Thông tư liên bộ số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT về lập hồ sơ, đưa người vào cơ sở chữa bệnh và phối hợp bảo vệ chữa bệnh tại CSCB do Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Nội vụ - Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 20/CP ngày 13/4/96 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo PL xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95 về lập hồ sơ, đưa người vào cơ sở chữa bệnh và phối hợp bảo vệ chữa bệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B N I NAM V -B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 11/TTLB/L TBXH-NV-YT Hà N i , ngày 25 tháng 5 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH XÃ H I - N I V - Y T S 11/TTLB/L TBXH-NV-YT NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 20/CP NGÀY 13-4-1996 C A CHÍNH PH BAN HÀNH QUY CH CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NGÀY 6-7-1995 V L P H SƠ, ƯA NGƯ I VÀO CƠ S CH A B NH VÀ PH I H P B O V , CH A B NH T I CƠ S CH A B NH Thi hành Ngh nh s 20/CP ngày 13-4-1996 c a Chính ph ban hành Quy ch v Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 7 tháng 7 năm 1995, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - N i v - Y t hư ng d n th c hi n công tác l p h sơ, ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh và ph i h p b o v , ch a b nh t i Cơ s ch a b nh như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: Vi c l p h sơ, xét duy t, ưa ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm vào Cơ s ch a b nh, ph i m b o nhanh chóng úng trình t , úng tiêu chuNn, úng thNm quy n, th t c theo quy nh c a pháp lu t. H sơ c a i tư ng có hành vi ph m pháp ư c quy nh t i i u 3 c a Quy ch v Cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ph i ư c l p t c p xã nơi i tư ng cư trú ho c nơi i tư ng có hành vi vi ph m i v i i tư ng không có nơi cư trú nh t nh. Cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i cơ quan Công an, Y t các c p, các cơ quan có liên quan giúp U ban Nhân dân cùng c p l p h sơ ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh, tránh vi c ho t ng ch ng chéo ho c ùn Ny l n nhau. II. NH NG QUY NNH C TH : 1. L p h sơ: 1.1. i tư ng l p h sơ trong i u 3 c a Quy ch v Cơ s ch a b nh ư c hi u như sau: 1.1.1. Ngư i nghi n ma tuý: - ã ư c giáo d c t i xã, phư ng, th tr n nhưng v n chưa cai nghi n ư c;
  2. - ã ư c ưa vào Cơ s ch a b nh cai nghi n nhưng v n tái nghi n; - Nghi n n ng không có kh năng cai nghi n t i nhà ho c cai nghi n t i c ng ng là nh ng ngư i s d ng ma tuý thư ng xuyên, ph thu c vào ma tuý khi lên cơn nghi n thư ng hung d , v t vã, p phá, mà gia ình và c ng ng không có các i u ki n và phương ti n cai nghi n. 1.1.2. Ngư i m i dâm: - ã ư c giáo d c t i xã phư ng, th tr n nhưng v n không ch u s a ch a; - ã ư c ưa vào Cơ s ch a b nh nhưng v n tái ph m; - Ngư i m i dâm có tính ch t thư ng xuyên, bao g m: Ngư i m i dâm b b t qu tang mà qua xét nghi m có m c b nh xã h i; ngư i m i dâm b phát hi n mà qua xác minh ho c qua các tài li u khác (k c b n t khai) ch ng t ã nhi u l n bán dâm. 1.2. L c lư ng Công an các c p khi phát hi n ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm ph i thông báo cho U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a i tư ng ho c U ban nhân dân c p xã nơi i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t ( i v i i tư ng không có nơi cư trú nh t nh) qu n lý i tư ng, l p h sơ. Cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i các c p ph i ch ng ph i h p v i cơ quan Công an cùng c p lên danh sách, l p h sơ i tư ng. i v i nh ng i tư ng không có nơi cư trú nh t nh thì cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an l p biên b n, báo cáo U ban nhân dân c p xã nơi x y ra hành vi vi ph m pháp lu t c a i tư ng t o i u ki n ch ăn qu n lý i tư ng trong th i gian l p h sơ, ch quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ưa vào Cơ s ch a b nh. 1.3. Cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i ch ng ph i h p v i Cơ s khám ch a b nh (do ngành y t qu n lý) cùng c p khám, xét nghi m, l p h sơ b nh án ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm ngh ưa vào Cơ s ch a b nh. Các cơ s khám ch a b nh có trách nhi m khám, xét nghi m, xác nh n tình tr ng s c kho , l p h sơ b nh án cho ngư i nghi n ma tuý, ngư i m i dâm theo ngh c a cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an. 2. ưa ngư i vào Cơ s ch a b nh: 2.1. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh sau khi ký quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh có trách nhi m g i ngay cho ngư i ph i ch p hành quy t nh, cơ quan Công an c p t nh, U ban nhân dân c p huy n và U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. Trong th i h n 5 ngày k t ngày ra quy t nh, giám c công an c p t nh giao cho Phòng C nh sát hình s t ch c ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh vào Cơ s ch a b nh. Khi có quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh c a Ch t ch UBND c p t nh mà ngư i ph i ch p hành quy t nh b tr n, thì cơ quan công an c p t nh t ch c vi c truy tìm và ưa i tư ng vào Cơ s ch a b nh.
  3. 2.2. Trư ng h p ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh tr n kh i Cơ s ch a b nh theo quy nh t i i u 13 c a Quy ch , thì Ban Giám c Cơ s ch a b nh l p biên b n, thông báo cho gia ình, U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và cơ quan Công an c p t nh (phòng C nh sát hình s ) bi t, ng th i ph i h p v i cơ quan công an, chính quy n a phương và gia ình t ch c vi c truy tìm, ưa i tư ng tr l i Cơ s ch a b nh. M i công dân khi phát hi n ngư i tr n kh i Cơ s ch a b nh, ph i báo cho chính quy n và Công an a phương bi t ưa i tư ng tr l i Cơ s ch a b nh. 3. Ph i h p b o v , ch a b nh t i Cơ s ch a b nh: (Theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch ) 3.1. Vi c b o v Cơ s ch a b nh, do cán b , nhân viên c a Cơ s m nhi m. Khi Cơ s có tình hình ph c t p v an ninh, tr t t như: i tư ng ánh nhau, ch ng ngư i thi hành công v , ho c có nh ng hành vi ph m pháp, gây r i tr t t trong Cơ s ... mà cán b , nhân viên c a Cơ s không áp ng ư c, c n ph i có l c lư ng Công an h tr thì Giám c Cơ s báo cáo Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c Công an t nh c cán b , chi n sĩ c nh sát nhân dân tăng cư ng, h tr , ph i h p b o v các Cơ s ch a b nh. Trư ng h p khNn c p thì Giám c Cơ s ch a b nh báo cho cơ quan Công an a phương nơi g n nh t gi i quy t theo quy nh c a ngành Công an. Công an c p t nh có trách nhi m t ch c, b i dư ng, hư ng d n nghi p v cho l c lư ng b o v Cơ s ch a b nh theo ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3.2. Khi s ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh tăng lên quá công su t s d ng giư ng b nh mà cán b y t c a C s không áp ng ư c, c n ph i có cán b chuyên môn c a ngành Y t h tr thì Giám c Cơ s báo cáo Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Y t c cán b chuyên môn c a ngành tăng cư ng, h tr ch a b nh t i Cơ s ch a b nh. Trư ng h p Cơ s ch a b nh có d ch b nh thì Giám c Cơ s báo ngay cho cơ quan y t nơi g n nh t ph i h p ngăn ch n d ch b nh theo quy nh c a ngành Y t . Ngành Y t a phương có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn, nghi p v , ch , ch c trách theo quy nh c a ngành y t cho y t c a Cơ s ch a b nh; ch o y t c a Cơ s ch a b nh và các b nh vi n, cơ s y t có liên quan t ch c i u tr cho nh ng ngư i ư c ưa vào Cơ s ch a b nh theo quy nh t i i u 21 c a Quy ch v Cơ s ch a b nh. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c k t ngày ký.
  4. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c Công an c p t nh, Giám c S Y t ph i h p v i các ngành có liên quan t ch c th c hi n Thông tư này. C c phòng, ch ng t n n xã h i - B Lao ng - Thương binh và Xã h i, T ng c c C nh sát Nhân dân - B N i v , V i u tr - B Y t trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n, theo dõi và ki m tra, ôn c vi c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n có gì khó khăn, vư ng m c ngh báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B N i v và B Y t xem xét gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th H ng Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản