghi p: Thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh b ng thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu nhân v i (x) thu su t. 1.1.1 Thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu ư c xác nh theo công th c sau: Thu nh p ch u Doanh thu tính thu Chi phí h p lý Thu nh p ch u thu trong kỳ = nh p ch u thu trong - trong kỳ tính + thu khác tính thu kỳ tính thu thu 1.1.1.1. Doanh thu tính thu nh p ch u thu trong kỳ tính thu : là các kho n phí thu ư c t vi c cung c p d ch v cho khách hàng, doanh thu t ho t ng t doanh, bao g m: a. Phí d ch v môi gi i ch ng khoán; b. Phí qu n lý danh m c u tư; c. Phí b o lãnh và phí i lý phát hành; d. Phí tư v n tài chính và u tư ch ng khoán;
  3. . Phí qu n lý qu u tư ch ng khoán và các kho n ti n thư ng cho công ty qu n lý qu ; e. Phí phát hành ch ng ch qu tr cho công ty qu n lý qu ; g. Phí thù lao h i ng qu n tr nh n ư c do tham gia h i ng qu n tr c a các công ty khác. h. Chênh l ch giá ch ng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phi u (tr các lo i trái phi u ư c mi n thu theo quy nh c a pháp lu t) t ho t ng t doanh c a công ty ch ng khoán, ho t ng u tư tài chính c a công ty qu n lý qu . i. Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.1.1.2. Các kho n chi phí h p lý ư c tr khi xác nh thu nh p ch u thu trong kỳ: là các kho n chi phí th c hi n vi c cung c p d ch v cho khách hàng, các kho n chi phí cho ho t ng t doanh, bao g m: a. Chi phí kh u hao tài s n c nh s d ng cho ho t ng kinh doanh. a1. Tài s n c nh ư c trích kh u hao vào chi phí h p lý ph i áp ng các i u ki n sau: - Tài s n c nh ph i s d ng vào kinh doanh. - Tài s n c nh ph i có y hóa ơn, ch ng t và các gi y t h p pháp khác ch ng minh tài s n c nh thu c quy n s h u c a công ty. - Tài s n c nh ph i ư c qu n lý, theo dõi, h ch toán trong s sách k toán c a công ty theo ch qu n lý và h ch toán k toán hi n hành. a2. M c trích kh u hao tài s n c nh ư c tính vào chi phí h p lý theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính v ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh. Công ty áp d ng phương pháp kh u hao theo ư ng th ng có hi u qu kinh t cao ư c kh u hao nhanh nhưng t i a không quá 02 l n m c kh u hao theo phương pháp ư ng th ng nhanh chóng i m i công ngh . Tài s n c nh tham gia vào ho t ng kinh doanh ư c trích kh u hao nhanh là máy móc, thi t b ; phương ti n v n t i; d ng c qu n lý. Khi th c hi n kh u hao nhanh công ty ph i m b o có lãi. a3. Tài s n c nh ã kh u hao h t giá tr nhưng v n ti p t c ư c dùng vào kinh doanh thì không ư c trích kh u hao. b. Chi phí v t tư, d ng c ; c. Chi phí ti n lương, ti n công, các kho n ph c p và ti n ăn gi a ca:
  4. c1. Chi phí ti n lương c a công ty bao g m các kho n ti n lương, ti n công, các kho n ph c p ph i tr cho ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t lao ng và ư c xác nh như sau: - i v i công ty là doanh nghi p Nhà nư c: Chí phí ti n lương ph i tr cho ngư i lao ng ư c xác nh căn c vào các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành hư ng d n v ch ti n lương, ti n công và các kho n ph c p theo quy nh c a B Lu t lao ng. - i v i các công ty khác: Chi phí ti n lương ph i tr cho ngư i lao ng căn c vào h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th . Hàng năm, công ty ph i ăng ký t ng qu lương v i cơ quan thu . c2. Chi phí ti n ăn gi a ca do giám c công ty quy t nh phù h p v i hi u qu kinh doanh, nhưng ph i m b o m c chi hàng tháng cho m i ngư i lao ng không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c. d. Chi phí tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo ch quy nh; . Chi ào t o nghi p v theo ch quy nh; e. Chi phí d ch v mua ngoài như phí bưu i n, b o dư ng và s a ch a tài s n c nh; phí s d ng h th ng thi t b c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán; phí tr cho t ch c giám sát, ki m toán; chi phí tư v n pháp lu t, so n th o h p ng kinh t ; chi phí thuê chuyên gia và các d ch v mua ngoài khác; g. Chi trang ph c giao d ch, m c chi không quá 500.000 ng/ngư i/năm; h. Ti n mua b o hi m tài s n, b o hi m tai n n con ngư i; i. Công tác phí, bao g m chi phí i l i, ti n thuê ch , ti n lưu trú; k. Phí niên li m Hi p h i; l. Phí thành viên trung tâm giao d ch ch ng khoán ( i v i công ty là thành viên c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán); m. Phí lưu ký ch ng khoán, phí giao d ch ch ng khoán t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán; n. Phí niêm y t và ăng ký ch ng khoán ( i v i công ty phát hành ch ng khoán niêm y t t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán); o. Chi nghi p v kho qu ; p. Chi phí liên quan t i vi c qu n lý qu u tư, danh m c u tư; q. Chi phí huy ng v n cho qu u tư;
  5. r. Chi phí chăm sóc, thông tin liên l c các nhà u tư; s. Chi phí thù lao cho h i ng qu n tr ; t. Chi cho lao ng n theo quy nh t i Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a B Tài chính; u. Chi tr lãi ti n vay theo lãi su t th c t khi ký h p ng vay, nhưng t i a không quá 1,2 l n m c lãi su t cho vay cùng th i i m c a ngân hàng thương m i có quan h giao d ch v i công ty; v. Trích d phòng gi m giá ch ng khoán t doanh: M c trích tính trên cơ s t ng h p m c d phòng t ng lo i ch ng khoán b gi m giá theo công th c sau: M c d phòng = S lư ng ch ng x Giá ch ng _ Giá óng c a ngày 31/12 gi m giá ch ng khoán b gi m giá khoán h ch (ho c giá óng c a g n khoán cho năm t i th i i m 31/12 toán trên s nh t n u ngày 31/12 k ho ch năm báo cáo k toán không ph i là ngày giao d ch) x. Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, chi phí giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các kho n chi phí khác theo s th c chi nhưng t i a không quá 10% trên t ng các kho n chi phí h p lý t ti t a n ti t v c a i m 1.1.1.2 này. y. Các kho n thu (tr thu thu nh p doanh nghiêp), phí và l phí ph i n p theo quy nh có liên quan n ho t ng kinh doanh trong kỳ; 1.1.1.3. Không ư c h ch toán vào chi phí h p lý các kho n sau: a. Các kho n thi t h i ã ư c Chính ph tr c p ho c bên gây thi t h i, cơ quan b o hi m n bù; b. Các kho n chi ph t do vi ph m hành chính, vi ph m môi trư ng, ph t n vay quá h n và các vi ph m khác; c. Các kho n chi t qu phúc l i, khen thư ng; d. Các kho n tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t,; . Chi ng h oàn th , xã h i, cơ quan khác, chi t thi n; e. Chi u tư xây d ng cơ b n; g. Các kho n chi thu c ngu n kinh phí khác ài th ; h. Các kho n chi không có hoá ơn, ch ng t theo ch quy nh ho c ch ng t không h p pháp.
  6. 1.1.1.4. Thu nh p ch u thu khác: Các kho n thu nh p ch u thu khác trong kỳ tính thu bao g m: lãi ti n g i; thu t cho thuê tài s n; thu thanh lý, như ng bán tài s n sau khi ã tr giá tr còn l i c a tài s n và các kho n chí phí liên quan n thanh lý, như ng bán tài s n; các kho n thu ti n ph t vi ph m h p ng kinh t sau khi ã tr ti n b ph t vi ph m h p ng kinh t ; các kho n n ã xoá s k toán nay thu h i ư c; thu các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; thu hoàn nh p các kho n d phòng ã trích nhưng không s d ng ho c s d ng không h t và các kho n thu nh p ch u thu khác. 1.1.1.5. Kỳ tính thu và th i gian chuy n l : Kỳ tính thu ư c xác nh theo năm dương l ch. Trư ng h p công ty áp d ng năm tài chính khác v i năm dương l ch thì kỳ tính thu xác nh theo năm tài chính áp d ng. Kỳ tính thu u tiên i v i công ty m i thành l p và kỳ tính thu cu i cùng i v i công ty chuy n i lo i hình doanh nghi p, chuy n i hình th c s h u, sáp nh p, chia tách, gi i th , phá s n ư c xác nh phù h p v i kỳ k toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán. Sau khi xác nh thu nh p ch u thu theo công th c nêu trên, công ty ư c tr s l c a các kỳ tính thu trư c chuy n sang xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p. Th i gian chuy n l không quá 5 năm. 1.1.2. Thu su t: Công ty ch ng khoán và công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán ư c áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 20% trong th i h n 10 năm, k t khi khai trương ho t ng kinh doanh. H t th i h n hư ng thu su t 20%, công ty ph i chuy n sang n p thu thu nh p doanh nghi p theo m c thu su t 28%. Trư ng h p công ty ã i vào ho t ng kinh doanh và ã th c hi n kê khai n p thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t 32% ( i v i doanh nghi p ho t ng theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c) ho c theo thu su t 25% ( i v i doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) thì k t năm tài chính 2004 ư c chuy n sang áp d ng thu su t 20% cho kho ng th i gian còn l i. Kho ng th i gian còn l i b ng (=) th i gian ư c áp d ng thu su t 20% tr i (-) th i gian ã ho t ng. Ví d : Năm 2000 Công ty ch ng khoán X khai trương ho t ng t tr s t i n i thành Hà N i. Trư c năm 2004, Công ty ã th c hi n kê khai và n p thu thu nh p doanh nghi p v i m c thu su t là 32%. T năm tài chính 2004 Công ty ư c chuy n sang áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 20% n h t năm tài chính 2009. K t năm tài chính 2010, Công ty ph i chuy n sang áp d ng thu su t 28%. 1.2. Th i gian mi n, gi m thu : 1.2.1. Công ty ch ng khoán và công ty qu n lý qu u tư ch ng khoán m i thành l p ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 2 năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong 3 năm ti p theo.
  7. Năm mi n thu , gi m thu ư c xác nh phù h p v i kỳ tính thu . Th i gian mi n gi m thu ư c tính liên t c k t kỳ tính thu công ty b t u có thu nh p ch u thu (chưa tr s l các kỳ tính thu trư c chuy n sang). Trư ng h p trong kỳ tính thu u tiên công ty ã có thu nh p ch u thu nhưng th i gian ho t ng kinh doanh chưa n 12 tháng thì công ty có quy n ăng ký v i cơ quan thu tính th i gian mi n, gi m thu ngay trong kỳ tính thu u tiên ó ho c tính t kỳ tính thu ti p theo. 1.2.2. Các công ty thành l p trư c ngày 01/01/2004 ã th c hi n mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p thì ti p t c ư c hư ng th i gian mi n, gi m thu nêu t i ti t 1.2.1. i m này. Các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p ch áp d ng i v i công ty h ch toán kinh t c l p, th c hi n y ch k toán, hoá ơn, ch ng t ; ã ăng ký thu và n p thu theo kê khai. 2. i v i các t ch c u tư ch ng khoán (không phân bi t ch ng khoán niêm y t hay chưa niêm y t): 2.1. Các t ch c kinh doanh h ch toán kinh t c l p g m các doanh nghi p thu c m i lo i hình, ho t ng kinh doanh trên m i lĩnh v c (tr công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu ) có th c hi n h ch toán kinh t c l p, như doanh nghi p nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, t ch c kinh t c a các t ch c chính tr , chính tr -xã h i, xã h i- ngh nghi p tham gia u tư ch ng khoán: ho t ng u tư ch ng khoán t i các t ch c này là ho t ng tài chính, do v y, thu nh p t u tư ch ng khoán trong kỳ tính thu ph i g p chung v i thu nh p t ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p tính thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh chung. Thu nh p ch u thu t u tư ch ng khoán trong kỳ tính thu ư c xác nh b ng t ng giá tr ch ng khoán bán ra trong kỳ tr (-) t ng giá mua ch ng khoán u c bán ra trong kỳ tr (-) chi phí mua bán ch ng khoán c ng (+) lãi trái phi u t vi c n m gi trái phi u. Kho n thu nh p ch u thu này không bao g m ph n l i t c ư c chia ã ch u thu thu nh p doanh nghi p khâu trư c và lãi trái phi u thu ư c t các lo i trái phi u thu c di n mi n thu theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Các t ch c khác (tr t ch c nêu t i ti t 2.1 i m này, công ty ch ng khoán, công ty qu n lý qu , Qu u tư ch ng khoán) k c qu u tư c a nư c ngoài ch m tài kho n t i Vi t Nam mà không có s hi n di n t i Vi t Nam tham gia u tư ch ng khoán: th c hi n n p thu thu nh p doanh nghi p theo phương th c khoán. S thu ph i n p ư c xác nh b ng 0,1% t ng giá tr c phi u bán ra c a t ng giao d ch chuy n như ng (ch ng ch Qu u tư th c hi n tính thu như c phi u, các lo i trái phi u khi chuy n như ng không tính thu thu nh p doanh nghi p). Ph n l i t c ư c chia ã ch u thu thu nh p doanh nghi p khâu trư c và lãi trái phi u thu ư c t các lo i trái phi u thu c di n mi n thu theo quy nh c a pháp lu t c a các t ch c này không ph i ch u thu thu nh p doanh nghi p. - Phương th c thu, n p thu khoán như sau: + i v i c phi u niêm y t: công ty ch ng khoán có trách nhi m kh u tr kho n thu thu nh p doanh nghi p và thay m t t ch c u tư kê khai (theo m u s 1 ban
  8. hành kèm theo thông tư này), n p thu và quy t toán thu v i cơ quan thu theo hư ng d n t i i m 1, M c IV Thông tư này. - i v i c phi u chưa niêm y t: + Trư ng h p công ty c ph n u quy n cho công ty ch ng khoán qu n lý toàn b danh sách c ông và th c hi n các th t c chuy n như ng c phi u gi a các nhà u tư, gi a công ty v i các t ch c u tư thì vi c kh u tr ti n thu và th c hi n kê khai, n p thu , quy t toán thu v i cơ quan thu cũng ư c th c hi n như i v i trư ng h p c phi u niêm y t. + Trư ng h p công ty c ph n không u quy n cho công ty ch ng khoán qu n lý danh sách c ông, qu n lý ăng ký chuy n như ng c phi u ho c ch u quy n qu n lý m t b ph n danh sách c ông ăng ký chuy n như ng, chi tr c t c (ví d trong trư ng h p qu n lý danh sách c ông ngoài ho c xa công ty) thì các công ty c ph n này có trách nhi m kh u tr ti n thu và thay m t t ch c u tư kê khai (theo m u s 1 ban hành kèm theo thông tư này), n p thu , quy t toán thu v i cơ quan thu theo hư ng d n t i i m 1 M c IV Thông tư này. Trư ng h p các t ch c u tư ch ng khoán t i ti t 2.1, 2.2 i m này th c hi n u tư ch ng khoán qua Qu u tư ch ng khoán thì th c hi n n p thu thu nh p theo hư ng d n t i i m 3, M c III, Thông tư này. 3. i v i các Qu u tư ch ng khoán: Qu u tư ch ng khoán không thu c i tư ng n p thu thu nh p doanh nghi p. Khi Qu u tư ch ng khoán chia l i t c cho các nhà u tư thì ph n l i t c ư c chia c a t ch c u tư (không phân bi t t ch c u tư trong nư c hay t ch c u tư nư c ngoài) ph i ch u thu thu nh p doanh nghi p theo thu su t 20% (tr ph n l i t c ư c chia ã ch u thu thu nh p doanh nghi p khâu trư c và lãi trái phi u thu ư c t trái phi u thu c di n mi n thu theo quy nh c a pháp lu t). Công ty qu n lý Qu u tư ch ng khoán có trách nhi m kh u tr kho n thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a t ch c u tư theo m c thu su t 20% và kê khai (theo m u s 1 ban hành kèm theo thông tư này), n p thu và quy t toán thu theo hư ng d n t i i m 1, M c IV Thông tư này. Riêng t ch c u tư nêu t i ti t 2.1, i m 2, M c III Thông tư này ư c l a ch n phương th c t n p thu b ng cách g p chung v i thu nh p t ho t ng kinh doanh c a t ch c ó tính và n p thu theo quy nh c a Lu t thu TNDN hi n hành; t ch c u tư có trách nhi m thông báo cho Công ty qu n lý Qu TCK v vi c t n p thu không b kh u tr ph n thu tương ng. Ví d : Tháng 3/2004, Công ty Xi măng Hoàng Ti n u tư 200 tri u ng vào Qu u tư ch ng khoán. Tháng 12/2005, Qu u tư ch ng khoán th c hi n chia l i t c. Công ty Hoàng Ti n ư c chia 10 tri u ng, trong ó có 2 tri u ng là c t c ã ch u thu thu nh p doanh nghi p t i các doanh nghi p mà Qu tham gia u tư. Như v y, trong s 10 tri u ng l i t c mà Công ty Hoàng Ti n ư c chia có 8 tri u ng ph i ch u thu thu nh p doanh nghi p. Công ty qu n lý Qu u tư ch ng khoán th c hi n kh u tr ti n thu 20% c a 8 tri u ng tương ng v i s ti n là 1,6 tri u ng và thay m t Công ty Hoàng Ti n n p vào ngân sách nhà nư c. Trư ng h p Công ty
  9. Hoàng Ti n là m t ơn v h ch toán kinh t c l p thì có th ch n phương th c t n p b ng cách nh n 10 tri u ng g p 8 tri u ng v i thu nh p t kinh doanh c a Công ty và th c hi n kê khai, tính thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh hi n hành. Công ty Hoàng Ti n ph i thông báo cho Công ty qu n lý Qu u tư ch ng khoán bi t vi c ch n phương th c t n p thu không b kh u tr ph n thu tương ng. 4. i v i cá nhân u tư ch ng khoán: Cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư ch ng khoán t i Vi t Nam t m th i chưa ph i n p thu thu nh p i v i kho n thu nh p t c t c, lãi trái phi u, chênh l ch mua bán ch ng khoán và các kho n thu nh p khác t u tư ch ng khoán theo quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. Vi c ăng ký, kê khai, n p thu , quy t toán thu và x lý vi ph m v thu iv i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c ch ng khoán th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p. Riêng Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý Qu u tư ch ng khoán, Công ty c ph n th c hi n kh u tr ti n thu thu nh p doanh nghi p và n p thu thay cho t ch c u tư thì th c hi n kê khai, quy t toán thu v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý Công ty (theo m u s 01 kèm theo thông tư này) và n p thu vào Kho b c Nhà nư c. Vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu ư c th c hi n trong vòng 30 ngày, k t ngày phát sinh thu nh p ch u thu c a t ch c u tư. 2. Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý Qu u tư ch ng khoán, Công ty c ph n th c hi n vi c kh u tr ti n thu c a t ch c u tư và kê khai, n p thu thay cho các nhà u tư ư c hư ng m t kho n thù lao b ng 0,8% tính trên s ti n thu th c t thu ư c, t i a không quá 50 tri u ng cho m t l n kê khai, n p thu . S ti n thù lao này ư c kh u tr t s ti n thu thu ư c trư c khi n p vào Ngân sách nhà nư c và ư c s d ng trang tr i các chi phí cho vi c thu n p thu , khen thư ng cho các cá nhân tham gia th c hi n thu và n p thu . 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký) M u s 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư s 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 c a B Tài
  10. chính) B NG KÊ THU THU NH P DOANH NGHI P (Dùng cho các Công ty ch ng khoán, Công ty qu n lý Qu , Công ty c ph n th c hi n kh u tr thu TNDN và n p thu thay cho t ch c u tư có thu nh p t u tư ch ng khoán) Tên Công ty th c hi n kh u tr thu :....................................................... a ch : .................................................................................................... i n tho i:........................ Fax:............................. Email:....................... Mã s thu :............................................................................................... Tài kho n ti n g i s ...................... m t i ngân hàng............................. T ng s ti n thu TNDN n p thay:.......................................................... .................................................................................................................. (chi ti t theo b ng kê dư i ây) STT Ngày, tháng phát Tên t ch c u a ch t S thu Ghi sinh thu nh p ch u tư b kh u tr ch c ph i TNDN b chú thu thu n p thu kh u tr Ngày... tháng... năm... Th trư ng ơn v Ngư i l p t khai (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) (Ký và ghi rõ h tên) Nơi g i T khai: - Cơ quan Thu : - a ch : Cơ quan thu nh n t khai: - Ngày nh n: - Ngư i nh n (ký, ghi rõ h tên, ch c danh) M u này ư c l p thành 2 b n: 01 b n g i cơ quan thu , 01 b n lưu t i Công ty th c hi n kh u tr thu TNDN và n p thu thay cho t ch c u tư có thu nh p t u tư ch ng khoán.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản