intTypePromotion=1

Thông tư 86/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư 86/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 86/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc giải ngân và cơ chế cho vay lại đối với chương trình vay vốn tín dụng của Ba Lan nhằm phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thuỷ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 86/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  86/1999/TT­B T C   g µ y  8 th¸ng 7 n¨ m  1999 c n h í ng d É n  vi Ö c gi¶i g © n  v µ  c ¬  c h Õ  ch o  vay l¹i® è i víi  n     C h ¬ n g  tr× nh  vay v è n  Ý n  ô n g  c ñ a  a   a n  n h » m  p h¸t tri Ó n t d BL n g µ n h  c«n g  n g hi Ö p  ® ã n g   Ç u thu û  Vi Ö t  a m t N C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 5/8/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d ngu H tr  ph¸ttr   thøc, C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 7/11/1998  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi, l  v tr¶n     C¨n  HiÖp  nh   ý  µy  cø  ®Þ k ng 6/6/1998  ÷a  Ýnh  ñ  gi Ch ph CHXHCN   Öt  Vi Nam   µ  Ýnh  ñ    Lan  Ò   Öc  v Ch ph CH Ba  v vi cung  Êp  Ýn  ông  íi y   äit¾t  ctd (d  ®© g   lµ"HiÖp  nh"),   ®Þ C¨n  c«ng  cø  v¨n  è  s 1510/CP­QHQT   µy  ng 12/12/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   ¬  Õ   µichÝnh    ùc hiÖn    ù    èn  c ch t   ®Ó th   c¸cd ¸n v vay  ña  Lan, c Ba  Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc    ©n  µ  ¬  Õ   T  h  vi gi¶ing v c ch cho  vay  ¹ ®èi víi ­ l      i Ch ¬ng  ×nh vay  èn  Ýn  ông  ña  Lan  tr   vtd c Ba  nh»m     iÓn ngµnh  ph¸ttr   c«ng  nghiÖp  ®ãng  Çu  û ViÖtNam     t thu     nh sau: I.  C¸c q ui ® Þ n h  c h u n g 1. Kho¶n  Ýn  ông  ña  Ýnh  ñ  Lan    td c Ch ph Ba  cung  Êp    ùc hiÖn  ­ c ®Ó th   Ch ¬ng  ×nh  tr ph¸ttr Ón ngµnh   i   c«ng nghiÖp  ng  Çu  û  Öt Nam   µ kho¶n  ®ã t thu Vi   l  vay  î nícngoµicña  Ýnh  ñ. V×   Ëy,toµn  é  Òn vay  îch¹ch    µo  n      Ch ph   v   b ti   ®  to¸nv Ng ©n  s¸ch  µ  íc,Bé   µi chÝnh  ã  nh n   T   c tr¸ch nhiÖ m     î níc ngoµi khi ®Õ n     tr¶ n        h¹n. 2. Chñ  u    ¬ng  ×nh ph¸ttr Ónngµnh    ®Ç tCh tr     i   c«ng nghiÖp  ng  Çu  û  ®ã t thu ViÖt Nam   µTæng    l  C«ng    tyC«ng nghiÖp  Çu  û  Öt Nam   íi y  äit¾t t thu Vi   (d   ®© g     lµ     "VINASHIN")cã    tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn  ng  ôc  ch, cã  Öu    sd v ®ó m ®Ý   hi qu¶,   phï  îp  íic¸c  iÒu  Ön  h v  ® ki trong  Öp  nh.  Hi ®Þ VINASHIN  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     nhËn  î vµ  µn    n   ho tr¶cho  ©n  Ng s¸ch nhµ  íctheo  ng  îp  ng    n  ®ó H ®å vay  ¹ ký  íi l  v   i Tæng  ôc  Çu   c§ tPh¸ttr Ónvµ      nh  ¹ Th«ng   µy.   i   c¸cqui®Þ t i tn 3. Tæng   ôc  Çu     c§ tph¸ttr Ón chÞu   i   tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Öc    th   vi cho   vay l¹   iqu¶n  ývµ    åinî ®èi víi ñ   u    µ  îchëng  Ý  , l   thu h         Ch ®Ç tv ®   ph cho  vay  ¹ nguån  l  i vèn  Ýn  ông  µ  ícquy  nh  Ön  µnh. td nh n   ®Þ hi h II.  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó 1.C¸c  iÒu  Ön    ® ki vay  Ýnh  ch theo HiÖp  nh:   ®Þ ­Tæng  Þgi¸vay    tr     theo cam  Õt  ¹ HiÖp  nh  µ70  iÖuUSD   ïng ®Ó     k t  i ®Þ l   tr   d  thanh    to¸n90%   Þ gi¸c¸c hîp ®ång  ¬ng  ¹i ký  ÷a VINASHIN  vµ  i    tr         th m   gi     ®è t¸c Ba Lan    ng  Çu  ®Ó ®ã t hoÆc   cung  Êp  c m¸y  ãc, trang thiÖtbÞ  m       nh»m   Ön  i hi ®¹  
  2. 2 ho¸ c¸c nhµ     m¸y  ng  Çu  ¹  Öt Nam.  ®ã t ti Vi   Kho¶n  Æt  äc  ® c 10%   Þ gi¸c¸c hîp tr         ®ång  ¬ng  ¹ido  th m   VINASHIN    Õp  µ  thu x v thanh    to¸ntheo ph¬ng    thøc chuyÓn    tiÒn cho  i    Lan  ®è t¸cBa  trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  îp  ng  ¬ng  ¹i   30  k t  h ®å th m  cã  Öu  ùc. hi l ­Thêigian vay  µ    Êtvay:       v l∙su   i +  èivíi Çn  Ýn  ông  Ön  iho¸ nhµ  §   ph td hi ®¹     m¸y  ng  Çu:15,5 n¨m  ®ã t     trong  ®ã   ã  n¨m  n  ¹n tr¶gèc  c 5  ©h   vay  µ    Êtvay  µ4,75%/n¨m. v l∙su   i l  +  èi víiphÇn  Ýn  ông  §   td cho  Öc  vi mua   Çu  ng  ¹  Lan  t ®ã ti Ba  hoÆc  mua   vËt tthiÕtbÞ    ng  Çu  ¹ ViÖtNam:       ®Ó ®ã t t   i   13,5 n¨m    trong ®ã   ã  n¨m  n  ¹n    c 3  ©h tr¶gèc    vay  µ    Êtvay  µ5%/n¨m. v l∙su   i l  Phï  îp  íithêih¹n  h v    vay trªn,viÖc    î gèc  Ï ® îc thanh    tr¶n   s    to¸n thµnh      21 kho¶n      ªntôc.Kho¶n    îgèc  u     îcthùc hiÖn    b¸n niªnli     tr¶n   ®Ç tiªn®     nh sau: +  èivíi Çn  Ýn  ông  Ön  iho¸ nhµ  §   ph td hi ®¹     m¸y  ng  Çu:5  ®ã t   n¨m sau  µy  ng cÊp  Êy  Gi chøng  Ën  ∙  Ën  µng  nh ® nh h (Cert f ca     i i te Receipt) of . +  èi víiphÇn  Ýn  ông  §   td cho  Öc  vi mua   Çu  ng  ¹  Lan: 3  t ®ã ti Ba    n¨m    sau ngµy  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  µn  nh b giao  õng  Çn  t ph (Cert f ca     i i teof Receiptfor    each  phase      ofthe shipbui ingprocess). ld   +  èi víiphÇn  Ýn  ông  §   td cho  Öc  vi mua   Ët t thiÕtbÞ     ng  Çu  ¹ v      ®Ó ®ã t t  i ViÖt Nam:  n¨m    3  sau  µy  Êp    ng c c¸c chøng  õ vËn  t  chuyÓn  ã  ªnquan  lof c li   (Bi     l Lading,Airway Bil )     l. ­ L∙iph¹tchË m          tr¶:B»ng møc     Êt nãi ë  iÓ m     éng  l∙ su     ® i trªnc thªm  û lÖ  t  1,5%/n¨m. ­ Kho¶n  Ýn  ông    td theo  Öp  nh  îcsö  ông  ícngµy  Hi ®Þ ® d tr   31/12/2000  µ  v cã  Ó  îcgiah¹n theo sù  th ®         tho¶ thuËn  ña    Ýnh  ñ.   c haiCh ph 2.C¬   Õ     ch cho vay  ¹nguån  Ýn  ông  ña  Ýnh  ñ  l  i td c Ch ph Ban  Lan: Ch Ýnh  ñ  ph th«ng qua  é   µi chÝnh  BT  cho VINASHIN  vay  ¹ toµn  é    li  b 70 tr Öu  i USD   vay  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Ban  Lan. Bé   µi chÝnh  û  Ö m     T  u nhi cho  Ö   h thèng Tæng  ôc  u      iÓn thùc hiÖn  Öc  c ®Ç tph¸ttr     vi cho  VINASHIN vay  ¹   l iqu¶n  , lývµ    åinîvay.   thu h     L∙isuÊt vµ  êigian cho      th     VINASHIN vay  ¹ theo  ng    iÒu  Ön    l i ®ó c¸c® ki vay cña  Lan  trong®iÓ m   phÇn      y. Ba  nªn    1  IItrªn®© L∙iph¹tchË m        tr¶b»ng møc    ¹tchË m     l∙ph   i tr¶trong HiÖp  nh  Ýn  ông    ®Þ td nªu  ¹ ®iÓ m   phÇn      y. t  i 1  IItrªn®© Tæng  ôc  u      iÓnchÞu  c ®Ç tph¸ttr   tr¸chnhiÖm   Óm    Öc  ö  ông  èn    ki travi s d v vay,thu håivèn      cho vay  ¹ tõ VINASHIN. Tæng  ôc  Çu   l    i   c§ t ph¸ttr Ón ® îcthu  i       phÝ cho vay  ¹trùctiÕp tõVINASHIN  l    i    theo tûlÖ      0,2%/n¨m    è    îgèc. trªns d n   Sau    îp ®ång  ¬ng  ¹iký  ÷a VINASHIN  µ  i t¸cBa  khih   th m   gi   v ®è     Lan  îcphª ®   duyÖt theo  quy  nh,  ®Þ VINASHIN  ph¶itiÕn  µnh  ý  îp  ng  Ýn  ông  èn    h k H ®å td v níc ngoµivíiTæng   ôc  Çu        c§ t ph¸ttr Ón vÒ   Öc    i   vi vay  ¹ vèn  l i vay  Lan  Ba  theo  tõng  îp ®ång  ¬ng  ¹i hoÆc   h  th m  theo  õng  ù    îp  ng  Ýn  ông  ∙  ý  µ  t d ¸n,H ®å td ®kv c¸ckhÕ   cnhËn  î lµc¬  ë      í  n     s ®Ó VINASHIN  Ýnh  ch thøc nhËn  îvíi ©n    n    Ng s¸ch  nhµ  íc vµ  ùc hiÖn  Üa  ô    î cña  × nh  n   th   ngh v tr¶n   m theo  ng    iÒu  ®ó c¸c ® kho¶n  cam   Õt  k trong Hîp  ng  Ýn  ông  èn  ícngoµi.   ®å t d v n 
  3. 3 Chøng  õ®Ó   ý    Õ   cnhËn  îcô  Ó  ÷a VINASHIN  µ  t   k c¸ckh í   n   th gi   v Tæng  ôc  c ®Ç u    ph¸ttr Ón  µ c¸c chøng  õ    t   i l    t ghi thu        ghi chi c¸c kho¶n  ót vèn  r  vay  íc n  ngoµiqua  ©n     Ng s¸ch nhµ  íc.Thêi ®iÓ m     n    VINASHIN  Ën  î víiNg ©n   nh n    s¸ch  nhµ  íclµthêi®iÓ m   ©n  µng  Lan    îcho  Ýnh  ñ  ÖtNam. n      Ng h Ba  ghin   Ch ph Vi   3.    Tæ chøc  iÒu  µnh  µ  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  ® h v th hi Ch tr vay  Ýn  ông  ña  td c ChÝnh  ñ  Lan  ph Ba  theo HiÖp  nh  Ýn  ông:   ®Þ td Ch ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón ngµnh  tr     i   c«ng nghiÖp  ng  Çu  û  Öt Nam   ö  ®ã t thu Vi   s dông  ån  èn  Ýn  ông  ña  Ýnh  ñ  Lan  íi y   äit¾t lµ"Ch¬ng  ngu v t d c Ch ph Ba  (d   ®© g       tr×nh")lµ m ét  ¬ng  ×nh  ng  é  ã  ôc     Ch tr ®å bcm tiªu,bao  å m   Òu  ù  chi   g nhi d ¸n    tiÕt(d i®©y   äit¾t lµ c¸c "Dù      ©ng  Êp    µ    í  g        ¸n")nh n c c¸c nh m¸y  ng  Çu,l¾p  ®ã t  b Ó   ö    ×nh, c¸c  ©y  th m« h   d chuyÒn  ng  Çu    ng  ®ã t c¸,®ã c¸c  ¹  Çu  lo it chuyªn  dông...  VINASHIN  µ®Ç u   èi  chøc  µ  iÒu  µnh  ùc hiÖn  µn  é  ¬ng  l  m tæ  v® h th   to b Ch tr×nh,cã      c¸ctr¸chnhiÖ m  Ýnh    ch sau: ­ Thµnh  lËp Ban  qu¶n lý Ch ¬ng  tr×nh víi µnh phÇn  bao  gå m    th VINASHIN  µ  idiÖn    ù     éc Ch ¬ng  ×nh VINASHIN  Çn  ©y  ùng  v ®¹   c¸cD ¸n thu   tr   cxd Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Ban  qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh trong ®ã     nh  â tr¸ch l  tr     x¸c ®Þ r    nhiÖ m   ©y  ùng    Õ   ¹ch  ®Çu  õ,gi¶ing©n  èn  xd c¸c k ho ( t    v vay,vèn  i øng),tæ    ®è     chøc  c«ng    t¸cs¶n  Êt,tæ  xu   chøc  ùc  Ön  th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n,x¸c ®Þnh  èi     m quan  Ö   ÷a VINASHIN  íi   ù       ùc hiÖn  ètCh ¬ng  ×nh. h gi   v   D ¸n ®Ó th   c¸c t  tr ­ Tæ     chøc  Èm  nh  µ  th ®Þ v phª  Öt    ù     éc Ch ¬ng  ×nh víi ù  duy c¸c D ¸n thu   tr     s tham    ña    é,  µnh  ªnquan, b¶o  ¶m   ©n  ñ      nh  Ön  gia c c¸c B ng li     ® tu th c¸c qui®Þ hi hµnh  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ Tæ     chøc  u   Çu,ký  Õt  µ  µm  ñ tôc phª  Öt    îp ®ång  ­ ®Ê th   k v l th     duy c¸c h   th ¬ng  ¹i víic¸c ®èi    Lan    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh theo    m     t¸cBa  ®Ó th   Ch tr   c¸c quy  Þnh  d hiÖn  µnh. h 4.H íng dÉn  Öc    ©n  èn      vi gi¶ing v vay  Lan: Ba  a) Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam   îcchØ  nh  µNg ©n  µng  ôc    h Ngo   ¬ Vi   ®  ®Þ l  h ph vô trong c¸c giao dÞch    ©n  èn       gi¶ing v vay  ña Ch ¬ng  ×nh tÝn  ông  Lan  c  tr   d Ba  cã tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d VINASHIN  µ    n  Þ  ªnquan  ùc hiÖn  v c¸c ®¬ v li   th   theo  c¸c qui®Þnh  ¹     ti Tho¶  cNg ©n   µng  ∙  ý  ÷a Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt í  h ® k gi   h Ngo   ¬ Vi   Nam   µ  ©n  µng  Lan  v Ng h Ba  Handlowy    w WarszawieS.A.   VINASHIN  ã  c tr¸chnhiÖm     thanh to¸n c¸c lo¹  Ý   Ng ©n   µng  ¹i   i ph do  h Ngo   th ng    ¬ thu,hoÆc   Ng ©n   µng  Lan    Õu  ã) li   do  h Ba  thu (n c   ªnquan  n   Þch  ô  ®Õ d v thµnh    i ngo¹iqua    ©n  µng. to¸n®è     c¸cng h b)  C¨n  vµo  cø  c«ng  ®Ò   Þ   ótvèn  Ýn  ông    v¨n  ngh r   td ®Ó thanh to¸n cho    c¸c hîp  ng  ¬ng  ¹i cña    ®å th m  VINASHIN, kÌm    theo    Õt  nh  c¸c quy ®Þ phª  Öt  duy tõng  ù   vµ  D ¸n  phª  Öt  õng  îp  ng  ¬ng  ¹i cña  Êp  ã  Èm   Òn, duy t h ®å th m  c c th quy   Bé   µi chÝnh  ã  T  c c«ng  uû  Òn  v¨n  quy cho  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   Ng h Ngo   ¬ Vi   lµm  ñ tôcrótvèn  Ýn  ông    th       td ®Ó thanh    to¸ncho  õng hîp ®ång  ¬ng  ¹i. t   th m c) C¸c  îp ®ång  ¬ng  ¹i sö  ông  Ýn  ông  Lan  ý  íic¸c Ng êib¸n    h  th m  d td Ba  k v      hoÆc   êichÕ   ¹oBa  Ng   t   Lan  îcthanh    ®  to¸nb»ng  ng  ®å §«la M ü.  µnh  Çn     Th ph hµng    ho¸,m¸y  ãc,  ÕtbÞ   µ  Þch  ô  ã  Êt xø  õ Ba  m thi   v d v c xu   t   Lan  trong c¸c hîp     ®ång  ¬ng  ¹itheo HiÖp  nh  Ýn  ông  µy  th m    ®Þ td n kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h 70%. d) Hîp  ng  ¬ng  ¹i® îcthanh      ®å th m    to¸ntheo c¸c®iÒu  Ön  ô  Ó     ki c th sau:
  4. 4 +  10%   Þ gi¸hîp  ng  µ tiÒn  Æt   äc  VINASHIN  ùc  Ön  tr     ®å l  ® c do  th hi theo  ph¬ng  thøc chuyÓn  Òn  µo  µikho¶n  ña  êi b¸n  ti v t   c Ng   hoÆc   êi chÕ   ¹oBa  Ng   t  Lan  ë   ¹  ©n   µng    m t iNg h Ba Lan Handlowy    w Warszawie S.A. kÌm    ó    ghi ch "Theo  Öp  nh  Ýn  ông  tr Öu USD   ý  µy  Hi ®Þ td 70  i   k ng 6/6/1998",® îc thùc hiÖn       trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  ã  Öu  ùccña  çi hîp ®ång  ¬ng    30  l vi k t   c hi l   m   th m¹i®∙  ý  µ  îcduyÖt.   kv®   Chøng  õthanh    Òn ® Æt  äc  µho¸ ®¬n  ßi  Òn ® Æt  äc  ña  ­ t  to¸nti   c l    ® ti   c c Ng êi b¸n    hoÆc   êi chÕ   ¹o Ba  Ng   t   Lan, kÌm    theo    Th b¶o    Òn  Æt   äc  ña  l∙nh ti ® cc Ng ©n  µng  Lan  h Ba  Handlowy    w Warszawie S.A.cã    Þ cho  n     êi     gi¸tr   ®Õ khiNg   b¸n hoÆc   êichÕ   ¹oBa  Ng   t   Lan  ùc hiÖn  th   xong  äi  Üa  ô  m ngh v theo  îp ®ång  h  th ng  ¹i ®∙  ý.Th  ¬ m   k   b¶o    ãitrªnph¶i® îcth«ng  cho  êithô hëng  µ l∙nhn        b¸o  Ng     l  VINASHIN  th«ng  qua  ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam. Ng h Ngo   ¬ Vi   + 90%   Þgi¸hîp ®ång  îcthanh    õnguån  Ýn  ông  Ýnh  ñ    tr       ®  to¸nt   td Ch ph Ba Lan    vµo  ù  Êt tr×nh c¸c chøng  õ sau  y  ña  êib¸n  c¨n cø  s xu      t  ®© c Ng   hoÆc   êi Ng   chÕ   ¹oBa  t   Lan  ¹ Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam: t i h Ngo   ¬ Vi   * Ho¸  n  ¬ng  ¹i5    ®¬ th m   b¶n. *    û  Òn  ý    Th u quy k c¸c chøng  õ cña  t  VINASHIN (nªu râ      tªn,chøc danh,  ch÷  ý  ña  êi® îcuû  Òn). k c ng     quy *  Êy  Gi chøng  Ën  ∙  Ën  µng  nh ® nh h (Cert f ca     i i teof Teceipt)do  êi ® îc   Ng     VINASHIN  û  Òn  ý  u quy k trong tr ng  îp  Ën  Ët t  ÕtbÞ     ê h nh v  , thi   cho  Öc  Ön  vi hi ®¹iho¸ c¸cnhµ      m¸y  ng  Çu  ¹ ViÖtNam. ®ã t t   i   Ho Æc   Êy  gi chøng  Ën  µn  nh b giao  õng  Çn  t ph (Cert f ca     i i teof Receiptgor    each phse    of the shipbuidingprocess)do  êi ® îc VINASHIN  û  Òn  ý      Ng     u quy k trongtr ng  îp ®ãng  Çu  ¹ Ba   ê h   t t   Lan. i Ho Æc     c¸c chøng  õ vËn  t  chuyÓn  ã  ªnquan      c li   (Bilof Lading,Aiway  l l   Bil   ) trongtr ng  îp cung  Êp     ê h   c c¸cm¸y  ãc, thiÕtbÞ    ng  Çu  ¹ ViÖtNam. m     ®Ó ®ã t t   i   * Chøng  õ  t b¶o  Ó m   hi (Insuranse Document) trong    c¸c  êng  îp  îp tr h h  ®ång  îcký  ®   theo ®iÒu  Ön    ki CIF. *  Ò   § nghÞ   ót vèn  ña  r  c VINASHIN  µ    Õn  Êp  Ën  ña  é   µi v ý ki ch thu c B T   chÝnh  öiNg ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam. g  h Ngo   ¬ Vi   e) TÊt  c¸c lo¹    c¶    i m¸y  ãc,  ÕtbÞ   û,hµng    Ëp  Èu  m thi   thu   ho¸ nh kh theo    c¸c hîp ®ång  ¬ng  ¹i® îcthanh      th m    to¸nb»ng  ån  Ýn  ông  Lan  u   ngu t d Ba  ®Ò ph¶i® ­   îcc¬    quan  §¨ng  Óm  èc  Õ  Êp  ki qu t c chøng  chØ  Êt l ng hµng    íckhigiao ch  î   ho¸ tr       xuèng  Çu. Chøng  t  chØ   c¬  do  quan  §¨ng  Óm   èc  Õ  Êp    Ën  µng  ki qu t c x¸c nh h ho¸ ® îcgiao  ï hîp víiquiph¹m  µ    Èn  ü  Ëtquèc  Õ  µ chøng  õ    ph         v tiªuchu k thu   t l  t  cÇn  Õt®Ó   ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam   µm  ñ tôcrótvèn  Ýn  ông  thi   Ng h Ngo   ¬ Vi   l th       td thanh    to¸ncho  êib¸n hoÆc   êichÕ   ¹oBa  Ng     Ng   t   Lan. f)ViÖc    thanh  to¸n tõ nguån  èn  Ýn  ông     vtd (90%   Þ gi¸hîp  ng)  îc tr     ®å ®  thùc hiÖn    sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Êt tr×nh    60  k t  xu   c¸c chøng  õ thanh  t  to¸n nãi ë     ®iÓ m   trªn,kÌm    ó  c    ghi ch "Thanh  to¸n b»ng  ån  èn    ngu v vay  theo  Öp  nh   Hi ®Þ tÝn  ông  tr Öu  d 70  i USD   ý  µy  k ng 6/6/1998",theo  ×nh    h thøc  ê   Nh thu  Ìm k chøng  õ  t (Documentary Collect D A­URC     ion­ 522  Revision 1995)  ÷a  ©n    gi ng hµng  Lan  Ba  Handlowy   w Warszawie  S.A. vµ  ©n   µng  ¹ith ng  Öt   Ng h ngo   ¬ Vi   Nam.  Chøng  õ thanh  t  to¸n hîp  Ö  Çn  îc göi ®Õ n   ©n   µng  ¹ith ng    lc ®   Ng h Ngo   ¬ ViÖt Nam   Ë m   Êt 3  µy  µm  Öc  ícngµy  ¹n    ch nh   ng l vi tr   h thanh    èicïng (60  to¸ncu     ngµy  ãitrªn)   ©n  µng  µm  ñ tôcrótvèn  ng  êih¹n qui®Þnh. n    Ng ®Ó h l th       ®ó th      
  5. 5 g) Tr×nh  ù lËp  Õ   ¹ch  µ    t   k ho v qu¶n  ýgi¶ing©n  èn  l    v vay  Lan  îcthùc Ba  ®    hiÖn theo  íng dÉn  ô  Ó  ¹ Th«ng   ªntÞch  è  h  c th t i  tli   s 81/1998/TTLT­BTC­NHNN   ngµy  17/6/1998  ña  é   µi  Ýnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt  c B T ch v Ng h Nh n   Nam   µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1860a/1998/Q§/BTC  µy  ng 16/12/1998  ña  é   ëng  é   µi c B tr BT  chÝnh. 5.Vèn  i øng    ®è   cho  ¬ng  ×nh: Ch tr VINASHIN  ã  c tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õ   ¹ch  èn  i    l k ho v ®è øng  cho  ¬ng  ×nh Ch tr   tÝn  ông  Lan,bao  å m   phÇn  èn  è  Ý ®Ó   d Ba    g c¶  v b tr   thanh    Òn ® Æt  äc, to¸nti   c  c¸c    Ý   chi ph trong  íc kh¸c  n  kh«ng  îc tµitrîtõ  ån  Ýn  ông  µ  ®       ngu t d v c¸c  ¹  lo i thuÕ...   ph¶i nép  theo qui ®Þnh  hiÖn hµnh. Nguån  vèn ®èi øng  do  VINASHIN  ©n  i  c ®è b»ng  èn  ù cã, vèn  ©n   v t    Ng s¸ch nhµ  íc ®Ç u    Õu  îc   n  t (n ®   duyÖt),vèn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   ícvµ  èn    td u    Nh n   v vay  ®∙itõ Quü   ç   î u    u      H tr  ®Ç t Quèc    Öc  gia.Vi vay  èn  i øng  îcthùc hiÖn  v ®è   ®    theo  ng      nh  Ön  ®ó c¸c qui®Þ hi hµnh  t¹ LuËt khuyÕn  Ých  u    nªu  i    kh ®Ç ttrong nícvµ        c¸c Quy Õt  nh  ña  ñ  ®Þ c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   í  ph v c«ng    Ýn  ông  u  . t¸ct d ®Ç t 6.Tr¸chnhiÖ m  ña  ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam:     c Ng h Ngo   ¬ Vi   Ngay sau    ©n   µng  Lan    î cho  Ýnh  ñ  Öt Nam     khiNg h Ba  ghi n   Ch ph Vi   trªn tµikho¶n  Ýn  ông    "T d cho  ÖtNam     Vi   ­ Credit     Vietnam",Ng ©n  µng  ¹ith to   h Ngo   ­ ¬ng  Öt  Vi Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m   öi Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i  ¹i    g  T  (V T   ®è ngo , Tæng   ôc  Çu   c§ t Ph¸ttr Ón)c¸c th«ng   i     b¸o  ótvèn    r  ®Ó theo  âi th ng  d   ê xuyªn   viÖc  ótvèn. r  Hµng  th¸ng,Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam     h Ngo   ¬ Vi   chuyÓn  Sao    µikho¶n  kª t   (Statementof Account)do  ©n  µng  Lan  öicho       ng h Ba  g  VINASHIN. VINASHIN    cã tr¸ch nhiÖ m   Óm       Ën    ki tra,x¸c nh Sao  tµikho¶n  öi l¹ cho  ©n   µng  kª    g  i   Ng h Ngo¹i th ng  Öt   ¬ Vi Nam   trong vßng  ngµy  Ó   õ  µy      25  k t ng ghi trªn Sao  tµikª    kho¶n    ©n   µng  ¹ith ng  Ýnh  ®Ó Ng h Ngo   ¬ ch thøc    Ën  íiNg ©n   µng    x¸c nh v  h Ba Lan. Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   öicho  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    h Ngo   ¬ Vi   g  BT  (V T   ®èi  ¹i)b¶n  ngo   sao  Sao  tµikho¶n  µng  kª    h th¸ng ®∙  îc VINASHIN    Ën   ®  x¸c nh nãitrªn®Ó   µm  ñ tôcghithu ghichiNg ©n      l th             s¸ch nhµ  íc.   n Tríc m çi  ú  n   ¹n    î Ba    k ®Õ h tr¶n   Lan, Ng ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam     h Ngo   ¬ Vi   phèi hîp  íiNg ©n   µng  Lan  öi th«ng    v  h Ba  g  b¸o  î cho  é   µi chÝnh      n  BT  ®Ó b¶o ®¶m  chuyÓn  Òn tr¶nî®óng  ¹n cho  Ýa  Lan. ti       h  ph Ba  7.Ch Õ         ®é b¸o c¸o: §Þnh  ú  µng  ý  kh qu VINASHIN  ã  c tr¸chnhiÖ m   c¸o cho  é   µi chÝnh    b¸o    BT  (Tæng  ôc  u      iÓn,Vô   µi chÝnh  i ngo¹i) Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   c ®Ç tph¸ttr   T   ®è     K ho , v§ t vÒ   ×nh  ×nh  Õp  Ën, sö  ông  µ  µn    èn  t h ti nh   d v ho tr¶v vay  Lan  µ  ×nh  ×nh  Ba  vt h bè  Ý,sö  ông  èn  i øng  tr   d v ®è   trong nícthùc hiÖn  ¬ng  ×nh.      ch tr VINASHIN  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ëp  µ  öi cho  é   µi chÝnh    l vg  BT  (Tæng  ôc  c ®Ç u      iÓn,Vô  µichÝnh  i ngo¹i)     tph¸ttr   T   ®è     c¸o tæng  îp vÒ   ×nh  ×nh  ùc b¸o h  t h th   hiÖn  µ      Õt to¸n,kiÓm    ña  õng Dù     µ  µn  é  ¬ng  ×nh v b¸o c¸o quy     to¸nc t   ¸n v to b Ch tr   chË m   Êt 3  nh   th¸ngsau    Ðt thóc.   khik   III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h
  6. 6 Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. Trong  t n c hi l   15  k t  k  qu¸  ×nh  tr thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ      cv   ®Ò ngh Tæng C«ng    tyC«ng nghiÖp  Çu  û  t thu ViÖt Nam,      c¸c Ban  qu¶n  ývµ  n  Þ  ñ  l   ®¬ v ch qu¶n    ù     éc Ch ¬ng  ×nh c¸c D ¸n thu   tr   vµ    ¬  c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   ph¶n  kÞp  êicho  é  µichÝnh    ¸nh  th   BT  ®Ó xem   Ðt, x  gi¶i   Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2