intTypePromotion=1

Thông tư 52/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư 52/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   5 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 9   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2 0 0 4   H í n g   d É n   t h i   h µ n h   N g h Þ   ® Þ n h   s è   1 2 4 / 2 0 0 4 / N § ­ C P   n g µ y  1 8 / 5 / 2 0 0 4   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   m é t   s è   c ¬   c h Õ   t µ i   c h Ý n h   n g © n  s¸ch  ®Æc thï ®èi víi thµnh phè Hå ChÝ Minh C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16  th¸ng  12  n¨m  2002  vµ  NghÞ   ®Þnh   sè  60/2003/N§­CP  ngµy  6   th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng   dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   124/2004/N§­CP   ngµy   18   th¸ng   5   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  c¬  chÕ  tµi chÝnh ng©n   s¸ch ®Æc thï ®èi víi thµnh phè Hå ChÝ Minh; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vÒ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c c¬  chÕ  tµi chÝnh   ng©n s¸ch ®Æc thï ®èi víi thµnh phè Hå ChÝ Minh nh sau: A­ NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG: 1. Th«ng t  nµy híng dÉn c¸c quy  ®Þnh vÒ  c¬  chÕ  tµi  chÝnh   ng©n   s¸ch   ®Æc   thï   ®èi   víi   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh  (díi  ®©y gäi t¾t lµ  Thµnh phè), bao gåm: c¬  chÕ  vÒ  qu¶n  lý  ng©n s¸ch vµ  c¬  chÕ  vÒ  huy  ®éng c¸c nguån tµi chÝnh  cho ®Çu t ph¸t triÓn Thµnh phè. 2. Ngoµi c¸c c¬  chÕ  tµi chÝnh ng©n s¸ch  ®Æc thï  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  124/2004/N§­CP ngµy 18 th¸ng 5 n¨m  2004 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, Thµnh phè  thùc hiÖn  c¸c  quy   ®Þnh  chung vÒ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ng©n  s¸ch quy  ®Þnh  t¹i  LuËt  ng©n s¸ch nhµ  níc,  NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP   ngµy   6   th¸ng   6   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ,  Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Bé   Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c vÒ tµi chÝnh ng©n  s¸ch.                             B. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ: I. VÒ qu¶n lý ng©n s¸ch cña Thµnh phè
  2. 2 1. Ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi cho ng©n s¸ch c¸c   cÊp chÝnh quyÒn thuéc Thµnh phè: 1.1. VÒ ph©n cÊp nguån thu: C¨n cø quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp nguån thu cho c¸c tØnh vµ  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 32  LuËt ng©n s¸ch nhµ  níc, §iÒu 22 NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­ CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n   thµnh  phè  tr×nh   Héi   ®ång   nh©n  d©n  thµnh   phè   quyÕt   ®Þnh   ph©n cÊp cô thÓ c¸c nguån thu ng©n s¸ch cho c¸c cÊp thuéc  Thµnh phè (thµnh phè, quËn, huyÖn, phêng, x∙) cho phï hîp  t×nh h×nh thùc tÕ, yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi, b¶o  ®¶m quèc phßng an ninh, trËt tù  an toµn x∙ héi cña Thµnh  phè. Riªng   ®èi víi ng©n s¸ch x∙, thÞ  trÊn   ®îc hëng  tèi  thiÓu   70%   c¸c   kho¶n   thu   vÒ:   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông  ®Êt; thuÕ  nhµ,  ®Êt; thuÕ  m«n bµi thu tõ  c¸ nh©n, hé  kinh  doanh; thuÕ  sö  dông  ®Êt n«ng nghiÖp thu tõ  hé  gia  ®×nh;  lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt. 1.2. Tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu  ®îc  ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch Thµnh phè  do ChÝnh phñ  tr×nh Uû  ban Thêng vô  Quèc héi quyÕt  ®Þnh;  thêi gian æn  ®Þnh tû  lÖ  phÇn tr¨m (%) ph©n chia nµy do  ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. 1.3. Ph©n cÊp nhiÖm vô chi: C¨n cø nhiÖm vô  chi cña ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®îc quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   33   LuËt   ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   §iÒu   24   NghÞ  ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh   phñ, viÖc ph©n cÊp cô thÓ nhiÖm vô chi gi÷a ng©n s¸ch c¸c  cÊp thuéc  Thµnh  phè  do Uû  ban  nh©n  d©n thµnh phè  tr×nh  Héi   ®ång   nh©n  d©n  thµnh   phè   quyÕt   ®Þnh   trªn   nguyªn   t¾c   ®¶m b¶o phï hîp víi ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ x∙ héi, quèc   phßng, an ninh vµ   ®Æc  ®iÓm kinh tÕ,  ®Þa lý, d©n c  tõng  vïng vµ  tr×nh  ®é, n¨ng lùc cña  ®éi ngò  c¸n bé, b¶o  ®¶m  hiÖu qu¶.  1.4. Hµng n¨m, c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch Thµnh phè   ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh,  Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  tr×nh Héi  ®ång nh©n d©n quyÕt  ®Þnh: Dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch Thµnh phè; nhiÖm vô thu,   chi   cho   tõng   c¬   quan   ®¬n   vÞ   thuéc   ng©n   s¸ch   cÊp   thµnh  phè; sè  bæ sung tõ  ng©n s¸ch Thµnh phè  cho ng©n s¸ch cÊp  díi phï  hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  Thµnh phè  vµ  b¶o  ®¶m thùc hiÖn theo  ®Þnh híng chung cña  ng©n s¸ch nhµ níc.  1.5. §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ quü ®Êt do Thµnh phè qu¶n  lý, Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè   ®îc t¹m øng tõ  nguån ng©n  s¸ch Thµnh phè  hoÆc tõ  nguån huy  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i  tiÕt   1.2   Môc   1   PhÇn   III   th«ng  t  nµy   cho   c¸c   dù  ¸n   x©y  dùng h¹ tÇng thuéc nhiÖm vô ®Çu t cña ng©n s¸ch Thµnh phè 
  3. 3 ®Ó  tæ chøc  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt, sau khi thùc hiÖn  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt sÏ  thu håi hoµn tr¶ ng©n s¸ch  hoÆc hoµn tr¶ nguån vèn huy  ®éng. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn  ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng quy ®Þnh sau: ­ C¨n cø quy ho¹ch vÒ  sö  dông quü   ®Êt do Thµnh phè  qu¶n lý  vµ  c¸c dù  ¸n  ®Çu  t h¹  tÇng thuéc nhiÖm vô   ®Çu t  cña ng©n s¸ch ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt;  ­   Uû   ban   nh©n   d©n   Thµnh   phè   quyÕt   ®Þnh   t¹m   øng   tõ  nguån ng©n s¸ch Thµnh phè  hoÆc tõ  nguån vèn huy  ®éng cho  c¸c dù ¸n. Møc vèn t¹m øng cho c¸c dù ¸n c¨n cø khèi lîng  tiÕn   ®é   thùc   hiÖn,   tèi   ®a   b»ng   møc   dù   to¸n   ®îc   cÊp   cã  thÈm   quyÒn   phª   duyÖt;  viÖc   qu¶n   lý,   cÊp   ph¸t   thùc  hiÖn   theo chÕ ®é cña nhµ níc vÒ qu¶n lý vèn ng©n s¸ch nhµ níc;  ­ Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt  thùc hiÖn hoµn tr¶ nguån t¹m øng tõ  ng©n s¸ch Thµnh phè  hoÆc   tõ   nguån   vèn   huy   ®éng,   phÇn   cßn   l¹i   nép   100%   vµo  ng©n s¸ch Thµnh phè (thu tiÒn sö dông ®Êt) ®Ó sö dông cho  ®Çu t  ph¸t triÓn c¬  së  h¹  tÇng thuéc nhiÖm vô   ®Çu t  cña  ng©n s¸ch theo quy ®Þnh;  ­ Tæ chøc thùc hiÖn h¹ch to¸n thu, chi ng©n s¸ch  ®èi  víi c¸c nhiÖm vô trªn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh.
  4. 4 I I .   V Ò   c ¬   c h Õ   t h ë n g   v µ   h ç   t r î   c ã   m ô c   t i ª u   t õ   n g u å n   t h u   v î t  dù to¸n ng©n s¸ch trung ¬ng ph¸t sinh  trªn ®Þa bµn Thµnh phè: 1. VÒ thëng thu vît dù to¸n ng©n s¸ch:  Hµng n¨m, trong trêng hîp cã t¨ng thu ng©n s¸ch trung  ¬ng so víi dù  to¸n Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao tõ  c¸c kho¶n  thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch thµnh  phè  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 30 LuËt ng©n s¸ch nhµ  níc,  ng©n s¸ch Thµnh phè ®îc ng©n s¸ch trung ¬ng thëng 30% cña  sè  t¨ng thu nµy, nhng kh«ng vît qu¸ sè  t¨ng thu so víi  møc thùc hiÖn n¨m tríc. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh, môc  ®Ých sö  dông   vµ   h¹ch   to¸n   ng©n   s¸ch   ®èi   víi   sè   tiÒn   thëng   nµy  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Môc 17 ­ PhÇn IV th«ng t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/06/2003 cña Bé Tµi chÝnh. 2. Ng©n s¸ch trung ¬ng thùc hiÖn bæ sung cã  môc tiªu   cho ng©n s¸ch Thµnh phè t¬ng øng 70% cña sè t¨ng thu ng©n  s¸ch trung ¬ng so víi dù to¸n ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao  ®èi víi c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung  ¬ng  vµ  ng©n s¸ch Thµnh phè  cßn l¹i (sau khi thùc hiÖn thëng  vît thu theo quy  ®Þnh t¹i Môc 1 PhÇn II cña Th«ng t  nµy)  vµ  t¬ng øng 30% sè  t¨ng thu so víi dù  to¸n  ®îc Thñ  tíng  ChÝnh phñ giao cña c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch trung  ¬ng hëng  100%, trõ  c¸c kho¶n thu quy  ®Þnh t¹i tiÕt 2.2 Môc 2 PhÇn  II cña Th«ng t nµy. 2.1. ViÖc x¸c  ®Þnh sè  t¨ng thu  ®èi víi c¸c kho¶n thu  ph©n chia  ®îc tÝnh theo nguyªn t¾c tæng sè  c¸c kho¶n thu   ph©n   chia   vît   dù   to¸n,   kh«ng   tÝnh   riªng   ®èi   víi   tõng  kho¶n thu ph©n chia. 2.2. §èi víi c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch trung  ¬ng ®îc h­ ëng 100% theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1, §iÒu 20, NghÞ ®Þnh sè  60/2003/N§­CP   ngµy   6   th¸ng   6   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ,  kh«ng bao gåm:  ­ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng ho¸ nhËp khÈu; ­   C¸c   kho¶n   thu   kh«ng   giao   Thµnh   phè   qu¶n   lý   thu,  kh«ng ph¸t sinh trªn  ®Þa bµn Thµnh phè  mµ  chØ h¹ch to¸n  nép ë Thµnh phè;  ­ C¸c kho¶n ghi thu, ghi chi theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt;   c¸c   kho¶n   thu   ®îc   ®Ó   l¹i   ®¬n   vÞ   chi   qu¶n   lý   qua  ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc x¸c  ®Þnh sè  bæ sung cã  môc tiªu nªu trªn c¨n cø  kÕt qu¶ thu cña tæng sè c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch trung ¬ng  hëng 100% vît so dù  to¸n; kh«ng tÝnh riªng  ®èi víi tõng  kho¶n thu.
  5. 5 3.   C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   Môc   1  vµ   Môc   2   PhÇn   II   cña  Th«ng t nµy, hµng n¨m sau khi kÕt thóc n¨m ng©n s¸ch, Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè  b¸o c¸o göi Bé  Tµi chÝnh vÒ  kÕt  qu¶   thu   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   trªn   ®Þa   bµn   thµnh   phè   c¸c  kho¶n thu liªn quan ®Õn viÖc thëng vµ bæ sung cã môc tiªu  cho Thµnh phè  tríc ngµy 31 th¸ng 01 n¨m sau  ®Ó  tæng hîp  b¸o c¸o ChÝnh phñ, Uû ban Thêng vô Quèc héi. 4. C¨n cø sè thëng vµ sè bæ sung cã môc tiªu tõ nguån  t¨ng thu ng©n s¸ch trung ¬ng quy  ®Þnh t¹i Môc 1 vµ  Môc 2  PhÇn II cña Th«ng t nµy, Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  tr×nh  Héi  ®ång nh©n d©n thµnh phè  quyÕt  ®Þnh sö  dông  ®Ó   ®Çu t  c¸c c«ng tr×nh  kÕt cÊu h¹  tÇng,  hoµn tr¶ c¸c kho¶n  huy  ®éng, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  quan träng nh»m ph¸t triÓn   kinh tÕ­ x∙ héi, ®¶m b¶o quèc phßng, an ninh, trËt tù, an  toµn x∙ héi cña Thµnh phè  vµ  thëng cho ng©n s¸ch cÊp díi  theo chÕ ®é quy ®Þnh. III. VÒ huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh cho  ®Çu t ph¸t triÓn Thµnh phè: 1. VÒ huy ®éng vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n thuéc ®èi tîng  ®Çu t cña ng©n s¸ch Thµnh phè. 1.1. §èi víi nguån vèn hç  trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc   (ODA): ­ Hµng n¨m c¨n cø dù  to¸n ng©n s¸ch vÒ  nguån vèn vay  ODA vµ  c¸c néi dung  ®∙ cam kÕt víi c¸c nhµ  tµi trî; trªn   c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè, Bé  KÕ  ho¹ch   vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh x©y dùng ph¬ng ¸n ph©n bæ dù  to¸n  chi tõ  nguån vèn ODA  ®Çu t  cho c¸c dù  ¸n thuéc nhiÖm vô  chi cña ng©n s¸ch tr×nh ChÝnh phñ ®Ó tr×nh Quèc héi quyÕt   ®Þnh, trong  ®ã  u tiªn bè  trÝ  vèn ODA  ®Ó   ®Çu t  c¸c ch¬ng  tr×nh, dù  ¸n x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng kü  thuËt  ®« thÞ,  m«i trêng vµ phóc lîi c«ng céng trªn ®Þa bµn Thµnh phè. ­ ViÖc bè trÝ vèn ®èi øng cho c¸c dù ¸n ODA thùc hiÖn   theo nguyªn t¾c: + §èi víi c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh do Bé, c¬  quan trung  ¬ng lµm chñ  dù  ¸n, c«ng tr×nh do ng©n s¸ch trung ¬ng  ®¶m  b¶o. + §èi víi c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh do Uû  ban nh©n d©n  Thµnh phè  lµm chñ  dù  ¸n, c«ng tr×nh, Thµnh phè  cã  tr¸ch  nhiÖm bè trÝ tõ nguån ng©n s¸ch Thµnh phè ®Ó thùc hiÖn.  ­ ViÖc qu¶n lý  vèn  ®Çu t ODA thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý sö dông vèn vay ODA. 1.2. VÒ huy ®éng vèn ®Çu t:
  6. 6 1.2.1. Huy ®éng vèn trong níc: a. Thµnh phè  huy  ®éng vèn  ®Çu t  th«ng qua h×nh thøc  ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng theo quy  ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh sè 141/2003/N§­CP ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2003  cña ChÝnh  phñ,  vµ  c¸c  h×nh  thøc huy  ®éng kh¸c  theo  quy  ®Þnh   cña   ph¸p  luËt;   ng©n   s¸ch  Thµnh   phè   cã   tr¸ch   nhiÖm   thanh to¸n gèc, l∙i vµ c¸c chi phÝ liªn quan.  b. Khi cã nhu cÇu huy ®éng vèn ®Çu t, Uû ban nh©n d©n  Thµnh phè  lËp ph¬ng ¸n tr×nh Héi  ®ång nh©n d©n Thµnh phè  quyÕt   ®Þnh  theo híng  dÉn  t¹i   ®iÓm  1.3.4 tiÕt  1.3  Môc  1  PhÇn II Th«ng t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi chÝnh. 1.2.2.   Huy   ®éng   nguån   vèn   ngoµi   níc:   Thµnh   phè   ®îc  huy  ®éng vèn vay ngoµi níc cho  ®Çu t  ph¸t triÓn kÕt cÊu  h¹  tÇng thuéc nhiÖm vô  chi cña ng©n s¸ch Thµnh phè  theo  nguyªn t¾c: Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè  x©y dùng ph ¬ng ¸n,  t×m nguån vèn vay, lÊy  ý  kiÕn Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam tríc khi tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh theo c¬  chÕ  ChÝnh phñ   vay vÒ  cho Thµnh phè  vay l¹i  ®Ó  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n c«ng   tr×nh theo  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè. Thµnh  phè  cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ  tõ  ng©n s¸ch cÊp Thµnh phè   ®Ó  hoµn tr¶ gèc, l∙i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Tæng   møc   d  nî     huy   ®éng   theo   c¸c   h×nh   thøc   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2.1 vµ ®iÓm 1.2.2 tiÕt 1.2 Môc 1 PhÇn III  cña Th«ng t  nµy kh«ng  ®îc vît qu¸ 100% tæng møc vèn  ®Çu  t  x©y dùng c¬  b¶n cña ng©n s¸ch Thµnh phè  theo dù  to¸n  Héi  ®ång nh©n d©n Thµnh phè  quyÕt  ®Þnh cña n¨m ng©n s¸ch  hiÖn hµnh (kh«ng bao gåm nguån vèn ®Çu t tõ nguån vèn huy  ®éng vµ  vèn  ®Çu t c¸c dù  ¸n tõ  nguån bæ sung cã  môc tiªu   kh«ng æn  ®Þnh tõ  ng©n s¸ch trung  ¬ng cho ng©n s¸ch Thµnh  phè ­ nÕu cã). 3. ViÖc huy  ®éng vèn  ®Çu t  x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng  thuéc ph¹m vi ng©n s¸ch Thµnh phè quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2.1   vµ ®iÓm 1.2.2 tiÕt 1.2 Môc 1 PhÇn II cña Th«ng t  nµy ph¶i  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 124/2004/N§­ CP ngµy 18/5/2004 cña ChÝnh phñ. 4. C¸c nguån vèn huy  ®éng nªu trªn  ®îc h¹ch to¸n thu  ng©n s¸ch cÊp Thµnh phè   ®Ó  chi cho môc tiªu  ®∙  ®Þnh vµ  ph¶i bè  trÝ  trong c©n  ®èi ng©n s¸ch cÊp Thµnh phè   ®Ó  chñ  ®éng tr¶ nî khi ®Õn h¹n. 5. Huy ®éng nguån vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng  thu håi vèn: ­ C¨n cø vµo t×nh h×nh kinh tÕ  x∙ héi vµ   ®iÒu kiÖn  thùc tÕ  vÒ  nhu cÇu ph¸t triÓn c¬  së  h¹  tÇng kü  thuËt cña   Thµnh phè,  ®èi víi c¸c dù  ¸n cã  kh¶ n¨ng thu håi vèn, Uû  
  7. 7 ban nh©n d©n Thµnh phè  quyÕt  ®Þnh hoÆc tr×nh c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc  huy  ®éng  ®Çu t  theo c¸c h×nh thøc: BOT (x©y dùng ­ vËn  hµnh ­ chuyÓn  giao),  BTO (x©y  dùng  ­ chuyÓn  giao ­ vËn  hµnh), BT (x©y dùng ­ chuyÓn giao) vµ c¸c h×nh thøc kh¸c.   Thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh hç trî l∙i suÊt vay vèn  ®Çu t, bï mét phÇn chªnh lÖch gi÷a chi phÝ vµ gi¸ dÞch vô   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  ­   ViÖc   huy   ®éng   vµ   tæ   chøc   thùc   hiÖn   ®Çu   t  c¸c   dù  ¸n : BOT (x©y dùng ­ vËn hµnh ­ chuyÓn giao), BTO (x©y  dùng   ­   chuyÓn   giao   ­   vËn   hµnh),   BT   (x©y   dùng­   chuyÓn   giao) vµ  c¸c h×nh thøc kh¸c  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt, Uû ban nh©n d©n Thµnh phè x©y dùng dù to¸n  chi hµng n¨m vÒ  hç  trî  l∙i suÊt, bï  mét phÇn chªnh lÖch  gi÷a chi phÝ vµ gi¸ dÞch vô tr×nh Héi ®ång nh©n d©n Thµnh  phè  quyÕt  ®Þnh bè  trÝ  trong dù  to¸n ng©n s¸ch Thµnh phè  ®Ó thùc hiÖn. C. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¨n cø quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, Uû  ban nh©n d©n Thµnh phè  chØ  ®¹o Së  Tµi chÝnh phèi hîp c¸c  c¬ quan liªn quan tæ chøc thùc hiÖn; trong qu¸ tr×nh thùc   hiÖn nÕu cã  víng m¾c  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó   xem xÐt gi¶i quyÕt.  Ghi chó:   Ngµy 16/6/2004 Bé  Tµi chÝnh ban hµnh C«ng   v¨n   sè   6617   TC/NSNN   vÒ   viÖc   ®Ýnh   chÝnh   Th«ng   t  sè  52/2004/TT­BTC ngµy 9/6/2004 nh sau: ­ Bá  tiªu  ®Ò   ®iÓm 1 Môc I: ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm  vô chi cho ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn thuéc Thµnh phè. ­   TiÕt   1.1,   1.2,   1.3,   1.4,   1.5   söa   t¬ng   øng   thµnh  ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5. Bé  Tµi chÝnh xin  ®Ýnh chÝnh  ®Ó  Uû  ban nh©n d©n thµnh  phè Hå ChÝ Minh biÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2