Thông tư 94/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư 94/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 94/2004/TT-BTC về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 94/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 94/2004/TT-BTC NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 158/2004/Q -TTG NGÀY 31/8/2004 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TI P T C TH C HI N THÍ I M KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG TRONG NĂM 2004 I V I T NG C C H I QUAN Căn c Ngh nh 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u, t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 159/2003/Q -TTg ngày 04/8/2003 c a Th tư ng Chính ph "V vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng trong năm 2003 c a T ng c c H i quan" và Quy t nh s 158/2004/Q -TTg ngày 31/ 08/2004 c a Th tư ng Chính ph "V vi c ti p t c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng trong năm 2004 c a T ng c c H i quan tr c thu c B Tài chính". B Tài chính hư ng d n th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i T ng c c H i quan như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i T ng c c H i quan tr c thu c B Tài chính trong năm 2004 t ngày 01 tháng 01 năm 2004 n ngày 31/12/2004. Không th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i các ơn v s nghi p: Vi n Nghiên c u H i quan, Báo H i quan, Trư ng Cao ng H i quan và các Trung tâm phân tích, phân lo i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. Các ơn v này th c hi n theo cơ ch qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p. 2. Vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i các ơn v th c hi n khoán thu c h th ng H i quan ph i m b o các m c tiêu, yêu c u ư c qui nh t i i u 2 Quy t nh s 159/2003/Q -TTg ngày 04/8/2003 c a Th tư ng Chính ph , c th như sau: - i m i cơ ch qu n lý biên ch và kinh phí ho t ng c a T ng c c H i quan, thúc Ny vi c s p x p, t ch c b máy, xây d ng l c lư ng trong s ch, v ng m nh, có trình chuyên môn cao; t p trung hi n i h th ng tin h c và trang b k thu t hi n i nâng cao hi u l c, hi u qu và hi n i hoá công ngh qu n lý nh m th c hi n t t ch c năng và nhi m v nhà nư c giao.
  2. - T o ch ng v ngu n kinh phí, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí trong s d ng kinh phí t o i u ki n u tư phát tri n ngành, ào t o nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, tăng thu nh p cho cán b , công ch c. - Th c hi n công khai dân ch theo quy nh c a pháp lu t, m b o quy n l i h p pháp c a cán b , công ch c ngành H i quan. 3. Kinh phí ho t ng c a các ơn v th c hi n khoán thu c h th ng H i quan bao g m: kinh phí ư c Nhà nư c giao khoán; kinh phí ngân sách nhà nư c c p th c hi n các n i dung không khoán chi; ngu n kinh phí ư c l i t thu l phí h i quan và các ngu n kinh phí h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ng C c H i quan có trách nhi m qu n lý, s d ng biên ch , tài s n và các ngu n kinh phí ho t ng ư c giao theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p m c kinh phí ư c giao khoán và s dư các qu chưa s d ng h t trong năm thì ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. 5. Căn c vào c i m, tính ch t ho t ng c a t ng ơn v trong h th ng H i quan, trong ph m vi s biên ch và m c kinh phí ư c giao khoán, T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy t nh i tư ng, ph m vi, n i dung và phương th c giao khoán i v i các ơn v th c hi n khoán thu c h th ng H i quan cho phù h p. B. NH NG QUY NNH C TH : I. KHOÁN BIÊN CH : 1. S biên ch thí i m giao khoán i v i các ơn v th c hi n khoán thu c h th ng H i quan ư c th c hi n theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính và ư c tính trong t ng s biên ch ư c giao c a B Tài chính. 2. Trong ph m vi s biên ch ư c giao khoán, T ng c c H i quan ư c ch ng t ch c, s p x p l i b máy, tinh gi m biên ch , tuy n d ng, qu n lý và s d ng công ch c theo quy nh c a Pháp l nh cán b công ch c, các văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c và c a B Tài chính. T ng c c H i quan có trách nhi m giao khoán biên ch cho các ơn v th c hi n khoán, m b o t ng s biên ch giao khoán cho các ơn v th c hi n khoán không ư c vư t s biên ch B Tài chính giao khoán cho T ng c c H i quan. Ngoài s biên ch ư c giao khoán, trong th i gian th c hi n khoán, căn c vào ch c năng, nhi m v ư c giao, nhu c u công vi c và kh năng kinh phí, T ng c c H i quan ư c quy n ký k t h p ng lao ng ngoài s biên ch ư c giao khoán nêu trên và th c hi n các ch i v i ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. S biên ch giao khoán cho T ng c c H i quan ư c xem xét i u ch nh trong trư ng h p do thành l p thêm (ho c sáp nh p) các cơ quan H i quan t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c ư c b sung ch c năng, nhi m v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n;
  3. Khi c n thi t ph i i u ch nh biên ch ư c giao khoán, T ng c c trư ng T ng c c H i quan có trách nhi m báo cáo B trư ng B Tài chính xem xét và ngh cơ quan có thNm quy n i u ch nh s biên ch giao khoán cho phù h p. II. KHOÁN KINH PHÍ HO T NG: 1. M c kinh phí thí i m giao khoán cho các ơn v th c hi n khoán thu c h th ng H i quan là 1,6% trên t ng s thu n p vào ngân sách nhà nư c năm 2004 do T ng c c H i quan t ch c th c hi n (không bao g m l phí h i quan và thu ch ng hành vi kinh doanh trái pháp lu t). B Tài chính xác nh t ng s thu th c n p vào ngân sách nhà nư c do T ng c c H i quan t ch c th c hi n xác nh s kinh phí khoán (theo t l khoán) cho T ng c c H i quan. 2. Kinh phí ho t ng giao khoán cho T ng c c H i quan ư c chi cho các n i dung sau: 2.1 Chi thư ng xuyên, bao g m: a/ Chi cho con ngư i: Ti n lương, ti n công, ph c p lương, khen thư ng và phúc l i t p th theo ch nhà nư c quy nh, các kho n óng góp (g m: B o hi m xã h i, B o hi m y t , Kinh phí công oàn) và các kho n thanh toán khác cho cá nhân. b/ Chi qu n lý hành chính: Chi thanh toán d ch v công c ng; v t tư văn phòng; thông tin, tuyên truy n, liên l c; h i ngh ; công tác phí; chi phí thuê mư n; s a ch a, b o trì, b o dư ng thư ng xuyên tài s n c nh và các kho n chi qu n lý hành chính khác. c/ Chi ho t ng nghi p v : V t tư trang thi t b k thu t chuyên dùng; chi mua nhiên li u cho ho t ng phòng, ch ng buôn l u; n ch ; trang ph c và b o h lao ng; chi ph i h p và các kho n chi nghi p v khác. d/ Chi oàn ra, oàn vào. 2.2 Chi ào t o, b i dư ng nghi p v ng n h n cho cán b , công ch c H i quan theo chương trình, k ho ch c a T ng c c H i quan và c a B Tài chính. 2.3. Chi mua s m tài s n c nh ph c v công tác nghi p v chuyên môn; s a ch a l n tr s làm vi c, trang thi t b và tài s n c nh khác theo chương trình, k ho ch ư c phê duy t. 2.4. Chi duy trì và phát tri n ng d ng công ngh thông tin theo chương trình, k ho ch c a T ng c c H i quan và c a B Tài chính. i v i các n i dung khoán kinh phí ho t ng ư c qui nh t i i m 2.1 và 2.2 nêu trên, T ng c c H i quan ư c ch ng xây d ng tiêu chuNn, nh m c, ch chi tiêu n i b phù h p v i ho t ng c thù và ngu n kinh phí ư c phép s d ng, trên cơ s v n d ng nh m c, ch Nhà nư c qui nh.
  4. i v i các n i dung khoán kinh phí ho t ng ư c qui nh t i i m 2.3 và 2.4 nêu trên, T ng c c H i quan th c hi n theo cơ ch qu n lý tài chính hi n hành và theo qui nh c a B Tài chính. 3. Các n i dung chi ư c s d ng t kinh phí ti t ki m: T ng c c H i quan ư c s d ng kinh phí ti t ki m phù h p v i nhu c u th c t theo các n i dung sau: 3.1 Chi b sung cho tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác nghi p v H i quan, công tác ch ng buôn l u; chi s a ch a l n tài s n, tr s làm vi c; chi h tr thanh toán xây d ng tr s làm vi c; mua s m, trang b tài s n c nh và trang thi t b khác ph c v chuyên môn; chi duy trì, ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. 3.2 B sung chi ào t o cán b , công ch c. 3.3 Chi tr c p thêm ngoài chính sách chung cho nh ng ngư i t nguy n v ngh ch trong quá trình s p x p, t ch c l i lao ng c a ngành. H tr các ơn v s nghi p thu c T ng c c H i quan tăng cư ng phương ti n, thi t b k thu t và n nh thu nh p cho cán b nhân viên H i quan trong các ơn v s nghi p. 3.4 i u ch nh tăng m c ti n lương t i thi u cho cán b , công ch c ngành H i quan không quá 2,5 l n so v i m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh trong th i gian t ngày 01 tháng 01 năm 2004 n ngày 30 tháng 6 năm 2004 và không quá 1,8 l n so v i m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh trong th i gian t ngày 01 tháng 7 năm 2004 n ngày 31 tháng 12 năm 2004. Các lo i ph c p ư c i u ch nh tăng theo m c i u ch nh ti n lương t i thi u bao g m: ph c p ch c v , ph c p khu v c, ph c p trách nhi m, ph c p thâm niên, ph c p b o lưu. 3.5 Trích l p các qu : a/ Qu khen thư ng và qu phúc l i chi công tác khen thư ng, thi ua, chi phúc l i c a ngành. M c trích 2 Qu : khen thư ng và phúc l i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n. b/ Qu d phòng n nh thu nh p nh m m b o n nh thu nh p cho cán b , công ch c trong ngành do nguyên nhân ch quan làm gi m thu nh p; h tr cán b , công ch c trong trư ng h p c bi t khó khăn. c/ Qu phát tri n ho t ng ngành s d ng cho các n i dung sau: - Chi bù p thi t h i v ti n và tài s n cho t ch c và cá nhân do nguyên nhân khách quan trong ho t ng nghi p v c a H i quan. - Chi cho các ơn v và cá nhân trong và ngoài ngành trong công tác ph i h p nghi p v , ho t ng c a các t ch c oàn th góp ph n hoàn thành t t nhi m v chuyên môn, c ng c và phát tri n ngành.
  5. - B sung ngu n kinh phí ho t ng m b o h p lý gi a các ơn v ư c giao khoán. - B sung tăng cư ng phương ti n, trang thi t b k thu t. - Chi các kho n t xu t c n thi t khác. 4. Trong th i gian th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng, khi Nhà nư c thay i chính sách, ch i v i các n i dung chi quy nh t i kho n 2 ph n II c a Thông tư này, T ng c c H i quan ph i t trang tr i các chi phí tăng thêm theo ch , chính sách m i. M c khoán kinh phí ngân sách nhà nư c c p cho T ng c c H i quan ư c xem xét i u ch nh trong trư ng h p do nguyên nhân khách quan (Nhà nư c thay i chính sách thu thu , giao thêm nhi m v ; thiên tai...) d n n m c kinh phí giao khoán c ng v i ngu n Qu không m b o m c chi t i thi u v ti n lương theo ch Nhà nư c quy nh và duy trì ho t ng b máy c a h th ng H i quan. T ng c c trư ng T ng c c H i quan có trách nhi m báo cáo k p th i b ng văn b n v i B trư ng B Tài chính xem xét, trình Th tư ng Chính ph i u ch nh m c khoán cho phù h p, m b o cho T ng c c H i quan hoàn thành nhi m v ư c giao. III. N I DUNG KHÔNG S D NG KINH PHÍ KHOÁN: 1. Chi xây d ng cơ b n t p trung do ngân sách nhà nư c c p. 2. Chi th c hi n d án tin h c hoá quy trình nghi p v h i quan theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 805/CP-KG ngày 15/7/2002. 3. Chi d án u tư trang thi t b chuyên dùng phòng, ch ng ma tuý; d án trang b máy soi ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Chi hi n i hoá tin h c theo chương trình c a Chính ph . 5. Chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c theo k ho ch c a Nhà nư c. 6. Chi nghiên c u các tài khoa h c c p Nhà nư c, c p B . 7. Chi các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình d án khác c a Chính ph . 8. Chi ho t ng c a các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c H i quan. 9. Chi th c hi n tinh gi n biên ch theo ch Nhà nư c quy nh. i v i các n i dung chi không s d ng kinh phí khoán nêu trên, T ng c c H i quan có trách nhi m th c hi n theo tiêu chuNn, ch , nh m c quy nh hi n hành c a Nhà nư c. IV. L P D TOÁN, PHÂN B D TOÁN, CHI TR , THANH TOÁN VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ:
  6. 1. L p d toán: T ng c c H i quan có trách nhi m l p d toán thu, chi NSNN hàng năm theo quy nh và theo hư ng d n c a B Tài chính. 1.1 i v i kinh phí khoán: - Căn c vào s d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2004 ư c Qu c h i giao cho T ng c c H i quan th c hi n, B Tài chính giao d toán kinh phí khoán theo úng quy nh cho T ng c c H i quan ch ng tri n khai th c hi n. - Cu i năm (ho c u quí I năm sau) căn c vào s thu do h th ng H i quan th c n p vào ngân sách nhà nư c có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, T ng c c H i quan tính toán s kinh phí khoán theo ch , ngh B Tài chính xét duy t chính th c s kinh phí khoán ư c s d ng trong năm. Trư ng h p s kinh phí giao u năm chưa thì B Tài chính giao b sung d toán ph n chênh l ch thi u T ng c c H i quan ti p t c s d ng trong năm sau; trư ng h p kinh phí ư c giao u năm vư t quá s kinh phí ư c giao khoán theo quy nh thì T ng c c H i quan có trách nhi m hoàn tr ngân sách nhà nư c s vư t ho c tr vào d toán c a năm sau. 1.2 i v i các n i dung không s d ng kinh phí khoán: T ng c c H i quan l p d toán theo quy nh hi n hành. 2. Phân b và giao d toán: 2.1 Căn c vào ngu n kinh phí ư c s d ng, nhi m v ư c giao và theo hư ng d n c a B Tài chính, T ng c c H i quan th c hi n phân b d toán cho các ơn v d toán g i B Tài chính thNm tra theo qui nh. D toán phân b chi ti t theo các nhóm m c: - Chi thanh toán cá nhân - Chi nghi p v chuyên môn - Chi mua s m, s a ch a. - Các kho n chi khác. Trư c khi giao d toán kinh phí khoán cho các ơn v th c hi n khoán, T ng c c H i quan ư c gi l i m t kho n kinh phí th c hi n các nhi m v chi chung c a ngành và i u ch nh b sung cho các ơn v khi có phát sinh nhi m v t xu t ư c giao. 2.2 B Tài chính th c hi n thNm tra và thông báo b ng văn b n v k t qu thNm tra T ng c c H i quan giao d toán cho các ơn v d toán. 2.3 i v i trư ng h p các ơn v d toán thu c T ng c c H i quan khi c n i u ch nh d toán gi a các nhóm m c chi và T ng c c H i quan khi c n i u ch nh d toán gi a các ơn v tr c thu c thì ph i th c hi n theo trình t qui nh t i i m 1-IV Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c
  7. hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Chi tr , thanh toán, h ch toán, quy t toán kinh phí và ch báo cáo. 3.1. Chi tr , thanh toán kinh phí: Căn c quy t nh giao d toán c a B Tài chính, T ng c c H i quan, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c chi tr , thanh toán theo ngh chi c a Th trư ng ơn v (Ch tài kho n). Th trư ng ơn v ch u trách nhi m v quy t nh chi tiêu c a ơn v . 3.2. H ch toán và quy t toán kinh phí: T ng c c H i quan và các ơn v th c hi n khoán có trách nhi m h ch toán, k toán và quy t toán s kinh phí ho t ng theo úng quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c, m c l c ngân sách nhà nư c, ch k toán hành chính s nghi p và các ch áp d ng i v i các ơn v th c hi n khoán kinh phí. 3.3. Ch báo cáo: T ng c c H i quan và các ơn v th c hi n khoán có trách nhi m ch p hành y ch báo cáo theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B Tài chính trong vi c t ch c tri n khai công tác th c hi n khoán. T ch c công tác ki m tra, giám sát, ki m toán n i b i v i các ơn v d toán tr c thu c. 3.4 T ng c c H i quan và các ơn v ư c giao khoán kinh phí ho t ng ph i th c hi n công khai tài chính theo quy nh hi n hành. C. T CH C TH C HI N: 1- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng n i dung th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i T ng c c H i quan ư c th c hi n theo Quy t nh s 158/2004/Q -TTg ngày 31/8/2004 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này. Các văn b n hư ng d n trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . 2- T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c tri n khai th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng trong toàn ngành theo Quy t nh s 158/2004/Q -TTg ngày 31/8/2004 c a Th tư ng Chính ph , các quy nh hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. 3- T ng c c H i quan t ch c sơ k t ánh giá tình hình ho t ng, k t qu th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng trong 2 năm 2003-2004; xây d ng phương án khoán trong giai o n 2005-2007 báo cáo B Tài chính. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh ơn v ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t k p th i. Tr n Văn Tá
  8. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản