intTypePromotion=1

Thông tư 15/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
298
lượt xem
2
download

Thông tư 15/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  15/1998/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 2 n¨ m  1998 h í ng  BT s 6  d É n  q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   u ü   ¶ o  trî Îe m q b  tr   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 374/H§BT  µy  ng 14/11/1991  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng (nay  µ ChÝnh  ñ)  Ò   Öc  l  ph v vi quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chi ti     Lu b¶o  Ö,  v ch¨m  ãc  µ    ôc  Î s v gi¸od tr  em; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph quy  ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chiti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc;   n § Ó   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  Öc  vi qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   l  s d Qu b¶o  î Î       tr    ë c¸c tr em cÊp    µnh  íi y     äit¾t lµQuü   c¸c ng (d  ®© xin g       b¶o  î Î tr    tr em), Bé   µi chÝnh  íng    T  h dÉn    ÕtviÖc  chiti   qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   l  s d Qu b¶o  î Î     tr    nh sau: tr em I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1.  ü   Qu b¶o  îtrÎem   îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  tr    ®  l v ho   theo nguyªn  ¾c  ù t t  ®¶m  b¶o  kinh phÝ    b»ng  ×nh  h thøc huy  ng    ån  ng  ãp  ña    ¬    ®é c¸cngu ®ã g c c¸cc quan  µ   íc,®oµn  Ó  ã  ån  Nh n   th c ngu thu  ù cã, tæ  t     chøc  kinh  Õ, v¨n  t  ho¸,tæ    chøc  õ thiÖn,tæ  t    chøc  ©n  o  µ    chøc    éikh¸c,cña      ©n   nh ®¹ v c¸c tæ  x∙h     c¸c c¸ nh trong vµ  µiníc,viÖn  î èc  Õ    ngo     tr  qu t cho  ù  s nghiÖp b¶o  Ö,  v ch¨m  ãc  µ    s v gi¸o dôc  Î tr em. 2. Quü     B¶o  î Î   îcphÐp  ïng  Òn  µn  çicña  ü   öivµo  Õt tr    ®   tr em d ti nh r   Qu g   ti   kiÖm  hoÆc  mua  Ýn  Õu,tr¸phiÕu  t phi     i Kho  ¹c Nhµ   ícnh»m   b  n  b¶o  ån vµ    t   t¨ng tr ng  ü     ôc  ô  ë Qu ®Ó ph v cho  ù  s nghiÖp ch¨m  ãc  µ  s v b¶o  Ö   Î v tr em. 3. Quü     b¶o  î Î   îc phÐp  ë   tµikho¶n  ¹  ©n   µng, chñ  µi tr    ®   tr em m 01    ti Ng h   t  kho¶n  µGi¸m  c  ü   l  ®è Qu b¶o  î Î tr    tr em. 4. Quü     b¶o  îtrÎem   ã  tr    c tr¸chnhiÖ m     khai th¸cm äi     kh¶ n¨ng  µichÝnh  t  trong vµ  µiníc®Ó   ¹onguån  èn    ngo     t  v cho  ü,  Qu qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  µi l  s d ngu t   chÝnh  ña  ü   ng  ôc  ch  ã  Öu  c Qu ®ó m ®Ý c hi qu¶  theo  ng  ÷ng  ®ó nh quy  nh  ¹ ®Þ t i Th«ng   µy. tn 5. §èit ng thùc hiÖn     î     Th«ng   µy  µc¸cQuü   tn l     b¶o  î Î       Êp,c¸c tr    ë c¸cc     tr em ngµnh  õTrung  ng  n   ¬  ë. t  ¬ ®Õ c s 6. Uû     ban  B¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Î     Êp, c¸c ngµnh  èihîp víi ¬  s tr  c¸c c     em ph       c quan  µichÝnh  T  theo  âi,kiÓm    ¹t®éng  ña  ü   d  traho   c Qu b¶o  î Î   ¶m     tr    ® tr em b¶o ®óng  Õ     µ   ícquy  nh. ch ®é Nh n   ®Þ II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  N 1. Nh÷ng    quy  nh  ô  Ó  Ò   ån    ña  ü:  ®Þ c th v ngu thu c Qu Nguån    ña  ü   thu c Qu b¶o  î Î   tr    bao  å m: tr em g
  2. 2 ­ C¸c    kho¶n  ng  ãp  ®ã g b»ng  Òn vµ  ti   b»ng  Ön  Ët cña    ¬  hi v   c¸cc quan  µ   Nh níc,®oµn  Ó  ã  ån    ùcã,tæ    th c ngu thu t     chøc kinh tÕ,v¨n ho¸,tæ          chøc  õthiÖn, t    tæ chøc  ©n  o  µ    chøc    éikh¸c,cña    ©n  nh ®¹ v c¸ctæ  x∙h     c¸nh trong vµ  µiníc,   ngo     viÖn  î èc  Õ. tr qu t ­ C¸c    kho¶n    õ l∙ tiÒn  öiNg ©n   µng, tiÒn  öitiÕtkiÖm,  Òn  thu t     i g  h   g    ti mua   tÝn  Õu,tr¸phiÕu  phi     i Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­ Kho¶n  ç  î ña  ©n    h tr  c Ng s¸ch Nhµ   íctheo  Ët®Þnh    n  lu   trong nh÷ng  êng    tr hîp cô  Ó.   th ­C¸c    kho¶n    thu kh¸c. 2.Nh÷ng    quy  nh  ô  Ó  Ò   éidung  ®Þ c th v n   chi: Quü   b¶o  î Î   îcdïng ®Ó       éidung  ô  Ó    tr    ®   tr em   chic¸cn   c th nh sau: a.85%     tæng  è    îcdµnh      ùctiÕp cho  Î       ç  î Î s thu ®   ®Ó chitr     tr  nh chi: tr    em h tr em   Ìo bÞ   ngh   suy  dinh  ìng,hç  î Î   Ìo vîtkhã  äc  ái  ç  îtrÎem   d   tr    ngh     tr em h gi , tr    h lang thang    th«ng qua    m   ×nh  ¬ng, hç  î Î   Ìo vïng thiªntaib∙o m¸iÊ t th   tr    ngh   tr em        lôt  ç  î Î   , tr    con  ¬ng  h tr em th binh,liÖtsÜ  äc    ái hç  î ôc  åichøc      h kh¸,gi , tr    ph h   n¨ng  cho  Î   Þ   tr  b khuyÕt tËtnhng  µ  Ìo,hç  î Î   Ìo kh«ng  îc®Õ n   em    nh ngh   tr    ngh   tr em ®  tr ng  äc  ê h th«ng  qua  íphäc  ×nh  ¬ng, hç  î Î   Ìo bÞ   ¹m  ông  ×nh  l  t th   tr    ngh   l d tr em t dôc  îcch÷a  Önh... ®  b b. 15%     tæng  è  (trõc¸c kho¶n  ç  îcã  ôc  ch  ña  ©n   s thu      h tr  m ®Ý c Ng s¸ch  Nhµ   íc)dµnh      n  ®Ó chicho c«ng    t¸cnghiÖp  ô,vËn  ng  v  ®é phong  µo®Ó     tr   huy ®éng  ån  ùc cho  ü,   ¬ng  ngu l   Qu tr¶ l c¸n  é  îp  ng,    b h ®å chi v¨n phßng  È m,  ph hµnh  Ýnh  Ý, chikhen  ëng  ch ph     th cho    chøc  µ    ©n  ã  c¸c tæ  v c¸ nh c c«ng  trong  cuéc  Ën  ng  ån  ùc x©y  ùng  ü;  Ó   chi vèn  i  v ®é ngu l   d Qu k c¶    ®è øng    ù    c¸c d ¸n viÖn  î Õu  ã). tr (n c c. Riªng  i  íic¸c Dù   viÖn  îcña  íc ngoµi,néi dung    Ï thùc   ®è v     ¸n  tr  n     chi s     hiÖn  theo v¨n b¶n  ý  Õt.    kk TÊt  c¸c kho¶n      Õp  ôc  nªu  c¶    chigi¸nti (m b  trªn)tèi®a       kh«ng  îc vîtdù  ®   to¸n ng©n    s¸ch  ∙  îc Héi ®ång  ü   ®®    Qu b¶o  î Î   µ  û   tr    v U ban  tr em b¶o  Ö   v ch¨m  sãc  Î   ¬itrùctiÕp  tr  (n     em qu¶n  ý)®∙  l   phª  Öt  u   duy ®Ç n¨m  theo  nh  ®Þ møc     chi hiÖn  µnh  ña  µ   íc®èi víi   ¬  h c Nh n       c quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  c¸c   vh ch s nghiÖp. 3.C«ng    Ëp dù    t¸cl   to¸n, Õ     µ  Õt to¸nthu chiQuü:   to¸nv quy         k a.  èi víinguån  §   kinh  Ý   ©n   ph Ng s¸ch  µ   íc hç  î Thùc  Ön  Nh n   tr :   hi theo   Th«ng   sè  TC/HCSN   µy  t 09  ng 18/3/1997  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc c BT  h d th   hiÖn  Öc  ©n  Êp,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nNg ©n  vi ph c   h v quy     s¸ch Nhµ   íc.   n b.§èivíi ån  ùthu cña  ü:      ngu t     Qu ­ C«ng    Ëp  ù  t¸cl d to¸n:Hµng    n¨m,  ïng  íithêigian  Ëp  ù  c v    l d to¸n ng©n     s¸ch Nhµ   íc,Quü     n  b¶o  î Î   ã  tr    c tr¸chnhiÖm   Ëp  ù        ü   ×nh tr em   l d to¸nthu chiQu tr   Héi ®ång  ü     Qu b¶o  î Î   tr    phª  Öt  µ  öiUû   tr em duy v g   ban  b¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Î s tr  em   ¬itrùctiÕp qu¶n  ý)®Ó   (n       l  tæng  îp chung  µo  ù    ©n  h  v d to¸nng s¸ch cña  û     U ban b¶o  Ö   µ  v v ch¨m  ãc  Î s tr  em. ­ C«ng    Õ     t¸ck to¸n:Thùc  Ön    hi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 999 TC/Q§/C§KT  ngµy 02/11/1996  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  c B tr BT  v vi ban  µnh  Ö   èng  h h th chÕ     Õ     µnh  Ýnh  ù  ®é k to¸nh ch s nghiÖp.
  3. 3 ­ C«ng    Õt    t¸cquy to¸n:Hµng  ý,n¨m, Quü     qu     b¶o  î Î   ã  tr    c tr¸chnhiÖ m   tr em   lËp b¸o    Õt        ü   ×nh Héi ®ång    c¸o quy to¸nthu chiQu tr     b¶o  î ü   µ  û   tr Qu v U ban   b¶o vÖ   µ  v ch¨m  ãc  Î   ¬itrùctiÕp qu¶n  ý)xÐt duyÖt. s tr  (n     em   l    §Þnh  ú  µ  t  Êt,c¬  k v ®é xu   quan  µi chÝnh  èihîp  ïng  û   T  ph   c U ban  b¶o  Ö   v vµ  ch¨m  ãc  Î   Õn hµnh  Óm    Öc  s tr  ti   em ki travi qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d kinh phÝ  ña    c Quü   b¶o  î Î tr    tr em. Gi¸m  c  ü   ®è Qu b¶o  î Î     Êp, c¸c ngµnh  tr    c¸c c     tr em ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     tr cph¸p luËtvÒ   Öc  í      vi qu¶n  ýthu chiQuü. l      III.T h ê i gian v µ  hi Ö u  l ù c thi µ n h:    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k Nh÷ng  éidung  íc®©y     íi éidung  n  tr   tr¸v     in quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u   ®Þ ti   tn ®Ò b∙i á.  b Trong  qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  ã  tr th     c kh kh¨n,víng  ¾ c     Þ   ü     m ®Ò ngh Qu b¶o  î Î     Êp, c¸c ngµnh  tr    c¸c c     tr em ph¶n  kÞp  êivÒ   é   µi chÝnh      ¸nh  th   B T   ®Ó bæ sung,söa  æi    ® cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2