intTypePromotion=1

Thông tư 62/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
84
lượt xem
5
download

Thông tư 62/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 62/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp về việc hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 62/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   « n g  n g hi Ö p  &   h¸t triÓn N « n g  T h « n  S è   B N P 62/2001/TT­B N N   n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  2001 H íng d É n  viÖc x u Êt  h È u,  6  k n h Ë p   h È u   µ n g  h o¸ thuéc di Ö n   u ¶ n  lý  h uyªn n g µ n h  n « n g   g hi Ö p  k h q c n theo Q u y Õ t ® Þ n h  46/2001/Q§­T T g  n g µ y   4/4/2001  cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   Ò  q u ¶ n  lý xu Êt kh È u,  p v n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸ thêi kú  2001 ­ 2005 Thihµnh    §iÒu  vµ  3  §iÒu  QuyÕt  4  ®Þnh 46/2001/Q§­ TTg ngµy  4/4/2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýxuÊt,nhËp    khÈu hµng      2001  ho¸ thêikú  ­  2005.Bé    PTNT     NN &  híng dÉn    viÖc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    i c¸c lo¹  hµng  ho¸  thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    n«ng  nghiÖp. C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.  Th«ng   nµy  dông  t ¸p  ®èi    víiviÖc xuÊt khÈu, nhËp    khÈu hµng    ho¸ thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    n«ng  nghiÖp,gåm:   ­XuÊt    khÈu    gç,s¶n  phÈm   gç; ­ XuÊt    khÈu  ®éng    vËt hoang    d∙,®éng    vËt quý hiÕm, thùc vËt rõng      quý  hiÕm; ­XuÊt    khÈu,nhËp    khÈu  gièng c©y    trång,gièng vËtnu«i;       ­ NhËp    khÈu thuèc  y, nguyªn  thó    liÖu s¶n    xuÊt thuèc  y  c¸c chÕ    thó  vµ    phÈm   sinhhäc    dïng trong thó ý;       ­ NhËp    khÈu thuèc b¶o  thùc vËt,nguyªn liÖu s¶n    vÖ          xuÊt thuèc b¶o      vÖ  thùc vËtvµ      c«n  trïngc¸clo¹ ;     i ­ NhËp  khÈu thøc  ch¨n  ¨n  nu«i vµ    nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc  ch¨n ¨n    nu«i; ­NhËp    khÈu  ph©n  bãn  c¸cchÕ  vµ    phÈm   ph©n  bãn; ­XuÊt khÈu,nhËp        khÈu  nguån  gen c©y  trång,vËtnu«i,         sinh vËtphôc  vi     vô  nghiªncøu,trao® æi        khoa häc  thuËt. kü  2. Hµng    ho¸ thuéc ®èi îng  t kiÓm   dÞch ®éng vËt,kiÓm     dÞch thùc    vËt hiÖn  theo c¸cquy      ®Þnh  ph¸p luËthiÖn      hµnh. 3. C¸c    doanh nghiÖp chÞu  tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  chÝnh   x¸c cña  liÖu sè    khaib¸o      khinhËp  khÈu, xuÊt khÈu  chÞu      vµ  tr¸chnhiÖm       víingêisö    dông  vÒ  chÊtl    îng hµng nhËp khÈu theo ph¸p luËthiÖn        hµnh  cña  Nhµ   nícViÖtNam.   C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó 1.XuÊt    khÈu  vµ  gç  s¶n  phÈm   gç
  2. 2 1.1.Gç,    s¶n  phÈm   tõrõng    gç    tùnhiªntrongníccÊm         xuÊtkhÈu,gåm:     ­Gç      i   trßnc¸clo¹ ; ­Gç      i   xÎc¸clo¹ ; ­ S¶n    phÈm   quý  gç  hiÕm     tõ rõng    tù nhiªntrong níc thuéc        nhãm   quy  IA  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   18/H§BT  sè  ngµy  17/1/1992 cña  Héi ®ång    ëng  Bé tr (nay lµChÝnh      phñ); ­ Cñi,than      lµm    hoÆc       nguån  tõ gç  tõ cñicã  gèc    tõ rõng    tù nhiªntrong n­     íc; ­ C¸c  i cã      lo¹ gç  tªntrong Danh    môc  ®éng, thùc vËt hoang          d∙ cÊm  bu«n  b¸n quèc  cña  tÕ  C«ng       íc vÒ bu«n b¸n quèc  c¸c lo¹  tÕ    i®éng  vËt,thùc      vËt hoang    nguy  bÞ    d∙cã  c¬  tiÖtchñng (sau ®©y          gäit¾tlµCITES). 1.2.C¸c    s¶n  phÈm   xuÊtkhÈu  gç    theo giÊy phÐp      hoÆc   theo ®iÒu    kiÖn  a. §èivíigç  tªntrong Danh        cã      môc ®éng, thùc vËt hoang          d∙ xuÊt khÈu    cã ®iÒu  kiÖn (phô      lôc IIcña CITES),khixuÊt khÈu        ph¶i cã    giÊy  phÐp  cña  V¨n phßng  CITES ViÖtNam;   b. S¶n    phÈm   quý  gç  hiÕm   thuéc nhãm       IIAquy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  18/ H§BT  ngµy 17/1/1992 chØ  îcphÐp    ®   xuÊt khÈu  d¹ng    ë  hµng    mü nghÖ  ®å  vµ  gç cao  cÊp,    khi xuÊt khÈu doanh nghiÖp  ph¶i cã    giÊy phÐp  cña Chi côc  KiÓm  l©m  t¹ . së  i 1.3.C¸c    s¶n  phÈm   îcxuÊtkhÈu  ®     kh«ng    h¹n chÕ  l   gi¸trÞ: sè îng vµ    TÊt  c¸c s¶n  c¶    phÈm  lµm      i kh«ng  tõ c¸c lo¹ gç  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n    1.1, Kho¶n  vµ    1.2  c¸c s¶n phÈm     tõ rõng trång (trõgç      trßn,gç      xÎ)®Òu   îc phÐp  ®   xuÊt khÈu    kh«ng  chÕ  sè îng vµ        h¹n  vÒ  l   gi¸trÞ;khixuÊt khÈu    doanh  nghiÖp  chØ ph¶ilµm          thñ tôch¶iquan    t¹ cöa  i khÈu. 1.4.Gç    trßn,gç    nguån    xÎcã  gèc    tõrõng  trångvµ    nhËp  khÈu: a.§èivíi trßn,gç    nguån        gç    xÎcã  gèc    tõrõng  trång: §èivíigç      trßn,gç      i nguån    xÎ c¸c lo¹ cã  gèc    tõ rõng trång,doanh    nghiÖp  ® îc xuÊt    khÈu  kh«ng h¹n chÕ     l vµ        vÒ sè îng  gi¸trÞ;khi xuÊt  khÈu doanh  nghiÖp  chØ  ph¶ilµm          thñ tôch¶iquan    t¹ cöa  i khÈu  xuÊt tr×nh biªnb¶n    vµ        x¸c nhËn  cña    H¹tkiÓm  l©m    n¬ikhaith¸c;   b.§èivíi trßn,gç    nguån        gç    xÎcã  gèc  nhËp  khÈu: ­ Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt kinh doanh nhng  kh«ng  dông    i sö  mµ t¸ xuÊt,khilµm            thñ tôcxuÊt khÈu    doanh  nghiÖp chØ cÇn  xuÊttr×nh têkhaih¶iquan            nhËp khÈu  îcH¶i quan  ®     cöa khÈu nhËp  cÊp theo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh; ­ Trêng      hîp doanh nghiÖp  th¸cnhËp  uû    khÈu  qua  gç  doanh nghiÖp kh¸c  th× khixuÊt khÈu        ph¶icã      hîp ®ång  th¸cvµ  uû    b¶n  sao    tê khaih¶iquan      nhËp  khÈu  doanh  do  nghiÖp nhËn  th¸cx¸cnhËn; uû      ­ Trêng    hîp doanh nghiÖp xuÊt khÈu    mua   i l¹ cña    doanh nghiÖp nhËp  khÈu      ®Ó t¸ xuÊtth× khilµm      i       thñ tôcxuÊtkhÈu    ph¶icã:   +  Hîp  ®ång  mua,    b¸n gi÷a hai®¬n      vÞ; + B¶n  sao  khai H¶i  tê    quan nhËp khÈu  H¹t kiÓm   do    l©m     n¬i doanh  nghiÖp      b¸n x¸cnhËn,®∙        trõlïkhèil       i  îng b¸n trªnb¶n sao;
  3. 3 ­ Trêng    c¾t    hîp gç  ng¾n  hoÆc         trßn nhËp  xÎ ra tõ gç    khÈu cÇn  biªn cã    b¶n    x¸cnhËn  cña    H¹tkiÓm l©m  t¹ vµ  dÊu  së    cã  i bóa  kiÓm  l©m  ViÖtNam       trªn gç; ­TÊt  c¸cgç    c¶    trßn,gç    nguån    xÎcã  gèc nhËp khÈu ph¶icã    dÊu bóa  cña  nícxuÊtkhÈu      (nÕu    nícxuÊtkhÈu    kh«ng  dÊu  cã  bóa    th× ®ãng  bóa  kiÓm l©m  cña ViÖtNam     theo quy    ®Þnh  mÉu   vµ  bóa  riªng). 2. XuÊt    khÈu ®éng    vËt hoang    d∙,®éng    vËt quý hiÕm   thùc vËt rõng  vµ      quý  hiÕm. 2.1.CÊm     xuÊt khÈu  môc    v×  ®Ých  ¬ng        th m¹ic¸cloµi®éng    vËt hoang    d∙ vµ  thùc vËtrõng      quý hiÕm   sau  ®©y: a. C¸c      loµi®éng    vËt rõng,thùc vËt rõng        quý hiÕm   ® îc quy  ®∙    ®Þnh    t¹i NghÞ  ®Þnh   18/H§BT  sè  ngµy 17/1/1992  cña  Héi ®ång    ëng  Bé tr (nay    lµ ChÝnh  phñ); b. C¸c      loµi®éng    vËt hoang    d∙ th«ng  êng,khaith¸c, th      ®¸nh  b¾t    trùctiÕp  tõ  nhiªn theo  tù    quy ®Þnh   trong ChØ   thÞ  359/TTg  sè  ngµy 29/5/1996 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ; c. C¸c      loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    t¹      d∙ cã  iViÖt Nam   cã      vµ  tªntrong  Phô     lôcIcña  CITES; d. C¸c      loµi®éng    vËt hoang      d∙ lµthiªn®Þch    cña chuéttheo    ChØ  thÞ  sè  9/1998/CT­ TTg    ngµy  18/2/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè  140/2000/Q§/BNN­KL  ngµy 21/12/2000 cña  tr Bé  ëng  NN   PTNT   viÖc  Bé  &  vÒ  c«ng  Danh  bè  môc mét  loµi®éng    sè    vËthoang      d∙lµthiªn®Þch    cña  chuét; ®. Tinh  dÇu trÇm (giã bÇu)  tinh dÇu   xÞ    vµ    x¸  theo QuyÕt ®Þnh  sè  45/1999/Q§­BNN­KL    ngµy 2/3/1999 cña  NN   PTNT.   Bé  &  2.2.C¸c      loµi®éng    vËt hoang    d∙,®éng    vËt quý hiÕm   thùc    vµ  vËt rõng  quý  hiÕm   îcxuÊtkhÈu    nh÷ng  ®     khicã  ®iÒu  kiÖn  sau: nh  a. §èivíi           loµi®éng    c¸c vËt hoang    d∙,thùc vËt rõng      quý  hiÕm   ® îcquy  ®∙    ®Þnh  i   t¹  §iÓm   vµ  cña  c¸c a  c  Kho¶n      2.1 khixuÊt khÈu  môc    v×  ®Ých  nghiªn  cøu khoa  häc hoÆc       hîp t¸cquèc  ph¶i® îcBé    PTNT   tÕ      NN &  cho phÐp; riªng     ®èi víi     nh÷ng    loµithuéc nhãm      Icña NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy 17/1/1992  ph¶i® îcThñ íng ChÝnh      t   phñ  cho phÐp; b. §èivíi           loµi®éng    c¸c vËt hoang    d∙,thùc vËt rõng      quý  hiÕm   ® îcquy  ®∙    ®Þnh   ic¸c §iÓm     vµ  cña  t¹    a, b  d  Kho¶n  2.1  g©y  do  nu«i,nh©n    gièng ph¸t   tr   i   iÓn t¹ tr¹hoÆc   gia ®×nh, ® îcxuÊt khÈu    i hé          s¶n phÈm     tõ thÕ    trë®i, hÖ F2      nhng  ph¶icã      x¸c nhËn  cña    Chi Côc kiÓm  l©m  t¹   së  iV¨n  ; phßng  CITES  ViÖt  Nam     vµo  ®Ó   c¨n cø  ®ã  cÊp  giÊy phÐp    xuÊtkhÈu;   c. §èi víic¸c loµi®éng              vËt hoang    d∙ thuéc §iÓm   Kho¶n  ® îc xuÊt c  2.1      khÈu s¶n phÈm     tõthÕ    trë®i  nh©n  hÖ F2    do  nu«i,  sinh s¶n            t¹ tr¹víi ®iÒu  i i c¸c kiÖn: ­Cã      tr¹nu«ido  i   CITES  quèc  x¸cnhËn; tÕ    ­Cã    quota do    CITES  quèc  cÊp; tÕ  ­ CITES    ViÖt Nam   cø    c¨n  vµo      ®ã ®Ó lµm  tôc cÊp  thñ    giÊy phÐp xuÊt  khÈu.
  4. 4 2.3.NhËp    khÈu      c¸cloµi®éng    vËt hoang    thùc vËt rõng  ë  d∙vµ      nªu  §iÓm   c  Kho¶n    2.1:ph¶i® îcV¨n      phßng CITES  ViÖtNam  cÊp      giÊy phÐp.   3.XuÊt,nhËp      khÈu  gièng c©y    trångvµ    gièng vËtnu«i.     3.1.XuÊt    khÈu  gièng  c©y  trångvµ    gièng    vËtnu«i. a. CÊm   xuÊt khÈu    i       c¸c lo¹ gièng c©y trång,gièng      vËt nu«i quý    hiÕm   n»m  trong Danh    môc gièng c©y trång quý    hiÕm  cÊm  xuÊt khÈu, Danh      môc  gièng vËt  nu«i quý    hiÕm  cÊm  xuÊt khÈu  Bé   do  NN&PTNT   ban  hµnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh  58/2001/Q§/BNN­KNKL  sè  ngµy 23/5/2001. b. §èivíi   i       lo¹ gièng  c¸c   c©y trång,gièng      vËt nu«ikh¸c kh«ng      thuéc Danh    môc trªn,     xuÊt khÈu, doanh  khi     nghiÖp chØ ph¶ilµm          thñ tôc h¶iquan  i t¹ cöa  khÈu. 3.2.NhËp    khÈu  gièng c©y    trång,gièng vËtnu«i.       a.      §èi víigièng  c©y trång,gièng    vËt nu«i thuéc    Danh  môc  gièng c©y  trång ® îc nhËp      khÈu, Danh    môc gièng    vËt nu«i® îc nhËp      khÈu  Bé    do  NN &  PTNT   ban  hµnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  58/2001/Q§/BNN­KNKL   sè  ngµy 23/5/2001,  khinhËp    khÈu  doanh  nghiÖp ph¶icã  s¬  nguån    hå  vÒ  gèc,lýlÞch gièng,híng          dÉn  dông  chØ  sö  vµ  ph¶ilµm          thñ tôch¶iquan    t¹ cöa  i khÈu. b. C¸c  igièng  lo¹  c©y  trång, vËt    nu«i ngoµi Danh      môc  trªn,khi nhËp      khÈu  ph¶i® îc Côc      khuyÕn  n«ng  khuyÕn  vµ  l©m  thuéc  NN   PTNT   Bé  &  cÊp  giÊy phÐp  kh¶o nghiÖm. C¨n  vµo  cø  kÕt qu¶  kh¶o nghiÖm,  NN   PTNT   Bé  &  sÏ bæ     sung  vµo Danh môc  gièng c©y  trång,gièng      vËt nu«i ® îc nhËp      khÈu  vµo ViÖtNam.   c. §èi víiph«i,tinh dÞch              gia sóc, trøng    gièng    gia cÇm     khi nhËp khÈu  ph¶i cã    giÊy  phÐp cña  Côc khuyÕn  n«ng  khuyÕn  vµ  l©m  thuéc  NN     Bé  & PTNT. 4. NhËp    khÈu  thuèc thó y,nguyªn liÖu s¶n            xuÊt thuèc thó y  c¸c chÕ        vµ    phÈm   sinhhäc    dïng trong thó y.       a. §èivíi   i       lo¹ trong Danh  c¸c     môc thuèc,nguyªn liÖu lµm        thuèc thó y  îc     ®   phÐp  nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam   Bé    PTNT     do  NN &  ban  hµnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  sè 45/2001/Q§­ BNN­TY  ngµy  18/4/2001,khinhËp      khÈu  doanh nghiÖp  chØ  ph¶ilµm          thñ tôch¶iquan    t¹ cöa  i khÈu. b. Nh÷ng  i   lo¹ thuèc  y, nguyªn  thó    liÖu s¶n    xuÊt thuèc  y  c¸c chÕ    thó  vµ    phÈm  sinh häc    dïng trong thó y      ngoµiDanh    môc  trªn® îcCôc    thuéc nªu      thó y    Bé    PTNT   NN &  cÊp giÊy phÐp  kh¶o  nghiÖm  theo quy ®Þnh      ®èi víitõng  i lo¹   . C¨n  vµo  cø  kÕt  qu¶ kh¶o  nghiÖm,  NN   PTNT       Bé  &  sÏbæ sung  vµo  Danh  môc  thuèc thó    y, nguyªn  liÖu s¶n xuÊt thuèc    thó  vµ  y  chÕ   phÈm   sinh häc  dïng  trongthó y  îcnhËp      ®   khÈu  vµo ViÖtNam.   c.§èivíi      vaccinc¸clo¹         ikhinhËp  , khÈu  ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Côc    thó y  thuéc Bé    PTNT.   NN &  5. NhËp    khÈu thuèc b¶o    vÖ thùc vËt,nguyªn      liÖu s¶n xuÊt thuèc    b¶o  vÖ  thùc vËtvµ      c«n  trïngtrong b¶o  thùc vËt.     vÖ    a. §èi víic¸c lo¹          i trong  Danh môc thuèc  b¶o    vÖ thùc    îc phÐp  vËt ®   sö  dông  ë  ViÖt Nam  do  Bé  NN  &  PTNT  ban  hµnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  i 17/2001/Q§­ BNN­BVTV   ngµy  6/3/2001, khi nhËp      khÈu doanh  nghiÖp chØ  ph¶ilµm          thñ tôch¶iquan   t¹ cöa  i khÈu.
  5. 5 b. CÊm     nhËp khÈu    i c¸c lo¹ trong Danh    môc  thuèc b¶o  thùc vËt cÊm     vÖ      sö dông ë ViÖt Nam  do Bé  NN  &  PTNT  ban hµnh t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  i 17/2001/Q§­BNN­BVTV  ngµy  6/3/2001. c.§èivíi   i       lo¹ trong Danh  c¸c     môc  thuèc b¶o  thùc vËth¹n chÕ  dông    vÖ        sö  ë ViÖt Nam   Bé      do  NN & PTNT   ban  hµnh  iQuyÕt  t¹  ®Þnh   17/2001/Q§­ sè  BNN­BVTV   ngµy  6/3/2001, hµng    n¨m  NN     Bé  & PTNT  c«ng  sè îng  îc bè  l ®   nhËp  khÈu. C¸c    doanh  nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn kinh doanh  ithuèc  lo¹  nµy  ®¨ng  ®Ó   ký  Côc b¶o  thùc vËt thuéc Bé    PTNT   vÖ        NN &  cÊp giÊy phÐp  nhËp  khÈu. d. Nh÷ng  i   lo¹ thuèc b¶o  thùc vËt,nguyªn liÖu s¶n      vÖ          xuÊt thuèc b¶o      vÖ  thùc    vËt kh«ng thuéc    c¸c Danh  môc  nªu    c«n  trªnvµ  trïngc¸c lo¹      i dïng trong  b¶o  thùc vËt,Côc  vÖ      b¶o  thùc vËt thuéc  NN   PTNT   vÖ      Bé  &  cÊp  giÊy phÐp  kh¶o nghiÖm  theo  quy ®Þnh  ®èi    víitõng  iC¨n  kÕt  lo¹   . cø  qu¶ kh¶o  nghiÖm,  Bé    PTNT       NN &  sÏbæ sung  vµo danh  môc  thuèc b¶o  thùc vËt,nguyªn liÖu   vÖ          s¶n xuÊtthuèc b¶o  thùc vËt® îcphÐp  dông  ViÖtNam.     vÖ        sö  ë    6. NhËp    khÈu thøc  ch¨n  ¨n  nu«i vµ    nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc  ch¨n   ¨n    nu«i. a. §èi víic¸c s¶n          phÈm   trong Danh    môc thøc  ch¨n  ¨n  nu«i,nguyªn      liÖu dïng chÕ  biÕn  thøc    ¨n ch¨n nu«i® îcnhËp        khÈu vµo  ViÖt Nam     2001­   thêikú    2005  Bé  do  NN&PTNT   ban  hµnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  55/2001/Q§/BNN­KNKL   sè  ngµy  11/5/2001,khinhËp      khÈu doanh  nghiÖp  chØ  ph¶ilµm          thñ tôc h¶iquan  t¹ cöa    i khÈu. b.CÊm     nhËp  khÈu    i c¸clo¹ s¶n    phÈm   trong Danh    môc  thøc ¨n ch¨n nu«i,         nguyªn liÖu s¶n      xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«icÊm             nhËp khÈu vµo ViÖt Nam   Bé    do  NN  &  PTNT  ban hµnh t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 55/2001/Q§/BNN­KNKL  ngµy  i 11/5/2001. c. Nh÷ng  i   lo¹ thøc  ch¨n nu«i,nguyªn  ¨n      liÖu s¶n    xuÊt thøc  ch¨n    ¨n  nu«i  kh«ng  thuéc    c¸c Danh  môc  nªu      trªnkhinhËp  khÈu  ph¶i cã    giÊy  phÐp kh¶o  nghiÖm   Côc  do  khuyÕn  n«ng  khuyÕn  vµ  l©m   thuéc  NN     Bé  & PTNT  cÊp  theo quy    ®Þnh      ®èi víitõng lo¹     iC¨n  kÕt  . cø  qu¶  kh¶o nghiÖm,  NN   PTNT   Bé  &  sÏ bæ     sung vµo  danh  môc  thøc  ch¨n  ¨n  nu«i,nguyªn    liÖu s¶n xuÊt thøc      ¨n ch¨n nu«i® îcphÐp        nhËp khÈu  vµo  ViÖtNam.   7.NhËp    khÈu  ph©n  bãn  chÕ  vµ  phÈm   ph©n  bãn a.        iph©n  §èi víic¸c lo¹  bãn  chÕ   vµ  phÈm  ph©n  bãn trong Danh  môc  ph©n  bãn  îcsö  ®   dông  l th«ng  ViÖt Nam   Bé    PTNT   vµ u  ë    do  NN &  ban hµnh  t¹  iQuyÕt  ®Þnh   123/1998/Q§­ sè  BNN­KHCN   ngµy 25/8/1998, QuyÕt    ®Þnh  sè  219/1998/Q§­ BNN­KHCN  ngµy  30/12/1998  vµ  QuyÕt  ®Þnh  sè  12/2000/Q§­ BNN­KHCN   ngµy  15/2/2000,khinhËp      khÈu  doanh  nghiÖp chØ  ph¶ilµm          thñ tôch¶iquan    t¹ cöa  i khÈu. b. Nh÷ng  i   lo¹ ph©n  bãn  chÕ   vµ  phÈm  ph©n  bãn ngoµi Danh    môc  nªu  trªn,  Côc khuyÕn  n«ng  khuyÕn  vµ  l©m thuéc Bé    NN&PTNT    sÏcÊp  giÊy phÐp    kh¶o  nghiÖm  theo quy ®Þnh      ®èi víitõng  i   lo¹  nhËp  khi khÈu. C¨n  kÕt    cø  qu¶  kh¶o  nghiÖm,  NN   PTNT       Bé  &  sÏ bæ sung  vµo danh môc  îc phÐp  dông  ®   sö  vµ u  l th«ng  ViÖtNam. ë    8. XuÊt,nhËp      khÈu nguån gen c©y trång,vËt nu«i,visinh vËt phôc              vô  nghiªncøu,trao® æi        khoa häc  thuËt. kü 
  6. 6 TÊt  vËt thÓ    c¶    lµnguån gen c©y trång,vËt nu«i,visinh vËt,chÕ              phÈm   sinh häc      míidïng trong n«ng    nghiÖp phôc  cho  vô  môc  ®Ých  nghiªncøu, thö      nghiÖm,  trao ®æi  khoa  häc  thuËt khi xuÊt, nhËp  kü        khÈu  ph¶i ® îc    Côc  khuyÕn  n«ng  khuyÕn  vµ  l©m thuéc Bé    PTNT       NN &  cÊp  giÊy phÐp.   C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. C¬     quan  tiÕp nhËn  gi¶iquyÕt  s¬  vµ    hå  cÊp  giÊy phÐp xuÊt khÈu,     nhËp khÈu  giÊy phÐp  vµ    kh¶o nghiÖm  theo c¸c®Þa      chØ  sau: a.Chi Côc      kiÓm l©m  t¹     êng    së  ic¸ctr : hîp quy  ®Þnh    t¹ §iÓm   Kho¶n    i b  1.2 ­Môc  thuéc Ch¬ng  .   1    II b. Côc    KiÓm  l©m  2  (sè  Ngäc      Hµ ­ QuËn   §×nh      Ba  ­ Hµ Néi,®iÖn    tho¹i   7335674,Fax:7335685):c¸c tr         êng    hîp quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm   Kho¶n        a  1.2 ­ Môc  1,Kho¶n    Kho¶n       2.2 vµ  2.3 ­Môc  thuéc Ch¬ng  ; 2    II  c. Côc    KhuyÕn  n«ng  khuyÕn  vµ  l©m    Ngäc      (sè 2  Hµ ­ QuËn  §×nh    Ba  ­ Hµ  Néi, ®iÖn    tho¹i8234651, Fax:      8236403)  hoÆc     ®¹i diÖn  Côc  KhuyÕn  n«ng  khuyÕn  vµ  l©m  it¹ TPHC M   12  (sè  Phïng  Kh¾c  Khoan    ­ TPHC M,  ®iÖn  tho¹i088.243.870  088.293.280):c¸c  êng    vµ    tr hîp quy ®Þnh   i§iÓm   vµ  t¹  b  §iÓm   ­ Kho¶n      c    3.2 ­ Môc  (trõnh÷ng  i 3    lo¹ gièng    c©y trång,gièng      vËt nu«icã    trong quy    ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  ngµy  17/1/1992  quy  vµ  ®Þnh  cña  CITES  ph¶igöivÒ      Côc  KiÓm   l©m),§iÓm   Môc      c  6,§iÓm   ­   b   Môc  vµ  7  Môc  8  thuéc Ch¬ng  ;   II d. Côc    Thó  (phêng  y  Ph¬ng  Mai    ­ QuËn  §èng  ­ Hµ   §a    Néi,®iÖn    tho¹i  : 8696788,Fax:8691311) hoÆc   quan  êng          c¬  th trùcCôc  Thó  t¹  y  i TPHC M     (sè 521 Hoµng  V¨n Thô  QuËn   ­  T©n  B×nh  TPHC M,  ­  ®iÖn tho¹i 08.8444024, :     Fax: 08.8569050):c¸c tr       êng    hîp quy ®Þnh  it¹ §iÓm   vµ  ­ Môc  thuéc Ch­ b  c    4    ¬ng II ®. Côc  b¶o    vÖ thùc vËt (sè      149 phè    Hå §¾c  ­ QuËn   Di    §èng  ­ Hµ  §a    Néi,®iÖn    tho¹i: 8519451, Fax: 5330043) hoÆc              ®¹i diÖn Côc b¶o    vÖ thùc  vËt  iTPHC M   t¹  (sè  phè  28  M¹c §Ünh  Chi  QuËn     TPHC M,   ­  I ­  ®iÖn tho¹i  : 8221413, Fax: 8244187):c¸c tr         êng  hîp quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm    vµ  ­ Môc  c  d    5  thuéc Ch¬ng  ;   II 2. MÉu   s¬: Theo    hå    mÉu   s¬  c¸c c¬  hå  do    quan qu¶n    lýchuyªn ngµnh  cña  NN   PTNT   Bé  &  ban hµnh. 3. Thêi h¹n      gi¶iquyÕt  s¬: Trong    hå    thêigian  ngµy  7  lµm viÖc      kÓ tõ ngµy nhËn  îc hå  hîp      quan  ®   s¬  lÖ,c¸c c¬  tiÕp nhËn  s¬    i hå  nãit¹  Môc  Ch­ 1  ¬ng nµy  ph¶icã      v¨n b¶n    . tr¶lêi 4.HiÖu        lùcthihµnh. Th«ng   t nµy thay thÕ    Th«ng   41/2000/TT­ t sè  BNN­KH  ngµy 13/4/2000  cña  NN   PTNT   híng dÉn  Bé  &  vÒ    viÖc  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng    ho¸ thuéc  diÖn qu¶n    lýchuyªn ngµnh    n«ng nghiÖp. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký.
  7. 7 Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,    chøc,c¸ nh©n        cã    c¸c tæ      kÞp  thêiph¶n    Bé    PTNT       ¸nh vÒ  NN &  ®Ó xem       xÐt gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2