Thông tư 21/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư 21/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 21/2001/TT-BTC về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 21/2001/TT-BTC NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N S A I M T S N I DUNG T I THÔNG TƯ S 54/1999/TT/BTC NGÀY 10/5/1999 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 04/1999/N -CP C A CHÍNH PH V PHÍ, L PHÍ THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c vào Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30 tháng 1 năm 1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, B Tài chính ã ban hành Thông tư s 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 hư ng d n th c hi n; Qua th i gian th c hi n, B Tài chính hư ng d n s a i, b sung m t s n i dung t i Thông tư s 54/1999/TT/BTC nêu trên như sau: 1. o n cu i ti t b, i m 3 m c II Thông tư s 54/1999/TT/BTC v thNm quy n ban hành ch thu, n p và s d ng phí, l phí ư c s a i như sau: "U ban nhân dân t nh, sau khi có ngh quy t v ch trương thu phí, l phí c a H i ng nhân dân t nh, th c hiên quy nh m c thu và qu n lý s d ng ngu n thu i v i lo i phí, l phí thu c ph m vi a phương....". 2. Ti t b, i m 5, m c III Thông tư s 54/1999/TT/BTC v qu n lý s d ng ti n phí, l phí ư c thay th b ng ti t b m i như sau: b) Theo quy nh c a kho n 2 i u 12 Ngh nh s 04/1999/N -CP thì ti n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c ph i ph n nh y vào ngân sách nhà nư c. phù h p v i các ch qu n lý tài chính hi n hành, t o i u ki n cho các t ch c ch ng th c hi n nhi m v ư c giao, trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c, các t ch c thu phí, l phí ư c trích gi l i m t ph n ti n phí, l phí thu ư c chi cho vi c t ch c thu phí, l phí. M c trích l i cho m i t ch c thu s do cơ quan có thNm quy n ban hành văn b n quy nh ch thu, n p và s d ng i v i t ng lo i phí, l phí quy nh, nhưng t i a không quá 90% s ti n th c thu ư c c a lo i phí, l phí ó (tr trư ng h p Chính ph và B Tài chính có quy nh khác). S phí, l phí ư c l i ư c s d ng vào nh ng n i dung sau ây: b.1. i v i doanh nghi p nhà nư c và Doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích thu phí, l phí thì s ti n phí, l phí ư c trích gi l i theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n ư c tính vào doanh thu c a doanh nghi p. i v i doanh nghi p ho t ng công ích th c hi n qu n lý s d ng theo quy nh t i Thông tư s 06 TC/TCDN ngày 24/2/1997 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 56/CP ngày 2/10/1996 c a Chính ph v ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c
  2. ho t ng công ích và các Thông tư c a B Tài chính quy nh ch qu n lý tài chính áp d ng riêng i v i t ng ngành c thù (n u có). b.2. i v i t ch c thu phí, l phí khác ngoài doanh nghi p thu phí, l phí nêu t i b.1 trên ây thì ư c phân bi t như sau: b.2.1. Trư ng h p, t ch c thu phí, l phí ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí thư ng xuyên cho ho t ng thu phí, l phí thì s ti n ư c trích gi l i ư c s d ng vào các n i dung chi sau ây: - Chi tr thù lao cho công ch c, viên ch c m nh n thêm công vi c thu phí, l phí ngoài ch c năng nhi m v ư c giao (bao g m c làm thêm gi ). - Chi phí ti n công và các kho n ph c p (n u có) cho lao ng thuê ngoài (k c chuyên gia, tư v n và nhân viên không thu c biên ch c a ơn v ). Th trư ng ơn v thu phí, l phí căn c vào kh năng ngu n thu phí, l phí và tính ch t, m c ph c t p c a công vi c quy t nh m c chi cho phù h p. - Chi s a ch a máy móc thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thu phí, l phí. - Chi khác liên quan tr c ti p n công tác thu phí, l phí. - Chi trích qu khen thư ng cán b công nhân viên tr c ti p t ch c thu phí, l phí. M c trích qu khen thư ng bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n. b.2.2. Trư ng h p, t ch c thu phí, l phí không ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí thư ng xuyên cho ho t ng thu phí, l phí thì s ti n gi l i ư c s d ng vào các n i dung chi sau ây: - Chi lương và các kho n ph c p theo ch quy nh. - Chi các kho n óng góp quy nh i v i ngư i lao ng thu c trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng. - Chi b i dư ng c h i cho ngư i lao ng theo ch quy nh. - Chi thanh toán ti n d ch v công c ng. - V t tư văn phòng, thông tin, tuyên truy n, liên l c. - Chi h i ngh , h i th o, ào t o nghi p v ph c v công tác thu phí, l phí. - Chi công tác phí. - Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n c nh. - Chi in (mua) m u t khai, gi y phép và các lo i n ch ph c v thu phí, l phí.
  3. - Chi phí ho t ng nghi p v c thù ph c v công tác thu phí, l phí như: Hoá ch t, v t tư, xăng d u,... - Chi b o h lao ng, trang ph c theo ch quy nh, áp d ng i v i nh ng t ch c thu phí, l phí ch quy nh ph i trang b b o h lao ng, trang ph c. - Chi mua s m thi t b , v t tư, phương ti n làm vi c tr c ti p ph c v cho vi c thu phí, l phí theo d toán ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Các kho n chi thư ng xuyên khác tr c ti p ph c v thu phí, l phí theo ch quy nh. - Chi trích qu khen thư ng cán b công nhân viên tr c ti p t ch c thu phí, l phí. M c trích qu khen thư ng bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n. b.2.3. Trư ng h p, khi l ch c thu m t lo i phí hay l phí nào ó mà có yêu c u chi khác v i các n i dung chi nêu trên thì t ch c thu phí, l phí có văn b n ngh cơ quan có thNm quy n quy nh riêng i v i lo i phí, l phí ó. 3. o n cu i g ch u dòng th nh t i m 1, m c V, Thông tư s 54/1999/TT/BTC ư c s a i như sau: "N u t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan, t ch c thu phí, l phí thì có quy n khi u n i cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo ho c kh i ki n n toà án theo quy nh c a pháp lu t." ng th i bãi b ti t i m 2 m c V Thông tư s 54/1999/TT/BTC quy nh v thNm quy n gi i quy t khi u n i c a cơ quan c p trên c a cơ quan thu phí, l phí. 4. Ti t a i m 5 m c V Thông tư s 54/1999/TT-BTC ư c s a i như sau: a) Cán b thu phí, l phí thi u tinh th n trách nhi m ho c x lý sai gây thi t h i cho ngư i n p phí, l phí thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ban hành kèm theo Thông tư này bi u ph l c s 1, ph l c s 2 m i thay th bi u ph l c s 1, s 2 ban hành kèm theo Thông tư s 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính nêu trên. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác không c p t i Thông tư này v n th c hi n theo Thông tư s 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph . Vũ Văn Ninh ( ã ký)
  4. PH L C S 1 DANH M C LO I PHÍ Ư C ÁP D NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2001/TT-BTC ngày 3 tháng 4 năm 2001 c a B Tài chính) TT Danh m c Cơ quan quy nh ch thu, n p 1 2 3 1 Phí xăng d u Chính ph 2 Phí qua c u thu c nhà nư c qu n lý (tr - B Tài chính quy nh iv ic u c u do t ch c, cá nhân t u tư xây do Trung ương qu n lý d ng kinh doanh) - UBND t nh quy nh iv ic u a phương qu n lý 3 Phí qua phà thu c nhà nư c qu n lý (tr - B Tài chính quy nh i v i phà phà ho t ng kinh doanh) do Trung ương qu n lý - UBND t nh quy nh i v i phà a phương qu n lý 4 Phí s d ng ư ng b thu c nhà nư c - B Tài chính quy nh i v i qu n lý (tr ư ng do t ch c, cá nhân ư ng do Trung ương qu n lý t u tư xây d ng kinh doanh) - UBND t nh quy nh i v i ư ng a phương qu n lý 5 Phí s d ng ư ng sông, s d ng c u, - B Tài chính quy nh i v i b n c ng sông do nhà nư c qu n lý ư ng sông do Trung ương qu n lý - UBND t nh quy nh i v i ư ng sông a phương qu n lý 6 Phí s d ng cơ s h t ng ư ng s t B Tài chính 7 Phí m b o hàng h i B Tài chính 8 Phí bay qua b u tr i và vùng thông báo B Tài chính bay 9 Phí s d ng t công, b n, bãi, m t nư c - B Tài chính quy nh i v i tài thu c nhà nư c qu n lý, g m: s n thu c Trung ương qu n lý - UBND t nh quy nh i v i tài s n thu c a phương qu n lý a. Phí ch b. Phí s d ng b n bãi thu c nhà nư c qu n lý
  5. c. Phí s d ng i m , gi xe các lo i thu c nhà nư c qu n lý d. Phí s d ng t công e. Phí s d ng m t nư c thu c nhà nư c qu n lý 10 Phí tr ng t i tàu, thuy n c p c ng bi n, B Tài chính c ng bi n sông, c ng sông 11 Phí s d ng t n s vô tuy n i n B Tài chính 12 Phí giám nh y khoa, pháp y, giám nh B Tài chính c v t, tài li u và các giám nh khác theo yêu c u 13 Phí y t d phòng B Tài chính 14 Phí phòng d ch b nh cho ngư i, ng B Tài chính v t, th c v t 15 Phí b o v môi trư ng Chính ph a. Phí v sinh công c ng (tr d ch v v sinh ho t ng kinh doanh) b. Phí thoát (ho c x lý) nư c th i c. Phí b o v môi trư ng khác 16 Phí ánh giá tác ng môi trư ng B Tài chính 17 Phí tham quan danh lam th ng c nh, di - B Tài chính quy nh i v i tài tích l ch s , công trình văn hoá thu c s n thu c Trung ương qu n lý nhà nư c qu n lý - UBND t nh quy nh i v i tài s n thu c a phương qu n lý 18 Phí khai thác, s d ng tài li u thu c nhà B Tài chính nư c qu n lý a. Phí s d ng h th ng thi t b ch ng B Tài chính khoán nhà nư c b. Phí c tài li u d u khí Chính ph c. Phí khai thác, s d ng tài li u khác B Tài chính theo quy nh c a pháp lu t 19 H c phí trư ng công thu c nhà nư c Chính ph qu n lý 20 Vi n phí b nh vi n công thu c nhà nư c Chính ph qu n lý
  6. PH L C S 2: DANH M C LO I L PHÍ Ư C ÁP D NG (Ban hành kèm theo Thông tư s 21/2001/TT-BTC ngày 3 tháng 4 năm 2001 c a B Tài chính) STT Danh m c Cơ quan quy nh ch thu, n p 1 2 3 1 L phí trư c b Chính ph 2 L phí c p gi y phép hành ngh theo quy nh c a pháp B Tài chính lu t (tr nh ng ngh pháp lu t không quy nh ph i c p gi y phép hành ngh ), bao g m: a. L phí c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn, i u ki n B Tài chính thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân b. L phí thNm nh và c p gi y ch ng nh n i u B Tài chính ki n kinh doanh thương m i theo quy nh t i Ngh nh 11/1999/N -CP ngày 03/3/1999 c. L phí c p gi y phép hành ngh qu ng cáo và ho t B Tài chính ng qu ng cáo d. L phí c p gi y phép hành ngh ch ng khoán và ho t B Tài chính ng ch ng khoán e. L phí c p gi y phép hành ngh các ho t ng khác B Tài chính mà pháp lu t quy nh ph i có gi y phép 3 L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo B Tài chính quy nh c a pháp lu t 4 L phí b o h quy n s h u công nghi p B Tài chính 5 L phí a chính B Tài chính 6 L phí ăng ký và c p gi y ch ng nh n quy n s h u B Tài chính nhà, quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; chuy n i h p ng thuê nhà thu c nhà nư c qu n lý 7 L phí b o v và ki m d ch th c v t, ng v t, y t theo B Tài chính quy nh c a pháp lu t 8 L phí c ng v theo quy nh c a pháp lu t (bao g m B Tài chính c ng bi n, c ng sông) 9 L phí ăng ký và c p bi n s xe máy, ô tô, tàu (tàu B Tài chính thu , tàu ho , tàu bay), thuy n và các phương ti n khác ph i ăng ký theo quy nh c a pháp lu t
  7. 10 L phí c p gi y phép l p ráp ô tô, tàu th y, tàu bay, tàu B Tài chính ho theo quy nh c a pháp lu t 11 L phí c p b ng, ch ng ch lái xe, lái tàu và các lo i B Tài chính b ng, ch ng ch khác theo quy nh c a pháp lu t 12 L phí ăng ký và c p gi y ch ng nh n ư c ho t ng B Tài chính trên tàu thu , tàu bay và các lo i phương ti n khác theo quy nh c a pháp lu t 13 L phí c p gi y phép ki m nh k thu t ô tô, tàu thu , B Tài chính tàu bay và các phương ti n, máy móc, thi t b , v t tư khác theo quy nh c a pháp lu t 14 L phí ki m nh và qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng B Tài chính hoá, thi t b , v t tư, nguyên li u, i u ki n s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t ho c theo yêu c u 15 L phí c p gi y phép ư c ho t ng trong m t s B Tài chính ngành, ngh nhà nư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t (tr nh ng ho t ng mà pháp lu t không quy nh ph i có gi y phép ho t ng), bao g m: a. L phí c p gi y phép ho t ng bưu chính vi n thông b. L phí c p gi y phép ho t ng khai thác khoáng s n c. L phí c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n kinh doanh b o hi m d. L phí c p, gia h n gi y ch ng nh n t tiêu chuNn môi trư ng e. L phí c p gi y phép t chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam g. L phí c p gi y phép ho t ng khoa h c và công ngh f. L phí c p gi y phép ho t ng kinh doanh vàng b c á quý k. L phí c p gi y phép ho t ng kinh doanh khác mà pháp lu t quy nh ph i có gi y phép m i ư c ho t ng 16 L phí c p h n ng ch xu t khNu, nh p khNu theo quy B Tài chính nh c a pháp lu t 17 L phí c p b n quy n tác gi B Tài chính 18 L phí c quy n ho t ng trong m t s ngành, ngh B Tài chính theo quy nh c a pháp lu t 19 L phí qu n lý hành chính nhà nư c t i cơ quan i B Tài chính
  8. di n ngo i giao, lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài 20 L phí c p h chi u, gi y thông hành, gi y ch ng nh n B Tài chính cho công nhân Vi t Nam và nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh và cư trú 21 L phí qua l i biên gi i gi a Vi t Nam và các nư c B Tài chính láng gi ng 22 L phí c p gi y phép cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài B Tài chính h i hương v Vi t Nam 23 L phí v gi i quy t các vi c v qu c t ch Vi t Nam Chính ph 24 L phí toà án, án phí Chính ph 25 L phí ch ng thư, g m: B Tài chính a. L phí ăng ký h t ch b. L phí c p phi u lý l ch tư pháp c. L phí ch ng thư khác theo quy nh c a pháp lu t 26 L phí công ch ng nhà nư c B Tài chính 27 L phí c p gi y phép t và ho t ng văn phòng i B Tài chính di n các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam 28 L phí thNm nh theo quy nh c a pháp lu t B Tài chính 29 L phí h i quan B Tài chính 30 L phí c p gi y phép l p t các công trình ng m theo B Tài chính yêu c u 31 L phí tham gia u th u, u giá theo yêu c u B Tài chính 32 L phí c p gi y phép s d ng các ch t n , các phương B Tài chính ti n n , vũ khí, khí tài theo quy nh c a pháp lu t 33 L phí qu n lý hành chính v tr t t an toàn xã h i: B Tài chính a. L phí ăng ký và qu n lý h khNu B Tài chính b. L phí c p ch ng minh thư nhân dân B Tài chính 34 L phí hoa h ng ch ký (d u khí....) B Tài chính 35 L phí thi B Tài chính
Đồng bộ tài khoản