intTypePromotion=1

Thông tư 30/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
50
lượt xem
1
download

Thông tư 30/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 30/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 28/2003/NĐ-Cp ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định việc phát hành Công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 30/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  30/2003/TT­B T C   g µ y  15 th¸ng 4 n¨ m  2003  í ng  c n H d É n  th ù c hi Ö n  m é t s è  ® i Ó m  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h   s è  28/2003/N§­C P  n g µ y  31 th¸ng  n¨ m  2003 c ñ a C h Ý n h   h ñ   3  p q u y  ® Þ n h  vi Ö c p h¸t h µ n h   « n g  tr¸ix © y  d ù n g   æ   u è c  C   T q n¨ m  2003  « n g  tr¸i ­ C  gi¸o d ô c   Thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/2003/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 31    n¨m 2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Öc    µnh  ®Þ vi ph¸th C«ng    ©y  ùng    èc  tr¸x d i Tæ qu n¨m  2003   ­C«ng      ôc,Bé  µichÝnh  íng dÉn    Õtm ét  è  iÓ m       tr¸gi¸od   T   i h  chiti   s® nh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1­ C«ng    îc ph¸thµnh  µ  tr¸ ®   i   v thanh to¸n t¹  Ö   èng   i h th Kho  ¹c  µ   íc b Nh n   trªnph¹m    níc.   vic¶  2­  Öc  Vi mua   c«ng  i îc thùc  Ön  tr¸ ®     hi theo  nguyªn  ¾c  ù  t t nguyÖn,  ú tu   theo kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  chøc, c¸  ©n.  µ   íc ®éng    t  c tæ    nh Nh n   viªn c¸c    tæ chøc, c¸  ©n   Ých  ùc    nh t c tham   gia mua  c«ng  i tr¸ th«ng    qua c«ng    t¸c tuyªn  truyÒn  µ  v giao chØ    Ën  ng    tiªuv ®é mua  c«ng  i tr¸ . 3­ Trªn c¬  ë      s chØ    Ën  ng  tiªuv ®é mua  c«ng  ic¸ctØnh,thµnh  è  ùc tr¸    ,   ph tr   thuéc Trung  ng  chøc  iÓnkhaiviÖc  Ën  ng  ã  ängt©m,  äng®iÓ m     ¬ tæ  tr     v ®é c tr   tr   ®Õ n   õng tæ  t   chøc,c¸nh©n     nh»m   b¶o  ¶m   ® møc huy  ng  èn  îcgiao. ®é v ®   II­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.C¸c    quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng  i tr¸ : 1.1­PhiÕu    c«ng  i tr¸ PhiÕu  c«ng      µnh  tr¸ph¸th i theo 2  ×nh   h thøc: a­  Õu  Phi c«ng   tr¸ kh«ng        íc m Ö nh     i ghitªn,in tr   gi¸(sau  y   äi lµ c«ng  ®© g     tr¸ kh«ng ghi tªn) å m  11 lo¹ m Ö nh  gi¸: i  g i  50.000 ®ång, 100.000 ®ång,   200.000  ng,  ®å 500.000  ng,  ®å 1.000.000  ng,  ®å 2.000.000  ng,  ®å 5.000.000   ®ång,  10.000.000  ng,  ®å 20.000.000  ng,  ®å 50.000.000  ng,  ®å 100.000.000   ®ång. b­  Õu  Phi c«ng  i ã      tr¸ c ghi tªn,kh«ng    íc m Ö nh       in tr   gi¸(sau  y   äi lµ ®© g     c«ng    ã    tr¸c ghitªn): ×nh  i   H thøc c«ng    µy    tr¸n chØ  ö  ông  i víi   êng  îp i sd ®è     tr c¸c h  c¸ nh©n, tæ      chøc  mua  c«ng    ã    Þ tõ 50.000.000 ®ång  tr¸c gi¸tr     i   (n¨m  ¬itr Öu m  i   ®ång) trë  lªn. Ö nh  gi¸ èi ®a  ® îc phÐp  ghi  M  t    trªn c¸c phiÕu c«ng tr¸ lµ i  10.000.000.000 ®ång  êitû®ång).   (m     1.2­PhiÕu    c«ng    ã  Ých  íc270  m   100  m,  tr¸ c k i th   m x  m bao  å m   phÇn: g 2    phÇn  ©n  th giao cho  êimua    ng   c«ng    ã  Ých  íc180  m   100  m;  Çn  tr¸c k i th   m x  m ph cuèng u  ÷ t¹ c¬  l gi   i quan    Kho  ¹c Nhµ   ícn¬iph¸thµnh  ã  Ých  íc90  m     b  n      ck th   m x 100  m. m
  2. 2 1.3­§Æc   iÓ m   µ u  ¾c  µ    Èn  ü  ËtphiÕu    ® m s v tiªuchu k thu   c«ng  i tr¸ : a.PhiÕu    c«ng    tr¸kh«ng    i ghitªn: ­M Æt   íc:   tr   +  Ò n   µu   ång  bªn,c¸ch s ¾c    ÷a bëim µu   µng  Òn  µ  N m h 2      ë gi     v n v hoa    v¨n m µ u  µng  m.  Êt      µu  µng  u     v ®Ë T c¸cc¸cm v ®Ò ph¸tquang  íi   n  ùc  Ým. d   ®Ì c t ¸nh +  ô m   C hoa        vµ  ÷  ång CT     v¨n ë haibªn  ch l   ph¸tquang  íi   n  ùc  Ým. d   ®Ì c t ¸nh +  è     : Çn  ©n  Õu  S sª ri Ph th phi c«ng    ã  d∙y sª ri(gãc trªnbªn  tr¸c 2        i    ph¶ivµ    gãc  íi d   tr¸ )m çi    ¾t  u   bªn  i  , d∙yb ®Ç b»ng  ch÷    µ  ch÷  è.Sª    2  c¸iv 7  s   ric«ng    ã  tr¸c i m µ u    ®á c¸nh sen,ph¸tquang  íi   n  ùc  Ým.      d   ®Ì c t ¸nh ­M Æt     sau:   Cã   Òn  µu  ,  n m ®á khung  µ  ÷  µ u    m. v ch m ®á ®Ë ­  Êy    Õu  Gi in:Phi c«ng  i îc in b»ng  Êy  Æc   ñng, cã  tr¸ ®       gi ® ch   kh¶ n¨ng  chèng  µm  l gi¶. ­ M ùc    Õu    in:Phi c«ng    îc in b»ng  ¹  ùc  tr¸ ®     i lo im kh«ng  Èy    îc,cã  ö  t xo¸ ®   s dông  ¹ m ùc    lo i  ph¸tquang    èng  µm  ®Ó ch l gi¶. b.PhiÕu    c«ng    ã      tr¸c ghitªn: i ­M Æt   íc:   tr N Ò n   µu   m xanh  bªn,c¸ch  ¾c    ÷a  ëi m µ u   µng  Òn   µ  2    s ë gi b   v n v hoa    v¨n m µ u  µng  m. v ®Ë ­M Æt     sau:N Ò n   µu    m xanh,khung  µ  ÷  µu    v ch m xanh  m. ®Ë GiÊy    ùc    µ    Õu  èkh¸cnh  in,m inv c¸cy t    quy  nh  ¹ ®iÓ m       y.   ®Þ t  i “a”trªn®©    1.4­PhiÕu    c«ng    Bé   µi chÝnh  tr¸ do  T   i quy  nh  É u   µ  ®Þ m v giao cho Kho  b¹c Nhµ   ícTW   chøc    µ    n  tæ  inv qu¶n  ýthèng  Êt trong ph¹m    níc. l  nh     vic¶  ë  Æt   íc,phÝa  íi bªn  m tr   d   ph¶icña  ê phiÕu  ,   t  c«ng    µch÷  ý  ña  é  ­ tr¸l   i k c B tr ëng  é  µichÝnh.   BT     1.5­Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  chøc    n,    b  n  ¬ tæ  in Ê b¶o qu¶n  µ  v cung  Êp  c Ên chØ  c«ng    tr¸cho    i c¸c Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  b  n    ph tr     ­ ¬ng.ViÖc    giao nhËn, vËn      chuyÓn, b¶o    qu¶n  µ  v qu¶n  ýÊn  l   chØ  c«ng    îc tr¸®   i thùc hiÖn    i víi Òn m Æt   µ    n    nh ®è     ti   v c¸cÊ chØ  ã    Þ. c gi¸tr 1.6­Kho  ¹c Nhµ   íc ® îc sö  ông  è  n    b  n    d s Ê chØ  c«ng    ∙    tr¸ ® in n¨m  i 1999  cha    µnh  Õt  õlo¹  Ö nh     ph¸th h (tr   i m gi¸20.000  ng),®ång  êi® îcinbæ   ®å   th       sung  theo nhu  Çu  ö  ông.   c sd 1.7­Do  Æc   iÓ m   ña  tph¸thµnh   ® ® c ®î     c«ng    tr¸XDTQ   i n¨m 2003  µc«ng  l  tr¸gi¸odôc,v×  Ëy  Æt   íccña  ©n  Õu     i  vm tr   th phi c«ng    îc®ãng  Êu  éc  ã  tr¸®   i dm c dßng  ÷  ch “C«ng    tr¸ gi¸o dôc”.Kho  ¹c  µ   íc chÞu  i    b Nh n   tr¸ch nhiÖ m   chøc    tæ  kh ¾c  Êu  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  d vh   th   2   ­Ph¸thµnh    c«ng  i tr¸ 2.1­C«ng    îcph¸thµnh  µ    tr¸®     i v thanh    to¸nb»ng  ng  Öt Nam,  ã  êi ®å Vi   c th   h¹n 5    n¨m, ph¸thµnh  õngµy     t  5/5/2003 trongph¹m    níc.     vic¶  2.2­ Tæng     møc  huy  ng  µ 2.000  û ®ång    ×n  û ®ång).Tuú  ®é l  t  (haingh t     kÕt  qu¶ huy  ng  ùc tÕ, Bé   µi chÝnh  Ï th«ng  ®é th     T   s  b¸o  õng    µnh  d ph¸th c«ng  tr¸vµo  êi®iÓ m   Ých  îp.   i th   th h
  3. 3 2.3­§èit ng mua     î   c«ng    tr¸bao  å m: i g a­ C«ng  ©n  ÖtNam       d Vi   ë trong nícvµ  µiníc.     ngo   b­ Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi.       ®Þ cë n   c­Ng êinícngoµilµm  Öc,c  óë  ÖtNam.        vi   tr   Vi   d­ C¬     quan  µnh  Ýnh,®¬n  Þ  ù  h ch   v s nghiÖp. ®­    Tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙héinghÒ      nghiÖp,tæ    chøc    éi, chøc    éi­nghÒ   x∙h  tæ  x∙h    nghiÖp. e­ Doanh    nghiÖp  µ   íc. Nh n f­Doanh    nghiÖp  kh¸cthuéc m äi  µnh  Çn      th ph kinhtÕ.   g­ Tæ     chøc  ícngoµiho¹t®éng      n     trªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   ­ C¸c  i t ng quy  nh  ¹  iÓ m     ,       ®è  î   ®Þ ti® d, ® e, fkh«ng  îcsö  ông  ® d kinh phÝ    cña  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ®Ó mua  c«ng  i tr¸ . ­ §èit ng lµngêiViÖtNam     ícngoµicã     î         ën     nguyÖn  äng  v mua  c«ng    ã  tr¸c i thÓ th«ng qua  chøc  tæ  hoÆc     ©n  idiÖn  c¸ nh ®¹   cho  × nh  ¹  Öt Nam     m ti Vi   ®Ó mua c«ng  i tr¸ . ­ C¸c  chøc, c¸  ©n   ã  Ó   tæ    nh c th mua   c«ng  i tr¸ b»ng  Òn  Æt     ti m hoÆc   chuyÓn kho¶n  íi è îng kh«ng  ¹n chÕ. v  l   s h    2.4­C¨n  vµo    cø  møc    Ëp  ña  ©n    µ  thu nh c d c v kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña    t  c c¸c doanh  nghiÖp,c¸c c¬      quan, tæ    chøc;Bé   µi chÝnh    T  giao chØ    Ën  ng  tiªuv ®é mua   c«ng    tr¸ cho    i c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    chøc.   ph tr     ¬ v c¸c tæ    §èivíi   chøc  ã  ã      tæ  c¸c c kh kh¨n vÒ   µichÝnh,c¸cx∙nghÌo ® Æc   Ötkhã    t         bi   kh¨n,   c¸c®èi t ng d©n    ã    Ëp  Êp     î   c c thu nh th kh«ng  giao chØ    Ën  ng    tiªuv ®é mua  c«ng  tr¸ . i 2.5­ Kho  ¹c  µ   íc trùc tiÕp  chøc    b Nh n     tæ  ph¸t hµnh    c«ng  i cã  tr¸   tr¸ch ,   nhiÖ m:  Ýnh    Ëp  Õ   ¹ch    Õu  T to¸nl k ho inphi c«ng    tr¸ theo  ¬  Êu  Ö nh     îp  i cc m gi¸h lý,  cung  Êp  y    c ®Ç ®ñ cho    n  Þ  c¸c®¬ v Kho  ¹c Nhµ   ícph¸thµnh;tæ  b  n      chøc    c¸c bµn  b¸n c«ng  i è  nh   µ u  ng;  n   tr¸ c ®Þ   v l ®é ®¬ gi¶n  ho¸  ñ  ôc  µnh  Ýnh  th t h ch nh»m   ¹om äi  iÒu  Ön  Ën  îcho    i t ng mua  t  ® ki thu l   i c¸c®è  î   c«ng  itæ  tr¸  chøc  ¹ch ; h  to¸nkÕ         to¸nc¸ckho¶n    thu c«ng    tr¸theo  i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; lu  theo  âivµ  d  b¸o c¸o Bé  µichÝnh  Õt      T  k qu¶  ùc hiÖn  th   chØ    Ën  ng  tiªuv ®é mua  c«ng    ña  tr¸c i c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    chøc,®Ò   ÊtviÖc      ph tr     ¬ v c¸ctæ    xu   khen  th ng  i víi Ëp  Ó,c¸nh©n  ã  ë ®è     th     t c møc  mua c«ng    tr¸cao. i 2.6­ViÖc  ö  ông  èn  µ  ¹ch    Òn    sd v vh to¸n ti mua   µ    v l∙ c«ng    i  íic¸c i tr¸ ®è v     i doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo v¨n b¶n  íng dÉn     h  riªngcña  é  µichÝnh.   BT  3­ Thanh      to¸nc«ng  i tr¸ : 3.1­TiÒn  èc  µ      g v l∙c«ng    îcthanh    i tr¸®   i to¸ntheo nguyªn t¾c      sau: a­ TiÒn  èc:   g ­TiÒn  èc    g c«ng    îcthanh    ét  Çn    n   ¹n (®ñ  th¸ng). tr¸®   i to¸nm l khi®Õ h   60  ­Trêng  îp chñ  ë  ÷u  ã  ã    h  s h c kh kh¨n ® Æc   ÖthoÆc   ñiro bÊt kh¶    bi   r     kh¸ng  (nh bÞ    thiªntai ho¶  ¹n)® îccÊp  ñ   ,   ho     ch qu¶n,c¬    quan  qu¶n  ýtrùctiÕp hoÆc   l      chÝnh  Òn  a   ¬ng    Ën, Kho  ¹c Nhµ   íc sÏ xem   Ðt,gi¶iquyÕt quy ®Þ ph x¸c nh   b  n    x     thanh    to¸nc«ng    ícthêih¹n. tr¸tr     i
  4. 4 ­ Trêng  îp  n   ¹n  µ   ñ  ë  ÷u    h ®Õ h m ch s h c«ng    a  n   tr¸ ch ®Õ thanh  i to¸n,Kho    b¹c  µ   íc b¶o u  gèc  µ    Nh n   l c¶  v l∙ c«ng      ét  µikho¶n  i tr¸ trªnm t   i riªng vµ    kh«ng  tÝnh    l∙trongthêigian qu¸ h¹n thanh  i        to¸n. b­ TiÒn  i   l∙ : ­TiÒn      l∙c«ng    îcthanh    ét  Çn    n   ¹n cïng víi Òn gèc. i tr¸®   i to¸nm l khi®Õ h      ti   ­    Êt ghi trªnphiÕu  L∙isu       c«ng    tr¸ ph¸thµnh  i   n¨m 2003  µ 8%/n¨m  l  (bao  gå m   møc   îtgi¸vµ  û lÖ    Êt 1,5%/n¨m) vµ    Êt tÝnh  c¶  tr     t   l∙ su   i   l∙ su   i cho  n¨m  µ 5  l  40%. ­ Trêng  îp møc  îtgi¸thùc tÕ    h  tr       trong 5    n¨m  éng  íi   Êt5  c v i l∙su   n¨m  (7,5%)  lính¬n    40%   × ngêisë  ÷u  th     h c«ng    Ï® îcNhµ   ícbïchªnh  Öch. tr¸s     i n    l ­  êng  îp  Tr h møc   îtgi¸ thùc  Õ  tr     t trong  n¨m   éng  íil∙ suÊt  n¨m   5  c v i   5  (7,5%)thÊp  ¬n  h hoÆc   b»ng 40%   ×  êi së  ÷u  th ng   h c«ng    Én  îc hëng    tr¸ v i ®  l∙i suÊt40%         Õu    nh ghitrªnphi c«ng    ∙    µnh. tr¸® ph¸th i ­Trêng  îp thanh    ích¹n,l∙suÊt® îctÝnh      h  to¸ntr      i    nh sau: +  Õ u   êigian mua  N th     c«ng    a    th¸ngth× kh«ng  îchëng  i tr¸ch ®ñ 12  i    ®  l∙ . +  Õ u   êigian mua  N th     c«ng    õ®ñ   th¸ng®Õ n   íi th¸ngth× ® îch­ tr¸t   12  i   d  24      ëng    µ8%. l∙l   i +  Õ u   êigian mua  N th     c«ng    õ®ñ   th¸ng®Õ n   íi th¸ngth× ® îch­ tr¸t   24  i   d  36      ëng    µ16%. l∙l   i +  Õ u   êigian mua  N th     c«ng    õ®ñ   th¸ng®Õ n   íi th¸ngth× ® îch­ tr¸t   36  i   d  48      ëng    µ24%. l∙l   i +  Õ u   êigian mua  N th     c«ng    õ®ñ   th¸ng®Õ n   íi th¸ngth× ® îch­ tr¸t   48  i   d  60      ëng    µ32%. l∙l   i L∙isuÊt thanh      to¸n tr c h¹n  µ cè  nh,    í  l   ®Þ kh«ng  ô  éc  µo  ù  Õn  ph thu v s bi ®éng  ña  c møc  îtgi¸. tr   3.2­H Ö   èng    th Kho  ¹c Nhµ   íccã  b  n   tr¸chnhiÖ m   chøc  Öc    tæ  vi thanh    to¸n gèc,l∙c«ng  ihíng dÉn  ñ  ë  ÷u    i tr¸ ;   ch s h c«ng    ùc hiÖn    ñ tôccÇn  Õt tr¸th   i c¸cth     thi   b¶o  ¶m   Ën  îvµ  toµn;tæ  ® thu l   an  i   chøc  ¹ch to¸nkÕ       h     to¸nc¸ckho¶n  thanh    to¸n gèc,l∙c«ng      i tr¸theo quy  nh  Ön  µnh. i   ®Þ hi h 3.3­§Þa  iÓ m     ® thanh    to¸nc«ng  i tr¸ : ­Trêng  îp thanh      h  to¸nc«ng    n   ¹n vµ    ¹n: tr¸®Õ h   qu¸ h i +  èivíic«ng    §   tr¸ kh«ng      ñ   ë  ÷u  i ghitªn:Ch s h c«ng    ã  Ó  tr¸ c th thanh    i to¸n t¹ bÊt kú  n  Þ      ®¬ v Kho  ¹c Nhµ   ícnµo. i b  n    +  èivíi §   c«ng    ã      tr¸c ghitªn:ChØ   ùc hiÖn  i th   thanh    ¹  ôsë  to¸nt i   Kho  ¹c tr b  Nhµ   ícn¬iph¸thµnh  Õu  n      phi c«ng  i tr¸ . ­ Trêng  îp thanh    ích¹n  ®èivíi c«ng      h  to¸ntr   (     c¶  tr¸kh«ng      µ  i ghitªnv c«ng  tr¸cã      ghitªn): ñ  ë  ÷u  i  Ch s h c«ng    n   ôsë  tr¸®Õ tr   Kho  ¹c Nhµ   ícn¬iph¸thµnh  i b  n      ®Ó   µm  ñ tôcthanh  l th     to¸n. 3.4­Chñ   ë  ÷u    s h c«ng    ã  Ó  öi®¬n    Þ  tr¸ c th g   i ®Ò ngh thanh    Ìm  to¸nk theo   phiÕu c«ng    tr¸cho  i Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n  chuyÓn  µn  é  è  Òn gèc,l∙c«ng  to b s ti     i tr¸vµo  µikho¶n  chñ  ë  ÷u    i t  do  s h c«ng      Çu  µ  tr¸yªu c v ph¶inép  ét  i   m kho¶n  Ý   ph chuyÓn  Òn  ti theo  quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 2.2  ôc  phÇn  I m 2  II Th«ng   µy. PhÝ   tn   chuyÓn  Òn ® îctÝnh  õvµo  è  Òn c«ng    îcnhËn. ti     tr   s ti   tr¸®   i
  5. 5 3.5­C«ng    Êt,h  áng:   tr¸m   h i ­ Trêng  îp  Õu    h phi c«ng    ¹  tr¸ lo i i kh«ng      Þ   Êt  ghitªnb m hoÆc   Þ   Èy    b t xo¸, söa  ÷a, r¸ch n¸t,h  áng  ch       h kh«ng  cßn  ÷ ® îc h×nh  ¹ng,néi dung  gi     d    ban  u   ®Ç th× kh«ng  îcthanh    ®  to¸n.   ­ Trêng  îp  Õu    h phi c«ng    ¹  ã      Þ   Êt  tr¸ lo i ghi tªn b m ic hoÆc   Þ   b r¸ch n¸t,h     háng  ph¶ib¸o    ngay  b»ng    v¨n b¶n cho  Kho  ¹c Nhµ   ícn¬iph¸thµnh. Thñ  ­ b  n        tr ëng  n   Þ   ®¬ v Kho  ¹c  µ   íc kiÓm     Õu   Õu  b Nh n   tra,n phi c«ng  i   a  Þ   î tr¸ ®ã ch b l     i dông    óttiÒn th× x¸cnhËn  µ  Ïgi¶i ®Ó r       v s     Õt thanh      n   ¹n.Trêng  quy   to¸nkhi®Õ h   hîp  Õu  phi c«ng    ∙  Þ   î dông    óttiÒn  ×  ñ  ëng  n  Þ  tr¸ ® b l   i i ®Ó r   th th tr ®¬ v Kho  ¹cb  Nhµ   íc n¬i ph¸thµnh  µ  n      v thanh  to¸n c«ng      tr¸ ph¶i cã  i   tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra kÞp  êi    nh  th ,x¸c ®Þ nguyªn  ©n  µ  ã  Ön  nh v c bi ph¸p  ö  ý theo  x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   4­ Quy Òn  îvµ    l   tr¸chnhiÖm  ña  ñ  ë  ÷u  i   c ch s h c«ng  itr¸ : 4.1­ Chñ   ë  ÷u    sh c«ng  i îc quyÒn  tr¸ ®     b¸n, tÆng,    cho, ®Ó   ¹  õa  Õ     l ith k hoÆc   ö  ông    Ç m   è. sd ®Ó c c ­§èivíi ¹ c«ng          lo i tr¸kh«ng      i ghitªn: +  Öc  Vi chuyÓn  îng quyÒn  ë  ÷u  nh   s h c«ng    tr¸ (do  i mua,    b¸n,tÆng, cho,     ®Ó   ¹thõa kÕ)  l  i   kh«ng ph¶i®¨ng  ý  íi   k v  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n  +  Kho  ¹c Nhµ   íckh«ng    Ën  Òn  ë  ÷u  i víi b  n  x¸c nh quy s h ®è     c«ng    tr¸kh«ng  i ghitªntrong m äi  êng  îp.      tr h ­ §èivíic«ng    ã      Öc       tr¸ c ghitªn:Vi chuyÓn  îng quyÒn  ë  ÷u  i nh   s h c«ng   tr¸i hoÆc     Ën  Òn  ë  ÷u  x¸c nh quy s h c«ng    ùc hiÖn  ¹  ôsë  tr¸ th   i t i   Kho  ¹c Nhµ   íc tr b  n  n¬iph¸thµnh.      Kho  ¹c  µ   íc cã  b Nh n   tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d quy  ×nh,thñ  ôc chuyÓn  tr   t  quyÒn  ë  ÷u  s h hoÆc     Ën  Òn  ë  ÷u  x¸c nh quy s h c«ng    ¶m   tr¸ ® i b¶o  Ën  Ön, thu ti   an  µn. to 4.2­ C¸c    kho¶n thu  Ëp  õ  i nh t l∙ c«ng  i i  íim äi  i  îng  u   îc   tr¸ ®è v     ®è t ®Ò ®   miÔn  Õ    Ëp. thu thu nh 4.3­Chñ   ë  ÷u    s h c«ng    ã  Ó  öiphiÕu  tr¸ c th g   i c«ng    ¹  tr¸ t i i Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  ®Ó  b¶o qu¶n. Tríc m ¾t,  i  íiC«ng      ôc      ®è v   tr¸ gi¸o d Kho  ¹c  µ   íc cha    i b Nh n   thu phÝ b¶o qu¶n. 4.4­Kh«ng  îcdïng    ®  c«ng      tr¸®Ó thay thÕ  Òn trong l th«ng,nép  Õ  i   ti    u    thu vµ  ùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh  íi µ   íc. th   c¸cngh v t   v  Nh n 4.5­C«ng    ∙    tr¸® mua   i (bao  å m   mua   ¹   ña  chøc  îcqu¶n  ýnh  g c¶  l ic tæ  ) ®  l  c¸c tµis¶n     kh¸c cña  n  Þ. Trêng  îp  chøc    ®¬ v   h tæ  mua  c«ng      Ó, ph¸ tr¸ gi¶ith     i s¶n, s¸p  Ëp, hîp  Êt,chia t¸ch hoÆc   Ê m     ¹t®éng  ×  µis¶n  µ   nh   nh      ch døt ho   th t   l  c«ng    îcgi¶i tr¸®     Õt theo quy  nh  ña  i quy     ®Þ c ph¸p luËt.   4.6­ViÖc    mua  c«ng    ÷a c¸c tæ  b¸n  tr¸gi     chøc  îcphÐp  i ®  kinh doanh    c«ng  tr¸víi   chøc,c¸ nh©n  ùc hiÖn      tæ  i c¸c    th   theo    v¨n b¶n  íng dÉn  h  riªngcña  é  µi   BT  chÝnh.
  6. 6 III­Q u ¶ n  l ý n g u å n  thu,    thanh to¸n v µ   c hi p h Ý  p h¸t µ n h, thanh to¸n c « n g  tr¸i D T Q  h  X 1­ Qu¶n  ýnguån    ån        l  thu,ngu chitr¶c«ng  i tr¸ : 1.1­Toµn  é  è  Òn  vÒ     b s ti thu  c«ng    îc ghithu ng©n  tr¸ ®       i s¸ch Trung  ng    ¬ t¹  iKho  ¹c Nhµ   íc n¬i ph¸thµnh  b  n      theo  ¬ng  Ch 160A, Lo¹i10, Kho¶n    ôc       05, M 086,TiÓu  ôc    m 03 1.2­ Nguån    thu  õ  t ph¸t hµnh    c«ng  i tr¸ gi¸o dôc      n¨m 2003 chØ   îc sö  ®  dông  cho  ôc    m tiªukh«ng cßn phßng  äc  ca, kh«ng  h 3    cßn phßng  äc  h tranh   tre,nøa  ,   è    êng  äc    l¸ kiªnc ho¸ tr h quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   Õt  è  quy s 09/2002/QH11  ngµy 28/11/2002 cña  èc  éi.   Qu h 1.3­Nguån  èn      v ®Ó thanh    èc,l∙c«ng    µ  Êp  ï chªnh  Öch  ît to¸ng    i tr¸v c b   i l tr   gi¸(nÕu  ã)do  ©n    c   ng s¸ch Trung  ng    ¬ b¶o  ¶m.  ®  Kho  ¹c Nhµ   ícøng  ån ng©n  b  n  t  Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   b  n   thanh    ích¹n, to¸n(tr     ®Õ n   ¹n,qu¸ h¹n)cho  ñ  ë  ÷u  h     ch s h c«ng  i§Þnh  ú  µng  tr¸  . kh th¸ng,Kho  ¹c Nhµ     b  níc tæng  îp sè  ∙    h   ® thanh        Þ  é   µi chÝnh  Þp  êihoµn    to¸n®Ó ®Ò ngh B T   k th   tr¶ sè  ∙  ¹m  ® t øng. 2­ C¸c    kho¶n    Ý: chiph 2.1­ Chi  Ý     n,    ph in Ê ph¸t hµnh  µ    v thanh to¸n c«ng  i Ng ©n     tr¸ do    s¸ch  Trung  ng  ¶m   ¬ ® b¶o    trªn nguyªn  ¾c  iÖt®Ó   ÕtkiÖm,  t tr   ti   theo  ù  d to¸n ® îc    duyÖt.Tæng    møc    ô  Ó  Bé  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh. chic th do  tr BT  quy     2.2­Chi  Ý     ph chuyÓn  Òn  èc, l∙ c«ng    µo  µikho¶n  ti g     i tr¸ v t   i theo yªu  Çu  c cña  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ido  ñ  ë  ÷u    tr¸   ch s h tr¶ b»ng  , møc   Ý   ph thanh to¸n qua    Ng ©n  µng. h IV­ h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  K 1­  Öc  Vi khen  ëng    chøc, c¸  ©n  ã  µnh  Ých  µ  ö  ý c¸c th c¸c tæ    nh c th t v x l    hµnh      ¹m  îc thùc hiÖn  viviph ®     theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 16  ®Þ s 28/2003/N§­   CP ngµy  th¸ng3  31    n¨m 2003  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2­ Kinh  Ý     ph ®Ó khen  ëng, møc   Òn  ëng  ùc hiÖn  th   ti th th   theo quy  nh   ®Þ t¹  iTh«ng   sè  t 25/2001/TT­BTC   µy  ng 16/4/2001  ña  é   µi chÝnh  Ò   íng c BT  vh  dÉn c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  ùc hiÖn  Õ     l    th   ch ®é khen  ëng  µnh  Ých  Êt th th t xu   s ¾c  ùc hiÖn  Ö m  ô  th   nhi v kinh tÕ     éivµ    ­x∙h   b¶o  Ö     èc. v Tæ qu   V­ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  c ã  liªn u a n  trong vi Ö c p h¸t  q   h µ n h, thanh to¸n c « n g  tr¸i D T Q  X 1­ Tæng  ôc  èng    ã    c Th kª c tr¸chnhiÖ m   Ýnh    µ    t to¸nv c«ng  è  b møc  îtgi¸ tr     ®Ó   µm    phôc  ô  Öc  l c¨n cø  v vi thanh    to¸nc«ng      n   ¹n. tr¸khi®Õ h i
  7. 7 2­ Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   ã    h Nh n     c tr¸chnhiÖ m   Ën  ng    chøc    v ®é c¸c tæ  tÝn  ông  è  Ý nguån  èn, sö  ông  èn  ét  d b tr   v d v m c¸ch  îp  ý®Ó   h l  tham    gia mua   c«ng      ôc  tr¸gi¸od theo ®óng  i   chØ    Ën  ng  îcgiao. tiªuv ®é ®   3­  é   B V¨n  ho¸ Th«ng    èi hîp  tinph   chÆt  Ï víiBé   µi chÝnh, Uû     ch     T     ban M Æt   Ën Tæ   èc,Uû   tr   qu   ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  chøc  ètc«ng    tæ  t  t¸ctuyªntruyÒn,vËn  ng  ©n  ©n      ®é nh d mua c«ng  i§µi tr¸    ; TruyÒn  ×nh  ÖtNam,  µiTiÕng  ãiViÖtNam,  h Vi   §  n    Th«ng  Ên    ÖtNam,    t x∙Vi   c¸c c¬  quan th«ng  Ên,b¸o chÝ  ©y  ùng  Õ   ¹ch,bè  Ýthêil ng ph¸tsãng,® a  t   xd k ho   tr    î       tinth ng    ê xuyªn,kÞp  êivÒ   ôc  ch, ý  Üa, néidung,c¸cg¬ng  èttrong   th   m ®Ý   ngh        t    ®îtph¸thµnh     C«ng      ôc  tr¸gi¸od n¨m  i 2003,gióp nh©n  ©n  Óu  â nhiÖ m   ô,     d hi r   v  quyÒn  î cña  l i c«ng  ©n  i víi®Êt  íc,®ång  êi®éng  d ®è     n  th   viªn,khuyÕn  Ých    kh m äi  chøc,c¸nh©n  tæ     tham    giamua C«ng    ©y  ùng    èc. tr¸x d i Tæ qu 4­ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  ã  thu   ph c tr¸chnhiÖm     vËn  ng, ®«n  c  µ  Óm     ×nh  ×nh  ®é   ®è v ki trat h mua  c«ng    tr¸ theo  i chØ    Ën  tiªuv ®éng  ∙  ® th«ng    b¸o cho    n  Þ,tæ  c¸c®¬ v   chøc  éc Trung  ng  thu   ¬ qu¶n  ý.l 5­ Uû     ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc trong ph¹m    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña    vinhi v v quy hc m × nh   ã  c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íiUû     ph   v   ban  Æt   Ën    èc, c¸c c¬  M tr Tæ qu     quan  th«ng    ichóng  ùc hiÖn  ètc«ng    tin®¹   th   t  t¸ctuyªn truyÒn,vËn  ng, ®«n  c      ®é   ®è vµ  Óm      ki trac¸cdoanh  nghiÖp,c¬    quan,héi®oµn  Ó,c¸ctÇng  ípnh©n  ©n      th     l  d trªn ®Þa   µn  µn  µnh    b ho th chØ     Ën  ng  tªu v ®é mua   C«ng  i ©y  ùng    tr¸ x   d Tæ quèc. 6­  ë   µi chÝnh    Ët    ã  ST  ­ V gi¸c tr¸chnhiÖ m   óp Uû     gi   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  iÓn khai thùc  Ön  ¬ tr     hi c«ng    t¸ctuyªn truyÒn    vËn  ng    µnh  ®é ph¸th c«ng    ¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. tr¸t     ii   ph tr     ¬ Vi ­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n 1­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ã  Öu  ùc cña  t n c hi l     k t  c hi l   NghÞ   ®Þnh   è  s 28/2003/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 31  3  2003  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph Quy  ®Þnh  Öc  vi ph¸thµnh    c«ng    ©y  ùng    èc  tr¸ x i d Tæ qu n¨m  2003    ­ C«ng      tr¸ gi¸o i dôc.    2­ Tæng    Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  b  n  tr c¸c ®¬ v c li   thuéc vµ  ùcthuéc Bé  µichÝnh,Gi¸m  c    tr     T    ®è Kho  ¹c Nhµ   ícc¸ctØnh,thµnh  b  n      phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ã  Öm   ô  íng  Én  µ  chøc  ùc  Ön    ¬ c nhi vh d v tæ  th hi c¸c quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn 3­  é   ëng  B tr c¸c  é,  ñ   ëng  B Th tr c¸c  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Th«ng   µy. tn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2