Thông tư 46-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
380
lượt xem
7
download

Thông tư 46-TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 46-TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 314-CT ngày 24/8/1992 của Chủ tịch HĐBT về việc đền bù thiệt hại về đất đai và tài sản, hoa màu cho các đối tượng sử dụng đất có đường dây tải điện 500KV đi qua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46-TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t s è  46­T C/§T n g µ y  23­9­1992  ñ a B é  T µ i ch Ý n h  H í ng d É n  th ù c  Ö n  c hi Q u y Õ t ® Þ n h   è  314­C T  n g µ y   s 24­8­1992 c ñ a  h ñ  t Þ ch H é i ® å n g  B é  tr C ­ ë n g  v Ò  vi Ö c ® Ò n  b ï thi Öt h ¹i Ò  ® Ê t v µ   µi   v t s¶n, h o a  m Ç u   ch o  c¸c  è i tî ng s ö  d ô n g   Ê t  ã ® ® c § ê n g  d © y    ® i Ö n   t¶i 500 K V  ® i q u a   C¨n  Quy Õt  nh  è  CT   µy  2­ cø  ®Þ s 62­ ng 25­ 1992  ña  ñ   Þch  éi ®ång   c Ch t H  Bé   ëng  tr phª  Öt  Ën  duy lu chøng  kinh tÕ  ü  Ët h Ö   èng    iÖn    k thu   th t¶i® 500    KV B ¾c     ­ Nam;  ChØ   Þ  è  th s 161­   µy  5­ CT ng 11­ 1992  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   c Ch t H  B tr ng  Ò   y  ¹nh  ©y  ùng  Ö   èng    iÖn  ë v ®È m xd h th t¶i® 500    ¾ c     KV B ­ Nam; Quy Õt  ®Þnh  è  s 314­   µy  8­ CT ng 24­ 1992  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  Ò   Öc  c Ch t H  B tr v vi ®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t  µ  µis¶n,hoa  Ç u   b      ®Ê v t     m cho    i t ng sö  ông ®Êt  ã  c¸c®è  î   d   c §êng  ©y    iÖn  d t¶i ® 500  ®i  KV  qua; Bé   µi chÝnh  íng  Én  ¬  Õ   n   ï  Öt h¹ivÒ   t  µ  µis¶n,  T  h d c ch ®Ò b thi     ®Ê v t   hoamµu  cho    i t ng sö  ông ®Êt  ã  êng  ©y    iÖn  ¾c     c¸c®è  î   d   c§ d t¶i® B ­ Nam     500 KV  i  ® qua  µ    ¹m biÕn    êng  ©y    iÖn  v c¸ctr   ¸p § d t¶i® 500  nh  KV  sau: I­ ® Ò n  b ï thi Öt h ¹i Ò  ® Ê t ® ai     v ThiÖt h¹ivÒ   t  ai  îc miÔn  n   ï theo      ®Ê ® ®   ®Ò b   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 314­   CT ngµy  8­ 24­ 1992 cña  ñ  Þch  éi ®ång  é  ëng.   Ch t H  B tr Khi quyÕt to¸n c«ng  ×nh, chñ  u    vµ  ñ    tr   ®Ç t ch qu¶n  u    ph¶i tÝnh  ®Ç t   kho¶n  n   ï ® îcmiÔn  µy  µo    Þc«ng  ×nh ®Ó   Ó  Ön  ng    Þ ®Ò b     n v gi¸tr   tr   th hi ®ó gi¸tr   tµis¶n  è  nh  a  µo    c ®Þ ® v s¶n  Êt,sö  ông. xu   d II­® Ò n  b ï thi Öt h ¹i Ò  t µi ¶ n, h o a  m µ u      v  s ViÖc  n   ïthiÖth¹ivÒ   ®Ò b       hoa  µu,  µis¶n  m t  cho  ñ  ö  ông hîp ph¸p vÒ   ch s d      ®Êt  ai  îc thùc hiÖn  ® ®    theo  Õ     n   ï hiÖn  µnh. Tuy  ch ®é ®Ò b   h   nhiªn,®Ó     gi¶m  bítl ng tiÒn chira qu¸ lín, Êt lµtiÒn m Æt,  Öc   î            nh       vi thanh    Òn ®Ò n   ï ® îc to¸nti   b    thùc hiÖn      nh sau: 1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  èc  qu doanh: a) Nh÷ng  Öth¹ivÒ   µis¶n  ña      thi     t   c c¸cdoanh  nghiÖp  éc diÖn  a  Çn  thu   ch c dïng,kh«ng  Çn  ïng,chê    cd   thanh  ývµ  l   kh«ng  ã  c nhu  Çu  u    ¹ th× ® îcghi c ®Ç tl         i gi¶m  èn  ña  v c doanh  nghiÖp,t¨ng  èn     v cho  c«ng  ×nh. tr b)  ÷ng  µis¶n  éc  i îng  ¹  iÓ m   trªn®©y   ng  Nh t  thu ®è t t i ® a    nh kh«ng  éc thu   nguån  èn  ©n  v ng s¸ch  µ  ÷ng  Öth¹ivÒ   µis¶n  µ     v nh thi     t   m c¸c doanh  nghiÖp  ®ang  ïng vµ  Çn  Õtph¶i®Ç u    ¹th× ® îc®Ò n   ïtheo kÕ   ¹ch vµ  ¬ng  d   c thi     tl       i b    ho   ph ¸n phôc  åitµis¶n  Öth¹inãitrªn.   h   thi      
  2. 2 c) §èivíihoa  µ u,  Öc  n   ï cã  Ó  îc thùc hiÖn       m vi ®Ò b   th ®     theo  ¬ng  ph thøc  ghithu ­ghichi(ghithu c¸ckho¶n                 ph¶inép  ©n    ng s¸ch cña    doanh nghiÖp;ghi    chicÊp  èn  u      v ®Ç tcho  c«ng  ×nh). tr 2. §èi víic¸c c¬          quan  µnh  Ýnh  ­ sù  h ch     nghiÖp; c¸c ®¬n  Þ  ©n  i,    v qu ®é   an  ninh;c¸ctæ      chøc    éivµ    ¬  x∙h   c¸cc quan kh¸c: a)  èivíinh÷ng  µis¶n  §   t  kh«ng  Çn  c ph¶i®Ç u    ¹ th×  Öc  n   ï còng    t l   vi ®Ò b   i ® îcthùc hiÖn      b»ng  ¬ng  ph thøc,t¨ng,gi¶m  èn.     v b)  ÷ng  µis¶n  Çn  Õt®Ç u    ¹ th×  îc ®Ò n   ï theo  Õ     Ön  Nh t  c thi   tl i ®     b  ch ®é hi hµnh  b»ng  thanh    to¸nchuyÓn  kho¶n. 3.§èivíi   îp t¸cx∙,         h       doanh  c¸c c¸c nghiÖp   ©n  µ    é    Ó: tnh v c¸ch c¸th Nh÷ng  Öth¹ivÒ   thi     hoa  Ç u,  µis¶n  ña    îp t¸cx∙,c¸cdoanh  m t  c c¸ch       nghiÖp  tnh©n, c¸c hé    Ó  îc®Ò n   ï theo  Õ     Ön  µnh.Nh ng    ¹n  Õ         c¸ th ®   b  ch ®é hi h   ®Ó h ch viÖc  n   ï b»ng  Òn m Æt     ín, ùc hiÖn  Öc  ®Ò b   ti   qu¸ l  th   vi thanh   to¸nb»ng chuyÓn   kho¶n  i víi   ®è     HTX,    c¸c c¸c doanh nghiÖp   ©n  µ    é  tnh v c¸c h kinh doanh    Ó    c¸ th cã  µikho¶n  ¹  ©n   µng; vËn  ng  t  tiNg h   ®é mua   Ýn  Õu  t phi Kho  ¹c x©y  ùng  ­ b  d § êng  ©y    iÖn  d t¶i® 500    KV b»ng  ×nh  h thøc  ù  t nguyÖn;  êng  îp  Ët ® Æc   tr h th   biÖtmíithanh       to¸nb»ng  Òn m Æt. ti   III­® Ó  c ã  c ¬  s ë  thanh to¸n c hi p h Ý  ® Ò n  b ï,    c¸c ® è i tî ng ® î c  ® Ò n  b ï ti Õ n h µ n h  l Ë p d ù  to¸n c hi p h Ý  ® Ò n  b ï theo c h Õ  ® é  hi Ö n  h µ n h  v µ  th è ng n h Ê t v íi a n  q u ¶ n  l ý c « n g  tr × nh   B §èi íitµi s¶n,  v      hoa m µ u...® îc  n  bï thuéc ®èi t ng  µ c¸c    ®Ò îl doanh  nghiÖp, tæ    chøc  kinh  Õ, hîp      t  t¸cx∙ ph¶i cã    Õn  ña  ¬    ý ki c c quan  µichÝnh  t  (hoÆc  Õ) ®Ó   µm  ¬  ë    Ën    Ý  îc®Ò n   ï. thu   l c s x¸cnh chiph ®   b Th«ng   µy  îc¸p dông  tn ®     cho  c«ng  ×nh h Ö   èng    iÖn  tr   th t¶i® 500KV  ¾ c   B ­Nam.   Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng  ¾ c,    Þ     n  Þ  tr th   n cgv m ®Ò ngh c¸c ®¬ v c¬  ë      Þp  êivÒ   é  µichÝnh,Bé  s b¸o c¸o k th   B T     N¨ng îng ®Ó     Õt. l   gi¶i quy
Đồng bộ tài khoản