Thông tư 11/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư 11/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 11/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 2 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 11 /2000/TT- BTC NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2000 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÔNG TY CH NG KHOÁN C PH N VÀ TRÁCH NHI M H U H N Căn c Lu t Doanh nghi p ư c Qu c h i khoá X, kỳ h p th 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11/7/1998 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các công ty ch ng khoán c ph n và trách nhi m h u h n như sau: Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này ch hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i công ty ch ng khoán là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n (sau ây g i t t là công ty ch ng khoán) thành l p h p pháp t i Vi t Nam, ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c c p gi y phép th c hi n m t ho c m t s lo i hình kinh doanh ch ng khoán. 2. Công ty ch ng khoán ch u trách nhi m h u h n v v n và tài s n, v k t qu kinh doanh, có nghĩa v v i Ngân sách Nhà nư c và có trách nhi m b o toàn v n c a các c ông và thành viên góp v n. 3. Công ty ch ng khoán ch u s qu n lý tài chính c a cơ quan tài chính Nhà nư c, có trách nhi m th c hi n nh ng quy nh v qu n lý tài chính hư ng d n t i Thông tư này và các văn b n pháp lu t có liên quan. H ch toán k toán và l p báo cáo quy t toán tài chính theo các ch k toán hi n hành. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH I. NGU N V N C A CÔNG TY CH NG KHOÁN 1. V n i u l : Là s v n do t t c các thành viên góp và ư c ghi vào i u l c a công ty. V n i u l c a công ty ch ng khoán bao g m:
  2. 1.1. V n góp thu c s h u Nhà nư c - V n thu c s h u Nhà nư c do các doanh nghi p nhà nư c dùng góp v n dư i hình th c mua c ph n c a công ty ch ng khoán c ph n ho c góp v n i v i công ty ch ng khoán trách nhi m h u h n. S v n này có th b ng ti n, giá tr quy n s d ng t hay ti n thuê t, giá tr tài s n khác. - Ph n lãi c a các doanh nghi p Nhà nư c góp v n ư c l i nh m tăng v n i u l c a công ty ch ng khoán (n u có). - Ngu n tích lu c a công ty ch ng khoán qua vi c trích l p qu d tr b sung v n i u l tương ng v i t l góp v n c a doanh nghi p nhà nư c t i công ty ch ng khoán. 1.2. V n góp không thu c s h u Nhà nư c: - V n góp c a các thành viên i v i công ty trách nhi m h u h n, v n góp c ph n c a các c ông i v i công ty c ph n. - Ph n tích lu c a công ty ch ng khoán qua vi c trích l p qu d tr b sung v n i u l tương ng v i t l v n góp c a các thành viên ngoài doanh nghi p nhà nư c. - Lãi c ph n, góp v n ư c chia c a các thành viên ngoài doanh nghi p Nhà nư c l i nh m tăng v n i u l c a công ty ch ng khoán (n u có). 2. V n huy ng c a công ty ch ng khoán bao g m: - Huy ng v n thông qua phát hành c phi u (tr công ty ch ng khoán trách nhi m h u h n) - Huy ng v n thông qua phát hành trái phi u - Vay v n c a các t ch c trong và ngoài nư c - Nh n góp v n liên k t và các hình th c khác. 3. Các ngu n v n khác (V n hình thành trong quá trình thanh toán, v n u thác u tư, v n ti p nh n vi n tr ...) 4. Các qu và lãi hình thành trong quá trình phân ph i l i nhu n. Vi c hình thành, huy ng, qu n lý và s d ng các ngu n v n c a công ty ch ng khoán ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n và các quy nh v ho t ng kinh doanh ch ng khoán. II. B O TOÀN V N I V I CÔNG TY CH NG KHOÁN Công ty ch ng khoán ph i t b o toàn v n, b o m an toàn cho các bên tham gia góp v n, b o m kh năng thanh kho n trong quá trình ho t ng, tăng hi u qu s d ng
  3. v n. Vi c b o toàn v n c a các công ty ch ng khoán ư c th c hi n thông qua các hình th c: 1. L p qu d tr b t bu c theo quy nh t i m c IV kho n 3, Chương II c a Thông tư này. 2. Các kho n d phòng ư c trích vào chi phí a. D phòng gi m giá ch ng khoán tính theo t ng lo i ch ng khoán ư c trích như sau: M c d phòng (=) S lư ng ch ng (x) Giá ch ng (-) Giá óng c a ngày gi m giá u tư khoán b gi m khoán h ch 31/12 (ho c giá ch ng khoán giá t i th i i m toán trên óng c a g n nh t cho năm k 31/12 năm báo s k toán n u ngày 31/12 ho ch cáo không ph i là ngày giao d ch) - Công ty ch ng khoán ph i l p d phòng riêng cho t ng lo i ch ng khoán b gi m giá và ư c t ng h p làm căn c h ch toán vào chi phí ho t ng c a công ty. - D phòng gi m giá ch ng khoán ư c tính vào chi phí ho t ng c a năm báo cáo ghi nh n trư c giá tr các kho n t n th t có th x y ra trong năm sau, giúp cho công ty có ngu n tài chính bù p các kho n t n th t có th x y ra trong năm sau nh m b o toàn v n kinh doanh. - Công ty ch ng khoán ph i hoàn nh p d phòng gi m giá ch ng khoán vào thu nh p c a công ty. Vi c hoàn nh p d phòng ã l p và l p d phòng m i ư c ti n hành t i th i i m khoá s k toán l p báo cáo tài chính năm. b. D phòng r i ro trong thanh toán, m c trích b ng 0,1% trên t ng s giá tr thanh toán. 3. Mua b o hi m tài s n và các lo i hình b o hi m c n thi t khác cho ho t ng c a công ty ch ng khoán. III. QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ I V I CÔNG TY CH NG KHOÁN 1. Doanh thu c a công ty ch ng khoán bao g m các kho n sau: a. Doanh thu t ho t ng kinh doanh: - Thu phí hoa h ng môi gi i ch ng khoán. - Các kho n lãi kinh doanh ch ng khoán - Thu phí qu n lý danh m c u tư - Thu t ho t ng b o lãnh phát hành
  4. - Thu phí tư v n u tư ch ng khoán - Thu phí lưu ký ch ng khoán - Thu phí giao d ch ch ng khoán - C t c và lãi nh n ư c t các ch ng khoán do công ty s h u b. Doanh thu t ho t ng tài chính bao g m: lãi ti n g i và các kho n thu t ho t ng tài chính khác. c. Doanh thu t các ho t ng khác - Thu t cho thuê tài s n - Các kho n thu ti n ph t, n ã xoá nay thu h i ư c, thu hoàn nh p các kho n d phòng ã trích năm trư c nhưng không s d ng ho c s d ng không h t, thanh lý, như ng bán tài s n và các kho n thu khác. 2. Chi phí c a công ty ch ng khoán a. Chi phí kinh doanh ch ng khoán: - Phí thành viên trung tâm giao d ch ch ng khoán ( i v i công ty ch ng khoán là thành viên c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán) - Phí niêm y t và ăng ký ch ng khoán ( i v i công ty ch ng khoán phát hành ch ng khoán niêm y t trên Trung tâm giao d ch ch ng khoán) - Phí lưu ký c phi u, trái phi u - Phí giao d ch ch ng khoán - Chi phí i lý phát hành ch ng khoán - Phí niêm y t l i c phi u, trái phi u - Phí rút c phi u, trái phi u - Phí chuy n kho n c phi u, trái phi u - Phí ký g i c phi u, trái phi u - Phí s d ng h th ng thi t b c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán - Bưu i n phí, b o dư ng và s a ch a tài s n c nh, mua s m công c lao ng, công tác phí, b c vác v n chuy n, chi nghi p v kho qu , chi phí cho vi c thanh tra, ki m toán
  5. - Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, chi phí giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các kho n chi phí khác th c hi n theo quy nh: trong 2 năm u m i thành l p, m c chi không quá 7% trên t ng chi phí, t năm th ba tr i không quá 5% trên t ng chi phí - Chi kh u hao tài s n c nh - Chi phí v t li u, d ng c - Chi phí d ch v mua ngoài - Chi lương và các kho n có tính ch t lương theo ch hi n hành và do H i ng qu n tr quy nh - Các kho n trích n p theo quy nh c a Nhà nư c như: b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn. b. Chi phí ho t ng tài chính - Chi tr lãi ti n vay - Chi tr lãi trái phi u - Chi phí i thuê tài s n dùng trong ho t ng kinh doanh - Các kho n chi khác. c/ Chi n p các kho n thu , phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t. d/ Các kho n chi h p l , h p lý khác - Các kho n chi phí d phòng theo quy nh t i m c II, chương II c a Thông tư này. - Chi phí thu các kho n ph t theo ch quy nh - Chi phí tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo quy nh - Chi ào t o nghi p v - Chi trang ph c giao d ch, chi b o h lao ng - Chi ăn ca, m c chi không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c - Chi thanh lý, như ng bán tài s n - Chi b o hi m tài s n và các lo i b o hi m c n thi t khác - óng niên li m hi p h i do công ty ch ng khoán tham gia
  6. - Các kho n chi phí khác. 3. Công ty ch ng khoán không ư c h ch toán vào chi phí các kho n sau: - Các kho n thi t h i ã ư c Chính ph tr c p ho c bên gây thi t h i, cơ quan b o hi m n bù; - Các kho n chi ph t do vi ph m hành chính, vi ph m môi trư ng, ph t n vay quá h n, ph t vi ph m ch tài chính và các vi ph m khác; - Chi phí i công tác nư c ngoài vư t nh m c do H i ng qu n tr quy nh; - Các kho n chi t qu phúc l i, khen thư ng; - Các kho n tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t, chi t thi n; - Chi ng h oàn th , xã h i, cơ quan khác, tr các kho n chi h tr giáo d c cho bên ngoài như: óng góp vào Qu khuy n h c, giúp h c sinh tàn t t. - Chi u tư xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh. - Các kho n chi thu c ngu n kinh phí khác ài th . IV. PHÂN PH I L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QU L i nhu n c a công ty ch ng khoán ư c xác nh là chênh l ch gi a T ng doanh thu (-) T ng chi phí (bao g m các kho n thu theo lu t nh). L i nhu n phát sinh còn bao g m l i nhu n năm trư c phát hi n trong năm và ư c tr i kho n l theo quy nh hi n hành ã ư c xác nh trong quy t toán năm. L i nhu n th c hi n trong năm c a công ty ch ng khoán sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo Lu t nh ư c phân ph i theo th t sau: 1. Kh u tr các kho n ti n ph t vi ph m hành chính v thu , vi ph m ch ăng ký kinh doanh, ph t n vay quá h n, ph t vi ph m ch k toán th ng kê, ph t vi ph m h p ng kinh t (sau khi bù tr s thu ph t < s b ph t), các kho n chi phí h p l ư c tr khi xác nh thu thu nh p doanh nghi p ph i n p; 2. Kh u tr các kho n l chưa ư c tính vào l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p; 3. Sau khi tr i các kho n trên ây, l i nhu n còn l i (coi như 100%) ư c phân ph i như sau: - Trích qu d tr b sung v n i u l b ng 5% lãi ròng hàng năm. Qu này ư c trích cho n khi b ng 10% v n i u l c a công ty ch ng khoán. - Trích qu d tr b t bu c b ng 5%. Qu này ư c trích cho n khi b ng 10% v n i u l c a công ty ch ng khoán;
  7. - Chia l i t c c ph n i v i công ty ch ng khoán c ph n (ho c chia lãi i v i công ty ch ng khoán trách nhi m h u h n) theo m c v n tham gia c a các c ông ho c thành viên góp v n; - Trích l p các qu khác. V. M C ÍCH S D NG CÁC QU 1. Qu d tr b sung v n i u l : s d ng b sung tăng thêm v n i u l , m r ng ho t ng kinh doanh. 2. Qu d tr b t bu c: s d ng m b o tính an toàn cho công ty ch ng khoán, x lý các trư ng h p b t kh kháng. Công ty ch ng khoán không ư c s d ng các qu trên ây tr l i t c c ph n. 3. Các qu khác: s d ng theo quy nh c a H i ng qu n tr phù h p v i Ngh quy t thư ng niên c a i h i c ông. Chương 3 CÔNG TÁC K TOÁN - TH NG KÊ - KI M TOÁN 1. Năm tài chính c a công ty ch ng khoán b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Công ty ch ng khoán có trách nhi m h ch toán k toán, báo cáo tài chính theo úng ch k toán, th ng kê hi n hành c a Nhà nư c. 3. Hàng năm, công ty ch ng khoán ph i th c hi n ki m toán các báo cáo tài chính. Vi c ki m toán do m t công ty ki m toán c l p th c hi n sau khi ư c U ban Ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 4. Công ty ch ng khoán có trách nhi m l p và g i báo cáo tài chính cho B Tài chính, cơ quan thu , U ban Ch ng khoán Nhà nư c theo nh kỳ quý, năm. Báo cáo quý ư c g i ch m nh t sau 15 ngày c a quý ti p theo; báo cáo năm ư c g i ch m nh t 45 ngày sau khi k t thúc năm. a. Báo cáo năm c a công ty ch ng khoán bao g m các tài li u sau ây: - Báo cáo tình hình ho t ng năm - Các báo cáo tài chính bao g m: +/ B ng cân i k toán +/ Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh +/ Báo cáo lưu chuy n ti n t
  8. +/ Thuy t minh báo cáo tài chính +/ Báo cáo ngu n v n và s d ng v n +/ Báo cáo trích l p và s d ng các qu , phân ph i l i t c c ph n. b. Báo cáo hàng quý bao g m các tài li u sau - B ng cân i k toán - Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh - Báo cáo lưu chuy n ti n t - Báo cáo ngu n v n và s d ng v n. 5. K t thúc năm tài chính, trong th i h n 45 ngày, công ty ch ng khoán ph i th c hi n công khai tài chính. Báo cáo tài chính hàng năm ph i ư c ki m toán c l p xác nh n. 6. Tuỳ theo tình hình c th , hàng năm B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra quy t toán tài chính năm i v i công ty ch ng khoán n u th y c n thi t. Chương 4 T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c k ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, báo cáo k p th i v B Tài chính xem xét x lý. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản