Thông tư 145/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
37
lượt xem
6
download

Thông tư 145/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 145/1998/TT-BTC về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 145/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 145/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 145/1998/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 22/1998/N -CP NGÀY 24/4/1998 C A CHÍNH PH V VI C N BÙ THI T H I KHI NHÀ NƯ C THU H I T S D NG VÀO M C ÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH CÔNG C NG Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích Qu c phòng, an ninh, l i ích Qu c gia, l i ích công c ng; và ý ki n tham gia c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , trong ó có B Xây d ng, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, T ng c c a chính, Ban v t tư giá Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Tài chính hư ng d n như sau: Ph n a: PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH H S K NNH GIÁ T N BÙ THI T H I I. PH M VI VÀ I TƯ NG ÁP D NG, CĂN C XÁC NNH H S K VÀ GIÁ T TÍNH N BÙ THI T H I: 1- H s K, ph m vi và i tư ng áp d ng: 1.1- H s K quy nh t i i u 8 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph là h s quan h t l gi a gia t tính theo kh năng sinh l i ho c giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t v i giá t do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là UBND c p t nh) quy nh. H s K có th l n hơn 1 ho c nh hơn 1 tuỳ thu c vào s chênh l ch gi a giá t do UBND c p t nh quy t nh v i giá t tính theo kh năng sinh l i ho c giá t th c t chuy n như ng quy n s d ng t. 1.2- H s K t i Thông tư này áp d ng xác nh giá t tính n bù thi t h i cho ngư i b thu h i t theo quy nh t i i u 6 và tính kho n ti n n p ngân sách Nhà nư c theo i u 14 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích Qu c phòng, an nhinh, l i ích Qu c gia, l i ích công c ng. Trong trư ng h p ngư i b thu h i t ch ư c n bù chi phí u tư vào t, thì giá tr chi phí th c t ư c tính theo giá các giá tr chi phí t i th i i m thu h i t.
 2. 1.3- T ch c, cá nhân ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t có trách nhi m n bù thi t h i v t theo giá t ư c tính theo hư ng d n t i Thông tư này cho toàn b di n tích t ư c giao, ư c thuê. 2- Căn c xác nh h s K: H s K xác inh giá t tính n bù thi t h i do Ch t ch UBND c p t nh quy t nh cho t ng d án theo ngh c a Giám c S Tài chính - v t giá có s tham gia c a các ngành liên quan; căn c xác nh g m: 2.1- Giá các lo i t do UBND c p t nh quy nh căn c vào khung giá các lo i t ban hành theo Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ư c hư ng d n t i Thông tư liên B s 94TT /LB ngày 14/11/1994 c a B Tài chính - B Xây d ng - T ng c c a chính - Ban V t giá Chính ph ã bao hàm h s K quy nh trong Ngh nh s 17/1998/N -CP ngày 21/3/1998 c a Chính ph và Quy t nh s 302/TTg ngày 13/5/1996 c a Th tư ng Chính ph . 2.2- Giá t tính theo kh năng sinh l i ho c giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t a phương. Giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t là giá chuy n như ng quy n s d ng t trung bình t ng v trí, t ng lo i ư ng ph iv i t ô th , t ng h ng t c a t ng xã i v i t nông nghi p và t khu dân cư nông thôn t i th i i m thu h i t a phương. Trong trư ng h p kh năng sinh l i c a t và giá chuy n quy n s d ng t n nh (bi n ng trong ph m vi dư i 15%) thì UBND c p t nh có th quy nh h s K m t l n áp d ng tính n bù thi t h i cho nhi u d án trong kho ng th i gian n nh ó. 3- Giá t tính n bù thi t h i: Giá t tính n bù thi t h i ư c xác nh trên cơ s giá t do UBND c p t nh ban hành theo quy nh c a Chính ph nhân v i h s K: - i v i t nông nghi p, t lâm nghi p, t làm mu i, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n, h s K ư c xác nh ch y u trên cơ s quan h t l gi a giá t tính theo kh năng sinh l i v i giá t do UBND c p t nh quy nh. Ch xác nh h s K trên cơ s quan h t l gi a giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t v i giá t do UBND c p t nh quy nh khi nh ng nơi vi c chuy n như ng quy n s d ng t ã di n ra ph bi n. - i v i các lo i t khác, h s K ư c xác nh trên cơ s quan h t l gi a giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t v i giá t do UBND c p t nh quy nh. II. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH H S K NNH GIÁ T TÍNH N BÙ THI T H I. 1- H s K ư c xác nh theo quan h t l gi a giá t tính theo kh năng sinh l i v i giá t do UBND c p t nh quy nh. Bư c 1: Xác nh giá tr s n lư ng, chi phí và thu nh p.
 3. - Giá tr s n lư ng xác nh giá t n bù t nông nghi p, t lâm nghi p, t làm mu i, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n là giá tr s n lư ng trung bình thu ư c trong năm trên m t ơn v di n tích nh t nh c a t ng h ng t trong i u ki n s n xu t bình thư ng và kh năng canh tác trung bình a phương. - Chi phí h p lý là toàn b chi phí v t ch t và chi phí v lao ng tính thành ti n cho ơn v di n tích nh t nh c a t ng h ng t, tính theo m c chi phí trung bình a phương t i th i i m n bù. Chi phí h p lý c th c a t ng lo i t c a m i lo i cây tr ng và t làm mu i do S Tài chính - V t giá trình UBND c p t nh quy t nh làm căn c xác nh giá t theo kh năng sinh l i. - Thu nh p là hi u s gi a giá tr s n lư ng trung bình thu ư c trong năm v i chi phí h p lý trên cùng ơn v di n tích nh t nh c a t ng h ng t. Giá nông s n, lâm s n, thu s n, giá các chi phí v t ch t và chi phí lao ng xác nh giá tr s n lư ng, chi phí và thu nh p là giá trung bình c a nông s n, lâm s n, thu s n, các chi phí v t ch t, chi phí lao ng th trư ng a phương t i th i i m xác nh h s K. Bư c 2: Xác nh giá t theo kh năng sinh l i. Thu nh p Giá t theo kh năng sinh l i = Lãi su t ti n g i Ngân hàng Nhà nư c (%/năm) không kỳ h n. Bư c 3: Xác nh h s K nh giá t n bù thi t h i. Giá t theo kh năng sinh l i H s K= Giá t do UBND c p t nh ban hành theo khung giá do Chính ph quy nh Ví d : T i xã A, 1 ha t nông nghi p h ng I, m i năm có 3 v (chiêm xuân, mùa, ông). Có các s li u i u tra như sau: - S n lư ng lương th c, rau, u quy thóc 18 t n; - Giá thóc 2000 ng/1kg; - Chi phí h p lý = 60%; - Giá 1 ha t nông nghi p h ng I do UBND c p t nh quy nh là 193.000.000 ng.
 4. - Lãi su t ti n g i Ngân hàng Nhà nư c không kỳ h n = 0,5%/tháng (6%/năm). Xác nh h s K nh giá n bù cho 1 ha t nông nghi p h ng I như sau: Bư c 1: Xác nh giá tr s n lư ng, chi phí h p lý và thu nh p. - Giá tr s n lư ng = 18 t n x 2000 /kg = 36.000.000 ng - Chi phí h p lý = 18 t n x 60% x 2000 /kg = 21.600.000 ng - Thu nh p = giá tr s n lư ng - chi phí h p lý = 36.000.000 - 21.000.000 = 14.400.000 ng Bư c 2: Xác nh giá t theo kh năng sinh l i: 14.400.000 = 240.000.000 ng 6% Bư c 3: Xác nh h s K nh giá t n bù thi t h i : 240.000.000 ng H s K = = 1,2 193.000.000 ng V y h s K c a giá t nông nghi p h ng I là: 1,2 2- H s K ư c xác nh theo quan h t l gi a giá chuy n quy n s d ng t th c t v i giá t do UBND c p t nh quy nh. Bư c 1: Thu th p và x lý thông tin, s li u: - Thu th p giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t a phương; - L p bi u t ng h p ph n ánh giá t chuy n như ng th c t , s p x p theo th i gian và a bàn. Bư c 2: Xác nh giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t c a t b thu h i. - i v i t ô th , ph i so sánh: lo i ư ng ph , i u ki n cơ s h t ng ô th , v trí t, kích thư c, di n tích t, hình d ng, kh năng s d ng t.v.v. - i v i t khu dân cư các vùng ven ô th , u m i giao thông và tr c ư ng giao thông chính, khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p không n m trong ô
 5. th , ph i so sánh: lo i t, v trí t, m c ích s d ng, i u ki n cơ s h t ng và kh năng sinh l i.v.v. Bư c 3: Xác nh h s K theo công th c sau: Giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t a phương H s K= Giá t do UBND c p t nh ban hành theo khung giá t do Chính ph quy nh H s K, giá chuy n như ng quy n s d ng t và giá t do UBND c p t nh ban hành t i công th c trên ư c tính cho t ng v trí c a t ng lo i ư ng ph theo t ng lo i ô th ho c theo t ng h ng t, i v i t nông nghi p, t lâm nghi p, t làm mu i và t khu dân cư nông thôn. 3. Xác nh h s K và giá t n bù cho m t s trư ng h p c bi t: 3.1- t nông nghi p, t lâm nghi p, t làm mu i, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n nh ng nơi mà vi c chuy n như ng quy n s d ng t ã di n ra ph bi n và ã hình thành giá chuy n như ng quy n s d ng t có th xác nh h s K b ng m t trong 2 phương pháp trên, nhưng giá t tính n bù thi t h i b ng giá t n bù tính theo kh năng sinh l i, c ng thêm m t kho n ti n t i a b ng 60% ph n chênh l ch gi a giá t tính theo giá chuy n như ng quy n s d ng t v i giá n bù tính theo kh năng sinh l i c a m nh t ó. 3.2- t nh ng nơi m i ô th hoá, (t trư c năm 1993 còn là nông thôn) ho c t c a h gia ình có khuôn viên r ng; trong ó có t nông nghi p, t lâm nghi p thì ư c n bù theo m c di n tích t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép dùng làm t . Ph n di n tích còn l i ư c n bù theo giá t nông nghi p, lâm nghi p và ư c c ng thêm m t kho n ti n t i a b ng 30% ph n chênh l ch gi a giá n bù cho t c a khuôn viên ó v i giá t n bù t nông nghi p. 3.3- t nông nghi p trong ô th ư c n bù theo giá t nông nghi p và công thêm m t kho n ti n t i a b ng 30% ph n chênh l ch gi a giá n bù cho t trong ô th c a khu t li n k v i giá t n bù t nông nghi p. Ph n b: N I DUNG VÀ CH QU N LÝ CÁC KHO N CHI PHÍ PH C V CHO CÔNG TÁC N BÙ GI I PHÓNG M T B NG I/. N I DUNG CHI N i dung chi cho công tác t ch c n bù gi i phóng m t b ng g m: 1- Chi tri n khai thành l p h i ng n bù gi i phóng m t b ng và các công tác chuNn b khác có liên quan.
 6. 2- Chi kh o sát i u tra v tình hình kinh t , xã h i, v th c tr ng t ai, tài s n thu c ph m vi d án. 3- Chi cho công tác ki m kê, ánh giá t ai, tài s n th c t b thi t h i bao g m: óng c c m c xác nh ranh gi i t b thu h i, l p h sơ m t b ng c n gi i to , o c di n tích t, ki m kê s lư ng và giá tr nhà c a, v t ki n trúc, hoa màu và tài s n khác b thi t h i khi Nhà nư c thu h i t c a t ng t ch c, h gia ình, cá nhân b thi t h i; phát t khai, hư ng d n ngư i b thi t h i kê khai; ki m tra i chi u gi a t khai v i k t qu ki m tra ánh giá th c t xác nh m c thi t h i v i t ng trư ng h p c th ; tính toán giá tr thi t h i v t ai nhà c a v t ki n trúc hoa màu và tài s n khác.v.v. 4- Chi cho vi c l p phương án n bù, gi i phóng m t b ng bao g m: l p phương án n bù t khâu ban u tính toán các ch tiêu n bù n l p phương án, tham gia phương án n bù, thNm nh phương án n bù, phê duy t phương án n bù.v.v. 5- Ki m tra, hư ng d n th c hi n chính sách n bù, gi i quy t nh ng vư ng m c trong công tác n bù và t ch c th c hi n chi tr n bù. 6- Thuê văn phòng và trang thi t b làm vi c c a H i ng n bù, H i ng thNm nh i v i nh ng d án có quy mô s d ng t l n mà không th t n d ng ư c cơ s làm vi c hi n có c a các cơ quan là thành viên H i ng. 7- Chi in n và văn phòng phNm. 8- Các kho n khác có liên quan n n bù gi i phóng m t b ng c a d án. II/. M C CHI Tuỳ theo tính ch t, c i m c a m i d án, Ch t ch H i ng n bù th a thu n v i ch d án v m c chi cho t ng ho t ng c th ưa vào d toán, như sau: 1- i v i các kho n chi ã có nh m c, tiêu chuNn do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành; ví d : vi c o c xác nh m c gi i t ai, tài s n thì theo nh m c chi hi n hành c a T ng c c a chính và c a B Xây d ng.v.v., chi công tác phí, chi cho báo cáo viên trong h i ngh t p hu n, chi h i ngh .v.v. theo ch hi n hành do B Tài chính quy nh. 2- i v i các kho n chi không có nh m c, tiêu chuNn như i u tra, kh o sát th c t , l p phương án n bù gi i phóng m t b ng, tham gia phương án n bù, thNm nh và phê duy t phương án n bù v.v. tuỳ c i m c a t ng d án; căn c th c t m i a phương, Ch t ch H i ng n bù gi i phóng m t b ng tho thu n v i ch d án quy t nh cho t ng d án ho c tính theo ơn giá do ch t ch UBND c p t nh quy t nh. i v i cán b tham H i ng n bù, h i ng thNm nh phương án n bù gi i phóng m t b ng, tuỳ c i m t ng d án có th chi theo nh m c chi c th c a t ng vi c ho c chi theo ch kiêm nhi m. N u là cán b xã, phư ng ã ư c hư ng nh su t c a cán b xã, phư ng thì ư c hư ng thêm ph n b i dư ng trách nhi m theo ch kiêm nhi m. i v i cán b tham gia công tác n bù gi i phóng m t
 7. b ng không thu c i tư ng hư ng lương ho c tr c p, nh su t t ngân sách Nhà nư c, thì ư c chi theo ch h p ng lao ng. 3- Chi in n tài li u, văn phòng phNm, xăng xe, h u c n ph c v v.v. ư c tính theo nhu c u th c t c a t ng d án. 4- Trong trư ng h p h i ng n bù gi i phóng m t b ng ph i thuê và l p văn phòng làm vi c thì ư c chi: ti n thuê văn phòng, trang thi t b làm vi c.v.v. theo ơn giá th c t t i a phương. III/. L P D TOÁN CHI VÀ THANH QUY T TOÁN 1- Khi có quy t nh thu h i t, ch d án có trách nhi m l p d toán kinh phí m b o cho công tác t ch c th c hi n n bù, gi i phóng m t b ng. Ph n kinh phí này n m trong t ng s kinh phí n bù gi i phóng m t b ng c a d án. Ch d án tho thu n v i Ch t ch H i ng n bù gi i phóng m t b ng báo cáo Giám c S Tài chính - V t giá xem xét, thNm nh, n u là d án u tư thu c ngu n v n c a NSNN ho c H i ng n bù duy t, n u d án u tư không thu c ngu n v n NSNN, trên cơ s ó ch d án t ng h p chung vào phương án n bù trình c p có thNm quy n phê duy t, nhưng m c t i a không ư c vư t m c d toán trong chi phí n bù c a d án ư c duy t. 2- Trư ng h p công tác n bù gi i phóng m t b ng ư c giao cho doanh nghi p, thì doanh nghi p l p d toán kinh phí và tho thu n v i ch d án báo cáo Giám c S Tài chính - V t giá xem xét, thNm nh t ng h p vào phương án n bù gi i phóng m t b ng trình c p có thNm quy n phê duy t, nhưng m c t i a không ư c vư t m c d toán trong chi phí n bù c a d án ư c duy t. 3- Căn c vào d toán ư c duy t và yêu c u th c hi n nhi m v n bù, gi i phóng m t b ng, Ch d án chi tr c ti p cho các kho n phát sinh. Trong trư ng h p chưa l p phương án n bù gi i phóng m t b ng, chưa l p d toán chi, nhưng có nhu c u phát sinh chi thì ch d án ư c t m ng trư c chi cho n i dung c th , nhưng m c t m ng khi d toán chưa ư c duy t không ư c vư t 30% d toán kinh phí cho công tác này c a d án ư c duy t. 4- Sau khi k t thúc công vi c n bù gi i phóng m t b ng, ch m nh t là 30 ngày, Ch d án ph i có báo cáo quy t toán chi phí n bù gi i phóng m t b ng c a công trình. Báo cáo quy t toán ph i th hi n úng nh ng n i dung quy nh trong Thông tư này và các văn b n khác có liên quan. Ph n c: L P PHƯƠNG ÁN N BÙ VÀ VI C THAM GIA PHƯƠNG ÁN N BÙ I V I D ÁN U TƯ B NG NGU N V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG I. L P PHƯƠNG ÁN N BÙ THI T H I GI I PHÓNG M T B NG: 1- Ch d án là thành viên c a h i ng n bù gi i phóng m t b ng, có trách nhi m :
 8. - L p phương án n bù thi t h i gi i phóng m t b ng và cung c p các tài li u c n thi t H i ng n bù gi i phóng m t b ng xem xét; - Báo cáo h i ng thNm nh phương án n bù gi i phóng m t b ng xem xét thNm nh, trên cơ s ó trình UBND c p t nh phê duy t ho c H i ng thNm nh tho thu n UBND c p huy n phê duy t. 2- Phương án n bù ư c l p thành hai ph n: Ph n I: Xác nh m c n bù do ch d án s d ng t ph i chi tr g m: - n bù thi t h i v t cho toàn b di n tích t thu h i giao cho ch d án s d ng; - n bù thi t h i v tài s n bao g m c các công trình k t c u h t ng k thu t và tài s n trên t t m mư n s d ng trong quá trình thi công; - Các kho n tr c p i s ng và s n xu t theo quy nh t i i u 25 và i u 26 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph ; - Kinh phí m b o cho vi c t ch c th c hi n n bù gi i phóng m t b ng quy nh t i i u 27 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph ; Ph n II: Xác nh m c n bù, tr c p cho t ng ch s d ng t b thu h i; trong trư ng h p ngư i s d ng t công ích c a xã b thu h i thì ph n chi tr chi phí u tư vào t cho h không ư c tính vào phương án n bù mà th c hi n theo quy nh t i Kho n 4 i u 9 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . II- VI C THAM GIA PHƯƠNG ÁN N BÙ IV ID ÁN U TƯ B NG NGU N V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG: Kho n 6 i u 34 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/2/1998 c a Chính ph quy nh: "... Riêng v i các d án u tư b ng Ngân sách Trung ương; trư c khi ư c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, Ch t ch d án ph i báo cáo phương án n bù v i B Tài chính bi t tham gia ý ki n." và Kho n 9 i u này quy nh: " i v i d án có liên quan n nhi u a phương, trư c khi UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t, ch d án ph i báo cáo phương án n bù v i B Tài chính th ng nh t gi i quy t." V n này ư c th c hi n như sau: 1- B Tài chính ch o tham gia phương án n bù thi t h i i v i: - Các d án c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i ư ng Qu c l ; Các d án u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng khác thu c nhóm A; - Các d án xây d ng công trình thu l i theo tuy n thu c nhóm B mà vi c thu h i t và th c hi n n bù có liên quan t hai t nh, thành ph tr lên. 2- Các d án còn l i do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t ch c Trung ương là cơ quan ch qu n c a d án (ch qu n u tư) ch u trách nhi m tham gia phương án n bù.
 9. 3- Ch d án ph i báo cáo cơ quan ch qu n c a d án, cơ quan tham gia phương án n bù v các n i dung sau: - Xác nh h s K nh giá t, nh giá các tài s n khác tính n bù thi t h i ư c th hi n ph n I c a phương án n bù; - Vi c th c hi n chính sách n bù và h tr c a d án ư c th hi n Ph n I c a phương án n bù. B Tài chính ho c cơ quan ch qu n d án có trách nhi m tham gia ý ki n b ng văn b n ch m nh t 15 ngày, sau khi nh n ư c báo cáo c a Ch d án. 4- Ch t ch UBND c p t nh ch u trách nhi m phê duy t phương án n bù thi t h i gi i phòng m t b ng ho c Ch t ch UBND c p t nh có th phân c p phê duy t phương án n bù gi i phóng m t b ng cho c p huy n tuỳ theo tính ch t, c i m và quy mô c a t ng công trình, trong trư ng h p này Ch t ch UBND c p huy n ch u trách nhi m v phê duy t c a mình. 5- ThNm nh phương án n bù thi t h i: 5.1- Trư ng h p h i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng thành l p c p huy n và Ch t ch UBND c p huy n phê duy t phương án n bù, thì trư c khi trình Ch t ch UBND c p huy n phê duy t, phương án n bù ph i ư c h i ng thNm nh c p t nh thNm nh. 5.2- Trư ng h p h i ng n bù thành l p c p huy n nhưng Ch t ch UBND c p t nh phê duy t phương án n bù thì th c hi n theo Kho n 2 i u 32 Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . 5.3- Trư ng h p h i ng n bù ư c thành l p c p t nh; trên cơ s phê duy t c a h i ng n bù, Ch d án trình h i ng thNm nh xem xét thNm nh làm cơ s trình Ch t ch UBND c p t nh phê duy t. Ph n d: V M TS N I DUNG KHÁC 1. V i u ki n ư c n bù thi t h i v t quy nh t i i u 6: i m Kho n 6 i u 6 Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph quy nh: "Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993". Trư ng h p này, ph i có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n. 2. V n bù thi t h i nhà, công trình ki n trúc là nhà c p IV Kho n 4 i u 17 Ngh nh 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph quy nh: " i v i nhà, công trình có th tháo r i và di chuy n n ch m i l p t thì ch n bù chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và chi phí hao h t trong quá trình tháo d ,
 10. v n chuy n, l p t". Tuy nhiên, th ng nh t theo quy nh t i Kho n 1 i u này thì nhà c p IV và nhà t m ư c n bù 100% theo giá xây d ng m i t i a phương. 3. V n bù thi t h i cho ngư i thuê nhà thu c s h u Nhà nư c. Ngư i ang thuê nhà thu c s h u Nhà nư c không ư c n bù thi t h i v nhà nhưng ư c n bù chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p; ư c mua nhà ho c thuê nhà thu c s h u Nhà nư c t i nơi khác v i di n tích không th p hơn nơi cũ theo m c giá bán nhà ho c giá thuê nhà theo quy nh c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà và ư c n bù di chuy n ch . Trong trư ng h p ch nhà không mua nhà ho c không ti p t c thuê nhà thu c s h u Nhà nư c thì ư c h tr b ng ti n t o l p ch m i, m c h tr b ng 60% tr giá t và 60% tr giá nhà ang thuê quy nh t i Kho n 5 i u 25 cu Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . 4- n bù cho doanh nghi p: doanh nghi p b Nhà nư c thu h i t, vi c n bù th c hi n như sau: 4.1- n bù thi t h i v t: a. Th c hi n theo quy nh t i i u 13 c a Ngh nh 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph i v i trư ng h p khi Nhà nư c giao t, cho thuê t, doanh nghi p ph i n p ti n s d ng t b ng ti n không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c. b. Trư ng h p khi ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t doanh nghi p không ph i n p ti n s d ng t ho c n p ti n s d ng t và n bù thi t h i b ng ti n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì khi b thu h i không ư c n bù thi t ha v t, nhưng ư c n bù chi phí u tư vào t khi ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t mà các chi phí này không ph i ti n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c. Trong trư ng h p này, sau khi b thu h i t doanh nghi p ư c giao ho c thuê t m i, thì vi c n bù cho t m i ư c giao, ư c thuê do ch d án s d ng t thu h i c a doanh nghi p chi tr , nhưng m c n bù t i a ch b ng m c thi t h i t c a doanh nghi p ã b thu h i. 4.2- n bù thi t h i v tài s n: ư c n bù thi t h i v tài s n và chi phí di chuy n cơ s s n xu t kinh doanh, n u ph i di chuy n. Chi phí di chuy n ư c n bù theo th c t phát sinh theo ơn giá t i th trư ng a phương. 4.3- V tr c p: Vi c n bù theo ch tr c p ng ng vi c cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p b thu h i t ph i ng ng s n xu t kinh doanh n lúc s n xu t kinh doanh tr l i ho t ng bình thư ng t i a i m m i theo quy nh t i Kho n 2 i u 25 Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v i th i gian t i a không quá m t năm. 5- n bù cho ơn v hành chính s nghi p: -V t: Th c hi n theo quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . Trư ng h p sau khi b thu h i t, ơn v ư c giao t
 11. m i, thì vi c n bù cho di n tích t ư c giao m i do ch d án s d ng t thu h i c a ơn v chi tr , nhưng m c t i a ch b ng m c thi t h i t c a ơn v b thu h i. - V tài s n: ư c th c hi n n bù thi t h i như i v i doanh nghi p. 6- i v i nhà, công trình ki n trúc khác chưa có gi y phép xây d ng mà khi xây d ng là vùng nông thôn nay tr thành ô th , khi Nhà nư c thu h i t ư c n bù theo quy nh t i i m a Kho n 2 i u 18 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph . 7- n bù thi t h i i v i cây lâu năm: M c n bù thi t h i i v i cây lâu năm ư c tính b ng giá tr hi n có c a vư n cây (không bao hàm tr giá t) t i th i i m thu h i t theo th i giá c a a phương, giá này do UBND c p t nh quy t nh cho phù h p v i th c t th trư ng a phương t i th i i m thu h i t. Cây lâu năm bao g m c cây công nghi p, cây ăn qu , cây l y g , l y là.v.v. cây r ng ư c quy nh t i Kho n 1 i u 2 Ngh nh s 74/CP ngày 25/10/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu s d ng t nông nghi p. 8- V d án nh , ơn gi n: d án nh , ơn gi n là nh ng d án có di n tích t thu h i dư i 0,5 ha n u là t nông nghi p, t lâm nghi p ho c thu h i t c a dư i 10 h n m g n trong m t xóm, m t xã, phư ng, th tr n mà ch d án tho thu n ư c v i ngư i b thu h i t v n bù thi t h i thì không ph i thành l p h i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng. Ch d án có trách nhi m báo cáo phương án n bù v i UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh phê duy t. 9- i v i nh ng d án ang th c hi n d dang vi c n bù thi t h i: i v i nh ng d án ang th c hi n d dang sau ngày Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph có hi u l c thì: - i v i nh ng d án ã phê duy t phương án n bù thi t h i và ang th c hi n vi c chi tr ti n n bù, thì th c hi n n bù theo phương án ã ư c phê duy t; - i v i d án ã phê duy t phương án n bù thi t h i nhưng chưa th c hi n vi c chi tr ti n n bù, thì tuỳ thu c vào tình hình th c t Ch t ch UBND c p t nh quy t nh phương án n bù. 10. S ti n n bù thi t h i v t n p ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ư c l i toàn b cho ngân sách a phương. UBND c p t nh quy nh t l (%) i u ti t cho các c p ngân sách a phương mình. S thu này khi n p ngân sách Nhà nư c h ch toán vào Chương tương ng; Lo i 10 Kho n 5 M c 029 - ti u m c 15 c a m c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. Ph n e: T CH C TH C HI N
 12. 1- UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S tài chính - V t giá ch trì xác nh giá các lo i t d a trên căn c ã hư ng d n t i Thông tư này, làm cơ s tính giá t tính n bù thi t h i. 2- S Tài chính- V t giá kh o sát trên a bàn a phương : - Xác nh kh năng sinh l i c a t nông nghi p theo t ng h ng t tr ng cây hàng năm, t tr ng cây lâu năm t t c các vùng c th cho n t ng xã thu c a bàn a phương làm ngu n tư li u c n thi t xác nh h s K; - Thu th p thông tin giá t chuy n như ng quy n s d ng t th c t a phương theo t ng v trí, lo i ư ng ph c a t ng ô th , t ng xã, thôn; trên cơ s ó l p b ng t ng h p theo dõi s bi n ng giá t th trư ng a phương. 3- Khi có quy t nh thu h i t, S Tài chính - V t giá ch trì ph i h p v i các ngành có liên quan, ch u tư, i di n ngư i có t b thu h i xác nh h s K tính giá t n bù thông báo cho ch d án bi t trư c khi trình UBND c p t nh phê duy t. Ch d án có trách nhi m báo cáo xin ý ki n tham gia c a B , ngành ch qu n c a d án, B Tài chính (C c Qu n lý công s n) tham gia i v i d án u tư b ng ngu n v n Ngân sách Trung ương mà B Tài chính có trách nhi m tham gia phương án n bù. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Quá trình th c hi n có vư ng m c, ngh các B , ngành Trung ương, các t nh, thành ph ph n ánh v B Tài chính (C c Qu n lý công s n) gi i quy t k p th i. Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản