Thông tư 70-TC/QLCS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư 70-TC/QLCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 70-TC/QLCS về việc hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP 17/12/1996 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 70-TC/QLCS

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70-TC/QLCS Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 70-TC/QLCS NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯ NG D N VI C N P TI N THUÊ T, GÓP V N LIÊN DOANH B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T C A CÁC T CH C TRONG NƯ C THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 85/CP NGÀY 17/12/1996 C A CHÍNH PH Thi hành Ngh nh s 85/CP ngày 17/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t; B Tài chính hư ng d n vi c n p ti n thuê t, góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t c a các t ch c trong nư c, x lý các trư ng h p ã n p ti n s d ng t b ng ti n không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c trư c ngày 9/9/1996 (ngày Pháp l nh s a i, b sung có hi u l c thi hành) như sau: Ph n 1: N P TI N THUÊ T I- I TƯ NG N P TI N THUÊ T: 1. i tư ng ph i n p ti n thuê t: 1.1. Các t ch c kinh t trong nư c ph i ăng ký và n p ti n thuê t: Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , xã h i; Doanh nghi p qu c phòng, an ninh; Công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, t ch c kinh doanh khác ang s d ng t vào m c ích s n xu t kinh doanh không ph i là s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i u ph i n p ti n thuê t theo hư ng d n t i Thông tư này. 1.2. M t s trư ng h p khác ph i ăng ký và n p ti n thuê t: a) Doanh nghi p s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i ư c phép s d ng xây d ng tr s (văn phòng), xư ng s a ch a ch bi n kinh doanh, d ch v . b) Các t ch c ư c Nhà nư c giao t không ph i tr ti n s d ng t s d ng vào m c ích công c ng, nhưng có s d ng m t ph n di n tích vào m c ích s n xu t kinh doanh, thì ph i kê khai ăng ký n p ti n thuê t i v i ph n di n tích ó trong th i gian s d ng vào s n xu t kinh doanh.
 2. c) Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , xã h i, ơn v vũ trang nhân dân ư c giao t xây d ng tr s làm vi c, s d ng cho qu c phòng, an ninh ho c xây d ng các công trình thu c các ngành và các lĩnh v c s nghi p kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, k thu t, ngo i giao mà s d ng 1 ph n di n tích t ư c giao vào m c ích s n xu t kinh doanh thì ph i kê khai ăng ký n p ti n thuê t i v i ph n di n tích ó. d) Trư ng h p công trình phúc l i c ng c ng, n u giao cho doanh nghi p qu n lý, khai thác, s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh thì doanh nghi p ph i n p ti n thuê t i v i di n tích s d ng vào m c ích s n xu t kinh doanh. C th m t s trư ng h p như sau: + i v i b n phà, b n c ng, nhà gia, b n xe ch tính ti n thuê t i v i ph n di n tích t xây d ng tr s c a t ch c, nhà ch , nhà bán vé, bãi u xe, khu ph c v ăn u ng, các qu y bán hàng hoá, lưu ni m, kho bãi... tr c ti p s d ng vào s n xu t kinh doanh (bao g m c ph n di n tích giao khoán cho cán b công nhân viên làm ki t, c a hàng...). + i v i các sân bay, không tính ti n thuê t i v i ư ng băng c t, h cánh và khu v c an toàn bay ( i v i các sân bay dân s ) và toàn b di n tích c a các sân bay quân s do B Qu c phòng qu n lý. + Các khu di tích l ch s ã ư c x p h ng, các danh lam th ng c nh, ch tính ti n thuê i v i ph n di n tích t s d ng kinh doanh d ch v như qu y bán hàng lưu ni m, c a hàng ăn u ng và các d ch v khác. + i v i các sân pa-tanh, ten-nit, nơi t p th d c th hình, th d c thNm m ... do chính quy n các c p tr c ti p qu n lý ph c v cho l i ích chung không kinh doanh thì không tính ti n thuê t. ) i v i các doanh nghi p làm nhi m v khai thác khoáng s n, v t li u xây d ng v.v... ph i n p ti n thuê t i v i toàn b ph n di n tích ư c thuê. Khi t ng ph n di n tích khai thác ư c tr l i cho Nhà nư c, thì di n tích tính ti n thuê t cũng ư c thay i tương ng. Trư ng h p doanh nghi p ã và ang s d ng t mà chưa có quy t nh cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, thì t m th i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích ã khai thác (n u chưa san l p tr l i Nhà nư c) và di n tích ang khai thác, di n tích làm nhà xư ng s n xu t kinh doanh, kho bãi v t tư, s n phNm, tr s (văn phòng)... và các công trình ph c v khai thác. T ch c ư c phép khai thác khoáng s n trong lòng t không ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích không s d ng trên m t t. e) i v i nhà nhi u t ng do nhi u ơn v cùng s d ng, thì tính ti n thuê t cho t ng t ng ư c v n d ng h s phân b theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph tính cho phù h p. g) Trư ng h p nhà c a h gia ình k c nhà t p th thu c khuôn viên c a t ch c, n u không n m trong khu v c quy ho ch khu dân cư c a Nhà nư c thì t ch c v n ph i n p ti n thuê t cho ph n di n tích t có nhà này.
 3. Các trư ng h p hư ng d n t i i m 1.2 m c này, t ch c s d ng t ph i t kê khai ăng ký n p ti n thuê t. Cơ quan Thu k t h p v i cơ quan a chính ki m tra xác nh trong các trư ng h p c n thi t m b o sát v i th c t . 2. i tư ng không ph i n p ti n thuê t: 2.1. T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t, g m: - T ch c kinh t s d ng t vào m c ích xây d ng nhà bán cho công dân Vi t Nam ho c cho thuê; - T ch c kinh t s d ng t vào m c ích u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó. 2.2. T ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t không ph i tr ti n s d ng t, g m: - Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , xã h i, ơn v vũ trang nhân dân s d ng t xây d ng tr s làm vi c, s d ng cho qu c phòng, an ninh; s d ng t xây d ng các công trình thu c các ngành và lĩnh v c s nghi p v kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, k thu t, ngo i giao mà không s d ng vào s n xu t kinh doanh; - Doanh nghi p, Công ty s d ng t vào m c ích công c ng xây d ng ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p, thoát nư c, sông, h , ê, p, trư ng h c, cơ quan nghiên c u khoa h c, b nh vi n, ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, sân bay, b n c ng và các công trình công c ng khác theo quy nh c a Chính ph ; - Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , xã h i, doanh nghi p qu c phòng, an ninh, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, t ch c kinh t t p th s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i. 2.3. T ch c ang s d ng t có ngu n g c t t c a h gia ình, cá nhân s d ng h p pháp sau khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng di n tích t ó làm văn phòng, nhà xư ng s n xu t, kinh doanh. 3. T ch c trong nư c ang s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã giao t có thu ti n s d ng t, t ch c ã n p ti n s d ng t úng ch vào ngân sách Nhà nư c trư c ngày 01/01/1995 mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, nay theo Ngh nh s 85/CP ngày 17/12/1996 c a Chính ph , n u thu c i tư ng thuê t thì ph i n p ti n thuê t tính t ngày 01 tháng 01 năm 1997, n u thu c i tư ng giao t có thu ti n s d ng t thì v n ti p t c n p thu t theo quy nh c a Phép l nh v thu nhà t hi n hành. 4. T ch c ang s d ng t thu c i tư ng n p ti n thuê t ph i kê khai ăng ký n p ti n thuê t v i cơ quan Thu a phương theo m u ính kèm t i Thông tư này (m u s 1). II. XÁC NNH TI N THUÊ T VÀO N P TI N THUÊ T:
 4. 1. Xác nh ti n thuê t 1 năm: S ti n thuê t trong 1 = Di n tích t cho thuê x ơn giá thuê t 1 năm năm ( /năm) (mm2) ( /m2/năm) Trong ó: - Di n tích tính ti n thuê t là toàn b khuôn viên do t ch c ang qu n lý, s d ng vào s n xu t kinh doanh. Di n tích này ư c xác nh căn c vào t kê khai ăng ký c a t ch c, có tham kh o h sơ v t ai hi n có c a t ch c: h sơ giao t, h sơ giao cơ s s n xu t kinh doanh có kèm theo h sơ giao t s d ng, h sơ thuê t... Khi xác nh l i chính th c di n tích s i u ch nh theo th c t . - ơn giá thuê t 1 năm ư c xác nh như sau: Giá 1m2 t do H s tinh giá thuê t áp d ng cho t ng ơn giá thuê UBND c p t nh nhóm ngành ngh kinh doanh quy nh t i t 1 năm quy nh theo i u 2 B n quy nh khung giá cho thuê t ( /m2/năm) = Ngh nh s x i v i các t ch c trong nư c ư c Nhà 87/CP ngày nư c cho thuê t ban hành kèm theo Quy t 17/8/1994 c a nh s 1357 TC/Q /TCT ngày 30/12/1995 Chính ph c a B Trư ng B Tài chính T ch c ư c nhà nư c cho thuê t xây d ng kinh doanh k t c u h t ng t i khu ch xu t, khu công nghi p ph i tr ti n thuê t theo ơn giá thuê t i v i các ngành s n xu t v t ch t, xây d ng và v n t i. T ch c thuê t, ngoài vi c ph i tr ti n thuê t hàng năm theo ơn giá trên ây còn ph i n bù thi t h i cho ngư i có t b thu h i giao cho mình thuê theo quy nh c a Nhà nư c. Trư ng h p t cho thuê ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép thay i m c ích s d ng thì giá t ư c xác nh theo b ng giá có cùng m c ích s d ng m i k t ngày chuy n m c ích s d ng, nhưng có tính n i u ki n c th c a t ng th a t xác nh giá cho thích h p. Trư ng h p lô (th a) t r ng, n m sâu so v i m t ư ng thì Chi c c Thu báo cáo C c Thu C c thu ph i h p v i các ngành liên quan căn c vào v trí c th có th phân thành nhi u lô nh xác nh m c giá cho t ng lô t nh ho c xác nh giá bình quân tính ti n thuê t cho phù h p v i th c t giá t a phương. Trư ng h p lô (th a) t s d ng kinh doanh nhi u ngành ngh có giá thuê t khác nhau thì xác nh di n tích s d ng cho t ng ngành ngh tính ti n thuê t. N u không xác nh ư c di n tích s d ng cho t ng ngành ngh thì áp d ng giá ti n thuê t c a ngành ngh kinh doanh chính cho toàn b lô (th a) t ó. N u không xác nh ư c ngành ngh kinh doanh chính thì áp d ng giá ti n thuê t c a ngành ngh có ơn giá thuê t cao nh t. i v i ph n di n tích xin tr l i Nhà nư c thì tính ti n thuê t n th i i m bàn giao. Trong trư ng h p t ch c ã có văn b n ngh tr l i t, nhưng Nhà nư c
 5. chưa nh n bàn giao, thì sau 01 tháng k t ngày cơ quan Nhà nư c có thNm quy n nh n ư c văn b n ngh , t ch c không ph i n p ti n thuê t i v i ph n di n tích này. Cơ quan tr c ti p thu ti n thuê t ph i ki m tra k t ng trư ng h p c th tránh nh m l n. Ti n thuê t tính cho năm u tiên và năm cu i cùng ư c xác nh như sau: S ti n thuê t tính S ti n thuê t tính trong 1 năm ( ng) S tháng cho năm u tiên ho c = x cho thuê năm cu i cùng ( ng) 12 tháng th c t 2. Th i i m tính ti n thuê t: ư c xác nh theo quy nh t i i u 4 B n quy nh khung giá cho thuê t i v i các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c cho thuê t ban hành kèm theo Quy t nh s 1357 TC/Q /TCT ngày 30/12/1995 c a B trư ng B Tài chính. Các trư ng h p ư c t m th i chưa ph i n p ti n thuê t theo hư ng d n t i Thông tư s 856 LB/ C-TC c a Liên B T ng c c a chính - B Tài chính, nay thu c i tư ng n p ti n thuê t thì th i i m n p ti n thuê t tính t ngày 1/1/1997. 3. N p ti n thuê t: Ti n thuê t n p hàng năm và ư c h ch toán vào giá thành s n xu t kinh doanh hàng năm c a t ch c thuê t. Trư ng h p n p 1 l n cho nhi u năm thì ư c phân b theo s năm n p ti n thuê t và h ch toán vào giá thành s n xu t kinh doanh tương ng v i s năm ó. Trư ng h p t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t trư c ngày 1/1/1996 mà chưa n p ti n thuê t thì ph i truy thu. Trư ng h p khi n p ti n thuê t cho năm 1997 mà trư c ó ã n p thu t cho năm 1997, thì s ti n thu t ã n p ư c tính tr vào ti n thuê t theo quy nh t i Thông tư này. t s d ng t i a bàn nào thì ti n thuê t ư c n p cho ngân sách Nhà nư c vào kho b c Nhà nư c t i a bàn ó. Vi c n p ư c th c hi n theo nh kỳ m i năm 2 l n, m i l n n p 50% s ti n thuê t tính trong 1 năm. L n u ch m nh t là ngày 30/6, l n sau ch m nh t là ngày 30/10 c a năm. Ti n thuê t ư c n p vào ngân sách Nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c theo úng M c l c ngân sách hi n hành. Cơ quan kho b c làm th t c thu ti n thuê t theo quy nh hi n hành. T ch c thuê t có nghĩa v n p úng th i h n, n p ti n thuê t vào Kho b c Nhà nư c và ch u s hư ng d n c a cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu ti n thuê t. 4. Mi n, gi m ti n thuê t:
 6. 4.1. Trư ng h p t ch c thuê t ang trong th i kỳ kh o sát xây d ng cơ b n theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch ph i n p 50% ti n thuê t hàng năm và ư c h ch toán vào kho n chi xây d ng cơ b n. 4.2. Trư ng h p n p ti n thuê t 1 l n cho nhi u năm ư c gi m ti n thuê t như sau: - N p theo nh kỳ 5 năm 1 l n, ư c gi m 10% s ti n ph i n p. - N p theo nh kỳ trên 5 năm 1 l n ư c gi m 10% cho 5 năm u và gi m thêm 2% cho m i năm k t năm th 6 tr i và tính theo phương pháp lu ti n t ng ph n, nhưng m c gi m t i a không quá 30% s ti n thuê t ph i n p theo h p ng thuê t. Ví d : M t doanh nghi p B ư c Nhà nư c cho thuê 1 lô t v i m c ti n thuê t cho m i năm là 100 tri u ng. Doanh nghi p n p ti n thuê t cho 8 năm ngay trong năm u. M c ti n thuê t ư c gi m tính như sau: - M c gi m cho 5 năm u: 100 tri u x 5 năm x 10% = 50 tri u - M c gi m cho năm th 6: 100 tri u x 1 năm x 12% = 12 tri u - M c gi m cho năm th 7: 100 tri u x 1 năm x 14% = 14 tri u - M c gi m cho năm th 8: 100 tri u x 1 năm x 16% = 16 tri u T ng s ti n thuê t ư c gi m = 92 tri u T ng s ti n thuê tn pt u cho 8 năm là: (100 tri u /năm x 8 năm) - 92 tri u = 708 tri u 4.3. i v i các khách s n, nhà ngh , nhà khách ho t ng kinh doanh theo mùa v ; n u th c hi n n p ti n thuê t theo m c qui nh t i Thông tư này mà b l thì ư c xét gi m ti n thuê t. S ti n ư c gi m tương ng v i s l , nhưng m c gi m t t a là 50% m c ti n thuê t ph i n p theo quy nh. Vi c gi m ti n thuê t theo qui nh t i i m này do C c trư ng C c thu quy t nh sau khi ki m tra quy t toán năm c a t ch c. Ph n 2: V GÓP V N LIÊN DOANH B NG GIÁ TRN QUY N S D NG TC A CÁC T CH C TRONG NƯ C Ư C NHÀ NƯ C GIAO T, CHO THUÊ T 1. i v i các t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i: 1.1. Trư ng h p liên doanh v i các t ch c, cá nhân trong nư c:
 7. a) Liên doanh nhưng v n s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i thì giá tr quy n s d ng t c a bên có t góp v n liên doanh do các bên tho thu n, nhưng giá t xác nh giá tr quy n s d ng t không ư c th p hơn giá t do UBND c p t nh quy nh theo khung giá t do Chính ph ban hành. Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh ư c h ch toán là v n ngân sách Nhà nư c c p cho bên có t góp v n liên doanh. Hàng năm, bên có t góp v n liên doanh ph i n p thu s d ng t nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t, không ph i n p ti n thuê t, không ph i n p ti n thu v s d ng v n. b) Liên doanh trong trư ng h p chuy n m c ích s d ng t thì bên có t góp v n liên doanh ph i chuy n sang hình th c thuê t c a Nhà nư c. Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh ư c xác nh b ng ti n thuê t tr cho ngân sách Nhà nư c theo m c ích s d ng m i tương ng v i th i h n liên doanh, ư c tính như sau: Giá tr quy n s Di n tích s d ng ơn giá thuê t 1 Th i h n d ng t góp v n = góp v n liên x năm theo m c ích x liên doanh liên doanh ( ng) doanh (m2) s d ng m i (năm) ( ng/m2/năm) 1.2. Trư ng h p liên doanh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 18/02/1997 c a Chính ph cho phép. Bên có t góp v n liên doanh ph i chuy n sang hình th c thuê t c a Nhà nư c. Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh ư c xác nh b ng giá cho thuê t, m t nư c, m t bi n áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam tính trong th i h n ư c dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh. 2. i v i các t ch c ư c Nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t: 2.1. Trư ng h p liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c: Giá tr quy n s d ng t góp liên doanh do các bên tho thu n nhưng không ư c th p hơn s ti n s d ng t ph i n p vào ngân sách Nhà nư c tính t i th i i m góp v n liên doanh. Bên có t góp v n liên doanh ph i n p thu t theo quy nh c a Pháp l nh v thu nhà t hi n hành trong su t th i h n liên doanh. 2.2. Trư ng h p liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài: Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh cũng do các bên tho thu n nhưng không ư c th p hơn giá tr quy n s d ng t tính trong th i h n liên doanh theo m c giá t cho thuê i v i các hình th c u tư nư c ngoài. 3. i v i các t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t: 3.1. Trư ng h p liên doanh v i các t ch c, cá nhân trong nư c: Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh do các bên tho thu n song không ư c th p hơn giá tr quy n s d ng t ư c tính b ng di n tích t dùng góp v n liên doanh nhân (x) v i ơn giá cho thuê t i v i các t ch c trong nư c nhân (x) v i th i h n liên doanh.
 8. 3.2. Trư ng h p liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài: Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh do các bên tho thu n nhưng không ư c th p hơn m c giá cho thuê t do Nhà nư c ban hành áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam tính trong th i h n liên doanh. 3.3. Trư ng h p t ch c ã tr trư c ti n thuê t cho c th i gian thuê t sau th i i m góp v n liên doanh, thì s ti n tr trư c ư c tính tr vào ti n thuê t ph i n p. Trư ng h p bên có t góp v n liên doanh nhưng trư c ngày 9/9/1996 ã n p ti n s d ng t b ng ti n không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì trong th i h n liên doanh, bên có t góp v n liên doanh ư c dùng s ti n s d ng t ã tr tính tr vào s ti n thuê t ph i n p hàng năm theo quy nh t i Ph n III c a Thông tư này. Bên có t góp v n liên doanh qui nh t i ti t b i m 1.1 và i m 1.2 M c I, i m 2.2 M c 2 và M c 3 Ph n II ph i tr ti n thuê t cho Nhà nư c theo quy nh t i m c 4 Ph n II c a Thông tư này. 4. Quy nh v vi c hoàn tr ti n thuê t i v i các t ch c ư c phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c: 4.1. Căn c vào quy t nh cho phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và theo ngh c a các bên liên doanh, H i ng giao nh n n do S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c TW ch trì k t h p v iS a chính, C c thu , C c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p ( i v i doanh nghi p Nhà nư c) và ngành ch qu n ki m tra, xem xét xác nh t ng s ti n thuê t góp v n liên doanh trong su t th i h n liên doanh. Bên có t góp v n liên doanh ph i ký h p ng nh n n v i S Tài chính (Theo m u s 2 ính kèm Thông tư này) và có k ho ch hoàn tr ti n thuê t các năm sau. T ch c không ph i n p ti n s d ng v n i v i ph n v n góp liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t. 4.2. Th i i m hoàn tr ti n thuê t ư c th c hi n ngày t khi liên doanh có l i nhu n ho c t khi có l i nhu n theo d án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, nhưng t i a không ư c quá 5 năm k t th i i m có quy t nh cho thuê t. 4.3. S ti n thuê t ph i hoàn tr hàng năm ư c tính như sau: Giá tr quy n s d ng t có em góp v n S ti n thuê t liên doanh ( ng ho c USD) ph i hoàn tr trong 1 năm = ( ng ho c USD) Th i h n XNLD có l i nhu n theo d án ư c phê duy t (năm) 4.4. Nơi n p và kỳ n p ti n thuê t th c hi n tương t vi c n p ti n thuê t quy nh t i Ph n I c a Thông tư này. Ph n 3:
 9. QUY NNH V X LÝ I V I TRƯ NG H P CÁC T CH C Ã N P TI N S D NG T B NG TI N KHÔNG CÓ NGU N G C T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, NAY THU C I TƯ NG PH I CHUY N SANG THUÊ T 1. t ư c coi là ã n p ti n s d ng t ph i là t do t ch c s d ng ã n p y , úng ch và có ch ng t h p l ch ng minh thu c 1 trong các trư ng h p sau: - Khi ư c giao t ã n p ti n n bù thi t h i theo Quy t nh s 186/H BT ngày 31/5/1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v n bù thi t h i t nông nghi p, t có r ng khi chuy n sang m c ích khác; - T ch c mua nhà cùng v i nh n quy n s d ng t có nhà trên ó mà ngư i bán nhà cùng v i chuy n quy n s d ng t ã n p thu thu nh p theo Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; - ã n p ti n s d ng t vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 60 TC/TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 c a B Tài chính khi ư c giao t thay cho thanh toán giá tr công trình; - Mua nhà thu c s h u Nhà nư c, mua nhà c a các Công ty kinh doanh nhà c a Nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà ; - N p ti n s d ng t theo quy nh t i Ngh nh s 89/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c thu ti n s d ng t và l phí a chính. 2. T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t, nay thu c i tư ng thuê t quy nh t i kho n 3 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 27/8/1996 thì ph i tr ti n thuê t cho ngân sách Nhà nư c quy nh như sau: a) N u chưa tr ti n s d ng t ho c ã tr ti n s d ng t nhưng ti n ó có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì ph i tr ti n thuê t cho Nhà nư c k t ngày 1/11/1996 theo hư ng d n t i Thông tư này. b) Trư ng h p t ch c ã n p ti n s d ng t y , úng ch b ng ti n không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c; nay thu c i tư ng chuy n sang thuê t (bao g mc t ch c ư c nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh v i t ch c, c nhân nư c ngoài), thì s ti n s d ng t ãn p ư c tính tr vào ti n thuê t như sau: - Trư ng h p s ti n s d ng t ã n p l n hơn ho c b ng s ti n thu t ph i n p thì t ch c không ph i n p ti n thuê t trong su t th i h n thuê t; - Trư ng h p s ti n s d ng t ã n p nh hơn s ti n thuê t ph i n p tính trong th i h n thuê t thì ti n s d ng t ã n p ư c tính tr cho t ng năm n khi h t thì t ch c ti p t c n p ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t.
 10. 3. T ch c ang s d ng t có ngu n g c t t c a h gia ình, cá nhân s d ng h p pháp sau khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng di n tích t ó làm văn phòng, nhà xư ng s n xu t, kinh doanh thì không ph i chuy n sang hình th c thuê t, t ch c ó v n n p thu t theo quy nh c a Pháp l nh v thu nhà t hi n hành. Các trư ng h p s d ng t khác c a h gia ình, cá nhân thì n p ti n thuê t cho ngân sách Nhà nư c k t ngày 1/1/1997 theo quy nh t i Thông tư này. Ph n 4: X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG VÀ KHI U N I 1. T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t trư c ngày 9 tháng 9 năm 1996 mà kê khai không úng ph n ti n s d ng t ã n p thì b x ph t theo quy nh c a Pháp l nh v x lý vi ph m hành chính. 2. T ch c ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh v i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c c tình tho thu n sai v giá tr v n góp liên doanh và th c hi n không úng ch c a Nhà nư c thì ph i b i thư ng thi t h i cho Nhà nư c. T ch c ư c phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh n u không ký h p ng nh n n giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh, thì S Tài chính k t h p v i các cơ quan có thNm quy n căn c vào tài li u có liên quan n nh th i gian và s ti n ph i hoàn tr hàng năm và thông báo cho t ch c bi t th c hi n. 3. T ch c ang s d ng t thu c i tư ng ph i ăng ký n p ti n thuê t không th c hi n úng vi c kê khai ăng ký n p ti n thuê t theo hư ng d n t i Thông tư này thì Chi c c trư ng Chi c c thu căn c vào các tài li u i u tra và h sơ s d ng t c a t ch c do UBND xã, phư ng, th tr n ho c cơ quan a chính cung c p, có quy n quy t nh các n i dung quy nh t i ph n II m u s 1 ính kèm Thông tư này, báo cáo S Tài chính, C c thu và thông báo cho t ch c bi t n p ti n thuê t. T ch c n p ti n thuê t ho c n p ph t không úng th i h n thì ngoài vi c ph i n p y s ti n thuê và s ti n ph t theo quy nh, m i ngày ch m n p còn ph i n p ph t ti n b ng 0,2% trên s ti n ch m n p. N u t ch c thuê t v n c tình dây dưa, chây ỳ không ch u n p ti n thuê t và ti n ph t, thì cơ quan thu có quy n yêu c u ngân hàng trích ti n t tài kho n ti n g i ngân hàng c a t ch c ó n p ti n thuê t, ti n ph t (n u có) vào kho b c Nhà nư c. 4. T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n chi m d ng, tham ô ho c làm th t thoát ti n thuê t thì ph i b i thư ng cho Nhà nư c toàn b s ti n ã chi m d ng, tham ô ho c th t thoát và tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t và b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 11. 5. Ngư i có công phát hi n các hành vi vi ph m quy nh t i Thông tư này thì ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. 6. T ch c ư c thuê t có quy n khi u n i nh ng v n có liên quan v i C c thu a phương; trong khi ch gi i quy t, ngư i khi u n i ph i n p và úng th i h n s ti n thuê t và s ti n ph t (n u có) ã ư c thông báo. T ch c ư c phép s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh có quy n khi u n i nh ng v n có liên quan v i S Tài chính a phương. Trư ng h p không ng ý v i quy t nh c a cơ quan gi i quy t thì có quy n khi u n i lên c p trên tr c ti p c a cơ quan ã ra quy t nh gi i quy t. Quy t nh c a B trư ng B Tài chính là quy t nh cu i cùng. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m gi i quy t trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ơn. Quá th i h n trên mà chưa có ý ki n gi i quy t thì ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ph i ch u trách nhi m v h u qu do vi c ch m x lý gây ra. Ph n 5: T CH C TH C HI N 1. UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m ch o S Tài chính, C c thu , C c Qu n lý v n và TSNN t i doanh nghi p, UBND qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; các t ch c ang s d ng t trên a bàn th c hi n y các n i dung hư ng d n t i Thông tư này. 2. T ng c c Qu n lý v n và TSNN t i doanh nghi p có trách nhi m ch o các C c Qu n lý v n và TSNN t i doanh nghi p ph i h p v i S Tài chính ôn c, hư ng d n, ki m tra các doanh nghi p Nhà nư c thu c a bàn a phương th c hi n theo úng quy nh c a Thông tư này. 3. T ng c c thu có trách nhi m ch o C c thu và Chi c c thu các a phương: 3.1. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c t kê khai ăng ký c a t ch c thuê t do S a chính g i n, Chi c c thu ki m tra, tính toán y các ch tiêu c a t kê khai ăng ký và l p B ng t ng h p ăng ký n p ti n thuê t báo cáo C c thu C c thu t ng h p g i S Tài chính a phương. Trư ng h p S a chính chưa g i b n kê khai ó, thì Chi c c thu có trách nhi m hư ng d n t ch c kê khai ăng ký g i t i Chi c c thu (m u s 1 ính kèm Thông tư này). 3.2. i v i các t ch c s d ng t trên a bàn t trư c ngày 1/1/1995 mà n nay v n còn ti p t c s d ng, Chi c c thu ph i ki m tra, xác minh s li u tính toán các ch tiêu trong t khai ăng ký xác nh các i tư ng: thuê t, ư c giao t không ph i tr ti n s d ng t, ư c giao t ph i tr ti n s d ng t t ch c thu ti n thuê t và thu thu t hàng năm; xác nh ti n s d ng t ã n p tính tr d n vào ti n thuê t i v i t ch c thu c i tư ng thuê t, truy thu ti n s d ng t n u là i tư ng ư c giao t ph i tr ti n s d ng t mà chưa n p theo ch quy nh, x lý i v i trư ng h p ư c dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh và các v n khác có liên quan.
 12. Sau khi hoàn thành các công vi c trên, Chi c c thu có trách nhi m báo cáo c th C c thu t ng h p k t qu xác nh các i tư ng thu c di n giao t không ph i tr ti n s d ng t, thu c di n giao t ph i tr ti n s d ng t, thu c di n thuê t g i S Tài chính, S a chính. Trong th i h n 30 ngày, sau khi nh n ư c báo cáo c a C c thu , S a chính và S Tài chính có trách nhi m tham gia v i C c thu xác nh các i tư ng s d ng t như hư ng d n trên. N u quá th i h n này mà chưa có ý ki n tham gia thì coi như ng ý v i k t qu xác nh c a C c thu . Căn c vào k t qu xác nh trên ây, C c thu t m th i ch o thu ti n thuê t hàng năm và ph i i u ch nh l i sau khi có quy t nh cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c do phát hi n kê khai không úng v i th c t s d ng t. Các trư ng h p thuê t t sau ngày 1/1/1995 th c hi n thu ti n thuê t theo úng quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3.3. T ch c th c hi n thu ti n thuê t i v i các t ch c ph i n p ti n thuê t và th c hi n mi n, gi m ti n thuê t theo quy nh t i Thông tư này. 4. S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m: - Ch trì ph i h p v i các ngành liên quan ki m tra, xem xét vi c tho thu n v giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, trên cơ s ó xác nh giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh; là Ch t ch H i ng giao nh n n , thay m t cho h i ng ký k t H p ng giao nh n n ti n thuê t v i t ch c dùng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh; - Căn c vào báo cáo c a C c thu a phương hư ng d n t i i m 3.2 M c 3 Ph n V này, có ý ki n C c thu t ch c thu ti n thuê t; ph i h p v i các ngành liên quan trình UBND cùng c p phê duy t các t ch c ư c thuê t, ư c giao t ph i tr ti n s d ng t làm căn c cho cơ quan thu t ch c thu ti n thuê t, thu nhà t, ti n s d ng t. 5. UBND phư ng, xã, th tr n có trách nhi m cung c p cho Chi c c thu tình hình s d ng t c a các t ch c k c doanh nghi p tư nhân thu c a bàn theo m u s 3 ính kèm Thông tư này. 6. t s d ng ã n p ti n thuê t theo quy nh t i Thông tư này thì không ph i n p thu t. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho ph n III - N p ti n thuê t c a Thông tư liên b s 856 LB/ C - TC ngày 12/7/1996 c a liên B Tài chính - T ng c c a chính và ph n hư ng d n nh n n và hoàn tr v n NSNN là ti n thuê t c a Thông tư s 19 TC/TC N ngày 9/6/1992 c a B Tài chính. Các hư ng d n trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t.
 13. Nguy n Sinh Hùng ( ã Ký) M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T KÊ KHAI ĂNG KÝ N P TI N THUÊ T Tên ơn v ăng ký:.................. Thu c b (ngành, a phương):........ a ch (văn phòng c a t ch c):..... S i n tho i:....................... Ngành ngh kinh doanh:............... I. Ph n kê khai c a ơn v ăng ký 1. Tên th a (lô) t: 2. a i m (v trí) t: 3. T ng di n tích (m2): Trong ó: - Di n tích t giao có thu ti n s d ng t (m2): - Di n tích có quy t nh cho thuê ho c giao t chưa n p ti n s d ng t (m2): 4. Ngu n g c th a (lô) t: - Ngu n g c th a t: -T b n s (n u có):........ngày..../..../.... B n khoán (n u có):.......ngày..../..../...... nơi c p.... 5. Di n tích t theo m c ích s d ng th c t (m2): - Di n tích t thu c nhóm 1 (m2):
 14. - Di n tích t thu c nhóm 2 (m2): - S d ng vào m c ích khác (m2): - ang b chi m d ng (m2): - Hi n chưa s d ng (m2): 6. Tình hình n p ti n s d ng t: - S ti n ã n p:........ ng. - Ch ng t n p s :......... ngày..../..../.... - Ngu n v n dùng n p: 7. Ki n ngh c a ch s d ng t: - Di n tích t xin thuê và tr ti n thuê t (m2): - Di n tích t xin tr l i Nhà nư c (m2): 8- B n kê các gi y t có liên quan: - .................... - ..................... - ..................... - ..................... Cam k t: Vi c kê khai trên ây là úng, n u sai...............xin ch u trách nhi m trư c Pháp lu t. Xác nh n c a UBND xã, phư ng, Ngày...tháng...năm 19... th tr n nơi có t cho thuê Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) II. Ph n tính toán c a chi c c thu : 1. Ph n t ư c giao có thu ti n s d ng t: - Di n tích:.......m2 - Lo i t (**): - H ng t:
 15. - Ti n s d ng t ph i n p theo úng ch :....... ng - Ti n s d ng ã n p:............ ng + Có ngu n g c t NSNN:.............. ng + Không có ngu n g c t NSNN:........ ng 2. Ph n t cho thuê: - Di n tích:....... m2 - Lo i t (**): - H ng t: - Giá t:........... ng/m2 - ơn giá thuê t:........ ng/m2/năm - S ti n thuê t 1 năm:...... ng - S ti n mi n gi m:.......... ng 3. Ph n t tr l i Nhà nư c: Di n tích:.......... m2 Ngày...tháng....năm... Ngư i ki m tra Chi c c trư ng Chi c c thu (Ký tên, óng d u) III. Ph n th m nh v các căn c xác nh ti n thuê t c a S Tài chính: Ngày...tháng....năm... Ngư i th m nh Giám c S tài chính (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) Ghi chú: - M i th a t s d ng m t t ăng ký. - (**) Lo i t ghi theo tên lo i t c a các b ng giá t quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/94 c a Chính ph . - T ch c kê khai ăng ký theo phi u này thay cho t khai n p ti n thuê m t t, m t nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1357 TC/Q /TCT ngày 30/12/1995 c a B trư ng B Tài chính. M US 2
 16. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG GIAO NH N N GIÁ TRN QUY N S D NG T GÓP V N LIÊN DOANH Căn c Thông tư s :....TC/QLCS ngày... tháng 10 năm 1997 c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s ......... c a......... cho phép......... ư c s d ng giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh v i....... s d ng vào m c ích:........... Căn c t kê khai và tho thu n gi a các bên; Sau khi ki m tra xem xét, Hôm nay, ngày....tháng.....năm........ T i:...................... H i ng giao nh n n g m: A- BÊN GIAO N : 1. i di n S Tài chính: Ông (bà):.............Ch c v :......., Ch t ch H 2. i di n S a chính: Ông (bà):............ Ch c v :............... 3. i di n C c thu Ông (bà):............ Ch c v :............... 4. i di n C c Qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p: Ông (bà):............ Ch c v :............... B- BÊN NH N N : 1. i di n cho: (tên t ch c).......... Ông (bà):............ Ch c v :............... 2. Tr s :........................ 3. Tài kho n s :..................
 17. M t i Ngân hàng:................. C. HAI BÊN NH T TRÍ KÝ H P NG GIAO NH N N TI N THUÊ T, M T NƯ C, M T BI N C A...................... NHƯ SAU: 1. Bên A cho bên B s d ng giá tr quy n s d ng t là:....... ng (ho c USD) góp liên doanh v i...... trong th i h n:........năm, t ngày.......tháng......năm...... 2. S d ng vào m c ích:........................ ................................................ 3. V trí th a (lô) t t i..................... 4. Di n tích t:............................... 5. T ng s ti n bên B nh n n v i bên A là.............. ng (ho c USD) 6. Bên B có trách nhi m hoàn tr h t s n trên cho ngân sách Nhà nư c t ngày....tháng.....năm... n ngày....tháng....năm... 7. S ti n ph i hoàn tr 1 năm.......... ng (ho c USD) 8. Kỳ n p và m c n p m i l n trong năm theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n c a cơ quan thu ti n thuê. 9. H p ng này ư c l p thành 05 b n: - 1 b n S Tài chính gi . - 1 b n C c thu gi . - 1 b n C c Qu n lý v n và tài s n NN t i doanh nghi p gi . -1b nS a chính gi . - 1 b n t ch c thuê t gi . Ch t ch H i ng i di n t ch c i di n S Tài chính (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản