Thông tư 14-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
123
lượt xem
2
download

Thông tư 14-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 14-BYT/TT về việc quy định chế độ quản lý, thanh toán nguyên liệu nhập từ nguồn gốc viện trợ của SIDA và ngoại tệ chuyên gia giữa Bộ Y tế và các công ty, xí nghiệp trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 14-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14-BYT/TT Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 14-BYT/TT NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 1991 QUY NNH CH QU N LÝ, THANH TOÁN NGUYÊN LI U NH P T NGU N VI N TR C A SIDA VÀ NGO I T CHUYÊN GIA GI A B Y T VÀ CÁC CÔNG TY,XÍ NGHI P TRONG NGÀNH Y T Ti p t c th c hi n Quy t nh 114/CT ngày 10/5/1989 c a Ch t ch H i ng B trư ng, Thông tư Liên tư Liên b Y t - Tài chính s 13/TTLB ngày 5/6/1989 v vi c s d ng ngu n vi n tr c a T ch c SIDA và ngu n ngo i t do chuyên gia y t óng góp, B Y t quy nh m t s i m v qu n lý và thanh toán như sau: I. CH QU N LÝ 1. Ngu n vi n tr b ng nguyên li u c a SIDA và ngu n ngo i t c a chuyên gia y t óng góp u ph i nh p xu t theo quy nh c a B Y t , thông qua 2 u m i: VIMEDIMEX Hà N i, VIMEDIMEX Thành ph H Chí Minh. 2. Liên hi p các xí nghi p Dư c Vi t Nam có nhi m v xây d ng ơn hàng trình B duy t nh p hàng theo k ho ch. 3. Hai VIMEDIMEX t ch c nh p hàng và phân ph i nguyên li u, hàng hoá cho các Công ty, xí nghi p theo k ho ch ã ư c B duy t. Các công ty, xí nghi p ư c t ch n quy cách, d ng s n phNm h p ng gia công và s n xu t cho phù h p v i th trư ng tiêu th , ng th i m b o n i dung cam k t v i cơ quan tài tr . 4. Các Công ty, Xí nghi p có nhi m v hoàn tr y và k p th i theo quy nh s ti n hàng vi n tr SIDA và hàng nh p b ng ngo i t chuyên gia cho VIMEDIMEX. Các VIMEDIMEX ch u trách nhi m thanh toán tr B úng th i h n; n u không tr úng h n thì th c hi n tính lãi như vay c a cơ quan Ngân hàng Nhà nư c. II. CH THANH TOÁN 1. Th i h n thanh toán Trong vòng 45 ngày k t khi ư c VIMEDIMEX giao hàng, các Công ty, xí nghi p ph i thanh toán ti n cho VIMEDIMEX. VIMEDIMEX thanh toán ti n tr B trong vòng 15 ngày k t khi nh n ư c ti n c a các Công ty, xí nghi p chuy n tr . 2. T giá thanh toán
  2. T nay t giá ngo i t ư c tính theo t giá Ngân hàng quy nh t i th i i m VIMEDIMEX giao hàng cho các ơn v ư c gi m 10% n u nh p thu c t i thi t y u, gi m 5% n u nh p thu c trong danh m c thu c thi t y u và không gi m n u nh p ngoài danh m c thu c thi t y u, nh p trang thi t b t i c n ư c gi m 15% cho ngư i s d ng (tr nh ng lô hàng v trư c tháng 2/1990 tính theo t giá 3.900 /USD). Quá th i h n ph i thanh toán ã nêu ph n II i m 2 trên, các công ty, xí nghi p và VIMEDIMEX ph i ch u lãi 2,5%/tháng trên t ng s ti n ph i thanh toán tr B tính theo t giá Ngân hàng quy nh t i th i i m thanh toán. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành, các quy nh trư c ây v qu n lý, thanh toán ngu n nguyên li u vi n tr SIDA và ngo i t chuyên gia trái v i n i dung Thông tư này u bãi b . Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản