intTypePromotion=1

Thông tư 72/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư 72/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 72/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 72/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  n« n g  n g hi Ö p  vµ p h¸t triÓn n « n g  th«n  sè  72/2001/TT­B N N   g µy  9 th¸ng 7 n¨ m  2001 b æ  s u n g   n vµ s öa ® æ i   ét  m sè  Ó m   ®i th«ng t sè 62/2001/TT­B N N  n g µ y 5/6/2001 cña  B é  N N & P T N T  h íng d É n  viÖc x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u   µ n g  h o¸ thuéc  k k h di Ö n  q u ¶ n  lý ch uyªn n g µ n h  n« n g  n g hi Ö p  theo  q u y Õt  Þ n h  46/2001/Q§­T T g   g µy  4/4/2001  ña T h ñ  tíng  ® n c C h Ý n h   h ñ   Ò  q u ¶ n  lý xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u  h µ n g   o¸  p v h thêi  kú  2001 ­ 2005 §Ó     t¹o ®iÒu  kiÖn cho    c¸c doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng  ho¸ ® îcthuËn  iBé      lî  N«ng  , nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n bæ     sung,söa    ®æi  ®iÓm     ®iÓm     1.2 vµ  1.3 cña Môc    1, ®iÓm     2.2 cña Môc   2, ®iÓm     ® cña  Môc 5  (ch¬ng  , II) ®iÓm   Môc  vµ    a  1  Môc  (Ch¬ng  I  i 4  II )   t¹ Th«ng   62/2001/TT­ t sè  BNN  ngµy  th¸ng6  5    n¨m  2001  híng dÉn  vÒ    viÖc xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng  ho¸ thuéc  diÖn  qu¶n    lý chuyªn ngµnh  n«ng nghiÖp    2001    thêikú  ­ 2005 nh  sau: I. ö a  ® æ i, b æ  s u n g  c¸c ®i Ó m  s a u:  S 1.Söa    "b"cña    l¹ý    i ®iÓm     1.2 (Môc    1,Ch¬ng    sau: II)nh  "b.S¶n    phÈm   quý  gç  hiÕm   thuéc nhãm       IIAquy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh 18/ H§BT  ngµy  th¸ng 1  17    n¨m  1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ ChÝnh phñ)  chØ  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu  d¹ng    ë  hµng   mü nghÖ   ®å   cao  vµ  gç  cÊp; khixuÊt       khÈu,doanh    nghiÖp  chØ  ph¶ilµm            thñ tôcvíi quan  h¶i cöa khÈu." 2.§iÓm       1.3 (Môc    1,Ch¬ng    II)söa    sau: l¹nh  i "TÊt c¶      c¸c s¶n  phÈm  lµm      i (trõnh÷ng  tõ c¸c lo¹ gç    quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  1.1 vµ    kho¶n    1.2)®Òu   îcphÐp  ®   xuÊt khÈu, kh«ng  chÕ  sè îng vµ        h¹n  vÒ  l   gi¸ trÞ; khi xuÊt      khÈu, doanh nghiÖp  chØ  ph¶i lµm    thñ tôc  iH¶i  t¹  quan  cöa  khÈu." 3.Söa    "b"cña    l¹ý    i ®iÓm     2.2 (Môc    2,Ch¬ng    II) Söa  thµnh  ë  F2  F1  dßng  8        thø  tõdíi (trang3).Toµn    lªn     v¨n côm     sÏ tõ®ã    lµ"..® îcxuÊtkhÈu        .   s¶n  phÈm     tõthÕ    trë®i,. . hÖ F1    ." 4.Thªm    ®iÓm     ® vµo  Môc  (Ch¬ng  5  II) "®. C¸c  i   lo¹ thuèc,nguyªn    liÖu thuèc    B¶o  thùc vËt ngoµiDanh  vÖ        môc  ® îc phÐp  dông  ViÖt Nam,    yªu    sö  ë    khicã  cÇu nhËp  khÈu    dông  ®Ó sö  cho  c¸c dù  ®Çu        ¸n  t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam     hoÆc   phôc  cho  vô  môc ®Ých  Æc   ® biÖtkh¸cth× ph¶i® îcCôc            B¶o  thùc vËtcho  vÖ      phÐp  nhËp khÈu." 5.§iÓm   Môc  (Ch¬ng  Isöa    sau:   a  1  II   ) l¹nh  i "a.Côc    Ph¸ttr     iÓn L©m  nghiÖp (Sè  Ngäc  2  Hµ,  §×nh, Hµ  Ba    Néi;®iÖn    tho¹i(04) 8438813):Gi¶iquyÕt          nh÷ng víng  ¾c   m trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Môc  cña  1  Ch¬ng  . II " 6.Môc  (Ch¬ng  I® îcbæ     4  II     sung  sau: ) nh 
  2. 2 "Th«ng   tnµy  thay thÕ    Th«ng   41/2000/TT­ t sè  BNN­KH   ngµy 13/4/2000   cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n    vÒ híng dÉn viÖc xuÊt khÈu,     nhËp khÈu  hµng ho¸ thuéc  diÖn qu¶n   chuyªn ngµnh n«ng  lý nghiÖp  vµ  chuyÓn  giao nhiÖm   cÊp  vô  giÊy phÐp  nhËp khÈu kh¶o  nghiÖm  gièng  c©y  trång,gièng      vËt nu«i,gen    c©y  trång,vËt nu«i,visinh vËt,thøc  ch¨n nu«i             ¨n      vµ ph©n  bãn  ® îc quy ®Þnh  t¹  ®∙  ic¸c Th«ng t sè 02/NN­KNKL/TT  ngµy  1/3/1997,sè    09/NN­KNKL/TT  ngµy 17/9/1996 tõVô      Khoa  häc,C«ng    nghÖ  vµ  ChÊt îng s¶n  l   phÈm  sang  Côc  KhuyÕn  n«ng   ­KhuyÕn  l©m." II. Ö u  lùc thi µ n h  Hi  h 1. Ngoµi nh÷ng      ®iÓm  söa ®æi, bæ     sung trªn,c¸c néi dung        kh¸c trong     Th«ng  t 62/2001/TT­BNN  ngµy  th¸ng 6  5    n¨m 2001  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng  th«n,cßn    nguyªn hiÖu    lùc. 2. Th«ng     tnµy    c¸c côm     "..   b∙ibá    tõ:a)  .ph¶icã  .   giÊy  phÐp cña    Chi côc  KiÓm  l©m   t¹ " thø      së  i  ý  hai (b) ®iÓm     1.2,Môc  Ch¬ng  , 1  II dßng  (tõ trªn 15      xuèng);b)    "vµ    c¸c s¶n  phÈm    tõ rõng trång (trõgç      trßn,gç        xÎ)"(t¹ ®iÓm   i 1.3  Môc    1, Ch¬ng    II)dßng  (tõtrªnxuèng) ë  19        trang 2; c) F2  dßng  8            ë  thø  díi lªn trang 3; d)        "a.Chi  côc  KiÓm  l©m  t¹     êng  së  i c¸c tr : hîp quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     b, kho¶n  1.2 Môc   thuéc  1  Ch¬ng    trang  cña  II"ë  6  Th«ng   62/2001/TT­ t BNN   ngµy  th¸ng6  5    n¨m  2001.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2