Thông tư 94/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư 94/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 94/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 94/2002/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 94/2002/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯ NG D N XÁC NNH CH TIÊU V N NHÀ NƯ C VÀ THU N P NGÂN SÁCH PHÂN LO I DOANH NGHI P THEO QUY T NNH S 58/2002/Q - TTG NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26/4/2002 v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty Nhà nư c c a Th tư ng Chính ph ; B Tài chính hư ng d n vi c xác nh ch tiêu v n nhà nư c có t i doanh nghi p và thu n p ngân sách phân lo i doanh nghi p nhà nư c theo qui nh t i ti t 1.2 i m 1 Ph n I M c A Quy t nh s 58/2002/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng cho các doanh nghi p nhà nư c c l p, doanh nghi p thành viên c a các T ng công ty nhà nư c và các T ng công ty nhà nư c hi n có ho t ng trong ngành, ngh qui nh t i i m 1.2 Ph n I M c A Quy t nh s 58/2002/Q - TTg ngày 26/4/2002. 2. Ch tiêu v n nhà nư c có t i doanh nghi p và thu n p ngân sách nhà nư c, ư c xác nh như sau: 2.1 Ch tiêu v n Nhà nư c có t i doanh nghi p: + i v i doanh nghi p: v n Nhà nư c có t i doanh nghi p ư c th hi n trên s k toán c a doanh nghi p (không bao g m v n nh n góp liên doanh, liên k t) như sau: Ngu n v n kinh doanh (Tài kho n 411) Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n (Tài kho n 441) Quĩ u tư phát tri n (Tài kho n 414) + i v i các Ngân hàng thương m i, t ch c tín d ng: v n Nhà nư c có t i doanh nghi p ư c th hi n trên s k toán như sau: V n i u l (Tài kho n 601) V n u tư xây d ng (Tài kho n 602)
  2. Quĩ u tư phát tri n (Tài kho n 612) Quĩ d tr b sung v n i u l (Tài kho n 611) 2.2 Ch tiêu m c thu n p ngân sách nhà nư c 3 năm trư c li n k ư c xác nh b ng cách tính bình quân s phát sinh ph i n p ngân sách c a doanh nghi p trong 3 năm trư c li n k . Ch tiêu s phát sinh ph i n p ngân sách trong năm th hi n mã s 10 c t 4, Ph n II - Tình hình th c hi n nghĩa v v i nhà nư c - Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh (m u s 02) ban hành kèm theo Quy t nh s 167/2000/Q -BTC ngày 25/10/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch báo cáo tài chính doanh nghi p. 3. i u kho n thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản