intTypePromotion=1

Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
892
lượt xem
44
download

Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  99/2003/TT­B T C  n g µ y 23 th¸ng  10 n¨ m  2003 H í ng  d É n  s ö a ® æ i, b æ  su n g  T h « n g  t s è  120/2002/TT­B T C   n g µ y  30/12/2002 c ñ a B é  T µi ch Ý n h  h í ng d É n  thi µ n h    h N g h Þ  ® Þ n h  89/2002/N§­C P   g µ y  7/11/2002 c ñ a C h Ý n h   h ñ   n p v Ò   Ö c in, p h¸t h µ n h, s ö  d ô n g, q u ¶ n   ý h o¸  ¬ n   vi   l ® Ngµy  30/12/2002  é   µi chÝnh  ∙  BT  ® ban  µnh  h Th«ng    è  t s 120/2002/TT­ BTC   íng  Én    µnh  h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 89/2002/N§­   µy  CP ng 7/11/2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi in,ph¸thµnh, sö  ông, qu¶n  ýho¸  n.  Ó   ï hîp  íi    d   l  ®¬ § ph   v   t×nh  ×nh  ùc  Õ, Bé   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi, bæ   h th t   T   h d s®   sung Th«ng   sè  t 120/2002/TT­ BTC   µy  ng 30/12/2002 vÒ   ñ tôcmua      n      th     b¸n ho¸ ®¬ nh sau: 1. Thay  Õ   iÓ m   m ôc   phÇn    th ® 1,  V,  B Th«ng   sè  t 120/2002/TT­ BTC   ngµy  30/12/2002 cña  é  µichÝnh;b»ng  éidung  iÓ m   míinh    BT    n  ® 1    sau: "1­Thñ  ôcmua    n:   t  ho¸ ®¬ 1.1­Thñ  ôcmua  ãa  n  Çn  u:    t  h ®¬ l ®Ç a­  èi víitæ  §     chøc  kinh doanh: tæ    chøc kinh doanh mua  ho¸  n   Çn  ®¬ l ®Ç u   ph¶inép    Êy têsau:   c¸cgi     ­§¬n      xinmua    n  ho¸ ®¬ (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm).   s 01  k ­  Êy  í  Öu  ña  chøc  Gi gi ithi c tæ  kinh doanh  ngêi ®¹i diÖn  ã  Èm   do     c th quyÒn  ý  í thiÖu  êi ®Õ n   ¬  k gi i   ng   c quan  Õ  ªnh Ö   thu li   mua     n.  ho¸ ®¬ Trªn giÊy    gií thiÖu ph¶ighirâ hä      i         tªn, chøc  ô,sè  v   chøng  minh    ©n  ©n  ña  êi® ­ th nh d c ng   îcgiíthiÖu ®Õ n   ªnh Ö      i   li   mua    n. ho¸ ®¬ ­ GiÊy    Chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ  nh ® k thu b¶n  photocopy cã    Ën    x¸cnh sao  b¶n  y  chÝnh  ña  chøc  c tæ  kinh doanh.   Khi®Õ n     mua    n, ngêi® øng      Êy gií thiÖu  ho¸ ®¬     tªntrªngi     i ph¶ixuÊt tr×nh       chøng  minh   nh©n  ©n   th d (cßn trong  êih¹n  ö  ông  th   sd theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt)víi ¬        quan  Õ. c thu b­  èivíihé  §     kinh doanh: hé      kinh doanh  ép  Õ    n thu theo    kª khaimua       ho¸ ®¬n  Çn  u   l ®Ç ph¶inép    Êy têsau:   c¸cgi     ­§¬n      xinmua    n  ho¸ ®¬ (theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm).   s 02  k ­  Êy  Gi Chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ   nh ® k thu b¶n  photocopy. Khi  n   ¬    ®Õ c quan  thuÕ   ép  å  ¬    n h s xin mua   ho¸  n   ®¬ ph¶i mang    theo b¶n  Ýnh  Êy  ch Gi Chøng   nhËn  ¨ng  ý  Õ    ¬  ® k thu ®Ó c quan  Õ  Óm     i  Õu  Ýnh    ùc cña  thu ki tra®è chi t x¸c th   b¶n photocopy.N Õ u   µ b¶n    l  photocopy  ã  c c«ng chøng  ×  th kh«ng  ph¶imang     theo b¶n  Ýnh.   ch ­  êng  îp  ñ  é  Tr h ch h kinh  doanh  û  u quyÒn  cho  êi kh¸c th×  ng     ph¶i viÕt     giÊy  û  Òn  u quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p  ËtvÒ   ù  û  Òn.  Êy  û  Òn  lu   s u quy Gi u quy ph¶ighi râ  ä    a       h tªn,®Þ chØ,  è  s chøng minh    ©n  ©n  ña  êi® îcuû  Òn. thnh d c ng     quy Khi ®Õ n   ªnh Ö   íi ¬    li   v   quan  Õ, chñ  é  c thu   h kinh doanh    hoÆc   êi® îcuû  ng     quyÒn  ph¶ixuÊt tr×nh kÌm        theo  chøng  minh    ©n  ©n  th nh d (cßn  trong thêih¹n     sö  ông  d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt)   .
 2. 2 c­ Hå   ¬    s mua     n  Çn  u   ña  chøc  ho¸ ®¬ l ®Ç c tæ  kinh doanh    hoÆc   é  h kinh  doanh  ép  ¹ c¬  n t   quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ý. i thu tr     l Khi cã  ù    s thay ® æi  a   iÓ m     ®Þ ® giao dÞch, ®Þa  iÓ m       ® kinh doanh;trong       vßng  ngµy  µy  µm  Öc)c¬  ë  10  (ng l vi   s kinh doanh    ph¶igöith«ng  thay ® æi     b¸o    ®Þa  iÓ m   ® cho  ¬  c quan  Õ  Õt.  thu bi  
 3. 3 d­ Tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬    c c quan  Õ: tiÕp  Ën  å  ¬  thu   nh h s mua  ho¸  n  Çn  ®¬ l ®Ç u   ña  chøc,hé  c tæ    kinh doanh  µ  ã    v c tr¸chnhiÖ m   Óm    ñ tôcmua      ki trath     ho¸ ®¬n  Çn  u   l ®Ç quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  iÓ m   nªu  ®Þ t i a  ® b  trªn. Néi dung  Óm    ô  Ó      ki trac th nh sau: +  Ó m     i chiÕu  ä    è  Ki tra®è   h tªn,s chøng minh    ©n  ©n  ña  êitrùc th nh d c ng     tiÕp ®Õ n     mua     n  íi ä    è  ho¸ ®¬ v   tªn,s chøng  h minh    ©n  ©n    th nh d ghitrong ®¬n     hoÆc  tronggiÊy giíthiÖu hoÆc   Êy uû  Òn.      i   gi   quy +  Ó m       éidung    Ki trac¸c n   ghitrong ®¬n      xin mua     n  ¶m   ho¸ ®¬ ® b¶o  y   ®Ç ®ñ,  â rµng  r  theo m É u     quy  nh. ®Þ +  èichiÕu    ¬  ë  §  tªnc s kinh doanh,sè  ¨ng  ý     ® k kinh doanh,m∙  è  Õ        s thu ghi trong®¬n      xinmua    n  íi Êy  ho¸ ®¬ v   Gi Chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ.    nh ® k thu      Sau    ∙  Óm     khi® ki tratheo    éi dung    Êy  ï hîp,c¬  c¸c n   trªnth ph     quan  Õ  thu viÕt giÊy  Ñn    h (theo  É u   è  kÌm  m s 03  theo) giao    cho  ¬  ë  c s kinh  doanh  Ñn   h ngµy    Õt  gi¶iquy b¸n  ho¸  n,  ú  ®¬ tu theo  õng  êng  îp  ô  Ó  ¬  t tr h c th c quan  Õ  thu quyÕt  nh  êigian hÑn, nhng  èi®a  ®Þ th       t   kh«ng    ngµy  µy  µm  Öc)kÓ   qu¸ 5  (ng l vi   tõ ngµy  Ën  å  ¬. Trong  êigian  Ñn  ¬  ë    nh hs  th   h c s kinh  doanh, c¬    quan  Õ thu kiÓm     ùc  Õ  a   iÓ m   tra th t ®Þ ® kinh  doanh    ®Ó x¸c  nh   ùc  Õ  ¬  ë  ®Þ th t c s kinh   doanh  ã  c kinh  doanh  ¹  a   iÓ m   t i®Þ ® khai b¸o    hay kh«ng. K Õt    qu¶  Óm     ki tra thùc tÕ    ph¶ithÓ  Ön    hi b»ng    biªnb¶n    Ën  a   iÓ m   x¸c nh ®Þ ® kinh doanh    cu¶    tæ chøc, c¸ nh©n     mua  ho¸  n   ®¬ (theo  É u   è  kÌm  m s 04  theo).Sau    Óm       khi ki tra thùc tÕ  Õu    iÒu  Ön,c¬   n ®ñ ® ki   quan  Õ  thu ph¶ilµm  ñ  ôc cÊp      th t   sæ mua    ho¸ ®¬n  (theo m É u   è      s ST 22/H§) cho  ¬  ë    c s kinh doanh, ®ång  êib¸n      th   ho¸  n   ®¬ lÇn  u   ®Ç theo  ng  µy  Ñn.  êng  îp  ®ó ng h Tr h kh«ng    iÒu  Ön  îc mua     ®ñ ® ki ®   ho¸ ®¬n, c¬    quan  Õ thu ph¶ith«ng      b¸o cho  ¬  ë  c s kinh doanh  Õtlýdo.   bi     Sè  îng ho¸ ®¬n  chøc,hé  l   tæ    kinh doanh  îcmua   Çn  u     ®  l ®Ç kh«ng      qu¸ 2 quyÓn.  1.2­Thñ  ôcmua  ãa  n    Çn  Õp theo:   t  h ®¬ c¸cl ti   a­ Tæ     chøc,hé    kinh doanh    mua    n  Çn  Õp theo nép  ho¸ ®¬ l ti     cho  ¬  c quan  thuÕ    Êy têsau: c¸cgi     ­ §èivíi chøc       tæ  kinh doanh:GiÊy  í thiÖu  ña  chøc      gi   i c tæ  kinh doanh      do ngêi ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ý,trªngiÊy  í thiÖu     c th quy k    gi   i ph¶ighirâ  ä        h tªn,chøc  vô,sè    chøng  minh    ©n  ©n  ña  êi® îctæ  th nh d c ng     chøc  kinh doanh  ö  i    c ® mua   ho¸ ®¬n, sè îng ho¸ ®¬n       l   xinmua. ­ §èivíihé        kinh doanh:®¬n        xin mua     n,  ho¸ ®¬ trong ®¬n    ph¶ighirâ hä       tªnchñ  é    h kinh doanh,sè      chøng  minh    ©n  ©n, ®Þa  th nh d   chØ kinh doanh,sè      l ng    n    î ho¸ ®¬ xin mua.  Õ u   ñ  é  N ch h kinh doanh  û  Òn    u quy cho  êi kh¸c ph¶i ng       cã  Êy  û  Òn  gi u quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.GiÊy  û  Òn  lu   u quy ph¶ighi râ      hä    è  tªn, chøng  s minh    ©n  ©n  ña  êi® îcuû  Òn. thnh d c ng     quy ­Sæ     mua    n  ∙  îcc¬  ho¸ ®¬ ® ®   quan  Õ  Êp. thu c Ng êi® îctæ      chøc  kinh doanh  í thiÖu  n     gi   i ®Õ mua     n,  ñ  é  ho¸ ®¬ ch h kinh   doanh  hoÆc   êi® îc chñ  é  ng     h kinh doanh  û  Òn, ®Õ n     u quy   mua     n  ho¸ ®¬ ph¶i   xuÊt tr×nh cho  ¬      c quan  Õ  thu chøng  minh    ©n  ©n  th nh d b¶n  Ýnh  ch (cßn trong  thêih¹n sö  ông    d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt)     . b­ Tr¸chnhiÖ m  ña  ¬      c c quan  Õ: thu
 4. 4 TiÕp  Ën  å  ¬  nh h s mua     n  ña  chøc,hé  ho¸ ®¬ c tæ    kinh doanh.Thùc  Ön      hi kiÓm     å  ¬  µ  i chiÕu  íichøng  trah s v ®è   v  minh    ©n  ©n      nh  êi th nh d ®Ó x¸c ®Þ ng   ®Õ n   mua    n  µ®óng  íi ä    êighitrªngiÊy gií thiÖu  ña  chøc  ho¸ ®¬ l   v   tªnng       h    i c tæ  hoÆc   ñ  é  ch h kinh doanh    hoÆc   êi® îcchñ  é  ng     h kinh doanh  û  Òn. N Õ u     u quy   ®∙  ï hîp,c¬  ph     quan  Õ  ã thu c tr¸chnhiÖm     b¸n    n  ho¸ ®¬ cho  ¬  ë  c s kinh doanh    sö  ông;sè îng ho¸ ®¬n  tèi a  d  l   b¸n    kh«ng    è îng ho¸ ®¬n  ∙  ö  ông  ña  ® qu¸ s l     ®sd c th¸ng liÒn kÒ   íc®ã.  Ý   ô      tr   V d C«ng    ngµy  tyA  10/8 ®Õ n     mua     n,  è îng ho¸ ®¬ s l   xin mua   µ 15  Ón  ng  è îng ho¸ ®¬n  ö  ông    l   quy nh s l     sd th¸ng 7  µ 12  Ón  ×    l   quy th chØ  îcmua  èi a  quyÓn. ®  t   12  ® ­ §èivíic¬  ë        s kinh doanh  íithµnh  Ëp,n Õu  a  Õt    m  l  ch h th¸ng ®∙  ö  ông    sd h Õt    n  ho¸ ®¬ mua  Çn  u   quyÓn),c¬  l ®Ç (02    quan  Õ  Ïc¨n cø  µo  êigian  thu s     v th   sö  ông    n  d ho¸ ®¬ mua  Çn  u     Õt  nh  è îng ho¸ ®¬n  îcmua  Çn  l ®Ç ®Ó quy ®Þ sl     ®  l tiÕp theo,sau    ∙    nh  îc sè îng    n  ö  ông    khi® x¸c ®Þ ®   l ho¸ ®¬ s d th¸ng th×  Ï b¸n    s  theo møc  ö  ông  ña    sd c th¸ngtr cliÒn kÒ.    í      ­ §èivíic¬  ë        s kinh doanh    ¹m  iÒu  (trõ®iÓ m     iÓ m     iÒu    viph ® 14    1, ® 2),® 15  µ  iÒu  NghÞ   nh   è  v® 16  ®Þ s 89/2002/N§­   µy  CP ng 7/11/2002  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh  Ò   Öc    ®Þ v vi in,ph¸thµnh, sö  ông, qu¶n  ýho¸  n,  Õu  Êp     d   l  ®¬ n ch hµnh Quy Õt  nh  ö  ¹tvµ  ép  Òn ph¹t, Òn thuÕ      Õu  ã) ngay  ®Þ x ph   n ti    ti   truythu (n c   vµo  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc th×    Õt    n   gi¶iquy b¸n    n    ho¸ ®¬ nh møc  b¸n  Çn  u   èi l ®Ç (t   ®a  quyÓn). 02  Sau  êigian 3  th     th¸ng n Õu  ¬  ë    c s kinh doanh    kh«ng  Õp  ôc viph¹m  ×  ti t     th c¬ quan  Õ  thu b¸n  ho¸  n      ¬  ë  ®¬ nh c¸c c s kinh  doanh  Êp  µnh  ètchÕ     ch h t  ®é qu¶n  ývµ  ö  ông    n." l  s d ho¸ ®¬ 2. Thay  Õ  iÓ m     ôc    Çn      th ® 1.8,m VI,ph B Th«ng    è  t s 120/2002/TT­BTC   ngµy  30/12/2002 cña  é  µichÝnh    BT  b»ng  éidung  iÓ m     íinh  n  ® 1.8 m   sau:  "1.8­§èivíi Êp    n  Î      c ho¸ ®¬ l : C¸c  é  h kinh doanh  ép  Õ    nh  th¸ng hoÆc   n¨m    n thu æn ®Þ 6    1  kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông    n  Ón; hé  c sd ho¸ ®¬ quy   kinh doanh    ¹m  Þ  ¬    viph b c quan  Õ  õ thu t   chèib¸n ho¸ ®¬n  Ón  µ    é      quy v c¸ch kh«ng  ã  ¨ng  ý  c® k kinhdoanh,hoÆc       kh«ng  ph¶i lµ kinh     doanh  êng  th xuyªn  ng  ã  nh c ph¸tsinh    doanh thu  Ò   µng  vh ho¸,   dÞch  ô,n Õu  ã  v  c nhu  Çu  ö  ông    n  Ï® îcc¬  c sd ho¸ ®¬ s     quan  Õ  Êp    n   thu c ho¸ ®¬ b¸n hµng  Î   l  (kh«ng    Òn)®Ó   thu ti   giao cho    kh¸ch hµng.     Ho¸  n  Êp  Î îccÊp  ùctiÕp t¹ Chi côc  Õ  ®¬ c l    ® tr        i thu hoÆc   ¹ §éithuÕ.Tuú  t    i   theo  Æc   iÓ m   a   µn  µ  ® ® ®Þ b v nhu  Çu  ö  ông  c sd ho¸  n   Π ®¬ l ,Chi  ôc  Õ  c thu th«ng  c«ng  b¸o  khai®Þa  iÓ m   ho¸ ®¬n    ® b¸n    nh»m   ôc  ô  Ën  înhÊt cho  ph v thu l   i   ®èi t ng nép  Õ  ã   î   thu c nhu  Çu. §èit ng ® îccÊp    n  Î c    î     ho¸ ®¬ l ph¶inép  Õ      thu (thu b»ng      Õ) tr ckhinhËn    n.  êicã  biªnlai thu   í     ho¸ ®¬ Ng   nhu  Çu  ù khaidoanh    c t    thu kÌm  theo  îp ®ång  µ  Êy mua  gi÷a haibªn    µm    cÊp    n   h  v gi   b¸n     ®Ó l c¨n cø  ho¸ ®¬ lÎ Ho¸  n  îc lËp  ¹  ¬  .   ®¬ ®   t i quan  Õ; li     ªn2  c thu   ªn1, li   giao cho  êi ® îc cÊp    ng     ho¸ ®¬n;  ªn3 u  ¹  ¬  li   l t i quan  Õ. Ho¸  n  Êp  Îph¶i ® îc ®ãng  Êu  ña  ¬  c thu   ®¬ c l     d cc quan  Õ   µo  Ýa    thu v ph trªnbªn  i ña  õng  ªn  ¬   tr¸ c t   li .C quan  Õ   thu ph¶i m ë       sæ theo  âi riªng c¸c tæ  d      chøc, c¸ nh©n  ö  ông     sd ho¸  n  Înh  ét  chøc, c¸ ®¬ l  m tæ     nh©n  ö  ông    n." sd ho¸ ®¬ 3. Bæ  sung thªm vµo cuèi ®iÓ m  1, m ôc  VI, Çn  B  Th«ng t è     ph  s 120/2002/TT­ BTC   µy  ng 30/12/2002  ña  é   µi chÝnh  éidung  c BT  n  1.12  µ  v 1.13  nh  sau:
 5. 5 "1.12­ Hé     kinh  doanh  ép  Õ     nh   ã  ¨ng  ý  n thu æn ®Þ c® k kinh  doanh, cã    giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ, n Õu   ã  nh ® k thu   c nhu  Çu  ö  ông  c sd ho¸  n,  îc c¬  ®¬ ®   quan  Õ  ho¸ ®¬n    µng  thu b¸n    b¸n h theo quy  nh    ®Þ sau: Hé  kinh doanh  ép  Õ    nh      n thu æn ®Þ khimua     n  Çn  u   ho¸ ®¬ l ®Ç ph¶ithùc     hiÖn  ng  ñ  ôc theo  ®ó th t   quy  nh  ¹  iÓ m   Th«ng    µy. Trêng  îp  ®Þ ti ® 1.1  tn   h mua   ho¸ ®¬n    Çn  Õp sau    c¸cl ti   ph¶ithùc hiÖn  ng  ñ tôctheo  nh  ¹ ®iÓ m         ®ó th     ®Þ t  i 1.2 Th«ng   µy,ngoµira ph¶imang  tn        theo quyÓn    n  ∙    ho¸ ®¬ ® mua  Çn  ícliÒn kÒ   l tr     ®Õ n   i thuÕ  ùctiÕp qu¶n  ý®Ó   i thuÕ  Óm    Öc  ö  ông    n,  ®é   tr     l   ®é   ki travi s d ho¸ ®¬ doanh  ghi trªnho¸ ®¬n  µ    Ën  ña  i  ëng  i  Õ  thu        v x¸c nh c ®é tr ®é thu kh«ng  ã    c vi ph¹m  Ò   ö  ông    n  µo  n    v sd ho¸ ®¬ v ®¬ xinmua    n.ho¸ ®¬ C¬  quan  Õ  îcquyÒn  õchèib¸n ho¸ ®¬n  thu ®   t      trong c¸ctr ng  îp sau:hé     ê h     kinh doanh  ép  Õ    n thu kho¸n æn   nh    ¹m    iÒu  (trõ®iÓ m     iÓ m     ®Þ viph c¸c® 14    1,® 2), ®iÒu    iÒu  NghÞ   nh   è    15, ® 16  ®Þ s 89/2002/N§­   µy  CP ng 7/11/2002  ña c ChÝnh  ñ; kh«ng  ph   mang  theo  Ón  quy ho¸  n  ®¬ mua   Çn  íc liÒn  Ò     ¬  l tr   k ®Ó c quan  Õ  Óm    thu ki tra;kinhdoanh  ng  Ë m   ép  Õ,d©y  a  Òn thuÕ.   nh ch n thu   d ti   Sè  îng  l b¸n ho¸  n   ®¬ cho  é  h kinh doanh  éc  Ön    nh   Õ     thu di æn ®Þ thu 6 th¸nghoÆc   n¨m  çi lÇn  quyÓn."   1  m   01  "1.13­ Hé     kinh doanh  ép  Õ     nh   ã  ö  ông  n thu æn ®Þ csd ho¸  n,  Õu   ®¬ n doanh    thu ph¶n  trªnho¸ ®¬n  ¸nh      cao  ¬n  h doanh      nh, hé  thu æn ®Þ   kinh doanh    ph¶inép  Õ  Ýnh    thu t theo doanh      thu ph¶n  ¶nh      n. trªnho¸ ®¬ N Õu  doanh thu ph¶n ¶nh    trªnho¸  n  Êp  ¬n  ®¬ th h doanh thu    nh,  æn ®Þ hé  kinhdoanh  ép  Õ  Ýnh    n thu t theo doanh      nh.   thu æn ®Þ   C¬  quan  Õ  èihîp víiHéi ®ång   Ên  Õ    iÒu      nh   thu ph         t v thu ®Ó ® trax¸c ®Þ doanh  thu  i  íinh÷ng  é  ®è v   h kinh  doanh  éc  Ön    nh  Õ   th¸ng thu di æn ®Þ thu 6    hoÆc   n¨m  1  nh»m   ùc hiÖn    nh  Õ    ùc tÕ,®¶m   th   æn ®Þ thu s¸tth     b¶o c«ng b»ng  vµ  èng  Êtthu thuÕ. Hé   ch th       kinh doanh  ã  Òn  Õu  ¹in Õu  Êy    c quy khi n   th doanh  thu æn   nh    ®Þ kh«ng  ïhîp víi ùc tÕ  ph       th   kinh doanh  ña  ×nh."   cm Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o.Nh÷ng    quy  nh  ¹ Th«ng   ®Þ ti  t120/2002/TT  BTC   µy  ­ ng 30/12/2002  ña  é   cB Tµi chÝnh    kh«ng  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung  ¹  tiTh«ng  õ nµy  Én  ã  Öu  ùcthi t  v c hi l     hµnh.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    chøc,c¸   qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c tæ     nh©n  ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 6. 6 M É u   è  s 01 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ., µy..   . ..  ng .th¸ng..  . .n¨m  . 200 § ¬ n  xin m u a  h ã a ® ¬ n K Ý nh   öi:. . ...................................... g . . ..................................... 1.Tªn  chøc    tæ  kinh  doanh: ­   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh  sè:. . ........................ . . .......................     C Êp   ngµy:. . ................................................. . . ................................................     C¬   quan  cÊp:.. . ..............................................   . . ............................................. ­   M∙   sè   thuÕ  sè:. . ............................................  . . ............................................. .     C Êp   ngµy:. . ................................................. . . ...............................................  . ­   Ngµnh   nghÒ,   m Æt   hµng   kinh  doanh:. . ............................. . . ............................ .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . 2.Trô  ë    s giao  Þch:  d ­   C ña   ®¬n   vÞ:.. . .......................................... . . .......................................... ­   §i   thuª: . .............................................. . . .............................................. ­M în:. . ...............................................   . . .............................................  . Sè   nhµ:.. . ....................   . . ................... Ngâ   (ng¸ch,   xã m).. . .............  . . .............. . §êng  è  ph (th«n): . ...........Phêng  . . ..................  . . ..........  .. (x∙) . .................... . Qu Ën   (huyÖn):. . ...............   . . .............. TØnh   (thµnh  phè):. . ............... . . .............. ­   Sè   ®iÖn 
 7. 7 tho¹i . .............................................. : . .............................................. 3. C¸c  a   iÓ m     ®Þ ® kinh doanh    kh¸c (nÕu  ã) trong cïng m ét    c      tØnh,thµnh    phè:. . . .. *.. . ...................................................... . . ...................................................... .. *.. . ...................................................... . . ...................................................... .. *.. . ...................................................... . . ...................................................... .. *.. . ...................................................... . . ...................................................... .. *.. . ...................................................... . . ...................................................... .. *.. . ...................................................... . . ...................................................... .. Lµ  ¬  ë  íi ® îc thµnh  Ëp,chóng    ∙  csm    l  t«i® nghiªn cøu  ü    Ët  Õ,   k c¸c Lu thu   NghÞ   nh  ®Þ 89/2002/N§­   ña  Ýnh  ñ  µ  CP c Ch ph v Th«ng   íng dÉn  ña  é   µi th   c BT  chÝnh  Ò       µnh,sö  ông,qu¶n  ýhãa  n. v in,ph¸th  d   l  ®¬ Chóng      t«i cam  Õt: xin k ­ C¸c      kª khaitrªnlµ hoµn  µn  ng  ù  Ët,n Õu       to ®ó s th   khaisaihoÆc      kh«ng  ®Çy     ×  ¬  ®ñ th c quan  Õ  ã  Òn  ¹n  Õ,  õ chèihoÆc   nh  thu c quy h ch t     ®× chØ     b¸n ho¸ ®¬n, ®×nh      chØ  ö  ông    n  ña  n  Þ. sd ho¸ ®¬ c ®¬ v ­ Qu¶n  ýho¸ ®¬n  Bé  µi chÝnh    µnh  ng    l    do  T   ph¸th ®ó quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh níc.N Õ u     ¹m  óng      µn  µn  Þu    viph ch t«i ho to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt. xin   tr     Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d G öi kÌm:   +  Êy  íthiÖu cña  n  Þ  ö  êi®Õ n   Gi gi  i   ®¬ v c ng   mua    n ho¸ ®¬ Ghi chó:   +  É u   µy    ông  i víi chøc  M n ¸p d ®è     tæ  kinh tÕ.   +  Ó m     §i 2: ChØ   ÷ l¹ dßng  gi     i ph¶n ¶nh  ng, cßn    ®ó   c¸c dßng kh«ng  ng  ®ó th× xo¸bá.    N Õ u   i    ® thuªhoÆc   înth× ghirâ tªntæ  m           chøc,c¸nh©n     cho  thuª, în.  m +  Ó m     §i 3: ChØ  ph¶n ¶nh  ÷ng  a   iÓ m   nh ®Þ ® kinh doanh  ¹ch  h to¸n phô    thuéc sö  ông   d chung    n  íi n  Þ. ho¸ ®¬ v   ®¬ v
 8. 8  
 9. 9 M É u   è  s 02 Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ., µy..   . ..  ng .th¸ng..  . .n¨m  . 200 § ¬ n  xin m u a  h ã a ® ¬ n K Ý nh   öi:. . ...................................... g . . ..................................... 1.Hä     ñ  é    tªnch h kinhdoanh:   ­Ngµy...    .th¸ng.. . .n¨m  . . ..  . sinh.. . ..... . . .... ­   Hé   khÈu   th ng   tró:  Sè   nhµ... . ...... ® êng   phè   (th«n ê . ......    x∙): . .......... . . .......... Qu Ën   (huyÖn):. . ...................   . . .................. tØnh   (thµnh  phè):. . ............. . . ...........  . ­   N¬i   ®¨ng   ký   hé   khÈu   t¹m   tró   (nÕu  cã):. . ........................... . .......................... . Sè   nhµ:.. . ....................   . . ................... Ngâ   (ng¸ch,   xã m).. . ............... . . ............. . §êng  è  ph (th«n): . ...........Phêng  . . .................... . . ..........  .. (x∙) . ...................  . Qu Ën   (huyÖn):. . ..............   . . .............. TØnh   (thµnh  phè):. . ................ . . ............... ­  Sè  CMND:... . ............... cÊp  ngµy.. . ..... th¸ng.. . .. . . ..............  . . ....  . ..  n¨m... . .. . .. t¹ : ....................................................... i . ....................................................... ... .. . ....................................................... . . ....................................................... ..   .. ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    sè:. . ........................ . . ...................... . C Êp   ngµy:. . .................................................. . . ................................................. C¬  quan  cÊp:.. . ............................................... . .............................................. . ­M∙  è  Õ    s thu sè:. . ............................................. . . ............................................ C Êp   ngµy:. . .................................................. . . .................................................
 10. 10 ­   Ngµnh   nghÒ,   m Æt   hµng   kinh  doanh:. . ............................. . . ............................ ­   Sè   ®iÖn   tho¹i  cÇn   li   h Ö:   Sè   ®iÖn   tho¹i  cè  ªn ®Þnh:.. . .................  . . .................. .                                             Sè  ®iÖn  tho¹i    di ®éng:.. . .................  . . .................. . 2.§Þa  iÓ m     ® kinhdoanh:     ­   Sè   nhµ:. . . ................. ® êng   phè   (th«n, . . ..................    xã m):. . ..........  . . ........... . Qu Ën  (huyÖn):. . .............TØnh  µnh  . . ............  .. (Th phè):. . ................ . . ..............  . ­ §Þa  ®iÓ m  kinh doanh  trªn lµ cña  gia ®×nh  hay  thuª, ­  m în:. . ........... . . .......... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. . ....................................................... . . ....................................................... ..   .. ­Sè  iÖn  ¹i ¹ ®Þa  iÓ m    ® tho     ti ® kinh  doanh:. . .........................  . . .......................... . T«i ®∙    nghiªn cøu  ü    k c¸c  Ët  Õ,  Lu thu NghÞ   nh   ®Þ 89/2002/N§­   ña  CP c ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   íng dÉn  ña  é  µichÝnh  Ò       µnh,sö  ông, th   c BT  v in,ph¸th  d   qu¶n  ýhãa  n. l  ®¬ §Ò   Þ   ngh Chi  ôc  c Thu Õ     gi¶iquyÕt cho    îc mua   ãa  n,  ¹    t«i®   h ®¬ lo iho¸ ®¬n:.. . . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ..   .. T«i xin    cam   Õt: k ­ C¸c      kª khaitrªnlµ hoµn  µn  ng  ù  Ët,n Õu       to ®ó s th   khaisaihoÆc      kh«ng  ®Çy     ×  ¬  ®ñ th c quan  Õ  ã  Òn  ¹n  Õ,  õ chèihoÆc   nh  thu c quy h ch t     ®× chØ     b¸n ho¸ ®¬n, ®×nh      chØ  ö  ông    n  ña  . sd ho¸ ®¬ c t«i ­ Qu¶n  ýho¸ ®¬n  Bé  µi chÝnh    µnh  ng    l    do  T   ph¸th ®ó quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh níc.N Õ u     ¹m      µn  µn  Þu    viph t«i ho to ch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt. xin   tr     Chñ  é  h kinh doanh   (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) Ghi chó:   ­M É u   µy    ông  i víi é    n ¸p d ®è     kinh doanh    Ó. h   c¸th ­ N Õ u   ñ  é    ch h kinh doanh  û  Òn    u quy cho  êi kh¸c th×  ng     ph¶icã  Êy  û    gi u quyÒn  Ìm  k theo.
 11. 11 ­  Õ u   a   iÓ m   N ®Þ ® kinh doanh  i  ® thuª,m în  ×    â    chøc, c¸   th ghi r tªn tæ     nh©n cho thuª, în   m  
 12. 12 M É u   è: 03 s  Côc   Thu Õ   tØnh,   Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   TP:.. . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Chi   côc  Thu Õ... . ..... . . .... GiÊy  Ñn   h mua   ho¸  n … … … … … … … … … … … … ®¬ H«m   nay,ngµy  …     … th¸ng… …     n¨m  … … ­T¹iphßng     Qu¶n  ýÊn  l   chØ  éc Côc  Õ … …...… … … …...… … … …. thu   Thu ­T¹itæ      qu¶n  ýÊn  l   chØ    ôc  Õ:… … … … … .. … … … … … … … … … Chi c Thu ®∙  Ën  å  ¬  nh h s mua    n  ña  ho¸ ®¬ c ¤ng  µ):…… …. … … … … … … … … … (B Sè     ©n  ©n:… … … … … … ..   µngêicña..…… … … … … …   CM nh d l    theo  Êy gi   gií thiÖu    i (theo ®¬n      xin mua     n  ña  ñ   é  ho¸ ®¬ c Ch h kinh doanh    hoÆc   Êy  û  gi u quyÒn)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...… … …..... . ....... . . ....... M∙  è  Õ … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … s thu §Þa  chØ:… … …. … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … . Hå   ¬  å m: sg 1­ 2­ 3­ 4­     § Ó   ùc hiÖn  Öc  th   vi qu¶n  ý®óng  íi ùc tÕ l  v  th   Phßng   Qu¶n   lý   Ên   chØ   thuéc   Côc  Thu Õ … … … … … … … … … … … ...... . ... . ... ­ Tæ     qu¶n  ý Ên  l   chØ   éc  thu Chi  ôc  c Thu Õ   Ñn  chøc, c¸ nh©n  µo  h tæ     v ngµy… …   th¸ng….  n¨m  n   ¹ ®Þa  iÓ m   µy  ¬  ®Õ t  i ® n c quan  Õ    ôc  ô. thu xinph v TM/Phßng  Qu¶n  ýÊn  l   chØ  qu¶n  ýÊn  (tæ  l  chØ  ) (Ký,ghirâ hä        tªn)
 13. 13 M É u   è  s 04 Côc  Thu Õ  tØnh, thµnh  Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   phè:. . . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Chi   côc  Thu Õ:.. . .......... . . .......... Biªn b ¶ n  x¸c n h Ë n  ® Þ a  ® i Ó m  kinh d o a n h  c ñ a  t æ  c h ø c, c¸ n h © n  m u a  h o¸ ® ¬ n H«m   nay.. . ..  µy.. . ....  . . .,ng   . . . ....th¸ng.. . .  . . . . .n¨m  . . 200.. . .. . . .. T¹i   ®Þa   bµn:.. . ............................................. . .............................................. Chóng    å m: t«ig ­Hä   . . ..............    tªn: . ...............Chøc  ô:. . ......................  . . v . . ....................... . ­Hä   . . ..............    tªn: . ...............Chøc  ô:. . ......................  . . v . . ....................... . ­Hä   . . ..............    tªn: . ...............Chøc  ô:. . ......................  . . v . . ....................... . Thuéc   ®¬n   vÞ   (phßng,   Chi   côc   thuÕ,   ®éi   thuÕ,  tæ):. . ................ . . ............... .. . ....................................................... . . ...................................................... X¸c   nhËn   ®Þa   ®iÓ m   kinh   doanh   cña   tæ   chøc,   c¸  nh©n:.. . ............. . . ............ .. . ....................................................... . . ...................................................... Cã   a  iÓ m   ®Þ ® kinh doanh  ng    ®ó theo ®¬n      xinmua    n ho¸ ®¬ Kh«ng  ã  a  iÓ m   c ®Þ ® kinhdoanh    n      nh ®¬ xinmua    n ho¸ ®¬ T¹i: . ...................................................  . . .................................................... . Ng êichøng  Õn:kÕt    ki   qu¶  Óm    a   ki tra®Þ C¸n  é  Õ b thu ®iÓ m   kinh doanh  ña    é  Õ  µ   c c¸n b thu l   (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn) ®óng (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)
 14. 14 G hi chó:­M É u   µy  c¸n bé  Õ  Ëp      n do    thu l Cã   a   iÓ m   ®Þ ® kinh doanh  ng    ®ó theo  n    ®¬ xin mua     n  ho¸ ®¬ hay kh«ng  cã:th× ®¸nh  Êu    µo  vu«ng ¬ng     d (x)v «  t øng ­  êi chøng  Õn: lµ chñ  µ  Ng   ki     nh hoÆc   i diÖn  chøc  ®¹   tæ  cho thuª ®Þa     ®iÓ m  hoÆc     ©n  ã  a   c¸ nh c ®Þ chØ    Çn  a   iÓ m   Çn    ëg ®Þ ® c x¸c minh hoÆc     tæ tr ng  ©n  è,tr ng  ëd ph   ë th«n  b¶n,®¹idiÖn     UBND   êng    ph x∙,c«ng  qu¶n  ýkhu  an  l  vùc…
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2