Thông tư 18/1999/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư 18/1999/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/1999/TT-BLĐTBXH về Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/1999/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/1999/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 18/1999/TT-BL TBXH NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH THƯ S A I VÀ B SUNG HI P NNH H P TÁC LAO NG GI A CHÍNH PH NƯ C CHXHCN VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C CHDCND LÀO Căn c Ngh nh s 07/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng v ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài; Căn c Ngh nh thư s a i và b sung Hi p nh h p tác lao ng gi a Chính ph CHXHCN Vi t Nam và Chính ph CHDCND Lào ngày 08 tháng 4 năm 1999 ký t i Viêng Chăn; Sau khi trao i v i các B , ngành liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I. H P NG CUNG NG VÀ S D NG LAO NG H p ng cung ng và s d ng lao ng ư c GHi t i i u 1 c a Ngh nh thư s a i và b sung Hi p nh h p tác lao ng gi a Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam và Chính ph nư c CHDCND Lào ngày 8 tháng 4 năm 1999 (sau ây g i t t là Ngh nh thư) là h p ng ư c ký k t gi a bên cung ng lao ng c a các ngành, các a phương, các t ch c kinh t ho c cá nhân ngư i lao ng c a m i nư c v i các ơn v ti p nh n, s d ng lao ng c a nư c bên kia. H p ng này bao g m: -H p ng cung ng lao ng; -H p ng nh n th u, khoán công trình; -H p ng liên doanh, liên k t chia s n phNm; -H p ng lao ng cá nhân. II. U QUY N 1. i tư ng ư c u quy n nêu t i i u 3 c a Ngh nh thư bao g m: - UBND các t nh có chung ư ng biên gi i v i CHDCND Lào;
  2. - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương k t nghĩa v i các t nh, thành ph c a CHDCND Lào; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác có chương trình h p tác song phương, có d án v i các t nh, thành ph c a CHDCND Lào. 2. N i dung u quy n: B Lao ng - Thương binh và Xã h i u quy n cho UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh t i i m 1 m c II Thông tư này th c hi n th ng nh t qu n lý Nhà nư c i v i các t ch c kinh t t i a phương ưa lao ng i làm vi c có th i h n t i CHDCND Lào theo các h p ng quy nh t i m c I Thông tư này, quy t nh vi c cho phép ưa lao ng thu c a phương sang nư c CHDCND Lào làm vi c theo các h p ng nêu t i m c I Thông tư này và ki m tra vi c th c hi n các h p ng ó. III. XU T NH P C NH C A NGƯ I LAO NG 1. Vi c xu t nh p c nh c a ngư i lao ng các t nh có chung ư ng biên gi i v i CHDCND Lào ư c th c hi n theo Hi p nh v xu t nh p c nh gi a hai nư c và Hi p nh v Quy ch biên gi i qu c gia gi a CHXHCN Vi t Nam và CHDCND Lào ký ngày 1 tháng 3 năm 1990; Ngh nh thư s a i, b sung v quy ch biên gi i qu c gia gi a CHXHCN Vi t Nam và CHDCND Lào ký ngày 30 tháng 8 năm 1997 và theo các hư ng d n c a B Công an, B Ngo i giao và Ban Biên gi i c a Chính ph . 2. Vi c xu t nh p c nh c a ngư i lao ng t i các t nh không có chung ư ng biên gi i v i CHDCND Lào ư c th c hi n theo quy nh hi n hành v xu t nh p c nh c a m i nư c. IV. T CH C TH C HI N 1. Các t ch c kinh t thu c các t nh nói t i m c II Thông tư này ưa ngư i lao ng i làm vi c t i CHDCND Lào theo các h p ng nói t i m c I trên ây làm th t c ăng ký h p ng t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i theo các m u 1, 2, 3 ính kèm Thông tư này. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nói t i i m 1 m c II Thông tư này có trách nhi m theo dõi, ch o các doanh nghi p trên a phương mình trong vi c ký k t, ăng ký h p ng, tuy n ch n lao ng, ào t o giáo d c nh hư ng cho lao ng trư c khi i, thu chi tài chính, công tác qu n lý lao ng, t ch c thanh ki m tra vi c ưa ngư i lao ng i làm vi c CHDCND Lào theo các quy nh hi n hành. 3. S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nói t i i m 1 m c II Thông tư này theo ch c năng c a mình có trách nhi m: - Giúp U ban nhân dân th c hi n công tác qu n lý nói t i i m 2 m c IV Thông tư này và t o i u ki n cho các doanh nghi p ưa lao ng i làm vi c CHDCND Lào;
  3. - Nghiên c u, xu t v i U ban nhân dân các gi i pháp m r ng th trư ng ng th i qu n lý ch t ch các doanh nghi p và s lao ng do a phương mình ưa i làm vi c t i CHDCND Lào; - T ng h p báo cáo v i U ban nhân dân và C c qu n lý lao ng v i nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i s lư ng lao ng c a a phương i làm vi c t i CHDCND Lào theo nh kỳ hàng quý, sáu tháng và c năm theo m u s 4 kèm theo Thông tư này. - Ch o T ch c kinh t gi i quy t k p th i các v vi c phát sinh trong quá trình th c hi n h p ng., Nh ng v vi c ph c t p ph i ph i h p cùng v i các cơ quan ch c năng khác gi i quy t, không kéo dài gây h u qu . 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c ngh ph n ánh v C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M US 1 Ban hành kèm theo Thông tư s 18/1999/TT-BL TBXH ngày 14 tháng 8 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i (Tên c a doanh nghi p) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày... tháng... năm 199... ĂNG KÝ H P NG ƯA NGƯ I LAO NG I LÀM VI C CÓ TH I H N T I CHDCND LÀO Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Tên doanh nghi p:............................................................................... Tên giao d ch (n u có):............................................................................ 2. a ch tr s chính:............................................................................ i n tho i:......................................; Fax:................................................ 3. H và tên ngư i lãnh o doanh nghi p:................ Ch c v :.............. .................................................................................................................
  4. ăng ký h p ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n t i CHDCND Lào th c hi n h p ng ã ký ngày... tháng... năm 19.... v i (tên i tác)....................... a ch tr s chính c a i tác:................... ................................................................................................................. i n tho i:.............................; Fax:...................; ngư i i di n c a i tác:............................; ch c v :......................................................................... - S lư ng:..................................., trong ó n :....................................... - Ngành ngh :........................................................................................... - M c lương: ( ng VN/ngư i/tháng):.................................................... - Ch làm thêm gi :............................................................................. - Th i gian làm vi c (gi /ngày):.............................................................. - i u ki n ăn, :..................................................................................... - Phí tuy n ch n (n u có):.................................; chi phí i l i:............... - Phí ào t o (n u có): ............................................................................ - B o hi m xã h i:................................................................................... - Th i h n h p ng:............................................................................... - Th i gian d ki n xu t c nh:................................................................. - a bàn d ki n tuy n ch n:................................................................. - D ki n ào t o t i:............................................................................... - D ki n thu c a ngư i lao ng bao g m: D ki n thu c a ngư i lao ng bao g m: + Qu n lý phí:.......................................................................................... + t c c (n u có)................................................................................... + ào t o:................................................................................................ + H sơ, h chi u:.................................................................................... + BHXH:................................................................................................. + Phí d ch v (phía i tác).....................................................................
  5. +.............................................................................................................. V ih p ng nh n th u ph i có thêm các thông tin sau: - Giá tr công trình:.................................................................................. - Ti n t c c th u công trình:................................................................. - Th i gian hoàn thành công trình (tháng):.............................................. - D ki n ti n lãi công trình:.................................................................... ........................... (doanh nghi p).................... cam k t th c hi n y trách nhi m theo úng quy nh c a Nhà nư c. Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u và ghi rõ h , tên) M US 2 Ban hành kèm theo Thông tư s 18/1999/TT-BL TBXH ngày 14 tháng 08 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN NGHN XIN I LÀM VI C CÓ TH I H N T I CHDCND LÀO THEO H P NG CÁ NHÂN Kính g i: S Lao ng - Thương binh và Xã h i (t nh, thành ph ).................................... 1. Tên tôi là:.......................................................................................... 2. Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................... 3. a ch thư ng trú:............................................................................ -S i n tho i:...................................................................................... 4. Trình h c v n:.............................................................................. 5. Ngh nghi p:..................................................................................... 6. ơn v công tác:...............................................................................
  6. ngh cho phép th c hi n h p ng cá nhân i làm vi c có th i h n t i CHDCND Lào ã ký ngày.... tháng.... năm 199.... v i................. (tên ch s d ng)...................................; a ch t i:......................................................... - Ngành, ngh t i CHDCND Lào:......................................................... - Th i h n h p ng:............................................................................. - Th i gian d ki n xu t c nh:.............................................................. - H sơ g m có: +H p ng (b n sao có công ch ng) +.............................. Tôi xin cam k t th c hi n y trách nhi m theo úng quy nh c a Nhà nư c. Xác nh n ........, ngày tháng năm 199 Ngư i làm ơn ký tên (UBND phư ng, xã ho c (ghi rõ h và tên) cơ quan qu n lý tr c ti p) M US 3 Ban hành kèm theo Thông tư s 18/1999/TT-BL TBXH ngày 14 tháng 08 năm 1999 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i UBND T NH................. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S LAO NG - THƯƠNG c l p - T do - H nh phúc BINH VÀ XÃ H I ........., ngày tháng năm 1999 S : /L TBXH PHI U TI P NH N H SƠ ĂNG KÝ H P NG 1. Tên doanh nghi p n p h sơ ăng ký h p ng:............................. ............................................................................................................. 2. H sơ g m:...................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................
  7. 3. H p ng ký v i i tác:................................................................. ............................................................................................................ ngày tháng năm 1999 4. Nư c n làm vi c: CHDCND Lào................................................ 5. Th i h n làm vi c: ......................................................................... 6. S lư ng:.......................... ngư i; 7. S lư ng n :..................... ngư i; 8. Cơ c u ngh :................................................................................... 9. Th i gian d ki n xu t c nh: tháng năm 1999 Phi u ti p nh n ăng ký h p ng là căn c làm th t c xu t c nh cho ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo t ng h p ng. Trong th i gian t ngày..../..../1999 n ngày...../....../1999, n u cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký h p ng không có ý ki n thì doanh nghi p tr c ti p t i cơ quan xu t nh p c nh làm các th t c ti p theo. Phi u này ư c l p thành 3 b n: 1 b n doanh nghi p có h sơ ăng ký h p ng; 1 b n Phòng Xu t nh p c nh S Công an và 1 b n lưu t i S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh..........
Đồng bộ tài khoản