intTypePromotion=1

Thông tư 46/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư 46/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tham gia mua công trái lần đầu của các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh mua, bán công trái của các tổ chức được phép kinh doanh công trái

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  46/2003/TT­B T C  n g µ y   BT S 15 th¸ng 05 n¨ m  2003 H í ng  d É n  vi Ö c tha m  gia m u a  c«n g  tr¸i Ç n ® Ç u  c ñ a   l c¸c d o a n h  n g hi Ö p  v µ  h o ¹t  é n g  kinh d o a n h  m u a, b¸n  ® c«n g  tr¸i ñ a c¸c  æ  ch øc  ® îc p h Ð p  kinh d o a n h  c«n g  tr¸i  c t C¨n  Ph¸p  Önh  è  cø  l s 12/1999/UBTVQH10  µy  ng 27/4/1999 vÒ     µnh     ph¸th c«ng    ©y  ùng    èc; tr¸x d i Tæ qu   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 28/2003/N§­   µy  CP ng 31/3/2003  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  Öc    µnh  ®Þ vi ph¸th c«ng    ©y  ùng    èc  tr¸ x d i Tæ qu n¨m 2003    ­ C«ng  i tr¸  gi¸odôc;   C¨n cø LuËt thuÕ  Thu nhËp  Doanh nghiÖp sè  03/1997/QH9 ngµy  10/5/1997; Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ö  ông  èn    T  h d vi s d v ®Ó tham    gia mua  c«ng  i tr¸  lÇn  u   ña    ®Ç c c¸c doanh  nghiÖp  µ  ¹t®éng  v ho   kinh doanh    mua,  b¸n c«ng  i tr¸  cña    chøc  îcphÐp  c¸ctæ  ®  kinhdoanh    c«ng    ô  Ó    tr¸c th nh sau: i I. í ng d É n  vi Ö c S ö  d ô n g  v è n m u a  c « n g  tr¸i  h   l Ç n ® Ç u  c ñ a c¸c d o a n h  n g hi Ö p 1. Nguån  èn    v mua  c«ng  iC¸c  tr¸  : doanh nghiÖp kh«ng  îc sö  ông    ® d c¸c kho¶n  kinh  Ý   Ng ©n   ph do  s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   cho  Öc  ùc  Ön  Ö m   ô  vi th hi nhi v c«ng  ch, dù  ÷quèc    ù  ÷b×nh      Ý   tr   gia,d tr   æn gi¸hoÆc  kinh phÝ   îc Nhµ   íc   ®  n  giao  cho  Öc  ùc hiÖn    ôc    vi th   c¸c m tiªutheo chØ  nh  µ   íc ®Ó   ®Þ Nh n   mua  c«ng  tr¸  i. Ngoµi c¸c kho¶n     kinh phÝ  ã  ån  èc  õ Ng ©n     c ngu g t   s¸ch Nhµ   ícnªu    n  trªn,   c¸c  doanh  nghiÖp  îc sö  ông  äi  ån  èn  éc  ¹m    ® d m ngu v thu ph vi qu¶n  ý cña  l  m × nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt®Ó       tham   giamua  c«ng    tr¸theo chñ  ¬ng  i   tr chung  ña  µ   íc. c Nh n 2. Thu  Ëp  õ c«ng  iDoanh    nh t  tr¸  : nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn  thu m th ph kinh tÕ    ® îc miÔn  Õ  nhËp  i  íisè  Òn    ® îc tõ c«ng      thu thu  ®è v   ti l∙ thu      i tr¸ mua   Çn  u   i l ®Ç do Kho  ¹c Nhµ   ícph¸thµnh. b  n      3. H¹ch    to¸n tiÒn      l∙ c«ng    îc hëng: Kho¶n  Òn    îc hëng  õ mua   i tr¸ ®   i   ti l∙ ®   i t  c«ng  i ãi trªn ® îc h¹ch  tr¸ n         to¸n theo    nguyªn  ¾c  ù  t d thu  µo  v thu  Ëp  ¹t nh ho   ®éng  µichÝnh  µng  t  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  ªng®èi  íic¸c tæ  (ri   v     chøc  Ýn t dông  × h¹ch to¸nvµo  th      doanh    thu)theo c«ng    thøc sau:   Sè  Òn l∙ ti    i Sè  Òn mua  ti   c«ng      tr¸x i Sè   th¸ngsö  ông   d dù    thu = 8% x vèn    ®Ó mua  c«ng  trongn¨m   tr¸trong n¨m   i   12  (th¸ng) Trong  :  è  Òn mua  ®ã s ti   c«ng    îctÝnh  tr¸®   i theo m Ö nh     ña    gi¸c c«ng  i tr¸
  2. 2 Kho¶n chªnh  Öch  møc  îtgi¸thùc tÕ  l do  tr       trong 5    n¨m  éng    íi   Êt c (+)v   i l∙su   5 n¨m cao  ¬n  h 40%,  îcNhµ   ícthanh    ®  n  to¸nthªm,h¹ch to¸nvµo    Ëp  ¹t      thu nh ho   ®éng  µichÝnh  t  (hoÆc  doanh thu  i  íitæ  ®è v   chøc  Ýn  ông)  ña  td c n¨m  èicu   cïng. V Ý   ô: Th¸ng  d  5/2003 doanh nghiÖp    A mua   tû ®ång  10    c«ng    íil∙ tr¸ v     i i suÊt ® îchëng  µ 8%/n¨m. H Õt     l    th¸ng 4/2008,møc  îtgi¸thùc tÕ      tr       trong 5      n¨m céng    íi   Êt 5  (+)v   il∙su   n¨m  t45%.  Öc  ©n    ®¹   Vi ph bæ kho¶n    îchëng  õ c«ng  l∙®   i t  tr¸vµo    Ëp  µng    i thu nh h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp    nh sau: ­N¨m     2003:(10 x      8%)  8/12 =  x    0,533  û®ång t  ­N¨m     2004:(10 x      8%)  12/12 =    û®ång x    0,8 t   ­N¨m     2005:(10 x      8%)  12/12 =    û®ång x    0,8 t   ­N¨m     2006:(10 x      8%)  12/12 =    û®ång x    0,8 t   ­N¨m     2007:(10 x      8%)  12/12 =    û®ång x    0,8 t   ­N¨m     2008:(10 x      8%)  4/12 +  x  x    {10  (45%   ­40%)} =    0,767  û®ång t  C¸c kho¶n  Òn  i ti l∙ nªu    îc h¹ch    trªn ®   to¸n vµo    thu  Ëp  ¹t ®éng  µi nh ho   t  chÝnh (hoÆc  doanh    i  íic¸c tæ  thu ®è v     chøc  Ýn  ông) hµng  td   n¨m  ña  c doanh  nghiÖp, nhng    kh«ng  Ýnh  µo  nhËp  Þu  Õ  nhËp  t v thu  ch thu thu  doanh  nghiÖp  cña doanh  nghiÖp trong n¨m  µichÝnh    ® îc miÔn  Õ    Ëp    t  ®ã do    thu thu nh theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  è  l s 12/1999/UBTVQH10  Ò     µnh  v ph¸th c«ng    ©y  tr¸ x i dùng    èc. Tæ qu II. í ng d É n  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  m u a, b¸n   h   c « n g  tr¸i ñ a c¸c t æ  c h ø c  ® î c p h Ð p    c kinh d o a n h  c « n g  tr¸i 1. Tæ     chøc  îc phÐp  ®  kinh doanh    c«ng    µ c¸c tæ  tr¸ l     chøc  Ýn  ông  µ i td l  ph¸p  ©n  Öt Nam   ¹t®éng  nh Vi   ho   theo  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  tæ  td ®  kinh doanh    mua,  c«ng    íi   chøc,c¸nh©n  b¸n  tr¸v   tæ  i c¸c    theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 10, NghÞ   nh   è    ®Þ s 28/2003/N§­   µy  CP ng 31/3/2003  Ò  v ph¸t hµnh    c«ng    tr¸i x©y  ùng    èc  d Tæ qu n¨m  2003­C«ng      ôc. tr¸gi¸od   i 2. Tæ     chøc kinh doanh    c«ng    tr¸ ph¶itæ  i   chøc theo  âi,h¹ch  d  to¸n ®Çy     ®ñ,  â rµng  ¹t®éng  r  ho   kinh doanh    c«ng    µ  ã  Üa  ô  ép  Õ  i  íi tr¸ v c ngh i v n thu ®è v   ng©n  s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh  µ  íng  Én  ¹ lu   h vh d t i Th«ng   µy. tn   3. Tæ     chøc  kinh doanh    c«ng    Þu  ù  Óm    tr¸ch s ki i tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  tµichÝnh  µ  ¬    v c quan  qu¶n  ýNhµ   íc chuyªn  µnh  i  íiho¹t®éng  l  n  ng ®è v     kinh  doanh c«ng    tr¸theo quy  nh  ña  i   ®Þ c ph¸p luËt.     4. C¸c  chøc  éc  i  îng  îc phÐp    tæ  thu ®è t ®  kinh doanh c«ng      Õn tr¸ khi ti   i hµnh  ¹t®éng  ho   kinh doanh    c«ng    tr¸ kh«ng  i ph¶ilµm  ñ tôc xin phÐp    ¬    th       c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc. l  n  5. Trong    qu¸  ×nh  tr kinh doanh c«ng  itæ  tr¸   chøc  , kinh doanh c«ng    tr¸i ph¶ic«ng  è    b c«ng khaimøc      gi¸mua,    c«ng    µ  gi¸b¸n  tr¸v ph¶ithùc hiÖn  Öc  i     vi mua,    ng  b¸n ®ó møc    ∙  gi¸® c«ng  è. b 
  3. 3 §èivíi    c«ng    ã  êigian mua  a    th¸ngtÝnh  õngµy    µnh  tr¸c th   i   ch ®ñ 12    t  ph¸th ghi trªnc«ng  imøc        tr¸   , gi¸mua   èithiÓu  t  kh«ng  Êp  ¬n  th h 90%   Ö nh       m gi¸ghi trªnc«ng  i   tr¸  . §èivíi    c«ng    ã  êigian mua  õ ®ñ   th¸ng trëlªntÝnh  õ ngµy    tr¸c th   i   t   12      t  ph¸t hµnh      ghi trªnc«ng  igi¸mua   tr¸     , c«ng    îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Ö nh     tr¸ ®     i trªnc s m gi¸ c«ng    µ  Òn l∙c«ng    ∙    tr¸v ti     i i tr¸® ph¸tsinh ®Õ n   êi®iÓ m   i   th   mua  c«ng    µ  tr¸v ph¶i i   lính¬n  Ö nh       m gi¸c«ng  i tr¸ . 6. C¸c  chøc    tæ  kinh doanh c«ng    ã  tr¸ c nghÜa  ô  ép  Õ   i v n thu thu  Ëp nh theo quy  nh  ña  Ët thuÕ  ®Þ c Lu   Thu  Ëp  nh Doanh nghiÖp  µ      v c¸c v¨n b¶n ph¸p  luËthiÖn  µnh. C¸ch    nh    h   x¸c ®Þ thu  Ëp  Þu  Õ  nh ch thu trong    êng  îp    c¸c tr h nh sau: a. §èi víikho¶n       thu  Ëp  ã  îc tõ sè  nh c ®     c«ng    tr¸ mua   µo, b¸n  trong i v  ra    kinhdoanh  × thu nhËp  Þu  Õ  Õu  ã)® îcx¸c®Þnh      th     ch thu (n c       nh sau:  Trêng  îp tæ  h   chøc  kinh doanh    c«ng    ë     Õ   tr¸m sæ k to¸n,theo  âivµ  ¹ch  i   d  h to¸nriªngtoµn  é        b c¸c kho¶n  doanh      Ý   ã  ªnquan  n   ¹t®éng  thu,chiph c li   ®Õ ho   kinhdoanh    mua,    b¸n c«ng  i tr¸ : Thu  Ëp nh = Gi¸b¸n   ­ Gi¸mua  è    s c«ng    ­ tr¸i Chi phÝ  îp   h  chÞu  Õ thu c«ng  i tr¸ t ng  ¬ øng lýt ng   ¬ øng Trêng  îp tæ  h   chøc  kinh doanh    c«ng    tr¸kh«ng  ¹ch    i h to¸nriªng® îcdoanh     thu,chiphÝ  ã  ªnquan  n   ¹t®éng     c li   ®Õ ho   kinh doanh    mua,    b¸n c«ng  i tr¸ : Thu  = Gi¸b¸n    ­ Gi¸mua  è    s nhËp c«ng  i tr¸ c«ng   ¬ng  tr¸t i chÞu  øng thuÕ b.§èivíi      kho¶n    Ëp  ã  îctõsè  thu nh c ®     c«ng    ∙  tr¸® mua  µo,kh«ng      i v  b¸n ra m µ   îcthanh    ùctiÕp víi ¬  ®  to¸ntr       quan  c Kho  ¹c nhµ  íckhi®Õ n   ¹n  b  n   h hoÆc   ­® îcthanh    ích¹n,thu nhËp  Þu  Õ  Õu  ã)® îcx¸c®Þnh      to¸ntr       ch thu (n c       nh sau: Trêng  îp tæ  h   chøc  kinh doanh    c«ng    ë     Õ   tr¸m sæ k to¸n,theo  âivµ  ¹ch  i   d  h to¸nriªngtoµn  é        b c¸c kho¶n  doanh      Ý   ã  ªnquan  n   ¹t®éng  thu,chiph c li   ®Õ ho   kinhdoanh    mua,    b¸n c«ng  i tr¸ : Thu  Ëp nh = TiÒn c«ng    îc tr¸®   i ­ Gi¸mua  è    s ­ Chi phÝ  îp   h  chÞu  thanh    èc vµ  to¸n(g   c«ng   ¬ng  tr¸t i lýt ng   ¬ øng thuÕ l∙ ) i øng Trêng  îp tæ  h   chøc  kinh doanh    c«ng    tr¸kh«ng  ¹ch    i h to¸nriªng® îcdoanh     thu,chiphÝ  ã  ªnquan  n   ¹t®éng     c li   ®Õ ho   kinh doanh    mua,    b¸n c«ng  i tr¸ : Thu  = TiÒn  c«ng    îc tr¸®   i ­ Gi¸mua  è    s nhËp c«ng   ¬ng  tr¸t i
  4. 4 chÞu  thanh    èc vµ  i to¸n(g   l∙ ) øng thuÕ c.Chi phÝ  îp lýt ng     h    ¬ øng  t¹ c¸ctiÕta,b    µc¸cchiphÝ  ªnquan  nªu          trªnl       i li   ®Õ n   èn  v mua  µ  chøc  ¹t®éng  v tæ  ho   kinh doanh    mua    b¸n c«ng  i tr¸ . 7. Nghiªm  Ê m   chøc,c¸ nh©n  u   ¬    c tæ     ®Ç c kinh doanh    c«ng  ig©y  èi tr¸  , r  lo¹nthÞ  êng,¶nh  ëng    ¹o®Õ n   Öc    tr   h gi¶t   vi t¨ng,gi¶m      gi¸mua,    b¸n c«ng  i tr¸ . 8. C¸c  chøc    tæ  kinh doanh    c«ng    tr¸ mua   i c«ng    íimøc     Êp  ¬n  tr¸ v   i gi¸th h møc    èithiÓu  ∙  gi¸t   ® quy  nh  ¹ kho¶n  M ôc    ña  ®Þ ti   5  IIc Th«ng   µy  × sè  Òn t n th   ti   chªnh  Öch  l ph¶ibÞ      ép  µo  ©n    truythu n v ng s¸ch nhµ  íc.N Õ u   i ¹m  × tæ    n  t¸ ph th   chøc kinhdoanh    c«ng    Þ  nh  tr¸b ®× chØ  ¹t®éng  i ho   kinhdoanh    c«ng  i tr¸ . III.® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h    h 1.Th«ng   µy    ông  i víi tph¸thµnh    tn ¸p d ®è         ®î c«ng    ©y  ùng    èc  tr¸x d i Tæ qu n¨m 2003    ­C«ng      ôc  µ  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  tr¸gi¸od v c hi l   t   i NghÞ   nh  ®Þ 28/2003/ N§­CP   µy  ng 31/3/2003 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc.   Ch ph c hi l   2.Ngoµic¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy,c¸cdoanh       ®Þ t i tn     nghiÖp  µtæ  l   chøc  Ýn  t dông  cßn  ã  c tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn  ng    th   ®ó quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   3. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   tr th hi n gÆp   ã  kh kh¨n  íng  ¾ c     Þ  v m ®Ò ngh ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2