intTypePromotion=1

Thông tư 27/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
1
download

Thông tư 27/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 27/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  27/2003/TT­B T C  n g µ y  01 th¸ng 4 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  c ¬  ch Õ  t µi h Ý n h   h o  h o ¹t ® é n g  t v Ê n,    c c p h ¶ n  bi Ö n  v µ  gi¸m ® Þ n h  x∙ h éi c ñ a  Liªn hi Ö p   c¸c H é i K h o a  h ä c v µ  k ü  thu Ë t Vi Ö t N a m   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 22/2002/Q§­TTg  µy  ng 30/01/2002  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ¹t®éng   Ên,ph¶n  Ön  µ  ph v ho   tv   bi v gi¸m  nh    éicña    Öp  ®Þ x∙h   Liªnhi c¸cHéi Khoa  äc  µ  ü  ËtViÖtNam.    h v k thu     Sau    ã    Õn  èng  Êt  ña  khi c ý ki th nh c Liªn hiÖp    éi    c¸c H Khoa  äc  µ  ü  h vk thuËtViÖtNam,  é  µichÝnh  íng dÉn  Öc      BT  h  vi qu¶n  ýtµichÝnh,sö  ông  l     d kinh  phÝ cho  ¹t®éng   Ên,ph¶n  Ön  µ  ho   tv   bi v gi¸m  nh    éic¸c®Ò       iÓn  ®Þ x∙h     ¸n ph¸ttr kinh tÕ      éi,gi¸o dôc    o  ¹o,khoa  äc, c«ng    ­ x∙ h     ­ ®µ t   h  nghÖ   µ  v m«i  êng  ña  tr c LiªnhiÖp    éi Khoa  äc  µ  ü  ËtViÖtNam       c¸cH   h v k thu     nh sau: I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1­  ¹t ®éng   Ên, ph¶n  Ön  µ  Ho   tv   bi v gi¸m  nh    éi cña  ®Þ x∙ h   Liªn hiÖp      c¸c Héi Khoa  äc  µ  ü  ËtViÖt Nam   äit¾t lµ LiªnhiÖp  éi),c¸c Héi Khoa    h v k thu     (g         H     häc  ü  Ët chuyªn  µnh    k thu   ng ë Trung  ng  µ  ¬ v Liªn hiÖp    éi    c¸c H Khoa  äc    h c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  äit¾t lµ c¸c Héi  µnh  ¬ (g         th viªn)lµ ho¹t      ®éng  mang  Ýnh  ÊtphilînhuËn. t ch       i 2­  Öc  Vi x¸c  nh   ®Þ kinh  Ý   ph cho  ¹t ®éng   vÊn,  ho   t ph¶n  Ön  µ  bi v gi¸m  ®Þnh    éi®èi víi   ¬ng  ×nh,dù        äichung  µ®Ò     Ò     x∙h       chc¸c tr   ¸n,®Ò ¸n (g   l   ¸n)v ph¸t tr Ón kinh tÕ x∙héi,gi¸odôc  µ  o  ¹o,khoa  äc  µ  i           v ®µ t   h v c«ng  Ö,  µinguyªn  ngh t   vµ m«i  êng  tr theo  nguyªn t¾c  ¶m     ® b¶o  ï ®¾ p       Ý  ôc  ô  ùctiÕp b  c¸c chiph ph v tr     cho    ¹t®éng  µy. c¸cho   n C¸c      LiªnhiÖp  Héi tvÊn, ph¶n  Ön  µ  ®Ò ¸n do           bi v gi¸m  nh ®Þ ph¶ilµc¸c      ®Ò   mang  Ýnh  a   µnh  ¸n  t ® ng hoÆc   ªnngµnh, c¸c ®Ò   mang  Ýnh  li      ¸n  t chuyªn  ngµnh  éc ®èi t ng cña   Héi Khoa  äc  µ  ü  Ëtchuyªn ngµnh  µnh  thu    î   c¸c     h v k thu     th viªn. 3­ Ho¹t®éng   Ên,ph¶n  Ön          tv   bi c¸cv¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtthùc hiÖn       theo Th«ng   è    ts 15/2001/TT­BTC   µy  ng 21/3/2001 cña  é  µichÝnh  íng dÉn    BT  h  qu¶n  ýcÊp    µ  Õt to¸nkinh phÝ  ç  î ©y  ùng      l  ph¸tv quy       h tr  xd c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËt.   II­ é i d u n g  v µ  m ø c  c hi h o ¹t ® é n g  t v Ê n    N   p h ¶ n  bi Ö n  v µ  gi¸ m ® Þ n h  x∙ h é i 1­ Néi dung    îcx¸c ®Þnh    vµo  éidung, quy     chi®     c¨n cø  n    m«,  Ýnh  ©ts t ch   cña      µ  iÒu  ®Ò ¸n v ® kho¶n  giao viÖc.   2­ Møc    ô  Ó    chic th cho  õng  éidung  ña  ¹t®éng   Ên,ph¶n  Ön  µ  t n  c ho   tv   bi v gi¸m  nh    éi® îcthùc hiÖn  ®Þ x∙h       theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®©
  2. 2 STT Néi dung    chi §¬n  Þ  Ýnh vt Møc    chi (1.000®) I Chi  Ý   ph cho   c«ng    t¸c chuÈn   Þ   µm  â  b (l r ph¹m     éi  vi,n dung,  Õt  k qu¶  ph¶i  t  îc, ®¹ ®   thêih¹n  µ  ®iÒu  Ön  ¶m     v c¸c  ki ® b¶o). 1 X ©y  ùng    ¬ng  iÒu  d ®Ò c ® kho¶n  giao viÖc   §Ò  ¸n 2.500   ­5.000 2 Nghiªn cøu  å  ¬  ña      ®Ó   ×m      h s c c¸c ®Ò ¸n  t ra nh÷ng  éidung  Çn   Ên  n  c tv ph¶n  Ön: bi ­Hå   ¬  n     s ®Õ 500  trang chuyªn gia   500 ­Hå   ¬  n     s ®Õ 1000  trang chuyªn gia   1.000 3 X ©y  ùng  éi dung  µ  d n  v quy  ×nh nghiªncøu  tr     thùc hiÖn    ¹t®éng:   c¸cho   ­LËp    quy  ×nh nghiªncøu tr     ngµy/ng iê 100 ­ TriÓn    khaithùc hiÖn        c¸c quy  ×nh cña    ®Ò   tr   ®Ò ¸n 1.000­2.000 ¸n 300 ­ Chuyªn    Õtb¸o    Ò   éidung  µ      gia vi   c¸o v n   v quy 5.000­7.000   tr×nh ­ Tæ     chøc  éi  H th¶o  á  nh th«ng  qua  µ  µn  v ho 1.000 thiÖn quy  ×nh nghiªncøu   tr     ­Tæng  îp,hoµn  Ön ®Ò   ¬ng    Õt   h  thi   c chiti II Chi  Ý   ph cho  ¹t ®éng     Ên,  ho   tv ph¶n  Ön  bi vµ  gi¸m  nh     éi ­ theo  îp  ng   ®Þ x∙ h     h ®å giao  viÖc 1 Nghiªn cøu, ph©n  Ých,®¸nh    µ  Õtb¸o     t   gi¸v vi     c¸o c¸cchuyªn ®Ò   éc tõng chuyªn ngµnh:      thu       ­Nghiªncøu      chuyªn ®Ò   Ò     v khoa  äc    éi Chuyªn  h x∙h ®Ò 2.000­5.000 ­ Nghiªn cøu      c¸c quy  ×nh  tr c«ng  nghÖ,   Chuyªn  c¸c ®Ò 7.000­20.000   gi¶i ph¸p KHCN   ®îcchÊp  Ën)   (  nh ­ TÝnh    to¸n kiÓm       nh      trax¸c ®Þ c¸c th«ng  è Chuyªn  s gia 3.000 kü  Ëtvµ  thu   kinhtÕ    theo c¸cchuyªn ngµnh      ­ X ©y  ùng    d b¸o  c¸o tæng  îp  ña    ã m   B¸o  h c c¸c nh c¸o 500­1.000 chuyªn giatheo tõng chuyªn ®Ò          2 Tæ   chøc  éi th¶o cña    ã m   H    c¸cnh chuyªn gia   Héi th¶o   10.000­ 15.000 3 B¸o  c¸o tæng  îp  Õt  h k qu¶    Ên, ph¶n  Ön  b¸o c¸o tv   bi   3.500­7.000 vµ  gi¸m  nh    éi cho  ®Þ x∙ h   tæng  Ó  µn  Ò   th to § ¸n. II Chi  Ý   I ph tæng   Õt  ¹t ®éng     Ên,  k ho   tv ph¶n  biÖn  µ  v gi¸m  nh   ®Þ 1 ­  éi  H th¶o  ë   éng  ãp      mr g ý bæ sung, hoµn  héith¶o     12.000­ thiÖn b¸o c¸o    20.000 2 ­  öa  ÷a, bæ   S ch   sung, hoµn  Ön    thi b¸o    ®Ò   c¸o ¸n 5.000­10.000 bµn  giao kÕt    qu¶  cho  ® Æt    Çu bªn  yªu c IV Chi  Ý   ph qu¶n  ýchung: l  ®Ò   ¸n 15.000­ Thuª  phßng  µm  Öc  l vi cho    ã m   c¸c nh chuyªn   30.000 gia  Thuª  éitr ng    chøc  äp  µ  éith¶o h   ê khitæ  h vh  V¨n  phßng  È m ph Chi phÝ  ¸nh    ® m¸y  µiliÖu t  Sao  ôp  å  ¬  µm  µiliÖu  ch h s l t   cho  chuyªn    gia
  3. 3 nghiªncøu,ph©n  Ých     t Sao  ôp  µiliÖu ®ãng  Ón  ch t     quy s¶n  È m ph Thuª giao li   öitµi Öu,lÊyth«ng    ªn(g     li     tin) Thuª  êiphôc  ô    äp  ng   v khih chung  µ  éith¶o vh    «    i  ¹trong nh÷ng  µy  éith¶o t«® l   i   ng h   3­ C¸c kho¶n    chikh¸c kh«ng    quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    µy  ùc  Ön  t n th hi theo  c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n III.N g u å n  kinh p h Ý  c h o  c¸c h o ¹t ® é n g  t v Ê n,      p h ¶ n  bi Ö n  v µ  gi¸ m ® Þ n h  x∙ h é i: 1­ §èivíi       c¸cBé, c¬        ®Ò ¸n do      quan  c¸c ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh   thu   phñ  µ  û   v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Æt      ph tr     ¬® yªu cÇu  ùc hiÖn   Ên, ph¶n  Ön,gi¸m  nh    éivµ        LiªnhiÖp  th   tv   bi   ®Þ x∙h   c¸c ®Ò ¸n do    Héi vµ    éi thµnh    ù ®Ò   Êt vµ  îc c¸c Bé,  ¬    c¸c H   viªnt   xu   ®     c quan  Trung  ng, Uû   ¬  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp  Ën, kinh ¬ ch nh     phÝ   ùc  Ön  Öm   ô    Ên, ph¶n  Ön, gi¸m  nh    éi ® îc x¸c ®Þnh   th hi nhi v tv   bi   ®Þ x∙ h       trªnc¬  ë  îp ®ång  haibªn    sh  do    tho¶ thuËn  ïhîp víi ÷ng  éidung  µ    ph       nh n  v møc   chiquy  nh  ¹    ®Þ ti Th«ng   µy  µ  îctrÝch tõ nguån  tn v ®      kinh phÝ  ña      ­   c ®Ò ¸n.Tr êng  îp c¸c ®Ò     h   ¸n kh«ng  îcbè  Ý nguån  ®   tr   kinh phÝ    riªngth×  îcsö  ông  õ   ® d t  kinh phÝ  ¹t®éng  ña  ¬    ho   c c quan  Æt    Çu  ® yªu c (hoÆc  Êp  Ën),thanh    ch nh   to¸n trùctiÕp cho    Öp  éi hoÆc     éi thµnh        Liªnhi H   c¸cH   viªntheo hîp ®ång.    2­ §èivíi       îcCh Ýnh  ñ  cÇu        ®Ò ¸n ®   c¸c ph yªu  (hoÆc  Êp  Ën),dù    ch nh   to¸n kinh phÝ   Liªn hiÖp  éi  µ    éi  µnh    Ëp    ¬  ë  éi dung  µ    do    H v c¸c H th viªn l trªnc s n   v møc    chiquy  nh  ¹ Th«ng   µy,® îcNg ©n  ®Þ ti  tn     s¸ch Nhµ   ícbè  Ýkinh phÝ  µ    n   tr     v cÊp    ph¸ttheo tiÕn ®é       c«ng  Öc. vi IV­ « n g  t¸c u ¶ n  l ý, Ê p  p h¸t µ  q u y Õ t to¸n  C  q  c  v C«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  i  íiho¹t®éng    Ên, ph¶n  Ön  µ  l    ®è v     tv   bi v gi¸m  ®Þnh  x∙héicña    Öp  éi vµ    éi thµnh         Liªnhi H   c¸c H   viªnph¶ithùc hiÖn      theo    c¸c quy  nh  ña  Ët Ng ©n   ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc,c¸c chÕ       n   ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  l    hi hµnh  µ    v c¸cquy  nh  ô  Ó  íi y: ®Þ c th d   ®© 1­ LËp  ù    d to¸n: Hµng  n¨m, c¨n  vµo  Õ   ¹ch  ¹t®éng   vÊn, ph¶n  Ön  µ  cø  k ho ho   t   bi v gi¸m  ®Þnh    éivµ  éidung, møc    îcquy  nh  ¹  ôc    x∙h   n     chi®   ®Þ tiM IITh«ng   µy,     t n   Liªn hiÖp  éi  µ    éi  µnh    Ëp  ù  H v c¸c H th viªnl d to¸n chicho  ¹t®éng  µy; trong ®ã      ho   n    ph©n ra: ­ Dù     to¸n kinh phÝ     ùc  Ön  ¹t®éng    Ên, ph¶n  Ön  µ      ®Ó th hi ho   tv   bi v gi¸m  ®Þnh    éic¸c®Ò     îcChÝnh  ñ    Çu  x∙h     ¸n ®   ph yªu c (hoÆc  Êp  Ëp). ch nh ­ Dù     to¸n kinh phÝ     ùc  Ön  ¹t®éng    Ên, ph¶n  Ön  µ      ®Ó th hi ho   tv   bi v gi¸m  ®Þnh    éi c¸c ®Ò   ® îc Uû   x∙ h     ¸n    ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph yªu  Çu  c (hoÆc  Êp  Ën). ch nh
  4. 4 Liªn hiÖp  éi    H tæng  îp  µ  ù  h v d to¸n Ng ©n     s¸ch  µng  h n¨m  ña    Öp  c Liªn hi göiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®èivíiLiªnhiÖp    éi khoa  äc    T    K ho v§ t(       c¸c H   h vµ  ü  ËtViÖt Nam   µ    éi ë  k thu     v c¸c H   Trung  ng);göiSë  µichÝnh    Ët    ë   ¬     t  ­ V gi¸,S K Õ   ¹ch vµ  Çu   ®èivíi ho   § t(       Öp  éivµ    éi ®Þa  ¬ng) ®Ó   Liªnhi h   c¸cH   ph   tæng  îp h  tr×nh ChÝnh  ñ,Uû     ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 2­ C Êp      ph¸tkinhphÝ:   Trªn c¬  ë  ù      ©n    s d to¸nchiNg s¸ch ® îcThñ íng ChÝnh  ñ,Uû      t  ph   ban  ©n  nh d©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ giao,c¨n  vµo  Öm   ô  îc   cø  nhi v®  giao thùc tÕ,c¬        quan  µichÝnh  Êp    t  c ph¸tcho    Öp  éivµ    éi ë  Liªnhi h   c¸cH   Trung  ¬ng,®Þa  ¬ng    ph theo ph©n  Êp  ©n    c Ng s¸ch ®Ó   ùc hiÖn.   th   3­ Quy Õt      to¸nkinhphÝ:   Trêng  îp  Õt  h h n¨m  ©n   Ng s¸ch,kinh phÝ   a  ö  ông  Õt  îc xö  ýnh      ch s d h ®   l  sau: ­ §èivíidù          to¸nkinh phÝ  Ng ©n     do  s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ph¸tcho    Öp  Liªnhi héivµ    éi thµnh    c¸c H   viªn,thùc hiÖn  Õt        quy to¸nkinh phÝ     theo quy  nh  ña  ®Þ c LuËt Ng ©n    s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ët. h  Lu ­ Kinh  Ý   ph thu  îc tõ    îp  ng  ùc  Ön  ¹t®éng   vÊn, ph¶n  ®   c¸c h ®å th hi ho   t   biÖn  µ  v gi¸m  nh    éic¸c ®Ò       Öp  éivµ    éi thµnh      ®Þ x∙h     ¸n,Liªnhi h   c¸c H   viªnsau khi®∙    ô  ô  ùctiÕp    chiph v tr   cho  ¹t®éng   Ên, ph¶n  Ön  µ  ho   tv   bi v gi¸m  nh    ®Þ x∙ héi,phÇn    cßn  ¹ ® îcsö  ông  µo  Öc    êng  ¬  ë  Ët chÊt phôc  ô    l    d i v vi t¨ngc csv    v cho c¸cho¹t®éng   Ên,ph¶n  Ön  µ     tv   bi v gi¸m  nh    éi. ®Þ x∙h Hµng  n¨m, LiªnhiÖp  éi vµ    éi thµnh    ã     H   c¸cH   viªnc tr¸chnhiÖm   c¸o c¬    b¸o    quan  µichÝnh  ng  Êp  Ò   ×nh  ×nh  t  ®å c vt h qu¶n  ý,sö  ông  l  d thu, chi tõ  ¹t     ho   ®éng   Ên,ph¶n  Ön  µ  tv   bi v gi¸m  nh    éi. ®Þ x∙h IV­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® C«ng  b¸o. Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th     cv m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu  öa  æi      s® bæ sung  cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2