Thông tư liên bộ số 14/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
266
lượt xem
47
download

Thông tư liên bộ số 14/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 14/TTLB

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH - C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B LAO NG, THƯƠNG NAM BINH VÀ XÃ H I-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH-B Y T ******** ******** S : 14/TTLB Hà N i , ngày 30 tháng 9 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - TÀI CHÍNH - LAO NG TBXH- BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 14/TTLB NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1995 HƯ NG D N TH C HI N VI C THU M T PH N VI N PHÍ Căn c Ngh nh s 95-CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí, Ngh nh s 33/CP ngày 23/5/1995 c a Chính ph s a i i m 1 i u 6 c a Ngh nh 95/CP, Ngh nh s 28/CP ngày 29-4-1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng, Liên B Y t - Tài chính - Lao ng - Thương binh và xã h i - Ban v t giá Chính ph hư ng d n vi c th c hi n 3 Ngh nh trên v vi c thu m t phân vi n phí như sau: I-NGUYÊN T C CHUNG V THU M T PH N VI N PHÍ: 1. M t ph n vi n phí là m t ph n trong t ng chi phí cho vi c khám, ch a b nh. M t ph n vi n phí ch tính ti n thu c, d ch truy n, máu, hoá ch t, xét nghi m, phim X quang, v t tư tiêu hao thi t y u và d ch v khám, ch a b nh; không tính kh u hao tài s nc nh, chi phí s a ch a thư ng xuyên, chi phí hành chính, ào t o, nghiên c u khoa h c, u tư xây d ng cơ s v t ch t và trang thi t b l n. 2. i v i ngư i b nh ngo i trú, bi u giá thu m t ph n vi n phí ư c tính theo l n khám b nh và các d ch v k thu t mà ngư i b nh tr c ti p s d ng. 3. i v i ngư i b nh n i trú, bi u giá thu m t ph n vi n phí ư c tính theo ngày giư ng n i trú c a t ng chuyên khoa theo phân h ng b nh vi n và các kho n chi phí th c t s d ng tr c ti p cho ngư i b nh bao g m: ti n thu c, máu, d ch truy n, xét nghi m, phim X quang và thu c c n quang. II- I TƯ NG N P VÀ MI N N P M T PH N VI N PHÍ: A. i tư ng n p m t ph n vi n phí: 1. Ngư i không có th b o hi m y t (BHYT), ngư i không thu c i tư ng mi n n p m t ph n vi n phí. 2. Ngư i có th BHYT nhưng mu n khám b nh, ch a b nh theo yêu c u riêng.
 2. 3. Ngư i thu c i tư ng mi n m t ph n vi n phí nhưng mu n khám b nh, ch a b nh theo yêu c u riêng. b. i tư ng ư c mi n n p m t ph n vi n phí: 1. Tr em dư i 6 tu i. 2. Ngư i b b nh tâm th n phân li t, ng kinh, b nh phong, b nh lao ph i. 3. Ngư i b nh các xã ư c U ban Dân t c và mi n núi công nh n là vùng cao. 4. ng bào i khai hoang, xây d ng vùng kinh t m i trong th i gian 3 năm k t khi n. 5. Ngư i tàn t t, tr m côi, ngư i già y u không nơi nương t a và ngư i b nh thu c di n quá nghèo ư c phòng Lao ng thương binh và xã h i c a qu n, huy n c p gi y ch ng nh n. Gi y ch ng nh n có giá tr trong 2 năm k t ngày c p. 6. Ngư i ư c c p th "Khám, ch a b nh mi n phí" do hi n các cơ quan c a cơ th . C. Ngư i b nh có th B o hi m y t khi khám b nh, ch a b nh s ư c cơ quan BHYT thanh toán m t ph n vi n phí v i các cơ s khám, ch a b nh D. Các i tư ng sau ây ư c Nhà nư c c p kinh phí cơ quan Lao ng- Thương binh và Xã h i qu n lý tr c ti p mua th b o hi m y t , khi khám b nh, ch a b nh ư c cơ quan BHYT thanh toán m t ph n vi n phí v i các cơ s khám, ch a b nh. 1. Cán b ho t ng cách m ng trư c năm 1945 ang hư ng sinh ho t phí hàng tháng. 2. Thương binh, ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh b m t s c lao ng do thương t t t 21% tr lên. 3. B nh binh b m t s c lao ng do b nh t t t 41% tr lên. 4. B , m , v (ho c ch ng), con c a li t sĩ ang hư ng tr c p hàng tháng. 5. Ngư i ư c hư ng tr c p ph c v và con th nh t, th hai dư i 18 tu i c a thương binh, b nh binh b m t s c lao ng t 81% tr lên. 6. Ngư i có công giúp cách m ng trư c 19/8/1945 ư c hư ng tr c p hàng tháng. 7. Ngư i b ch b t k t án tù do ho t ng cách m ng có gi y ch ng nh n theo qui nh. 8. Bà m ư c phong danh hi u "Bà m Vi t Nam anh hùng". 9. Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng, 10. Ngư i có công nuôi li t sĩ ư c hư ng tr c p hàng tháng.
 3. 11. Nh ng ngư i b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p, m t s c lao ng ang hư ng tr c p hàng tháng. 12. Công nhân cao su ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng theo quy t nh s 206/CP ngày 30/5/1971 c a H i ng Chính ph quy nh v tr c p i v i công nhân cao su ngh vi c. M c óng BHYT c a các i tư ng theo qui nh t i m c D, ph n II c a thông tư này là 3% m c lương t i thi u hi n hành. III- CÁCH TÍNH GIÁ M T PH N VI N PHÍ: A. i v i ngư i b nh ngo i trú: Bi u giá ư c tính cho m t l n khám b nh và t ng lo i d ch v k thu t, xét nghi m, chi u, ch p X. quang, th thu t i u tr , ti n thu c mà ngư i b nh ã ư c ph c v . Các lo i d ch v k thu t bao g m: các lo i th thu t, ti u th thu t áp d ng trong chNn oán và i u tr theo các chuyên khoa. Các xét nghi m bao g m: xét nghi m Sinh hoá, xét nghi m Huy t h c, xét nghi m Vi sinh v t, xét nghi m Gi i ph u b nh lý, i n sinh h c và chNn oán hình nh. N i dung tính giá cho m t l n khám b nh và t ng lo i d ch v k thu t, xét nghi m bao g m: v t tư tiêu hao, hoá ch t, phim X quang, thu c c n quang và m t ph n các chi phí c n thi t khác th c hi n d ch v ó. B. i v i ngư i b nh n i trú: 1. Ti n thu m t ph n vi n phí i v i ngư i b nh n i trú bao g m các kho n như sau: a- Ti n ngày giư ng b nh bao g m: m t ph n v t tư tiêu hao thông d ng và m t ph n chi phí thư ng xuyên c n thi t cho vi c khám b nh ch a b nh và chăm sóc ngư i b nh. b- Ti n chi phí th c t s d ng tr c ti p cho ngư i b nh bao g m: thu c, máu, d ch truy n, xét nghi m, phim X quang và thu c c n quang. 2. Ngày giư ng b nh t i i m a kho n 1 m c B ph n III nêu trên ư c phân lo i như sau: a. Ngày i u tr H i s c c p c u và : Là ngày n m i u tr c a ngư i b nh t i các khoa H i s c tăng cương, ngày và 2 ngày theo dõi sau . b. Ngày i u tr n i khoa: Là ngày n m i u tr n i khoa c a ngư i b nh t i các khoa, phòng trong b nh vi n, g m 3 lo i như sau:
 4. - Lo i 1: Bao g m các khoa: Truy n nhi m, Hô h p, Huy t h c, Ung thư, Tim m ch, Th n kinh, Nhi, Tiêu hoá, Th n h c; ngày th 3 sau tr i và ngày i u tr ngo i khoa sau m k t ngày th 11 tr i. - Lo i 2: Bao g m các khoa: Cơ-Xương-Kh p, Da li u, D ng, Tai-mũi-h ng, M t, Răng-hàm-m t, Ngo i, Ph s n không m . - Lo i 3: T i các khoa: ông y, Ph c h i ch c năng. c. Ngày i u tr ngo i khoa và b ng: Là ngày n m i u tr c a ngư i b nh sau khi có can thi p ngo i khoa và i u tr b ng, bao g m 4 lo i như sau: - Lo i 1: Sau các ph u thu t lo i c bi t; B ng 3-4 trên 70%. - Lo i 2: Sau các ph u thu t lo i 1; B ng 3-4 t 25% - 70%. - Lo i 3: Sau các ph u thu t lo i 2; B ng 2 trên 30%, B ng 3-4 dư i 25%. - Lo i 4: Sau các ph u thu t lo i 3; B ng 1, B ng 2 dư i 30%. (vi c phân lo i ph u thu t ư c áp d ng theo Thông tư s 21/BYT-TT ngày 28-7- 1981 c a B Y t ). 3. Cách tính ngày i u tr n i trú c a ngư i b nh như sau: l y ngày ra vi n tr ngày vào vi n. N u ngư i b nh vào và ra vi n trong cùng ngày thì tính là 1 ngày. C. Giá thu c th : 1. Liên B ban hành t m th i "Khung giá m t ph n vi n phí" kèm theo Thông tư này áp d ng cho các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c. 2. phù h p v i tình hình kinh t xã h i và m c thu nh p bình quân hi n nay c a t ng vùng có s khác nhau, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành bi u giá c a a phương mình; B trư ng B Y t ban hành bi u giá cho các b nh vi n và Vi n nghiên c u có giư ng b nh tr c thu c B Y t và b nh vi n thu c các B , các Ngành khác nhưng m c giá ph i n m trong khung giá do Liên b ban hành kèm theo Thông tư này 3. i v i nh ng d ch v khám, ch a b nh c th chưa ư c qui nh khung giá như trong ph n A "Khung giá khám b nh và ki m tra s c kho " và ph n C "Khung giá các d ch v k thu t và xét nghi m" c a khung giá ban hành kèm Thông tư này thì căn c vào khung giá c a nh ng d ch v tương ương, Ch t ch UBND t nh, thành ph và B trư ng B y t t m th i quy nh, sau ó B Y t ph i t p h p danh m c các d ch v này ngh Liên B xem xét b sung. 4. Trong trư ng h p ch s giá c bi n ng c n ph i i u ch nh khung giá cho phù h p, Liên B u quy n cho B Y t hư ng d n l i khung giá thu m t ph n vi n phí sau khi có s tho thu n c a B Tài chính và Ban V t giá Chính ph .
 5. IV- HÌNH TH C THU M T PH N VI N PHÍ: A- i v i ngư i b nh ngo i trú: Thu theo bi u giá qui nh cho m t l n khám b nh và t ng lo i d ch v k thu t, xét nghi m, chi u, ch p X quang và thu c c n quang... mà ngư i b nh ã ư c ph c v . M c thu m t l n khám b nh và các d ch v , xét nghi m... theo khung giá quy nh t i ph n A: "Khung giá khám b nh và ki m tra s c kho " và Ph n C: "Khung giá các d ch v k thu t và xét nghi m", ban hành kèm theo Thông tư này. B- i v i ngư i b nh n i trú: ti n thu g m 2 ph n như sau: 1. Ti n ngày giư ng b nh: B ng t ng s ngày n m i u tr n i trú nhân v i giá áp d ng cho t ng lo i giư ng c a t ng chuyên khoa như quy nh trong Ph n B1: "Khung giá m t ngày giư ng b nh". 2. Ti n chi phí th c t s d ng tr c ti p cho ngư i b nh: bao g m: ti n thu c, d ch truy n, máu, các xét nghi m, phim X quang, thu c c n quang ư c s d ng trong quá trình i u tr . Ti n thu c, d ch truy n, thu c c n quang tính theo giá nh p c a b nh vi n. Ti n máu thu theo giá quy nh hi n hành. Ti n xét nghi m, ch p phim X quang theo khung giá quy nh t i ph n C: "Khung giá các d ch v k thu t và xét nghi m", ban hành kèm theo Thông tư này. gi m b t khó khăn cho ngư i b b nh n ng ph i chi phí th c t nhi u mà không kh năng óng góp thì t ng s ti n c a 2 kho n thu (1) và (2) nêu trên không ư c vư t quá t ng s ti n tính theo giá quy nh t i Ph n B2: "B ng giá t i a cho m t ngày i u tr n i trú" (l y giá theo t ng lo i ngày i u tr trong b ng giá này nhân v i s ngày i u tr n i trú c a ngư i b nh). Trong trư ng h p ngư i b nh t nguy n i u tr theo yêu c u thì ph i thanh toán y theo chi phí th c t . C. Ngư i b nh thu c i tư ng ph i n p m t ph n vi n phí s n p tr c ti p ti n vi n phí cho b nh vi n. D. Ngư i b nh có th BHYT: do cơ quan BHYT thanh toán v i b nh vi n toàn b ti n chi phí th c t và ti n ngày giư ng b nh theo bi u giá vi n phí áp d ng t i m i b nh vi n E. Trư ng h p ngư i b nh sau ph u thu t ph i n m i u tr dài ngày thì k t ngày th 11 tr i, ph n ti n ngày giư ng b nh s thu theo bi u giá c a ngày giư ng N i khoa lo i 1, Ph n B1: "Khung giá m t ngày giư ng b nh". F. Trư ng h p ngư i b nh n i trú nhưng c n khám và i u tr ngo i trú t i các b nh vi n khác theo ch nh c a bác sĩ i u tr thì th c hi n như sau: 1. N u ngư i b nh thu c di n n p m t ph n vi n phí: thì s thanh toán tr c ti p cho b nh vi n nơi n khám và i u tr ngo i trú.
 6. 2. N u ngư i b nh có th BHYT: cơ quan BHYT s thanh toán cho b nh vi n nơi n khám và i u tr ngo i trú. 3. N u ngư i b nh thu c di n mi n m t ph n vi n phí quy nh t i i m B ph n II c a Thông tư này thì không ph i tr ti n. G. Các cơ s khám b nh, ch a b nh (g i chung là B nh vi n) có trách nhi m b o m cung c p thu c, d ch truy n, máu, hoá ch t, xét nghi m, phim X quang, thu c c n quang và v t tư tiêu hao thi t y u cho ngư i b nh. Riêng thu c theo Danh m c thu c ch y u không ngư i b nh t mua theo quy t nh do B Y t ban hành. V- PHÂN PH I VÀ S D NG TI N M T PH N VI N PHÍ THU Ư C Kho n thu m t ph n vi n phí, k c ti n vi n phí do cơ quan B o hi m y t thanh toán cho ngư i b nh là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c, ư c l i cho ơn v s d ng theo qui nh sau: 1. 70% s d ng cho các cơ s khám b nh, ch a b nh thu kho n vi n phí ó b sung kinh phí mua thu c, d ch truy n, máu, hoá ch t, phim X quang, v t tư, d ng c y t , k c qu n áo, chăn, màn, giư ng, chi u và v t tư r ti n mau h ng ph c v ngư i b nh k p th i. 2. 30% ư c s d ng như sau: a- 25%-28% dùng khen thư ng cho nh ng CBCNV có tinh th n trách nhi m cao, hoàn thành t t nhi m v chuyên môn, ph c v ngư i b nh t n tình. b- 2%-5% còn l i chuy n v cơ quan ch qu n (các B nh vi n tr c thu c B Y t chuy n v B Y t ; B nh vi n c a các t nh, thành ph tr c thu c TW chuy n v S Y t ; B nh vi n c a các ngành chuy n v B , ngành ch qu n) thành l p qu h tr cho các B nh vi n không có i u ki n thu vi n phí và khen thư ng cho các ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác khám ch a b nh. B Y t , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW, các B , ngành có trách nhi m hư ng d n quy ch khen thư ng và quy nh c th m c chuy n ti n v cơ quan ch qu n i v i t ng lo i hình b nh vi n. VI- T CH C TH C HI N: 1. Các b nh vi n ph i t ch c b ph n thu ti n vi n phí riêng do phòng tài chính - k toán th c hi n. T i nơi thu vi n phí ph i treo bi n và niêm y t giá m t ph n vi n phí ngư i b nh bi t. Các khoa, phòng khác c a b nh vi n không ư c t ch c thu ti n c a ngư i b nh dư i b t kỳ hình th c nào. 2. Các khoa, phòng c a b nh vi n ph i t ch c theo dõi, ghi chép y , chính xác các chi phí và ngày n m i u tr c a t ng ngư i b nh t i khoa, phòng làm cơ s thanh toán khi ra vi n.
 7. 3. Giao cho Giám c b nh vi n quy nh và ch u trách nhi m vi c th c hi n thu t m ng trư c ti n vi n phí khi ngư i b nh vào i u tr n i trú theo các m c phù h p v i t ng nhóm b nh, nhưng không ư c vì kho n thu này mà trì hoãn vi c ti p nh n, c p c u hay i u tr cho ngư i b nh. 4. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m xem xét gi i quy t mi n n p toàn b m t ph n vi n phí i v i nh ng ngư i b nh thu c i tư ng ư c mi n n p m t ph n vi n phí quy nh t i m c B ph n II c a Thông tư này và mi n ph n ti n ngày giư ng b nh quy nh t i kho n 1 m c B ph n IV c a Thông tư này i v i nh ng ngư i b nh không n m trong di n ư c mi n n p nhưng th c khó khăn, không có kh năng óng m t ph n vi n phí. 5. Ho ch toán k toán - báo cáo th ng kê: S ti n thu m t ph n vi n phí ư c h ch toán vào m c 13 "Thu vi n phí". Các kho n chi ư c h ch toán như sau: kho n chi 70% ư c h ch toán vào m c 74 "Chi công c phí" và m c 75 "Chi nghi p v phí"; kho n chi 25%-28% ư c h ch toán vào m c 69 "Chi khen thư ng"; Kho n chi 2%-5% ư c h ch toán vào m c 97 "Kho n trích 2% - 5% vi n phí (k c b o hi m y t ) n p cơ quan ch qu n c p trên" theo m c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. Vi c thu ti n vi n phí ph i s d ng hoá ơn, biên lai theo m u do B Tài chính ban hành. Ph i m s sách theo dõi y chính xác k p th i s ti n vi n phí thu ư c. Các b nh vi n ph i m tài kho n vi n phí t i kho b c Nhà nư c cùng c p. Ít nh t 5 ngày m t l n, các BV ph i n p s dư vư t m c t n qu quy nh vào tài kho n vi n phí khi c n l i rút ra chi ti p. M c t n qu cho b nh vi n tuy n Trung ương là 20 tri u ng. M c t n qu cho b nh vi n tuy n t nh là 15 tri u ng. M c t n qu cho b nh vi n tuy n huy n là 10 tri u ng. Các trư ng h p c bi t c n có m c t n qu cao hơn s do B trư ng B Y t quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n c a B trư ng B Tài chính. Hàng quý, năm các b nh vi n ph i l p báo cáo s thu vi n phí g i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính cùng c p. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ki m tra l i s thu, s chi vi n phí c a ơn v , ng th i làm th t c ghi thu - ghi chi ngân sách qua h th ng kho b c Nhà nư c s thu vi n phí cho b nh vi n. VII- I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u hu b . Thông tư này thay th Thông tư s 14/TTLB c a Liên B Y t - Tài chính ngày 15/6/1989, các Thông tư Liên B Y t - Tài chính - Lao ng TBHXH - Ban V t giá CP s 20/TTLB ngày 23-11-1994 và s 11/TTLB ngày 29-6-1995. Trong quá trình th c hi n n u các b nh vi n có khó khăn, vư ng m c c n trao i trong lãnh o b nh vi n và xin ý ki n c p trên, các ngành có liên quan ph i h p gi i quy t, tuy t i không ư c gây khó khăn cho ngư i b nh, c bi t là nh ng trư ng h p c p c u, nh ng ngư i b nh nghèo.
 8. Ngư i vi ph m các quy nh v thu m t ph n vi n phí quy nh t i Ngh nh 95/CP và t i Thông tư này thì tuỳ m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Lê Duy ng Lê Văn Tân ( ã ký) ( ã ký) Tào H u Phùng Lê Ng c Tr ng ( ã ký) ( ã ký) KHUNG GIÁ M T PH N VI N PHÍ (Ban hành t m th i theo Thông tư liên B Y t - Tài chính - Lao ng TBXH-Ban V t giá Chính ph , s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995) Khung giá này bao g m các ph n sau: Ph n A. Khung giá khám b nh và ki m tra s c kho . Ph n B. B1: Khung giá m t ngày giư ng b nh B2: B ng giá t i a cho m t ngày i u tr n i trú Ph n C. Khung giá các d ch v k thu t và xét nghi m. C1. Các th thu t, ti u th thu t, n i soi, i u tr b ng tia x . C2. Các ph u thu t, th thu t theo các chuyên khoa. C2.1 Ngo i khoa C2.2 S n - Ph khoa C2.3 M t C2.4 Tai - Mũi - H ng C2.5 Răng - H àm - M t C3. Các xét nghi m, thăm dò ch c năng C3.1 Xét nghi m máu C3.2 Xét nghi m nư c ti u
 9. C3.3 Xét nghi m phân C3.4 Xét nghi m các ch t d ch khác c a cơ th C3.5 Xét nghi m gi i ph u b nh lý C3.6 M t s thăm dò ch c năng c bi t C3.7 Thăm dò b ng ng v phóng x C4. ChNn oán b ng hình nh C4.1 Siêu âm C4.2 X quang C4.2.1 Soi, chi u X-quang C4.2.2 Ch p X-quang các chi C4.2.3 Ch p X-quang vùng u C4.2.4 Ch p X-quang c t s ng C4.2.5 Ch p X-quang vùng ng c C4.2.6 Ch p X-quang h ti t ni u, ư ng tiêu hoá, m t C4.2.7 M t s k thu t ch p X quang v i ch t c n quang Ph n A: KHUNG GIÁ KHÁM B NH VÀ KI M TRA S C KHO : ( ơn v : ng) TT N i dung BV h ng 1 BV h ng 2 BV h ng 3 BV h ng 4 và PK K 1 Khám lâm sàng chung; 2.000-3.000 1.500-3.000 1.000-2.000 500- khám chuyên khoa. 1.000 2 Khám b nh theo yêu 10.000- 10.000- 10.000- c u riêng (ch n th y 30.000 20.000 20.000 thu c) 3 Khám, c p gi y ch ng thương, giám nh Y khoa (không k xét nghi m, X quang).
 10. 15.000- 15.000- 10.000- 35.000 30.000 20.000 4 Khám s c kho toàn di n tuy n lao ng, lái xe (không k xét 25.000- 25.000- 18.000- nghi m, X quang) 50.000 40.000 35.000 Ph n B: B1: KHUNG GIÁ M T NGÀY GIƯ NG B NH: ( ơn v tính: 1000 ng) Lo i giư ng theo chuyên khoa BV BV BV BV h ng 1 h ng 2 h ng 3 h ng 4 1 Ngày giư ng b nh H i s c c p c u, ngày 12 - 8 - 12 6-9 3-6 và 2 ngày sau : 18 Ngày giư ng b nh n i khoa: 2 Lo i Các khoa: Truy n nhi m, Hô h p, 1: Huy t h c, Ung thư, Tim m ch, Th n kinh, Nhi, Tiêu hoá, Th n 8 - 10 6-8 3-5 2-3 h c; ngày th 3 sau tr i; ngày i u tr ngo i khoa sau m k t ngày th 11 tr i. 3 Lo i Các khoa: Cơ-Xương-Kh p, Da 2: li u, D ng, Tai-Mĩu-H ng, M t, Răng-Hàm M t, Ngo i, Ph -s n không m . 6-8 4-6 2-5 1,5 - 2,5 4 Lo i Các khoa: ông y, ph c h i ch c 4-6 2,5 - 4 1,5 - 3 1 - 1,5 3: năng. Ngày giư ng b nh ngo i khoa; b ng: 5 Lo i Sau các ph u thu t lo i c bi t; 15-20 10-16 - - 1: B ng 3-4 trên 70% 6 Lo i Sau các ph u thu t lo i 1; 10-15 6-10 5-10 - 2: B ng 3-4 t 25%-70% 7 Lo i Sau các ph u thu t lo i 2, 3: B ng 2 trên 30%, B ng 3-4 8-10 5-8 4-7 -
 11. dư i 25% 8 Lo i Sau các ph u thu t lo i 3, 6-8 4-6 3-5 2-3 4: B ng 1, 2 dư i 30% B2. B NG GIÁ T I A CHO M T NGÀY I U TRN N I TRÚ ( ơn v : ng) TT Ngày i u tr Giá m t ngày i u tr BV h ng BV h ng BV h ng BV h ng 1 2 3 4 1 M t ngày i u tr h i s c c p 120.000 86.000 30.000 20.000 c u 2 M t ngày i u tr n i khoa 2.1. Các b nh v máu, ung thư 50.000 50.000 - - 2.2. Nhi, truy n nhi m, hô h p, tim m ch, tiêu hoá, ti t ni u, d ng, xương kh p, tâm th n, th n kinh, da li u, và nh ng b nh không m v ngo i, ph s n, m t, răng- hàm-m t, TMH. 40.000 40.000 20.000 10.000 2.3 ông y, ph c h i ch c 30.000 20.000 15.000 10.000 năng 3 M t ngày i u tr ngo i khoa; B ng 3.1. Sau các ph u thu t lo i 3; B ng 1, b ng 2 dư i 60.000 50.000 30.000 20.000 30%, b ng 3 - 4 dư i 25%. 3.2. Sau các ph u thu t lo i 2; b ng 2 trên 30%. 70.000 60.000 40.000 25.000 3.3. Sau các ph u thu t lo i 1: 90.000 80.000 60.000 - B ng 3 - 4 t 25% - 70%.
 12. 3.4. Sau các ph u thu t c 120.000 100.000 - - bi t; B ng 3 - 4 trên 70%. Ph n C: GIÁ CÁC DNCH V K THU T VÀ XÉT NGHI M C1. CÁC TH THU T, TI U TH THU T, N I SOI, I U TRN B NG TIA X : Giá t i thi u Giá t i a 1 Thông ái 2.000 ng 6.000 ng 2 Th t tháo phân 2.000 6.000 3 Ch c hút h ch 3.500 10.500 4 Ch c hút tuy n Giáp 4.000 12.000 5 Ch c dò màng b ng/màng ph i 3.500 10.500 6 Ch c r a màng ph i/hút khí màng ph i 15.000 45.000 7 R a bàng quang 7.000 21.000 8 Nong ni u o, t sonde ni u o 5.000 15.000 9 Bóc móng, ngâm tNm/ t s i mào gà 5.000 15.000 10 Ch y th n nhân t o (m t l n) 150.000 300.000 11 ThNm phân phúc m c 150.000 300.000 12 Sinh thi t da 5.000 15.000 13 Sinh thi t h ch, cơ 5.000 15.000 14 Sinh thi t tu xương 10.000 30.000 15 Sinh thi t màng ph i, màng ho t d ch 10.000 30.000 16 Sinh thi t ru t 10.000 30.000 17 Sinh thi t ti n li t tuy n qua soi bàng quang 15.000 45.000 18 Soi b ng +/- sinh thi t 10.000 30.000 19 Soi d dày +/- sinh thi t 10.000 30.000 20 N i soi i tràng +/- sinh thi t 15.000 45.000 21 Soi tr c tràng +/- sinh thi t 10.000 30.000 22 Soi bàng quang +/- sinh thi t u bàng quang 20.000 60.000 23 Soi BQ tán s i, l y d v t hay t u b m t BQ 25.000 75.000 24 Soi th c qu n +/- nong hay sinh thi t 15.000 45.000
 13. 25 Soi ph qu n +/- l y d v t hay sinh thi t 25.000 75.000 26 Soi thanh qu n +/- l y d v t 20.000 60.000 27 i u tr tia x Cobalt và Rx (m t l n, nhưng không thu quá 30 l n trong m t t i u tr ). 5.000 15.000 Y H C DÂN T C-PH C H I CH C NĂNG 28 Châm c u 1.000 5.000 29 i n châm 1.500 10.000 30 Thu châm (không k ti n thu c) 1.500 10.000 31 Chôn ch 4.000 15.000 32 Xoa bóp, b m huy t/kéo n n c t s ng, các kh p 6.000 15.000 C2. CÁC PH U THU T, TH THU T THEO CHUYÊN KHOA: C2.1. KHOA NGO I: 1 Thay băng/c t ch / tháo b t 3.000 10.000 2 V t thương ph n m m t n thương nông < 10cm 10.000 25.000 3 V t thương ph n m m t n thương nông > 10cm 15.000 40.000 4 V t thương ph n m m t n thương sâu < 10 cm 20.000 40.000 5 V t thương ph n m m t n thương sâu > 10 cm 25.000 50.000 6 C t b nh ng u nh , cyst, s o c a da, t ch c dư i 15.000 45.000 da 7 Chích r ch nh t, Apxe nh d n lưu 5.000 15.000 8 Tháo l ng ru t b ng hơi hay baryte 25.000 60.000 9 C t polype tr c tràng 25.000 50.000 10 C t phymosis 25.000 50.000 11 Th t các búi trĩ h u môn 20.000 50.000 12 N n tr t kh p khu u/kh p xương òn 20.000 40.000 13 N n tr t kh p vai 25.000 50.000 14 N n tr t kh p khu u/kh p c chân/kh p g i 15.000 40.000 15 N n tr t kh p háng 30.000 75.000 16 N n, bó b t xương ùi/ ch u/c t s ng 40.000 80.000 17 N n bó b t xương c ng chân 25.000 50.000 18 N n bó b t xương cánh tay 25.000 50.000 19 N n bó b t gãy xương c ng tay 25.000 50.000
 14. 20 N n bó b t bàn chân/bàn tay 20.000 40.000 21 N n bó b t tr t kh p háng bNm sinh 30.000 60.000 22 N n có gây mê, bó b t bàn chân ng a v o vào/bàn 25.000 50.000 chân b t/t t g i cong lõm trong hay lõm ngoài C2.2 S N - PH KHOA 1 Hút i u hoà kinh nguy t 10.000 20.000 2 N o sót rau/n o bu ng t cung XN GPBL 20.000 40.000 3 thư ng 50.000 150.000 4 khó 70.000 180.000 5 Soi c t cung 3.000 6.000 6 Soi i 3.000 6.000 7 Bơm hơi, bơm thu c vòi tr ng (không k ti n thu c) 5.000 10.000 8 t i n c t cung 10.000 20.000 9 Áp l nh c t cung 10.000 20.000 10 Th tinh nhân t o IAM, IAD (không k tinh ch t) 15.000 30.000 11 Trích áp xe tuy n vú 25.000 50.000 12 C t b các polype âm h , âm o 25.000 50.000 C2.3 M T: 1 Th th l c ơn gi n 2.000 5.000 2 o nhãn áp 2.000 4.000 3 o Javal 2.000 5.000 4 o th trư ng âm i m 2.000 5.000 5 Th kính lo n th 2.000 5.000 6 Soi áy m t 5.000 10.000 7 Tiêm h u nhãn c u, m t m t 5.000 10.000 8 Tiêm dư i k t m c m t m t 5.000 10.000 9 Thông l om tm t 5.000 10.000 10 Thông l o hai m t 7.000 15.000 11 L yd v tk tm cm tm t 5.000 10.000 12 L y d v t giác m c nông, m t m t 10.000 20.000 13 L y d v t giác m c sâu, m t m t 20.000 40.000 14 M m ng ơn m t m t 20.000 40.000 15 M m ng kép m t m t 25.000 60.000
 15. 16 Khâu da mi, k t m c mi b rách 20.000 50.000 17 Chích ch p/l o 10.000 20.000 18 M qu m m t mi 15.000 25.000 19 M qu m hai mi 20.000 30.000 20 M qu m ba mi 25.000 40.000 21 M qu m b n mi 30.000 50.000 C2.4 TAI - MŨI - H NG 1 Trích r ch apxe Ami an 15.000 30.000 2 Trích r ch apxe thành sau h ng 20.000 40.000 3 C t ami an 20.000 40.000 4 Ch c r a xoang hàm (m t l n) 5.000 15.000 5 Ch c thông xoang trán/xoang bư m 10.000 20.000 6 L y d v t trong tai 10.000 20.000 7 L y d v t trong mũi không gây mê 10.000 20.000 8 L y d v t trong mũi có gây mê 20.000 30.000 9 L y d v t th c qu n ơn gi n 25.000 50.000 10 L y d v t thanh qu n 30.000 60.000 11 t i n cu n h ng/c t cu n mũi 15.000 30.000 12 C t polype mũi 20.000 40.000 13 M c t b u bã u vùng um tc 20.000 40.000 C2.5 RĂNG - HÀM - M T 1 Nh răng s a/chân răng s a 1.500 3.000 2 Nh răng vĩnh vi n lung lay 2.000 4.000 3 Nh răng vĩnh viên khó, nhi u chân 4.000 8.000 4 C t l i chùm răng s 8 10.000 20.000 5 Nh răng s 8 bình thư ng 10.000 20.000 6 Nh răng s 8 có bi n ch ng khít hàm 15.000 30.000 7 Nh răng s 8 m c ng m, có m xương 20.000 40.000 8 C t cu ng chân răng 10.000 20.000 9 B m gai xương răng 10.000 20.000 10 L y cao răng và ánh bóng m t vùng/m t hàm 10.000 20.000 11 L y cao răng và ánh bóng hai hàm 15.000 30.000 12 N o túi l i i u tr viêm quanh răng 1 vùng/1hàm 10.000 20.000
 16. 13 N o túi l i i u tr viêm quanh răng hai hàm 15.000 30.000 14 Trích apxe viêm quanh răng 10.000 20.000 15 C t l i i u tr viêm quanh răng m t vùng/1 hàm 20.000 40.000 16 R a ch m thu c i u tr viêm loét niêm m c (1l n) 10.000 20.000 CH A RĂNG SÂU NGÀ, TU RĂNG H I PH C: 17 Hàn xi măng 5.000 20.000 18 Hàn Amalgame 7.000 25.000 19 Nh a hoá trùng h p 15.000 30.000 20 Nh a quang trùng h p 20.000 40.000 CH A RĂNG VIÊM TU KHÔNG H I PH C 21 Hàn xi măng 8.000 20.000 22 Hàn Amlgame 10.000 30.000 23 Nh a hoá trùng h p 20.000 40.000 24 Nh a quang trùng h p 30.000 60.000 CH A RĂNG VIÊM TU CH T VÀ VIÊM QUANH CU NG RĂNG NHI U CHÂN 25 Hàn xi măng 12.000 25.000 26 Hàn Amlgame 15.000 40.000 27 Nh a hoá trùng h p 30.000 50.000 28 Nh a quang trùng h p 40.000 70.000 RĂNG GI THÁO L P: 29 M t răng 30.000 60.000 30 Hai răng 45.000 80.000 31 Ba răng 60.000 100.000 32 B n răng 75.000 110.000 33 Năm răng 90.000 120.000 34 Sáu răng 100.000 130.000 35 B y răng 110.000 140.000 36 Tám răng 120.000 150.000 37 Chín n 12 răng 135.000 180.000 38 T 13 răng n 1 hàm toàn b 150.000 250.000 39 C hai hàm 300.000 600.000
 17. RĂNG GI C NNH: 40 Răng ch t ơn gi n 30.000 60.000 41 Răng ch t úc 40.000 80.000 42 Mũ ch p nh a 30.000 60.000 43 Mũ ch p kim lo i 40.000 100.000 44 Mũ vàng (vàng c a b nh nhân) 50.000 150.000 45 C u răng m i thành ph n 40.000 80.000 46 C u răng vàng (vàng c a b nh nhân) 50.000 150.000 47 i u ch nh c n khít răng 8.000 20.000 48 Tháo c t c u răng 7.000 20.000 49 Hàm khung kim lo i 300.000 600.000 S A L I HÀM CŨ 50 Vá hàm gãy 15.000 30.000 51 m hàm toàn b 30.000 60.000 52 G n thêm m t răng 15.000 30.000 53 Thêm m t móc 8.000 15.000 54 G n thêm m t răng b s t 1.000 5.000 55 Thay n n hàm trên 60.000 90.000 56 Thay n n hàm dư i 50.000 70.000 CÁC PH U THU T HÀM M T 57 V t thương ph n m m nông < 5cm 15.000 40.000 58 V t thương ph n m m nông > 5 cm 20.000 50.000 59 V t thương ph n m m sâu < 5 cm 25.000 50.000 60 V t thương ph n m m sâu > 5 cm 30.000 70.000 C3. XÉT NGHI M VÀ THĂM DÒ CH C NĂNG C3.1. XÉT NGHI M MÁU 1 Huy t 3.000 9.000 2 nh lư ng Melnoglbine 2.000 6.000 3 Công th c máu 3.000 9.000 4 H ng c u lư i 4.000 12.000 5 Hematocrit 2.000 6.000 6 Máu l ng 2.000 6.000 7 Th nghi m s c b n h ng c u 4.000 12.000
 18. 8 S lư ng ti u c u 2.000 6.000 9 Test ngưng k t t ti u c u 5.000 15.000 10 Test k t dính ti u c u 5.000 15.000 11 nh nhóm ABO 2.000 6.000 12 Rh D 5.000 15.000 13 Rh dư i nhóm 10.000 30.000 14 Nhóm B ch c u 10.000 30.000 15 Nghi m pháp Coombs 3.000 10.000 16 Tìm t bào Hargraves 5.000 15.000 17 Th i gian máu ch y 1.000 3.000 18 Th i gian máu ông (milian/Lee-White) 1.000 3.000 19 Co c c máu 2.000 6.000 20 Th i gian Quick 2.000 6.000 21 Th i gian HoWell 2.000 6.000 22 T.E.G. 10.000 30.000 23 nh lư ng FIBRINOGEN 10.000 30.000 24 nh lư ng PROTTHROMBIN 10.000 30.000 25 Tiêu th PROTHROMBIN 10.000 30.000 26 Y u t VIII/Y u t IX 10.000 30.000 27 Các th Barr 10.000 30.000 28 Nhi m s c th 20.000 60.000 29 Tu 10.000 30.000 30 H ch 5.000 15.000 31 Hoá h c t bào (m t phương pháp) 10.000 30.000 32 Xác nh n ng c n trong máu 10.000 30.000 33 Xác nh BACTURATE trong máu 10.000 30.000 34 i n gi i (Na+, K+, Ca + +, Cl- ) 4.000 12.000 35 nh lư ng các ch t ALBUMINE; CREATINE; GLOBULINE; GLUCOSE; PHOSPHO; PROTENI toàn ph n: URE; AXIT URIC .... 4.000 12.000 36 pH máu pO2 pCO2 + thông s tăng b ng ki m toan 5.000. 15.000 37 nh lư ng s t huy t thanh/Mg+ + huy t thanh 2.000 6.000
 19. 38 Các xét nghi m ch c năng gan: (BILIRUBIN toàn ph n/tr c ti p/gián ti p; các 5.000 5.000 enzym: PHOSPHATAZA ki m, TRANSAMINAZA...) 39 nh lư ng THYROXIN 6.000 18.000 40 nh lư ng 5.000 15.000 TRYGLYCERIDES/PHOSPHOLIPIT/LIPIT toàn ph n /Cholestrol toàn ph n .......... 41 Xác nh các y u t vi lư ng ( ng, k m...) 15.000 45.000 42 Tìm KST S t rét trong máu 2.000 6.000 43 C y máu + Kháng sinh 10.000 30.000 44 Xét nghi m HBsAg 10.000 30.000 45 Xét nghi m HIV (SIDA)-ELIZA test 15.000 50.000 47 nh lư ng b th trong huy t thanh 10.000 30.000 48 Ph n ng c nh b th 10.000 30.000 49 Các ph n ng lên bông 5.000 15.000 50 Test ROSE - WALLER 10.000 30.000 51 Các ph n ng c nh b th chN n oán Syphilis 10.000 30.000 52 Các ph n ng lên bông chN n oán Syphilis 8.000 24.000 (Kahn, Kline, VDRL) 53 TEST kháng th huỳnh quang chN n oán Syphilis 10.000 30.000 54 i n di huy t thanh/Plasma )Protein, Lipoprotein. 10.000 30.000 các hemoglobine b t thư ng hay các ch t khác C3.2 XÉT NGHI M NƯ C TI U: 1 Xác nh n ng c n trong nư c ti u 10.000 30.000 2 nh lư ng ALDOSTERON 15.000 45.000 3 nh lư ng BACBITURATE 10.000 30.000 4 nh lư ng CATECHOLAMIN 10.000 30.000 5 Các test xác nh: Ca + +, P--, Na + K +,CI- 2.000 6,.000 6 Protein/ ư ng ni u 1.000 3.000 7 T bào c n nư c ti u/c n Adis 2.000 6.000 8 Ure/Axit Uric/Creatinin/Amilaza 2.000 6.000 9 Các ch t Xentonic/s c t m t/nu i m t/urobilinogen 2.000 6.000
 20. 10 i n di Protein ni u 10.000 30.000 11 Xác nh GONADOTROPIN chN n oán thai nghén: * Phương pháp hoá h c - mi n d ch 6.000 18.000 * Phương pháp tiêm ng v t 10.000 30.000 12 nh lư ng GONADOTTROPHIN rau thai 10.000 30.000 13 nh lư ng HYDROCORTICOSTEROID 10.000 30.000 14 nh lư ng OESTROGEN toàn ph n 10.000 30.000 15 nh lư ng HYDROCORTICOSTEROID 12.000 36.000 16 nh lư ng PREGNANEDIOL, 10.000 30.000 PREGNANETRIOL 17 PORPHYRIN: nh lư ng 10.000 30.000 18 PORPHYRIN: nh tính 5.000 15.000 19 nh lư ng chì/ Asen/Thu ngân... 10.000 30.000 20 Xác nh t bào/tr hay các tinh th khác 1.000 3.000 21 Xác nh t tr ng trong nư c ti u/pH 1.500 4.500 22 Soi tươi tìm vi khuN n 3.000 9.000 23 Nuôi c y phân l p 5.000 15.000 24 Tiêm truy n ng v t 10.000 30.000 25 Kháng sinh 5.000 15.000 C3.3. XÉT NGHI M PHÂN: 1 Tìm BILIRUBIN 2.000 6.000 2 Xác nh Canxi. Phospho 2.000 6.000 3 Xác nh các men: Amilase/Trypsin/ Mucinase 3.000 9.000 4 Xác nh m trong phân 10.000 30.000 5 Xác nh máu trong phân 2.000 6.000 6 Urobilin, Urobilinogen: nh tính 2.000 6.000 7 Soi tươi 3.000 9.000 8 Soi tìm KST hay tr ng KST sau khi làm k thu t 4.000 12.000 phong phú 9 Nuôi c y phân l p 5.000 15.000 10 Kháng sinh 5.000 15.000 C3.4 XÉT NGHI M CÁC CH T DNCH KHÁC C A CƠ TH
Đồng bộ tài khoản