Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT về việc hướng dẫn xác nhận các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 7 danh mục I phụ lục I Nghị định 10/1998/NĐ-CP của chính phủ do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1817/1999/TT-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1817/1999/TT-BKHCNMT Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1817/1999/TTBKHCNMT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999 V HƯ NG D N XÁC NH N CÁC D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ QUY NNH T I KHO N 7 DANH M C I PH L C I, NGHN NNH S 10/1998/N -CP NGÀY 23/01/1998 C A CHÍNH PH (d án x lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch bi n các ch t th i) Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i là Ngh nh 10/1998); B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n vi c xác nh n các d án x lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch bi n các ch t th i thu c danh m c các d án c bi t khuy n khích u tư quy nh t i Danh m c I kho n 7 Ph l c 1 Ngh nh 10/1998 như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng i u ch nh và ph m vi áp d ng 1.1. Thông tư này áp d ng i v i các d án c a doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 ti n hành ho t ng s n xu t và/ho c kinh doanh m t ho c các lĩnh v c sau : a) X lý ô nhi m và b o v môi trư ng b) X lý, ch bi n các ch t th i. 1.2 Thông tư này không áp d ng i v i các d án do doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh mà d án này có b ph n x lý ch t th i, x lý ô nhi m do chính quá trình s n xu t c a mình t o ra nh m m b o các tiêu chuNn môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Gi i thích các thu t ng 2.1. "X lý ô nhi m môi trư ng" là ho t ng c a con ngư i nh m làm gi m ô nhi m môi trư ng, m b o tiêu chuNn môi trư ng.
  2. 2.2. "X lý, ch bi n ch t th i" là vi c áp d ng công ngh , gi i pháp k thu t bi n ch t th i thành s n phNm h u ích và/ho c làm gi m ô nhi m môi trư ng. 2.3. "Ô nhi m môi trư ng" là s làm thay i tính ch t môi trư ng theo chi u hư ng x u i, vi ph m tiêu chuNn môi trư ng. 2.4. "B o v môi trư ng" là nh ng ho t ng gi cho môi trư ng trong lành, s ch p, c i thi n môi trư ng, b o m cân b ng sinh thái, ngăn ch n, kh c ph c các h u qu x u do con ngư i và thiên nhiên gây ra cho môi trư ng, khai thác, s d ng h p lý và ti t ki m tài nguyên thiên nhiên. 2.5. "Ch t th i" là ch t ư c lo i ra trong sinh ho t, trong quá trình s n xu t ho c trong các ho t ng khác t i Vi t Nam. Ch t th i có th d ng r n, khí, l ng ho c các d ng khác. 3. Ch ưu ãi Các doanh nghi p th c hi n các d án t các i u ki n quy nh t i Thông tư này là d án c bi t khuy n khích u tư, ư c hư ng các ưu ãi quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 18/02/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh 10/1998/N -CP ngày 23/1/1998 v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam. II. I U KI N Ư C XÁC NH N D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ D án ư c c bi t khuy n khích u tư theo Kho n 7 Danh m c I Ph l c 1 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 ph i t ng th i các i u ki n sau : 1. D án ph i ư c h ch toán c l p, trong ó có 70% t ng doanh thu tr lên, thu ư c t ho t ng s n xu t và/ho c kinh doanh x lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch bi n các ch t th i. 2. Lĩnh v c ho t ng s n xu t, kinh doanh c a d án ph i phù h p v i lĩnh v c s n xu t, kinh doanh quy nh t i Ph l c 1 Thông tư này. i v i d án x lý, ch bi n ch t th i thì ph i s d ng kh i lư ng t 50% tr lên nguyên li u là ch t th i. 3. D án ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v b o v môi trư ng. III. T CH C TH C HI N 1. H sơ xin hư ng c bi t khuy n khích u tư a) i v i d án m i : H sơ d án xin hư ng c bi t khuy n khích u tư là h sơ xin c p gi y phép u tư. Tuy nhiên trong b n gi i trình kinh t -k thu t (ho c nghiên c u kh thi) ch d án c n nêu rõ quy trình công ngh x lý ô nhi m, x lý ch bi n ch t th i, t l doanh thu thu ư c t ho t ng s n xu t và/ho c kinh doanh x lý ô nhi m và b o v môi
  3. trư ng, x lý ch bi n các ch t th i; s phù h p c a lĩnh v c ho t ng s n xu t và/ho c kinh doanh c a d án so v i Ph l c 1 Thông tư này. N u là d án x lý ch bi n, ch t th i c n nêu rõ t l ch t th i ư c s d ng làm nguyên li u cho quá trình x lý ch bi n. N i dung ơn xin c p gi y phép u tư, ch u tư c n ghi rõ : xin c bi t khuy n khích u tư. H sơ d án xin hư ng c bi t khuy n khích u tư ư c g i t i cơ quan c p gi y phép u tư (nêu t i m c 2 ph n III Thông tư này). Cơ quan này có trách nhi m làm u m i g i t i các cơ quan có liên quan trong quá trình thNm nh, xem xét d án c bi t khuy n khích u tư. b) i v i d án ang ho t ng nhưng chưa ngh ư c hư ng c bi t khuy n khích u tư ho c d án m r ng quy mô s n xu t, kinh doanh xin hư ng c bi t khuy n khích u tư, h sơ xin hư ng c bi t khuy n khích u tư bao g m : - ơn xin c bi t khuy n khích u tư; - Gi i trình kinh t - k thu t (ho c nghiên c u kh thi) v i n i dung như ã nêu t i m c a trên ây; - B n sao h p l Gi y phép u tư. H sơ xin c bi t khuy n khích u tư i v i d án ang ho t ng ư c g i t i cơ quan c p gi y phép u tư và cơ quan khoa h c công ngh và môi trư ng (như nêu t i m c 2 ph n III Thông tư này) xem xét c bi t khuy n khích u tư. 2. ThNm quy n xem xét, quy t nh d án c bi t khuy n khích u tư 2.1. Vi c phân c p quy t nh c p gi y phép u tư quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 18/3/1997 quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam . i v i d án m i, vi c xem xét, xác nh n d án c bi t khuy n khích u tư ti n hành ng th i v i vi c xem xét c p gi y phép u tư. i v i d án ang ho t ng nhưng chưa ngh ư c c bi t khuy n khích u tư ho c d án m r ng quy mô s n xu t, kinh doanh xin hư ng c bi t khuy n khích u tư vi c xem xét như i v i vi c xin i u ch nh gi y phép u tư. 2.2. i v i các d án do B k ho ch và u tư c p gi y phép u tư : Trên cơ s các i u ki n nêu t i Thông tư này và ý ki n thNm nh d án c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B K ho ch và u tư quy t nh m c c bi t khuy n khích u tư trong gi y phép u tư. 2.3. i v i d án u tư thu c di n phân c p c p gi y phép : Trên cơ s các i u ki n nêu t i ph n II c a Thông tư này và ý ki n thNm nh d án c a S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, cơ quan ư c phân c p c p gi y phép u tư c a a phương (ho c Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao) quy t nh m c c bi t khuy n khích u tư trong gi y phép u tư.
  4. 2.4. Cơ quan qu n lý khoa h c, công ngh và môi trư ng tr l i cho cơ quan c p gi y phép u tư trong th i h n 30 ngày i v i trư ng h p d án i u ki n ư c hư ng c bi t khuy n khích u tư. 2.5. Trong trư ng h p d án không i u ki n ư c hư ng d án c bi t khuy n khích u tư, trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan qu n lý khoa h c, công ngh và môi trư ng (nêu t i m c 2.2 và 2.3 trên ây) ph i tr l i b ng văn b n cho cơ quan c p gi y phép u tư bi t rõ lý do. 2.6. Trong quá trình ho t ng, n u doanh nghi p không còn áp ng ư c các tiêu chuNn quy nh t i Ph n II c a Thông tư này thì s b ình ch vi c hư ng ưu ãi u tư. 2.7.Ch d án (ho c doanh nghi p có d án) có quy n khi u n i lên c p có thNm quy n v vi c không ư c hư ng m c khuy n khích u tư theo quy nh c a pháp lu t. IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n Thông tư, n u có v n gì vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh B khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u, x lý. Chu Tu n Nh ( ã ký) PH L C 1 CÁC LĨNH V C S N XU T, KINH DOANH C A D ÁN Ư C C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ NÊU T I DANH M C I KHO N 7 PH L C 1 NGHN NNH 10/1998 1. D án x lý ô nhi m 1.1. D án làm s ch các vùng nư c, h , sông, kênh, r ch b ô nhi m n ng có nguy cơ d n n suy thoái môi trư ng, s c môi trư ng. 1.2. D án làm s ch các vùng t b ô nhi m n ng có nguy cơ d n n suy thoái môi trư ng, s c môi trư ng. 1.3. D án x lý, kh c ph c ô nhi m v không khí và/ho c ti ng n.
  5. 1.4. D án x lý nư c th i b nh vi n 2. D án x lý ch t th i 2.1. D án thu gom và x lý ch t th i r n t i các ô th và khu công nghi p. 2.2. D án x lý nư c th i c a các khu công nghi p, khu ch xu t, các ô th . 2.3. D án x lý, tiêu h y các lo i ch t th i nguy h i, ch t th i y t . 2.4. D án s d ng ch t th i làm nhiên li u cho quá trình s n xu t. 2.5. D án x lý ch t th i công nghi p. 3. D án tái ch , ch bi n các ch t th i thành s n ph m có ích 3.1. D án tái ch các ch t th i là các lo i s n phNm bao bì b ng gi y, nh a, g , kim lo i,... 3.2. D án ch bi n các lo i ch t th i thành phân bón. 3.3. D án ch bi n các lo i ch t th i công nghi p, ch t th i nông nghi p, ch t th i sinh ho t thành các s n phNm có ích. 3.4. D án ph c h i các s n phNm hư h ng thành các s n phNm có các ch tiêu ch t lư ng như ban u. 4. D án s n xu t các s n ph m dùng trong lĩnh v c b o v môi trư ng. D án s n xu t các ch t ho c các t m, s i hút d u, h p ph d u.
Đồng bộ tài khoản