Thông tư 11/2000/TT-BKH về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạc và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
215
lượt xem
58
download

Thông tư 11/2000/TT-BKH về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạc và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2000/TT-BKH về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạc và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2000/TT-BKH về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạc và Đầu tư ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2000/TT-BKH Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 11/2000/TT-BKH NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯ NG D N S A I, B SUNG M T S N I DUNG THÔNG TƯ S 06/1999/TT-BKH NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 C A B K HO CH VÀ U TƯ HƯ NG D N V N I DUNG T NG M C U TƯ, H SƠ TH M NNH D ÁN U TƯ VÀ BÁO CÁO U TƯ Th c hi n các quy nh t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999; theo yêu c u c a các B và a phương nên ơn gi n th t c cho các d án nh , B K ho ch và u tư hư ng d n s a i, b sung ph n Báo cáo u tư t i m c III c a Thông tư s 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 như sau: III/ Báo cáo u tư: 3.1/ Báo cáo u tư ư c áp d ng i v i các d án có m c v n u tư dư i 1 t ng, các d án s a ch a, b o trì s d ng v n s nghi p và các d án c a các ngành ã có thi t k m u và tiêu chuNn k thu t ư c B qu n lý ngành phê duy t trên cơ s phù h p v i quy ho ch ngành, quy ho ch vùng ho c k ho ch trung và dài h n. 3.2/ N i dung báo cáo u tư: 1/ Căn c pháp lý và s c n thi t u tư: + Ghi rõ các căn c pháp lý như các Quy t nh c a c p trên, k ho ch ã ư c phê duy t... + Gi i trình tóm t t lý do c n ph i u tư công trình. 2/ Tên d án và hình th c u tư. (Hình th c u tư c n ư c ghi rõ là xây d ng m i, c i t o, m r ng hay duy trì). 3/ Ch u tư (ghi rõ tên cơ quan, ơn v ho c cá nhân làm ch u tư). 4/ a i m và m t b ng: Ghi rõ tên xã (ho c ư c ph , phư ng) thu c huy n (qu n)
  2. i v i các d án có ki n trúc xây d ng như trư ng h c, tr m xá, nhà văn hoá... c n ghi rõ ph n di n tích m t b ng ư c phép s d ng. 5/ Kh i lư ng công vi c: Kh i lư ng công vi c u tư ư c ghi theo ơn v thích h p và ư c tính trên cơ s nh m c ơn giá do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ban hành. 6/ V n u tư và ngu n v n: - T ng s v n u tư: - Ngu n v n: + Ngân sách c p, trong ó: . V n ngân sách trung ương (n u có ngu n tài tr c a nư c ngoài cũng c n ghi rõ). . V n ngân sách a phương. + V n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c + Các ngu n v n khác. 7. Th i gian kh i công và hoàn thành: i v i các d án s n xu t kinh doanh, ngoài nh ng n i dung nêu trên, c n b sung: - S n phNm (d ch v ) và quy mô công su t. - Thi t b (ghi rõ giá tr và ngu n cung c p). - Ngu n cung c p nguyên li u. - Kh năng tr n (n u là v n vay) và th i h n hoàn v n. - Bi n pháp b o v môi trư ng (n u d án có tác ng x u t i môi trư ng). i v i các d án có quy mô v n u tư dư i 100 tri u ng, tuỳ theo yêu c u c a d án, không nh t thi t ph i nêu chi ti t các m c k trên. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Tr n Xuân Giá ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản