Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 50/2001/TT-BNN-XDCB về việc thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 50/2001/TT-BNN-XDCB

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2001/TT-BNN-XDCB Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P & PTNT S 50/2001/TT/BNN-XDCB NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH U TH U I V I CÁC D ÁN U TƯ THU C B NÔNG NGHI P & PTNT Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p & PTNT; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v Quy ch u th u; B Nông nghi p & PTNT hư ng d n th c hi n quy ch u th u i v i các d án d u tư thu c b Nông nghi p & PTNT như sau: Ph n 1 QUY NNH CHUNG 1. H sơ m i th u: i v i u th u xây l p, h sơ m i th u theo m u chung do B Nông nghi p & PTNT ban hành t i Quy t nh s 113/2000/Q /BNN-XDCB ngày 6/11/2000. i v i các trư ng h p u th u khác, bên m i th u c n căn c vào tiêu chuNn ánh giá mà ưa ra yêu c u c th trong h sơ m i th u Nhà th u có th l p ư c h sơ d th u y , chi ti t. Nh ng v n khác v i m u chung c n ưa thành ph l c riêng, b sung vào h sơ m i th u m u. Kèm theo b n v thi t k ph i có b n kê kh i lư ng. Nhà th u có trách nhi m tính toán và ki m tra k kh i lư ng này, n u có sai khác ph i ngh Bên m i th u làm rõ trư c khi l p giá d th u. Trư ng h p không ki m tra k , b sót kh i lư ng nhưng v n nh giá d th u, n u ư c trúng th u thì giá tr kh i lư ng b sót ó không ư c b sung, thanh toán. 2. Tiêu chu n đánh giá h sơ d th u: Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u theo quy nh trong Quy ch u th u c a Chính ph , Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và u tư và ư c c th hoá t i các ph l c sau: - Ph l c 1: Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u tuy n ch n tư v n.
 2. - Ph l c 2: Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u sơ tuy n xây l p. - Ph l c 3: Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u xây l p. - Ph l c 4: Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u xây l p gói th u quy mô nh . Tuỳ theo tính ch t, c i m và yêu c u c a t ng gói th u mà có th i u ch nh tăng, gi m ho c chi ti t thêm các tiêu chuNn trong ph m vi m c quy nh chung. 3. N p, ti p nh n và qu n lý h sơ d th u: 3.1. S h sơ d th u ph i n p theo quy nh sau: - B n b (04): 01 b b n g c, 03 b b n sao i v i nh ng gói th u do Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu u th u, gói th u u th u qu c t ho c gói th u có yêu c u c bi t. - Ba b (03): 01 b b n g c, 02 b b n sao i v i nh ng gói th u còn l i. 3.2. Nhà th u ph i niêm phong, ghi nhãn t ng b h sơ và t ng túi h sơ d th u. Tuỳ c i m c a t ng gói th u mà vi c niêm phong ghi nhãn s ư c quy nh c th thêm trong h sơ m i th u. 3.3. Khi ti p nh n h sơ d th u, Bên m i th u và Nhà th u ph i cùng ký văn b n giao nh n, ghi rõ th i i m n p, s b h sơ v.v... Không nh n h sơ d th u trong các trư ng h p: N p sau gi óng th u, h sơ không y d u niêm phong, không s b h sơ theo yêu c u, không ghi nhãn. Bên m i th u có trách nhi m b o m t h sơ d th u ã n p theo quy nh t i i u 56 c a Quy ch u th u. Sau khi xét th u, Bên m i t u ph i g i 01 b b n sao còn nguyên niêm phong c a các Nhà th u tham d cùng t trình xin duy t k t qu u th u và các h sơ kèm theo v cơ quan thNm nh. 4. Chào l i giá d th u t i ch : T i bu i m th u, trư c khi công b giá gói th u, n u giá d th u c a t t c các Nhà th u u vư t giá gói th u ư c duy t thì Bên m i th u ph i t ch c (ch m t l n) ngay t i ch các Nhà th u chào l i giá b trong phong bì dán kín và coi ây là giá d th u chính th c xét th u. Ngư i ng tên ký ơn d th u ph i ký văn b n xác nh giá chào l i này thay th giá ã chào trư c ây. 5. X p h ng, xét ch n và trình duy t k t qu u th u: Vi c ánh giá, x p h ng, xét ch n nhà th u trúng th u, ph i căn c n i dung h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ư c duy t. Giá trúng th u là giá ánh giá th p nh t ư c xác nh trên cơ s giá d th u th p h p lý (yêu c u k thu t áp ng h sơ m i th u, kh i lư ng y và chính xác, ơn giá h p lý) và các y u t liên quan khác.
 3. K t qu x p h ng và m i di n bi n trong quá trình xét th u ph i ư c l p thành h sơ, các thành viên t chuyên gia tham gia xét th u cùng ký tên vào biên b n ch m th u. i v i gói th u thu c d án Thu l i s d ng v n ADB, WB... thì CPO cùng SPO, SIO th c hi n theo các Quy t nh s 123/2000/Q /BNN-TCCB ngày 27/11/2000 và s 124/Q /BNN/TCCB ngày 27/11/2000 c a B Nông nghi p & PTNT. 6. Công b k t qu đ u th u, thương th o ký k t h p đ ng: 6.1. Ngay sau khi có quy t nh phê duy t k t qu u th u, Bên m i th u g i thông báo t i t t c các Nhà th u tham d . ng th i, g i ngay t i nhà th u trúng th u thông báo giá trúng th u, lo i h p ng, th i gian th c hi n h p ng, d th o h p ng, các v n c n thương th o, th i gian thương th o. Các CPO báo cáo k p th i k t qu u th u, n i dung h p ng t i ADB, WB... theo quy nh c a ngân hàng cho vay. Trong ph m vi không quá 30 ngày k t ngày công b k t qu u th u, n u Nhà th u trúng th u t ch i th c hi n h p ng, Bên m i th u s không tr l i b o lãnh d th u cho Nhà th u ó và ư c quy n l a ch n Nhà th u x p h ng k ti p trúng th u, trình ngư i có thNm quy n quy t nh. 6.2. Theo l ch bi u ã th ng nh t, Bên m i th u và Nhà th u trúng th u ti n hành thương th o c th các i u kho n h p ng, hoàn thi n các s li u tính giá d th u và xác nh giá ký h p ng, không vư t giá trúng th u ư c duy t. 7. Ch đ nh trúng th u: Hình th c này ch áp d ng cho các trư ng h p c bi t theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000. Nhà th u ph i có ơn xin ư c ch nh th u kèm theo h sơ pháp lý và thông tin năng l c. Nhà th u có trách nhi m nghiên c u h sơ thi t k , ki m tra k kh i lư ng và d toán xác nh giá xin nh n th u ghi trong ơn. Ph n 2 U TH U THI T K XÂY D NG u th u thi t k xây d ng nh m l a ch n Nhà th u th c hi n ng th i c l p thi t k k thu t, d toán và thi công xây d ng công trình theo h p ng chìa khoá trao tay. Trư ng h p s d ng v n Ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh ho c v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thì ch th c hi n i v i d án nhóm C. 1. M c đích: u th u thi t k xây d ng ch y u dành cho các công trình quy mô nh , không có yêu c u ph c t p v k thu t, d dàng ánh giá hoàn công, nh m m c ích: - Gi m b t th t c và th i gian, s m ưa công trình vào thi công và khai thác, s d ng. - Gi m b t giá thành công trình do có s k t h p ch t ch gi a thi t k và xây d ng . 2. Phương th c u th u:
 4. 2.1. u th u 2 giai o n: áp d ng cho trư ng h p có 2 i u ki n: - Công trình k thu t thông thư ng ho c ã có công trình tương t ư c xây d ng trong i u ki n a hình, a ch t tương t . - Giá gói th u ³ 2 t ng. 2.2. u th u 1 giai o n: áp d ng cho trư ng h p có 2 i u ki n: - Công trình k thu t ơn gi n có phương án thi t k (thi t k sơ b ) ã ư c thông qua ho c s d ng thi t k i n hình, thi t k m u, thi t k có s n, thi t k dùng l i,... ư c xây d ng trong i u ki n a hình, a ch t ơn gi n. - Giá gói th u Ê 2 t ng. 3. Duy t k ho ch đ u th u: Trư c khi t ch c u th u, Ch u tư ph i trình ngư i có thNm quy n duy t k ho ch u th u thi t k xây d ng. Trong ó, c n ghi rõ lý do xin u th u 1 giai o n hay 2 giai o n. 4. Giá gói th u, giá d th u: - Giá gói th u bao g m c chi phí thi t k và chi phí xây l p. - Giá d th u ph i l p rõ 2 ph n: giá d th u thi t k và giá d th u xây l p. Nhà th u có th gi m giá b ng cách không tính giá thi t k . 5. Đi u ki n d th u: ư c d th u, Nhà th u chuyên ngành xây d ng phù h p v i tính ch t gói th u c n có 1 trong các i u ki n sau ây: - Nhà th u Thi t k và Xây l p (có ăng ký kinh doanh c thi t k và xây l p). - Liên danh Nhà th u thi t k v i Nhà th u xây l p. - Nhà th u xây l p có th u ph là Nhà th u thi t k (Nhà th u thi t k có th ng th i làm th u ph cho nh ng Nhà th u xây l p khác nhau). 6. H sơ m i th u: Trên cơ s h sơ m i th u xây l p m u ã ư c B Nông nghi p & PTNT ban hành t i Quy t nh s 113/2000/Q /BNN-XDCB ngày 6/11/2000, Bên m i th u b sung các yêu c u, s li u, h sơ c n thi t Nhà th u có th l p ư c h sơ d th u g m c ph n thi t k k thu t, d toán và ph n thi công xây d ng theo các quy nh hi n hành. Ngoài ra, cung c p thêm s li u, tài li u khí tư ng thu văn, a hình, a ch t... ã thu th p trong giai o n trư c (n u có) Nhà th u tham kh o. 7. Trình t xét th u: 7.1. u th u 2 giai o n: 7.1.1. Giai o n 1:
 5. - Ch n phương án thi t k t t nh t ho c ph i h p các phương án ch n ra phương án t i ưu và sơ b xem xét giá phương án ch n. - Trình c p có thNm quy n thông qua phương án ch n. 7.1.2. Giai o n 2: - Các Nhà th u tham gia trong giai o n 1 căn c vào phương án thi t k ã ư c thông qua mà l p thi t k k thu t d toán và h sơ d th u xây l p hoàn ch nh. - Căn c vào tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u xây l p ánh giá h sơ d th u c a các Nhà th u. - Nhà th u nào t trên 70% t ng s i m v m t k thu t và có giá ánh giá th p nh t s ư c xem xét trúng th u. Trư ng h p nhi u Nhà th u cùng có giá ánh giá th p chênh l ch nhau không quá 3% thì Nhà th u có phương án thi t k ã ư c ch n s ư c xem xét trúng th u. 7.2. u th u 1 giai o n: - Trên cơ s thi t k ã nêu trong h sơ m i th u, các Nhà th u l p thi t k k thu t d toán và l p h sơ d th u xây l p hoàn ch nh. - Nhà th u nào t v m t k thu t và có giá d th u th p nh t sau khi ã ch nh s a s ư c xem xét trúng th u. 8. Phê duy t k t qu đ u th u và ký k t h p đ ng: Quy t nh phê duy t k t qu u th u g m 2 n i dung: Phê duy t thi t k k thu t và phê duy t k t qu u th u thi t k xây d ng. Trên cơ s này, Bên m i th u ký k t h p ng chìa khoá trao tay Nhà th u trúng th u. Ph n 3 HI U L C THI HÀNH Thông tư này thay th các Thông tư c a B Nông nghi p & PTNT: s 08 N - TXD/TT ngày 20/9/1997 và s 19/1999/BNN- TXD ngày 26/01/1999 hư ng d n th c hi n Quy ch u th u i v i các d án u tư c a các ơn v thu c B Nông nghi p & PTNT. Nh ng quy nh trư c ây c a B Nông nghi p & PTNT trái v i Thông tư này u bãi b . Thông tư này áp d ng cho vi c u th u các D án u tư c a các ơn v thu c B Nông nghi p & PTNT, có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Vi c u th u các D án u tư thu c t nh, thành ph qu n lý, có th nghiên c u áp d ng cho phù h p.
 6. (Kèm theo Thông tư này có các ph l c t 1 n 14 các ơn v nghiên c u áp d ng trong t ng trư ng h p c th ) Ph m H ng Giang ( ã ký) PH L C 1 TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U TUY N CH N TƯ V N A. TIÊU CHU N ÁNH GIÁ V M T K THU T: T i a 1.000 i m TT N i dung i mt i a I Kinh nghi m 200 1 ã th c hi n gói th u tương t v giá tr và n i dung trong 150 vòng 5 năm g n ây - d th u d án nhóm A, nhà th u c n ã th c hi n t 10 d án tr lên. - d th u d án nhóm B, nhà th u c n ã th c hi n t 5 d án tr lên. - d th u d án nhóm C, nhà th u c n ã th c hi n t 1 d án tr lên (k c là th u ph ) 2 ã th c hi n gói th u tương t v m t a lý t nhiên, kinh t 10 và xã h i ( a hình, môi trư ng, i u ki n phát tri n kinh t ...) trong vòng 5 năm g n ây. 3 Các n i dung khác: 40 - Năng l c nhà th u: Tuỳ tính ch t d án mà chi + Có i ngũ chuyên gia áp ng v s lư ng và trình . ti t m c i m cho 4 n i dung + Có kh năng tài chính. này - Kinh nghi m qu n lý: Có trình qu n lý hi n t i phù h p v i yêu c u c a gói th u. - Các ho t ng khác: ã tham gia l p quy ho ch, thNm nh
 7. gói th u tương t ... - Ch t lư ng công tác tư v n (trong 5 năm g n ây): Có công trình ch t lư ng cao, ư c c ng thêm 5 i m. Ngư c l i, có công trình kém ch t lư ng, nhi u khi m khuy t b tr 5 i m. II Gi i pháp và phương pháp lu n: 300 1 Hi u rõ m c ích c a gói th u: Hi u rõ m c ích, yêu c u c a 50 gói th u ã nêu trong " i u kho n tham chi u" và có t ch c i thăm a i m c a d án. 2 Phương pháp lu n hoàn ch nh, h p lý, khoa h c; áp ng n i 120 dung trong " i u kho n tham chi u" phân tích, ánh giá v m t liên quan n gói th u; nghiên c u, tính toán và xu t v quy mô, gi i pháp k thu t, gi i pháp thi t k , bi n pháp thi công v.v... 3 Sáng ki n c i ti n do nhà th u xu t h p lý và kh thi. 30 4 Chương trình công tác: có sơ t ch c, bi u công tác và 20 l ch b trí nhân l c h p lý. 5 Công lao ng (tháng - ngư i) áp ng yêu c u th c hi n gói 20 th u 6 ào t o và chuy n giao công ngh : Có n i dung ào t o, 20 chuy n giao công ngh rõ ràng và phù h p v i sơ m i th u (s lư t ngư i ư c ào t o, hình th c, th i gian ào t o, nh ng tài li u, ph n m m c n chuy n giao...) 7 Phương ti n làm vi c: Có yêu c u h tr h p lý v i bên m i 20 th u v ch làm vi c, trang thi t b , cán b ph i h p, phương ti n i l i,... 8 Cách trình bày khoa h c: Rõ ràng, d hi u, hoàn ch nh... 20 III Nhân s 500 1 Ch nhi m d án Tuỳ tính ch t d án mà c - Kinh nghi m chung (10% á 20% t ng s i m c a ch c th hoá m c danh): Trình h c v n, s năm công tác. i m cho 4 n i dung này - Kinh nghi m có liên quan n gói th u (60% á 70% t ng s i m ch c danh): S lư ng gói th u tương t ã th c hi n. - Các y u t khác: (10% á 20% t ng s i m ch c danh): Kinh nghi m làm vi c nư c ngoài, ngo i ng ... - Biên ch thư ng xuyên thu c nhà th u (5% t ng s i m ch c danh) 2 Chuyên gia thu c các lĩnh v c: Tương t như
 8. 4 n i dung i 2.1 Chuyên gia Thu l i v i ch nhi m d án. 2.2 Chuyên gia Nông nghi p 2.3 ... Ghi chú: 1. Ch nhi m d án ch có th ng th i ph trách 2 d án nhóm B ho c tương ương (1 d án nhóm A tương ương 2 d án nhóm B; 1 d án nhóm B tương ương 2 d án nhóm C). Ch nhi m d án ph i có t i thi u 5 năm công tác tr lên thu c lĩnh v c chuyên môn có liên quan n d án. 2. Ngoài ch c danh ch nhi m, tuỳ tính ch t d án mà xác nh c th ch c danh chuyên gia thu c các lĩnh v c có liên quan n d án (thu l i, nông nghi p, lâm nghi p, xây d ng, giao thông, i n nư c, kinh t ,...) Phân b i m cho các ch c danh theo nguyên t c: - Ch nhi m d án chi m t tr ng i m cao nh t (ví d : chi m n 30% t c 150 i m). -S i m còn l i (ví d : 350 i m) phân b cho t ng ch c danh khác. 3. H sơ d th u t ³ 50% i m t ng n i dung I, II và III ng th i t ³ 70% t ng s i m t i m c A, sau khi ư c ngư i có thNm quy n thông qua (n u có yêu c u) s ư c xem xét ti p v giá tính i m t ng h p. B. ÁNH GIÁ T NG H P V K THU T VÀ GIÁ: 1. i m giá: N u l y i m giá c a Nhà th u có giá d th u th p nh t là 1.000 i m thì i m giá c a t ng Nhà th u khác ư c tính như sau: i m giá = Giá d th u th p nh t x 100 = ... i m (c a Nhà th u ang xét) Giá d th u (c a Nhà th u ang xét) 2. i m t ng h p: i m t ng h p = i m k thu t x K% + i m giá x G% Trong ó: - i m k thu t: ư c tính m c A.
 9. - i m giá: ư c tính kho n 1 m c B. - K%: t tr ng v k thu t. - G%: t tr ng v giá. Tuỳ theo tính ch t d án mà xác nh các t tr ng này cho thích h p, nhưng ph i m b o: K(%) ³ 70%; G (%) Ê 30%. Ghi chú: Nhà th u t i m t ng h p cao nh t s ư c xem xét ngh trúng th u. PH L C 2 TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U SƠ TUY N XÂY L P TT N i dung i mt i a 1 Kinh nghi m 35 a S năm kinh nghi m xây l p lo i hình tương t h sơ m i th u 10 ³ 10 năm 10 T 1 năm á < 10 năm 5 b S lư ng h p ng ã th c hi n trong vòng 5 năm g n ây 25 tương t v giá tr , lo i hình công trình, a i m và i u ki n a hình, a ch t,... ³ 10 h p ng 25 T 1h p ng á < 10 h p ng 15 2 Năng l c v k thu t 30 a S lư ng, trình cán b chuyên môn (cán b qu n lý chung, 10 cán b k thu t công trình, cán b giám sát hi n trư ng) 10 - và thu c bên ch Nhà th u 5 - Thu c biên ch Nhà th u và có h p ng thêm bên ngoài (ghi rõ a ch , i u ki n h p ng) b T ch c qu n lý t i hi n trư ng rõ ràng và h p lý 5 c M c áp ng c a máy móc, thi t b thi công 10 - , phù h p v s lư ng, ch ng lo i, công su t, ch t lư ng 8 và thu c s h u c a Nhà th u. 5 - , phù h p v s lư ng, ch ng lo i, công su t, ch t lư ng và thu c s h u c a Nhà th u và thuê thêm 1 ph n (có trình 2
 10. bày rõ a ch , i u ki n thuê,...) - Có công ngh thi công ho c thi t b chính tiên ti n. d Các y u t khác ch ng t Nhà th u có năng l c th c hi n 5 t t h p ng v i ch t lư ng công trình cao 3 - ã có công trình t ch t lư ng cao 2 (n u ã có công trình b s c nghiêm tr ng thì tr 3 i m) - Các y u t khác 3 Năng l c v tài chính (s li u trong 5 năm g n ây) 35 a Doanh thu trung bình hàng năm Tuỳ tính ch t gói th u mà b T ng s tài s n ưa ra yêu c u c th và chi c Tài s n lưu ng ti t m c i m cho t ng d N p ngân sách Nhà nư c kho n c a n i dung 3 L i nhu n trư c thu L i nhu n sau thu T ng giá tr ph n còn l i c a h p ng ang th c hi n d dang Kh năng tín d ng c a Nhà th u và a ch ơn v cung c p tín d ng (n u có) T ng s i mt i a 100 Ghi chú: 1. Trư ng h p s d ng th u ph , tuy năng l c th u ph không ư c tính i m nhưng v n ph i làm rõ tên, a ch , năng l c và giá tr kh i lư ng do th u ph th c hi n. 2. H sơ t yêu c u sơ tuy n khi có 2 i u ki n: - C 3 tiêu chuNn t ³ 60% t ng s i m 3 tiêu chuNn. - T ng tiêu chuNn t ³ 50% s i m tiêu chuNn ó PH L C 3 TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U XÂY L P TT N i dung /giá
 11. 1 Tiêu chu n ánh giá v kinh nghi m và năng l c nhà th u: t 1.1 Kinh nghi m t a - S năm kinh nghi m ho t ng t + d th u d án nhóm A, Nhà th u ph i c n ã có th i gian t kinh nghi m trong xây d ng t 5 năm tr lên. t + d th u d án nhóm B, Nhà th u c n ã có th i gian kinh nghi m trong xây d ng t 1 năm tr lên. t + d th u d án nhóm C, nhà th u c n ã có ho t ng xây d ng. b - S lư ng các h p ng ã th c hi n xong trong vòng 5 năm t g n ây tương t v giá tr , yêu c u k thu t và i u ki n a hình, a ch t... t + d th u d án nhóm A, Nhà th u c n ã th c hi n t 5 t h p ng tr lên. t + d th u d án nhóm B, Nhà th u c n ã th c hi n t 1 h p ng tr lên. + d th u d án nhóm C, Nhà th u c n ã có th c hi n h p ng (k c là th u ph ) 1.2 Năng l c cán b , công nhân k thu t t a - Cán b : s lư ng và trình t + Cán b qu n lý chung Tuỳ tính ch t gói th u mà + Cán b k thu t công trình c th hoá m c yêu + Cán b giám sát hi n trư ng c u " t" i v i t ng lo i cán b b - Công nhân k thu t: s lư ng và trình t Tuỳ tính ch t gói th u mà c th hoá m c yêu c u " t" i v i t ng lo i công nhân k thu t. 1.3 Năng l c tài chính t
 12. (S li u trong 5 năm g n ây) Tuỳ tính ch t gói th u mà - Doanh thu trung bình hàng năm c th hoá m c yêu - T ng s tài s n c u " t" i v i t ng - Tài s n lưu ng kho n trong m c 1.3 - N p Ngân sách Nhà nư c - L i nhu n trư c thu - L i nhu n sau thu - v.v... Ghi chú: 1. Ch ánh giá "không t" i v i t ng trư ng h p th t s không áp ng h sơ m i th u. 2. Ch khi t t c các y u t u t thì các m c 1.1, 1.2, 1.3 m i t và c m c này u t thì tiêu chuNn 1 m i t. Các h sơ d th u t s ư c xem xét ti p tiêu chuNn 2 v m t k thu t cho i m. 2 Tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t: ( i m t i a) 100 á 130 2.1 K thu t, ch t lư ng 80 a -M c áp ng, yêu c u trong h sơ thi t k v : + K thu t + Ch t lư ng v t tư + Ch t lư ng thi t b b - Gi i pháp k thu t và bi n pháp thi công + Gi i pháp k thu t + Bi n pháp thi công, công ngh thi công + B trí công trư ng (t ch c thi công) + Bi u huy ng nhân l c, máy móc thi t b thi công c - Bi n pháp b o v môi trư ng và an toàn + B o v môi trư ng
 13. + An toàn lao ng, phòng ch ng cháy n , an toàn công trư ng d -M c áp ng c a máy móc, thi t b thi công và s lư ng, ch ng lo i, công su t ch t lư ng, v.v... e - Bi n pháp b o m ch t lư ng g - ã có công trình t ch t lư ng cao 2.2 Ti n thi công 20 a - m b o t ng ti n và ti n các h ng m c ho c kh i lư ng ch y u có yêu c u c bi t b - Vư t t ng ti n và ti n các h ng m c ho c kh i lư ng ch y u có yêu c u c bi t 2.3 Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u) 0 á20 - ng v n - Cho vay 2.4 Các n i dung khác (n u có yêu c u) 0 á10 Ghi chú: - Tuỳ theo yêu c u c a t ng gói th u mà chi ti t m c i m cho các m c 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4. - N u có yêu c u các m c 2.3 và 2.4 thì t i a t ng s i m chuNn 2 là 130 i m. - N u không có yêu c u các m c 2.3 và 2.4 thì t i a t ng s i m chuNn 2 là 100 i m. - Ch có các h sơ d th u t t 70% t ng s i m t i a tiêu chuNn 2 tr lên m i ư c xem xét tiêu chuNn 3 v giá ánh giá. Xác nh giá ánh giá ... ng 3 3.1 Giá d th u ã ư c s a i và hi u ch nh các sai l ch .... 3.2 ưa v m t m t b ng so sánh và quy ra thành ti n các y u t .... ch y u sau: - V t tư, v t li u ch y u - Chí phí v n hành, b o dư ng, duy tu công trình
 14. - Ti n thi công - v.v... Ghi chú: H sơ d th u c a Nhà th u có giá ánh giá th p nh t s ư c ngh trúng th u PH L C 4 TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D TH U XÂY L P GÓI TH U QUY MÔ NH TT N i dung /giá 1 ánh giá v m t k thu t t 1.1 Bi n pháp t ch c cung ng v t tư, thi t b : áp ng yêu c u t trong h sơ m i th u 1.2 Gi i pháp k thu t và bi n pháp thi công: Phù h p, áp ng t yêu c u trong h sơ m i th u 1.3 Ti n thi công: áp ng yêu c u trong h sơ m i th u t Ghi chú: 1. Vi c ánh giá c n ơn gi n, nhanh, chính xác và công b ng. 2. Không ch m i m mà ch xét " t" ho c "không t". Ch khi t t c các m c 1.1, 1.2, 1.3 u t thì tiêu chuNn 1 m i t. Các h sơ d th u t s ư c xem xét ti p n i dung 2 v giá. 2 Giá d th u ( ã ch nh s a) .... ng Ghi chú: 1. có cơ s so sánh, giá d th u ph i ư c s a l i và hi u ch nh sai l ch (n u có). 2. Nhà th u có giá d th u th p nh t (sau khi ã s a l i và hi u ch nh) s ư c ngh trúng th u. PH L C 5 TIÊU CHU N CHUYÊN GIA GIÚP VI C ÁNH GIÁ H SƠ D TH U Theo i u 16 Quy ch u th u, tiêu chuNn và yêu c u i v i chuyên gia c th như sau:
 15. 1. Tiêu chuNn chuyên gia: - Tuỳ theo tính ch t gói th u (công trình thu l i, lâm nghi p ho c xây d ng, giao thông) mà chuyên gia k thu t ph i là chuyên gia thu c chuyên ngành ó, ã t ng làm công tác thi t k , giám sát, thi công ho c qu n lý xây d ng có kinh nghi m, có th i gian làm công tác này t 5 năm tr lên; - Chuyên gia kinh t , tài chính, pháp lý và các v n khác (n u c n) ph i có kinh nghi m trong chuyên môn và lĩnh v c chuyên ngành ó, có th i gian công tác t 5 năm tr lên; Ngoài ra, chuyên gia ph i là ngư i am hi u v các n i dung c a gói th u, quy trình t ch c, ánh giá xét ch n ơn v trúng th u, n m ch c tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u và các yêu c u pháp lý khác khi xét th u. 2. Yêu c u i v i chuyên gia: - ánh giá h sơ d th u ph i căn c vào n i dung h sơ m i th u, thi t k k thu t, b n v thi công, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u v.v.. i chi u v i h sơ d th u xem có áp ng kh i lư ng, ch t lư ng và ti n thi công, giá gói th u hay không. - Vi c phân tích, ánh giá, x p h ng c a t ng chuyên gia ph i trung th c, khách quan, có căn c và chính xác. Quá trình xét th u, các chuyên gia có th h i ý nh m làm rõ h sơ d th u, ho c h i ý th ng nh t nh ng yêu c u, n i dung quan tr ng khi xem xét. M i chuyên gia t ánh giá trong m t b n riêng theo m u chung ã th ng nh t trong toàn t chuyên gia, ký xác nh n ý ki n ánh giá và ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v nh ng thi u sót c a h sơ mà chưa ư c phát hi n, ( c bi t là nh ng thi u sót nh hư ng n ch t lư ng). - Có trách nhi m b o m t thông tin trong quá trình xét th u; không ư c c ng tác v i nhà th u và tuy t i không l t thông tin có liên quan n vi c ánh giá nhà th u dư i b t kỳ hình th c nào. Trư ng h p l thông tin, có th ình ch cá nhân chuyên gia ho c nhóm chuyên gia ngay trong th i gian ch m th u (khi xét th y c n thi t); ng th i, tuùy m c sai ph m, ph i ch u x lý theo i u 60 quy ch u th u. - Không ư c tham gia thNm nh k t qu u th u. PH L C 6 M U QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH U TH U B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày... tháng... năm 2001 S :... Q /BNN-XDCB
 16. QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN PHÊ DUY T H SƠ M I TH U VÀ K HO CH U TH U XÂY L P(HO C THI T BN) Tên gói th u: H ng m c: D án: a i m: B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 01/11 /1999 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v và quy n h n t ch c b máy c a B nông nghi p và phát tri n nông thôn. Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/09/1999 và Ngh nh s 14/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v quy ch u th u. Căn c quy t nh s ........... ngày....... tháng....... năm........ c a B trư ng B nông nghi p và phát tri n nông thôn phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán. Xét t trình s ....... ngày....... tháng....... năm........ c a....................................... Theo ngh c a V trư ng V u tư xây d ng cơ b n. QUY T NNH i u 1: Duy t h sơ m i th u do...................... l p, ngày....... tháng....... năm........ và duy t k ho ch u th u công trình.................. v i n i dung chính sau: 1. Phân chia gói th u: Tên gói th u............. g m các h ng m c: ................................................................. 2. Giá gói th u và ngu n tài chính (giá gói th u có th duy t sau khi óng th u): 3. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u - Hình th c l a ch n nhà th u: ( u th u r ng rãi ho c h n ch . N u u th u h n ch , ghi rõ tên các nhà th u ư c m i tham d ).
 17. - Phương th c u th u: (1 túi h sơ, 2 túi h sơ ho c 2 giai o n). 4. Th i gian t ch c u th u (d ki n cho t ng gói th u, k t khi phát hành h sơ m i th u n khi công b k t qu u th u): - Bán h sơ m i th u t ......... gi ........ ngày...........; - N p h sơ d th u t ......... gi ........ ngày...........; - óng th u lúc......... gi ........ ngày...........; - M th u lúc......... gi ........ ngày...........; - Công b k t qu u th u ngày............; 5. Lo i h p ng (h p ng tr n gói hay h p ng có i u ch nh giá,.....) 6. Th i gian th c hi n h p ng (d ki n cho t ng gói th u): ............. tháng, k t ngày..........tháng......... năm........... i u 2: Chánh văn phòng B , V trư ng V u tư XDCB, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và Ch u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P – PTNT -V TXDCB, KH&QH, TCKT. Th trư ng - Lưu VT PH L C 7 M U T TRÌNH XIN PHÊ DUY T GIÁ GÓI TH U B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc V u tư XDCB --- o0o --- Hà N i, ngày tháng năm 2001 T TRÌNH XIN PHÊ DUY T GIÁ GÓI TH U Tên gói th u:
 18. H ng m c: D án: a i m: 1. Giá t ng d toán: Theo quy t nh s ............ ngày.........tháng......... năm......... - Giá gói s 1: - Giá gói s 2: ............................ 2. Giá d toán do tư v n (Công ty........) l p: - Giá gói s 1: - Giá gói s 2: ............................ 3. Giá gói th u do bên B m i th u (Ban QLDA........ ) trình, t i văn b n s ........ ngày........ tháng........... năm........... - Giá gói s 1: - Giá gói s 2: ............................ 4. Giá gói th u do cơ quan thNm nh ngh phê duy t: - Giá gói s 1: - Giá gói s 2: ............................ 5. Ngày m th u: lúc...... gi ....... ngày......../......../2001 6. T i bu i m i th u n u các nhà th u u có giá d th u cao hơn giá gói th u ư c duy t. Bên m i th u (Ban QLDA......) ph i t ch c ngay t i ch cho các nhà th u chào l i giá và coi ây là giá d th u chính th c xét th u. DUY T V TRƯ NG V U TƯ XDCB KT/ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
 19. Th trư ng PH L C 8 M U BIÊN B N M TH U B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc (Đ a đi m m th u), ngày tháng năm 2001 S : /BQL BIÊN B N M TH U Tên gói th u: H ng m c: D án: a i m: Căn c Quy t nh s ........ phê duy t h sơ m i th u và k ho ch u th u gói th u (tên gói th u) thu c d án (tên d án). Hôm nay ngày....... tháng....... năm........... vào h i........ gi ........... t i ( a i m m th u)........ Ban QLDA (Bên m i th u)...... t ch c m th u........... gói th u..............., h ng m c............, thu c d án................. I. Thành ph n d m th u - i di n Bên m i th u: Ông............................. Ch c v ............................ - i di n Các nhà th u: Ông............................. Ch c v ............................ - i di n các cơ quan, t ch c, a phương có liên quan n ch ng ki n l m th u (n u có):.................................... II. Tên và a ch các nhà th u: - Công ty................., có tr s t i............................... III. Tóm t t m t s thông s ch y u c a h sơ d th u: giá d th u, thư gi m (tăng) giá, b o lãnh d th u, ti n , kh năng ng v n v.v... c a t ng h sơ d th u (s li u ư c ghi công khai trên b ng).
 20. IV. Các n i dung liên quan khác: h sơ d th u h p l , không h p l , các v n n y sinh v.v... V. Các ý ki n phát bi u: (ghi tóm t t) VI. K t lu n: (c a Bên m i th u) v s công b ng, công khai, lành m nh, phù h p các quy nh c a Nhà nư c trong t ch c u th u. Biên b n ư c thông qua vào h i....... gi ....... ngày....... tháng....... năm........... Bên m i th u (ký, ghi rõ h tên và óng d u) Các nhà th u (ký và ghi rõ h tên) PH L C 9 M U BÁO CÁO TH M NNH K T QU U TH U B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc (Đ a đi m), ngày tháng năm 2001 V u tư XDCB BÁO CÁO TH M NNH K T QU U TH U Tên gói th u: H ng m c: D án: a i m: - Căn c Quy t nh s :................../phê duy t TKKT-TDT - Căn c k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ã ư c phê duy t t i Quy t nh s ......... - Xét t trình s ................., kèm theo biên b n m th u s ......... và h sơ kèm theo. Sau khi ã thNm nh toàn b h sơ d th u. V u tư XDCB báo cáo thNm nh k t qu u th u gói th u...... h ng m c....... thu c d án................ như sau:
Đồng bộ tài khoản