intTypePromotion=1

Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
221
lượt xem
46
download

Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. T h«ng t s è  11/TT­N H 5  n g µ y  6­7­1992 c ñ a n g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t n a m   í ng  H d É n  th ù c  Ö n  Q ui c h Õ  d ù   ÷  ¾ t b u é c hi tr b Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙  ý  ®è Ng h Nh n   k quyÕt  nh   è   ®Þ s 108/Q§­NH5   ngµy  6­ 09­ 1992  ban  µnh  h "QuichÕ   ù  ÷b ¾t  éc  i  íic¸c tæ    d tr   bu ®è v     chøc  Ýn  t dông" vµ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 117/Q§­ NH1   µy  6­ ng 26­ 1992  Ò   û  Ö  ù  ÷b ¾t  v "T l d tr   buéc  i víi   ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông".Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ®è     ng c¸c h v tæ  td   h Nh n   ¬ng  íng dÉn  h  thªm  ét  è  iÓ m   ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    m s® c th vi th   nh sau: 1. §èit ng thihµnh    Õ   ù  ÷b ¾t  éc  å m   Êtc¶    ©n   µng     î     quich d tr   bu g t   c¸c Ng h th ng  ¹i quèc  ¬ m  doanh, cæ   Çn,  ©n   µng  u    vµ    ph Ng h ®Ç t ph¸ttr Ón ® îc cÊp   i     giÊy phÐp  ¹t®éng  íihoÆc   ang    ho   m  ® trong thêigian ®iÒu       chØnh  Ò   chøc  v tæ  vµ  ¹t®éng    îc cÊp  Êy  Ðp  íi (gåm  chinh¸nh  ©n  µng  íc ho   ®Ó ®   gi ph m  c¶    ng h n  ngoµi,ng©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹  Öt Nam)  ã    h li   ho   ti Vi   c huy  ng  Òn  öi ®é ti g   b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   ­ C¸c  îp t¸cx∙tÝn  ông      h      d ë n«ng  th«n,c«ng    µichÝnh  ícm ¾t  ¹m  êi   tyt   tr   t th   cha  ph¶ithùc hiÖn    nh  Ò   ù  ÷b ¾t  éc.     qui®Þ v d tr   bu ­ Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  Þ   Æt  µo  ×nh  ¹ngb¶o  ån hoÆc     td b® vt tr   t  ph¸ s¶n,trong thêigian cha  Ê m     ¹t®éng, tuú tr ng  îp cô  Ó  ©n  µng         ch døt ho       ê h   th Ng h Nhµ   íc cã  Ó  n   th xem   Ðt  Êp  Ën  x ch thu cho  chøc  Ýn  ông    îc rótm ét  tæ  td ®ã ®     phÇn  hoÆc   µn  é  Òn dù  ÷b ¾t  éc. to b ti   tr   bu 2.§èivíi   chøc  Ýn  ông  ã        tæ  c¸c td c huy  ng  Òn göib»ng  ¹itÖ  ®é ti     ngo   trong   thêigian cha  ã    Õ       c quich riªng, Öc  ùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc  òng    vi th   d tr   bu c theo tûlÖ     10%   Ýnh    è   tiÒn  öi ngo¹itÖ  t trªns d g    huy  ng  îc.TiÒn  ù  ÷ b ¾t  éc  ®é ®  d tr   bu b»ng  ¹itÖ  öi t¹  ë   ngo   g   i Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc hoÆc   ¹  ét  ©n  S d Ng h Nh n   tim ng hµng  Së   do  Giao  Þch  ©n   µng  µ   ícuû  Òn  d Ng h Nh n   quy b»ng    v¨n b¶n  µo  ét  vm tiÓu kho¶n  riªngtrong tµikho¶n  Òn  ù  ÷b ¾t  éc,kh«ng  îc dù  ÷b ¾t       ti d tr   bu   ®   tr   buéc b»ng  ng  ¹itÖ  µ  îcl¹ . ®å ngo   v ng   i 3. Së     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íchoÆc     d Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è,n¬itrung t©m      ph       hoÆc   trung t©m    kiªm  éisë  chøc  Ýn  h   tæ  t dông  ë   µikho¶n  Ýnh, nay  ë   m t  ch   m thªm  ét  µikho¶n  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  m t  ti d tr   bu cho  chøc  Ýn  ông  .  µikho¶n  µy  ö  ông  tæ  td ®ã T   n sd chung  cho    êng  îp díi c¸ctr h   vµ    trªnmøc  35%. C¸c    chinh¸nh  ùcthuéc cña  chøc  Ýn  ông  tr     tæ  td kh«ng  ph¶im ë   µikho¶n    t  tiÒn dù  ÷b ¾t  éc.   tr   bu 4. C¨n  ®Ó   Ýnh  ù  ÷ b ¾t  éc    cø  t d tr   bu b»ng  ng  Öt Nam   µ tiÒn  öi ®å Vi   l  g  hoÆc   ã  Ýnh  Êt tiÒn  öi thÓ  Ön    ct ch   g  hi trªnb¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n  tæng  îp cña  chøc  Ýn  ông    µgå m   ¹t®éng  ña  h  tæ  td (tøcl   ho   c trung t©m,    éi   c¸ch   së  µ      v c¸cchinh¸nh  ùcthuéc). tr   C¸c  ¹ tiÒn göivµ  ã  Ýnh  Êt tiÒn göisau  y  µc¨n cø    Ýnh  ù  lo i       ct ch      ®© l     ®Ó t d tr÷b ¾t  éc:   bu ­ TiÒn  öi thanh    ña  chøc  µ    ©n  Ó  tiÒn  öi Kho  ¹c   g  to¸n c tæ  v c¸ nh (k c¶  g  b  Nhµ   íc,tiÒn göicña  n     Tæng  Vµng  ¹c,®¸  ý). Cty  b   qu
  2. ­TiÒn  öicã  ú  ¹n,kh«ng  ú  ¹n  ña    chøc  µ    ©n.   g  kh   k h c c¸ctæ  v c¸nh ­TiÒn  öichuyªn dïng cña    chøc    g      c¸ctæ  kinh tÕ.   ­TiÒn  öitiÕtkiÖm  ã  ú  ¹n,kh«ng  ú  ¹n cña  ©n  .   g    ckh   kh  d c ­C¸c    kho¶n  Òn qu¶n  ý, ÷hé. ti   l   gi ­Tr¸i Õu,kú  Õu  íi n¨m.    phi   phi d   1  Cô   Ó, gå m:    µikho¶n  Êp    õ 30  n   vµ  µikho¶n      µi th   c¸c t   c I,t   ®Õ 35  t   37; c¸c t   kho¶n  Êp    å m   c IIg 660,780  Ö  èng  µikho¶n  Õ     ©n  µng    (h th t  k to¸nng h ban  µnh  h theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 104/NH­   µy  8­ Q§ ng 10­ 1991  ña  èng  c  ©n  µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc). n 5.C¸c  Ýnh  è  Òn dù  ÷b ¾t  éc:   t s ti   tr   bu 5.1.TÝnh    theo c«ng    thøc: Sè  Òn dù  ÷b ¾t  = ti   tr   Sè  Òn göib×nh  ti     x Tû  Ö  ù  ÷ l d tr   buéc  th¸ngnµy   qu©n th¸ngtr c  í b ¾t  éc bu 5.2.C¸c  Ýnh  è    Òn göib×nh  ©n    t s d ti     qu th¸ngtr c.  í Trong  êigian tr cm ¾t,  Êy sè    ã  µikho¶n  ãit¹  iÓ m   cña  th     í  l   dc t   n  i ® 4  b¶ng  c©n  i  µikho¶n  Õ     ®è t   k to¸nth¸ng tr c,®Ó   Ýnh   í   t theo c«ng thøc:sè  u     ®Ç th¸ng   céng  è  èith¸ng,chiacho  s cu       2. V Ý   ô:tæ  d   chøc  Ýn  ông  cã  è      µikho¶n  Òn göinãit¹ ®iÓ m     td A  s d c¸ct   ti         i 4. 2. trªn®©y,  è  u      s ®Ç th¸ng 7­ lµ:12  û 400  µ  è  èith¸ng 7­ lµ 13  û   92    t   v s cu     92    t   200. Nh   Ëy,tæng  è    Òn göib×nh  ©n  v  s d ti     qu trong th¸ng 7­     1992  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông  cã: d A    12  û400  13  û200 t  +  t   = 12  û800 t  2 Tû  Ö  ù  ÷b ¾t  éc  l d tr   bu 10%   ×  è    ã  µikho¶n  Òn  ù  ÷b ¾t  éc  th s d c t   ti d tr   bu cña  chøc  Ýn  ông  th¸ng8­ tæ  td A    1992  ph¶ilµ:   12  û800 t  x  10 = 1  û28 t  100 5.3.Së    giao dÞch  ©n  µng  µ   íchoÆc       Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  i  Õu  íisè    ã  ùc tÕ    µikho¶n  Òn  ù  ÷     ph ®è chi v   d c th   trªnt   ti d tr   b ¾t  éc  ña  chøc  Ýn  ông  ®Ó     nh  è  Òn thõa,thiÕu  µ  ö  ý bu c tæ  td A  x¸c ®Þ s ti     v x l  viÖc  ¹ch to¸n. h  6. Trêng  îp  èng  c  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  û lÖ  ù  ÷b ¾t    h Th ®è Ng h Nh n   b t   d tr   buéc    trªnmøc  35%   c¸ch tÝnh  Én    v theo  c«ng thøc  ãitrªn. n   Riªng viÖc  Ýnh      t l∙i cho  è  Òn dù  ÷b ¾t  éc    s ti   tr   bu trªnmøc  35%, theo haibíc:    6.1 B íc1:    Sè  Òn dù  ÷b ¾t  = ti   tr   Tû  Ö  ù  ÷1/2 ­35% l d tr       x Sè    Òn göib×nh  d ti     buéc    trªnmøc  35% b ¾t  éc  bu c«ng  è  b qu©n th¸ngtr c  í míi
  3. V Ý   ô: th¸ng 5­ d    1993, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  û lÖ  ù    ®è Ng h Nh n   b t  d tr÷b ¾t  éc    bu 40%.  Theo c«ng thøc    µ  Ý  ô  è    Òn  öi b×nh  ©n  trªnv th d s d ti g   qu trongth¸ngcòng  µ12  û800,cã:     l  t     (40­   12,8 tû 35) x    = 640  iÖu tr 100 hoÆc (12,8tûx      40) (12,8tûx      35) ­ =    640  iÖu      tr 100 100 6.2.B íc2:tÝnh  i      l∙ Sau    ∙  ö  ýtheo  iÓ m   díi®©y,  è  Òn  ã    µikho¶n  ù  ÷ khi® x l   ® 7    s ti c trªnt   d tr   b ¾t  éc  ùc tÕ  îttrªnmøc  bu th   v     35%  (640  iÖu)® îcNg ©n   µng  µ   íctr¶l∙ tr     h Nh n       i theo møc    Êt tiÒn göikh«ng  ú  ¹n  ña  chøc  Ýn  ông  ¹  ©n   µng  l∙su   i    k h c tæ  td tiNg h Nhµ   íc,kÓ   õngµy  Ých chuyÓn    è  Òn dù  ÷b ¾t  éc  n   t  tr   ®ñ s ti   tr   bu theo tûlÖ  íi.    m   7.Xö  ýthõa,thiÕu tiÒn dù  ÷b ¾t  éc    l        tr   bu 7.1.Ngµy  hµng    15  th¸ng,tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¶i®èi chiÕu  è      µi    s d trªnt   kho¶n  Òn  öidù    ¾t  éc  ¹  ©n   µng  µ   íc víimøc   Òn  öiph¶i ti g   trø b bu t i Ng h Nh n     ti g     dù  ÷b ¾t  éc  µ  c¸o kÕt  tr   bu v b¸o    qu¶  ùc hiÖn  th   cho  ©n  µng  µ   ícn¬itæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  ë   µikho¶n  Òn göichÝnh. td m t  ti     7.2.Sau    Óm    è  Öu b¸o    ña  chøc  Ýn  ông,chË m   Êt   khiki tras li   c¸o c tæ  td   nh   lµngµy  hµng    20  th¸ng,Ng ©n   µng  µ   ícth«ng  cho  chøc  Ýn  ông    h Nh n   b¸o  tæ  td møc   Òn  ti ph¶idù  ÷b ¾t  éc  ña    tr   bu c th¸ng ®ã   µ  Õn  µnh  ö  ýthõa,thiÕu    v ti h x l    theo c¸c®iÒu  vµ  cña    Õ   ù  ÷b ¾t  éc.    7  8  quich d tr   bu a)  êng  îp  Õu:nªu    µikho¶n  Òn  öi chÝnh  ña  chøc  Ýn  Tr h thi   trªnt   ti g   c tæ  t dông    ©n   µng  µ   íc kh«ng  ë Ng h Nh n   cßn  Òn    ti ®Ó thanh  to¸n ngay, ph¶i yªu        cÇu  chøc  Ýn  ông  tæ  td trong thêih¹n  ngµy  ép     03  n b»ng  Òn  Æt   ti m hoÆc   i  ® vay.Qu¸  êih¹n  µy  chøc  Ýn  ông    th   n tæ  td kh«ng  ép    è  Òn thiÕu  ôtlµvi n ®ñ s ti   h     ph¹m    Õ   ù  ÷b ¾t  éc  µ  quich d tr   bu v ph¶ichÞu  ¹tvÒ   è  Òn thiÕu hôt®ã     ph   s ti       theo  quichÕ   ö  ¹tcña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   x ph   Th ®è Ng h Nh n Ngoµi viÖc  ö  ¹tviph¹m,  Õu    µikho¶n  Òn  öi chÝnh  ña      x ph     n trªnt   ti g   c tæ chøc  Ýn  ông  ã  Òn,th× Ng ©n  µng  µ   ícvÉn  td c ti     h Nh n   ph¶itrÝch ngay      cho  n   ®Õ khi®ñ     møc  Òn dù  ÷b ¾t  éc. ti   tr   bu b)  êng  îp  õa:Ng ©n   µng  µ   íc chñ  ng  Ých sè  Òn  õa  õ Tr h th   h Nh n   ®é tr   ti th t   tµikho¶n  Òn  ù  ÷b ¾t  éc    ti d tr   bu sang  µikho¶n  Òn  öi chÝnh  ña  chøc  t  ti g   c tæ  tÝn  ông. N Õ u   d   sau  ngµy,Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  Ých chuyÓn  òng  03    h Nh n   tr   c sÏbÞ  ö  ýtheo quichÕ   ö  ¹tcña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   x l     x ph   Th ®è Ng h Nh n c) §èi víitr ng  îp  ù  ÷b ¾t  éc        ê h d tr   bu chªnh  Öch  õa,thiÕu  víimøc   l th   so    ph¶idù  ÷b ¾t  éc,Ng ©n  µng  µ   íccßn    tr   bu   h Nh n   ph¶i: ­ TÝnh  µ        v tr¶l∙ cho  chøc  Ýn  ông  Ò   è  Òn  i tæ  td v s ti chªnh  Öch  õa,tõ l th     ngµy  ®Õ n   µy  ö  ý; 01  ng x l ­  Ýnh  µ  T v thu  ña  chøc  Ýn  ông, tiÒn  i Ò   è  Òn  c tæ  td   l∙ v s ti chªnh  Öch    l thiÕu tõngµy  ®Õ n   µy  ö  ý.    01  ng x l
  4. 8. C¨n  ®Ó   Ýnh  ù  ÷b ¾t  éc    cø  t d tr   bu b»ng  ¹itÖ  µ tiÒn  öi hoÆc   ã  ngo   l   g  c tÝnh  Êt tiÒn  öi thÓ  Ön    ch   g  hi trªnb¶ng  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n tæng  îp    h cña  chøc  Ýn  ông,cô  Ó  å m     µikho¶n  Õ     Êp   è: tæ  td   th g c¸ct   k to¸nc Is ­17:tiÒn göingo¹itÖ  ña    chøc,ngêinícngoµi.         c c¸ctæ       ­ 22: tiÒn göingo¹itÖ  ña    chøc,c¸ nh©n          c c¸c tæ     trong nícvµ  Ý      x nghiÖp  li   ªndoanh  ÖtNam    ícngoµi. Vi   ­n   C¸ch  Ýnh  è  Òn dù  ÷b ¾t  éc  t s ti   tr   bu b»ng  ¹itÖ  µ  ö  ýthõa  Õu  ù  ngo   v x l   thi d tr÷b ¾t  éc    bu b»ng  ¹itÖ  ngo   theo  c¸ch tÝnh  µ  ö  ýb»ng  ng  Öt Nam,  ãi   v x l  ®å Vi   n  t¹ c¸c®iÓ m   vµ  cña     i 5  7  Th«ng   µy. tn 9.KhiÕu  ¹ivµ  Èm  Òn    Õt:   n   th quy gi¶iquy 9.1. Tæ     chøc  Ýn  ông  îc quyÒn   Õu  ¹i  Ó   khiÕu  ¹ilªn tí td ®  khi n ,k c¶  n     i Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ     Õt  nh  ö  ýcha  ®è Ng h Nh n   c¸c quy ®Þ x l  tho¶  ¸ng  Ò   ® v chÊp  µnh    Õ   ù  ÷b ¾t  éc. h quich d tr   bu 9.2.ChË m   Êt    nh sau  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ khinhËn  îc ®¬n  Õu  05  l vi   t     ®  khi n¹ivÒ   ù  ÷ b ¾t  éc  ña  chøc  Ýn  ông, gi¸m  c      d tr   bu c tæ  td   ®è chi nh¸nh NHNN   tØnh, thµnh  è, hoÆc     ph   gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc cÇn  d Ng h Nh n   khÈn  ¬ng  tr xem   Ðt    Õt,hoÆc   x gi¶iquy   ph¶ithØnh  Þ      th lªnNHNN  TW. Trong  thêigian cha  îcgi¶iquyÕt,tæ      ®      chøc  Ýn  ông  td ph¶ichÊp  µnh  Õt  nh     h quy ®Þ cña NHNN. 10.Vµo  µy  hµng  ng 25  th¸ng,chinh¸nh     NHNN  tØnh,thµnh  è, Së     ph   giao   dÞch  NHNN  tæng  îp  h b¸o  c¸o  ×nh  ×nh  Êp  µnh  ù  ÷ b ¾t  éc  t h ch h d tr   bu (theo  m É u   nh  Ìm  ®Ý k c«ng    µy). v¨n n 10.1.C¸c      chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  õQu¶ng  ×nh  Ng h Nh n     ph t   B trëra,lËp thµnh  b¶n:     02  ­01    b¶n  öiVô    ©n  µng  µ  g   c¸cng h v TCTD­NHNN     µ  éi) TW (H N ­01    b¶n u. l 10.2.C¸c      chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  õ Qu¶ng  Þ  Ng h Nh n     ph t   Tr trëvµo,lËp thµnh  b¶n:      03  ­01    b¶n  öiVô    ©n  µng  µ  g   c¸cng h v TCTD­NHNN     µ  éi) TW (H N ­ 01    b¶n  öith ng  ùcVô    ©n  µng  µ  g   ê tr   c¸c ng h v TCTD     B Õ n   ¬ng  ­ ë 17  Ch D ¬ng,thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh. ­01    b¶n u l 11. Vô   ëng  ô   Õ     tr V K to¸n híng  Én  Öc  ¹ch    d vi h to¸n kÕ     to¸n dù  ÷ b ¾t    tr   buéc  b»ng  ng  ÖtNam   µ  ®å Vi   v b»ng  ¹itÖ. ngo   Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ëng¹ivíng m ¾ c,  cÇu  qu¸ tr       c tr       yªu  ph¶n    ¶nh vÒ   NHNH     ô      µ  TW (V c¸cNH v TCTD)    íng dÉn    Õt. ®Ó h   gi¶iquy
  5. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ­CN,    NHNN   tØnh,thµnh  è    ph ng © n  h µ ng nh µ   íc vi Öt na m n c é ng ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  vi Öt na m lËp göiNHT W   ô       (V c¸cNH­ Chi  nh¸nh  tØnh   ­TP §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph TCTD) ngµy  th¸ngsau   25    Sè:        /BC          b¸o c¸o t æ n g  h î p t × nh h × n h  ch Ê p  h µ n h   ù  tr÷ b ¾ t b u é c d Th¸ng  . . .n¨m .. . ..  . Sè    Òn göi d ti     Ghi   chó   v/v   S  Tû  Ö  l b×nh  ©n  Sè  Òn ph¶ithùc qu ti       Sè  Òn dù  ÷ ti   tr   Sè  Òn dù  ÷ ti   tr   NHNN  ®∙  hoÆc   TT Tªn  TCTD dù  ÷ tr   th¸ngtr clµm  hiÖn  ù  ÷b ¾t  b ¾t  éc  ùc tÕ  b ¾t  éc  õa   í  d tr   bu th   bu th   cha  Ých  tr chuyÓn  b ¾t  c¬  ë    Ýnh  buéc  s ®Ó t th¸ngnµy   th¸ngtr c  í hoÆc   Õu (+ ­ thi    ) dù  tr÷ b ¾t buéc  buéc dù  ÷b ¾t  tr   thõa,   thiÕu.   buéc ­Tã m   ¾tlýdo    t    1 TCTD   A ­VND   ­Ngo¹itÖ     2 TCTD   B ­  ­ Ngµy   th¸ng           n¨m LËp  b¶ng Trëng  phßng Gi¸m  c ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2