Thông tư 43/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
3
download

Thông tư 43/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 43/2003/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 43/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2003 T H Ô NG T Ư QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ C P GI Y PHÉP TH U TƯ V N VÀ XÂY D NG CHO NHÀ TH U NƯ C NGOÀI; L PHÍ C P CH NG CH HÀNH NGH THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t doanh nghi p, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Sau khi có ý ki n c a B Xây d ng, B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG VÀ M C THU L PHÍ: 1. i tư ng ph i n p l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng quy nh t i Thông tư này, bao g m: a) Các nhà th u nư c ngoài ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài trúng th u tư v n, xây d ng t i Vi t Nam quy nh t i Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. b) Các cá nhân trong nư c và nư c ngoài ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n (ho c ơn v ư c u quy n) c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng quy nh t i Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t doanh nghi p. 2. M c thu l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng ư c quy nh như sau: a) L phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài: 2.000.000 (hai tri u) ng/gi y phép.
  2. b) L phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng: 200.000 (hai trăm nghìn) ng/ch ng ch . 3. L phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng thu b ng ng Vi t Nam (VN ). II. T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ: 1. L phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c. 2. Cơ quan thu l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, thu l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng (sau ây g i chung là cơ quan thu) có trách nhi m: a) T ch c thu, n p l phí theo úng quy nh t i Thông tư này. Niêm y t ho c thông báo công khai m c thu l phí t i a i m thu l phí. Khi thu ti n l phí ph i l p và c p biên lai thu cho i tư ng n p l phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . b) M s sách k toán theo dõi, ph n ánh vi c thu, n p và qu n lý, s d ng s ti n l phí theo ch k toán hi n hành c a nhà nư c. nh kỳ hàng ngày ho c ch m nh t là m t tu n ph i g i s ti n l phí ã thu ư c vào tài kho n t m gi ti n phí, l phí t i Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s và ph i t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán ơn v hành chính s nghi p. c) ăng ký, kê khai, thu, n p l phí v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo úng quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. N p l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c 047, ti u m c tương ng m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Vi c i u ti t cho ngân sách các c p theo quy nh hi n hành. d) Th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ quan thu l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng ư c trích l i 50% (năm mươi ph n trăm) trên t ng s ti n l phí th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thu l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng theo n i dung chi c th sau ây: a) Chi phí tr c ti p ph c v cho vi c thu l phí như: văn phòng phNm, v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí; in (mua) t khai, gi y phép, các lo i n ch khác theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành. b) Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy măc, thi t b ph c v tr c ti p cho công tác thu l phí.
  3. c) Chi mua s m v t tư, nguyên li u và các kho n chi khác liên quan tr c ti p n vi c thu l phí. d) Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p ph c v công vi c thu l phí trong ơn v . M c trích l p 2 (hai) qu khen thư ng và qu phúc l i bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu th p hơn ho c b ng năm trư c. Cơ quan thu l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng ph i qu n lư, s d ng s t n phí, l phí ư c l i nêu trên úng m c ích, có ch ng tơ h p pháp theo úng quy nh. 4. T ng s t n l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng thu ư c trong kỳ, sau khi trơ s trích l i theo t l quy nh t i i m 3 trên ây, s còn l i (50%) ph i n p vào ngân sách nhà nư c. 5. Hàng năm, cơ quan thu ph i l p d toán và quy t toán thu - chi t n l phí g i cơ quan qu n lư ngành c p trên, cơ quan Tài chính, cơ quan Thu cùng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Quy t toán năm n u chưa chi h t s t n l phí ư c trích trong năm thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. Vi c quy t toán l phí th c hi n cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. Cơ quan Thu th c hi n quy t toán s thu theo biên lai, t ng s thu, s ư c l i, s ph i n p ngân sách nhà nư c. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh v l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng trái v i Thông tư này u bãi b . 2. Các cơ quan qu n lư nhà nư c (ho c ơn v ư c u quy n) có thNm quy n v c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng th c hi n thu, n p và s d ng l phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài, l phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng theo quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản