intTypePromotion=1

Thông tư 16/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
286
lượt xem
1
download

Thông tư 16/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 16/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 98/1997/TT-BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý Tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 16/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  16/1998/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 02 n¨ m   BT s 6  1998 s ö a  ® æ i, b æ  su n g  T h « n g  t s è  98/1997/TT­B T C  n g µ y 31/12/1997 c ñ a B é  T µ i  ch Ý n h  v Ò   Ö c h í ng d É n  x ö   ý t µi h Ý n h vi l  c c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ   ù  n g hi Ö p  trong s T æ n g  c«n g  ty N h µ  n íc Bé  Tµi chÝnh  ®∙  ban  hµnh  Th«ng  t sè  98/1997/TT­   BTC  ngµy  31/12/1997  Ò   Öc  íng  Én  ö  ý tµichÝnh  ña  v vi h d x l    c c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  trong Tæng    c«ng    µ   íc¸p dông  õ ngµy  tyNh n     t  1/1/1998.§ Ó   ï hîp víiQuy Õt    ph       ®Þnh  è  s 1179/1997/Q§­ TTg  µy  ng 30/12/1997  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v m ét  è  ñ  ¬ng, biÖn  s ch tr   ph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch    iÓn Kinh  Õ      éi ® h k ho ph¸ttr   t ­ x∙ h   vµ  ù  d to¸n Ng ©n     s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1998, Bé   µi chÝnh  öa  æi, bæ     T  s®   sung  m ét  è  iÓ m     s® nh sau: 1.  Ó m   m ôc     Ò     nh   Õn    ¾t  §i 1,  IIv qui ®Þ ti ®é c gi¶m trong Th«ng   sè  t 98/1997/TT­ BTC   îcsöa  ¹lµ: ®  l i "Tæng  è    ù  s chi s nghiÖp  õ nguån  ©n   t  Ng s¸ch trong    c¸c Tæng  c«ng    ty Nhµ   íc:kh«ng    n  qu¸ 45%   víi so   møc    chin¨m  1997    ông  (¸pd cho    n  Þ  ù  c¸c®¬ v s nghiÖp  o  ¹ovµ  ù  ®µ t   s nghiÖp  tÕ)." y  2. Ph Çn     kinh  Ý   ph cßn  ¹ (55%)    ùc  Ön  Öm   ô  îc giao,c¸c li   ®Ó th hi nhi v®     Tæng  c«ng    Ëp dù    öiBé  µichÝnh  tyl   to¸ng   T   (Tæng  ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  Nhµ   íct¹  N  i doanh  nghiÖp) trong th¸ng 1/1998    è  Ý vµo        ®Ó b tr   kho¶n kinh phÝ    c¸c ®¬n  Þ   µnh    ép  Êp    µ    v th viªn n c trªnv th«ng  b¸o trong  Õ   ¹ch  µichÝnh  k ho t  n¨m  1998  ña  c Tæng  c«ng  ty. C¸c  éi dung  n  kh¸c qui ®Þnh     trong Th«ng   è    t s 98/1997/TT­ BTC   Én  ã  vc hiÖu  ùc thihµnh. Trong  l     qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    tr th hi n cv m ®Ò nghÞ  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    Þp  êinghiªncøu  öa  æi    ¸nh v B T   ®Ó k th     s® bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2