Thông tư 11/2004/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư 11/2004/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2004/TT-BGTVT về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2004/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2004/TT-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 11/2004/TT-BGTVT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N TH C HI NNGHN NNH S 160/2003/N - CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 C A CHÍNH PH V QU N LÝ HO T NG HÀNG H I T I C NG BI N VÀ KHU V C HÀNG H I C A VI T NAM Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i. Căn c kho n 1 i u 57 c a Ngh nh s 160/2003/N -CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph v qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và khu v c hàng h i c a Vi t Nam (sau ây g i chung là Ngh nh), B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n chi ti t th ng nh t th c hi n m t s i u kho n c a Ngh nh, c th như sau: 1. i u 11 kho n 1 i m a c a Ngh nh quy nh v "Gi y xin phép tàu n c ng". Ch tàu ho c i lý c a ch tàu khi xin phép cho tàu thuy n n c ng n u không làm m t gi y t riêng thì ư c s d ng "B n khai chung" quy nh t i ph l c 1 c a Ngh nh và có ghi thêm vào ô ghi chú: " xin phép cho tàu n c ng". 2. i u 12 kho n 3 c a ngh nh quy nh tàu thuy n v n chuy n hàng hóa ho c hành khách ã n c ng trong th i gian không quá 12 tháng, k t ngày tàu r i c ng Vi t Nam l n cu i cùng thì ư c mi n xin phép n c ng. "Ngày tàu r i c ng Vi t Nam l n cu i cùng" ư c hi u là ngày mà trư c ó tàu thuy n ã vào c ng Vi t Nam b c d hàng hóa, ón tr hành khách ho c th c hi n các d ch v hàng h i khác, không ph i vào c ng vì nh ng lý do khNn c p quy nh t i kho n 4 i u 12 c a Ngh nh. 3. i u 13 kho n 3 c a Ngh nh quy nh Giám c C ng v hàng h i có quy n quy nh trong "N i quy c ng bi n" các trư ng h p tàu thuy n Vi t Nam có t ng dung tích dư i 1000 GT và tàu thuy n nư c ngoài t ng dung tích dư i 100 GT ph i d ng l i t i vùng ón tr hoa tiêu ch l nh. "N i quy c ng bi n" do Giám c C ng v hàng h i ban hành và do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam phê duy t.
  2. 4. i u 17 kho n 2 i m d c a Ngh nh quy nh: "..... Riêng i v i tàu thuy n có tr ng t i t 200 DWT tr xu ng mang c c a qu c gia có chung biên gi i v i Vi t Nam khi n c ng bi n t i khu v c biên gi i c a Vi t Nam v i qu c gia ó, ư c mi n gi m gi y t nêu t i kho n này theo quy nh c a B trư ng B Giao thông v n t i.". Quy nh này ư c hư ng d n th c hi n như sau: Tàu thuy n có tr ng t i t 200 DWT tr xu ng mang c qu c t ch Trung Qu c khi n c ng bi n V n Gia - Móng Cái (Qu ng Ninh) ho c tàu thuy n mang c qu c t ch Căm-Pu-Chia khi n c ng ng Tháp và Hà Tiên (Kiên Giang) ph i n p, xu t trình các lo i gi y t sau: a. Gi y t ph i n p: - 01 B n khai chung (n p cho C ng v hàng h i); - 01 Danh sách thuy n viên (n p cho C ng v hàng h i); - 01 Danh sách hành khách, n u có (n p cho B i Biên phòng); - 01 B n kê khai hàng hóa, n u có (n p cho H i quan c a khNu); - 01 B n khai hành lý c a hành khách, n u có (n p cho H i quan c a khNu). b. Gi y t ph i xu t trình: - Gi y Ch ng nh n ăng ký tàu thuy n; - Gi y Ch ng nh n v an toàn k thu t ho c S an toàn k thu t c a tàu thuy n (xu t trình cho C ng v hàng h i); - Ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng và máy trư ng i v i tàu thuy n có tr ng t i t 50 DWT n 200 DWT ho c công su t máy chính trên 200 HP (xu t trình cho C ng v hàng h i). i v i tàu thuy n có tr ng t i dư i 50 DWT, mi n xu t trình b ng c p chuyên môn c a thuy n trư ng và máy trư ng. - H chi u thuy n viên ho c Ch ng minh thư c a thuy n viên, hành khách theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c Hi p nh ã ư c ký k t gi a Chính ph Vi t Nam v i Chính ph Trung Qu c ho c v i Chính ph Căm-Pu-Chia (xu t trình cho B i Biên phòng); - Các gi y t liên quan n hàng hóa ch trên tàu thuy n và hành lý c a thuy n viên, hành khách, n u có (xu t trình cho H i quan c a khNu). 5. i u 20 kho n 1 c a Ngh nh quy nh v th i h n làm th t c cho tàu thuy n xu t nh p c nh t i c ng d u thô ngoài khơi.
  3. Th i h n này ư c hi u là k t thúc k t khi i lý c a ch tàu n p y các gi y t theo quy nh cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i tr s C ng v hàng h i. 6. i u 25 kho n 4 c a Ngh nh quy nh: "Nghiêm c m nh ng ngư i trên tàu giao d ch v i b t c ai ngoài hoa tiêu và các nhân viên công v ang làm th t c trên tàu trư c khi tàu làm xong th t c nh p c nh vào c ng ho c sau khi ã làm xong th t c xu t c nh r i c ng." Quy nh này ư c hi u th c hi n như sau: Ngư i trên tàu bao g m thuy n viên và ngư i ư c ch tàu y quy n i di n cho mình làm các th t c cho tàu thuy n ra, vào c ng - i lý c a ch tàu. - i v i tàu thuy n làm th t c nh p c nh: C ng v hàng h i ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan t o i u ki n cho i lý c a tàu ư c lên tàu thuy n l y các h sơ c n thi t c a tàu thuy n k t khi tàu thuy n n a i m ón tr hoa tiêu mang v tr s C ng v hàng h i làm các th t c theo quy nh. - i v i tàu khách và tàu chuyên tuy n làm th t c xu t c nh quy nh t i i u 19 kho n 2 i m b c a Ngh nh, ch m nh t là ngay trư c th i i m tàu chuNn b r i c ng. Quy nh này ư c hi u là th i h n làm th t c mà ch tàu ho c i lý c a ch tàu ti n hành có th ngay trư c khi tàu r i c ng, không c n ph i trư c 02 gi . 7. i u 22 kho n 1 i m a c a Ngh nh quy nh v "Gi y xin phép quá c nh". Ch tàu ho c i lý c a ch tàu khi xin phép cho tàu thuy n quá c nh n u không làm m t gi y t riêng thì ư c s d ng "B n khai chung" quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Ngh nh và có ghi thêm vào ô ghi chú " xin phép cho tàu quá c nh". 8. i u 29 kho n 5 c a Ngh nh ư c hư ng d n th c hi n như sau: Các phương ti n th y không t hành ch ư c neo u t i khu v c dành riêng và trong quá trình phương ti n neo u ph i luôn luôn có ngư i và tàu lái v i công su t phù h p thư ng tr c s n sàng i u ng khi c n thi t. 9. i u 48 kho n 2 i m a c a Ngh nh ư c hư ng d n th c hi n như sau: T t c các van và thi t b c a tàu thuy n mà ch t c h i có th thoát ra ngoài u ph i ư c óng kín, ưa v tr ng thái ng ng ho t ng, niêm phong k p chì và ph i có bi n thông báo t i ch . 10. i u 50 c a Ngh nh quy nh v các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c ng bi n. ó là C ng v h ng h i, B i Biên phòng c a khNu, H i quan c a khNu, Ki m d ch y t , Ki m d ch ng v t và Ki m d ch th c v t. 11. Khi gi i quy t các công vi c có liên quan n tàu thuy n ra, vào, ho t ng t i c ng bi n và khu v c hàng h i c a Vi t Nam, C ng v hàng h i tùy theo trư ng h p c th c p cho tàu thuy n các gi y t theo m u quy nh t i 05 Ph l c banh hành kèm theo Thông tư này.
  4. Ph l c 1: Gi y phép cho tàu nư c ngoài n c ng (theo i u 11 và i u 12 c a Ngh nh) Ph l c 2: Gi y phép r i c ng (theo i u 21 c a Ngh nh) Ph l c 3: Gi y phép quá c nh (theo i u 22 c a Ngh nh) Ph l c 4: L nh i u ng (theo i u 24 c a Ngh nh) Ph l c 5: Gi y phép s a ch a, th máy ho c th còi (theo i u 39 c a Ngh nh). 12. i u kho n thi hành a. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. b. Các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các V , Ban thu c B , C c Hàng h i Vi t Nam và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, yêu c u các t ch c, cá nhân ph n ánh v i B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t k p th i. Ph m Th Minh ( ã ký) PH L C 1 C C HÀNG H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM C ng v : ................................... c l p - T do - H nh phúc Port Authority of: ..................... INDEPENDENCE FREEDOM HAPPINESS GI Y PHÉP CHO TÀU NƯ C NGOÀI Đ N C NG PERMISSSION FOR ARRIVAL OF A FOREIGN VESSEL GIÁM C C NG V : ..................... Director of Port Authority - Căn c Ngh nh s 160/2003/N -CP ngày 28/12/2003 c a Chính ph v qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và khu v c hàng h i c a Vi t Nam;
  5. Pursuant to the Decree 160/2003/N -CP dated 28th December, 2003 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the control of maritime activities in the seaports and the maritime areas of Vietnam. - Căn c Quy t nh s 639/TTg ngày 12/8/1997 c a Th tư ng Chính ph v t ch c, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a C ng v Hàng h i; Pursuant to the Decision 639/TTg dated 12th August, 1997 of Prime Minister on organization, functions, duties and power of Port Authority; - Xét ngh c a......... (tên ch tàu, i di n ho c i lý c a ch tàu) t i "Gi y xin phép tàu nư c ngoài n c ng" ngày......tháng.......năm........; At the request of........(name of shippowner, representative or ship s agent.........on "Foreign vessel s application for arrival") on...... CHO PHÉP PERMITS 1. Tên tàu:.......................... Qu c t ch:............................. Hô hi u:............ Name of Ship Nationality Call sign Ch tàu:....................................................................................................... Shippowner Có các c i m ghi t i Gi y xin phép nói trên ư c n c ng:................. Having particular in the "Application for arrival of the foreign vessel is allowed to call at the port of ................................... k t ngày........... tháng........... năm....... to from date 2. Khi n c ng và trong th i gian ho t ng t i c ng, tàu này ph i ch p hành y các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. When entering or operating at the port, the ship is bound to properly implement provisions of Vietnamese Laws, Regulations and the International Treaties which are signed or recognized by Vietnam. S :......./GP-CV ......, ngày........tháng.......năm No:...... Date Nơi nh n: GIÁM C - C c HHVN ( b/c)
  6. - ơn v xin phép; - Lưu: PC + HC DIRECTOR
Đồng bộ tài khoản