Thông tư liên Bộ số 33-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư liên Bộ số 33-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên Bộ số 33-TT/LB về chế độ phân phối lương thực đối với cán bộ y tế xã, phường và chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế hợp tác xã, thôn, ấp, bản do Bộ Lương thực; Bộ Nông nghiệp; Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên Bộ số 33-TT/LB

  1. B LƯƠNG TH C-B NÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGHI P-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33-TT/LB Hà N i , ngày 27 tháng 12 năm 1983 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - NÔNG NGHI P - LƯƠNG TH C S 33-TT/LB NGÀY 27-12- 1983 V CH PHÂN PH I LƯƠNG TH C I V I CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG VÀ CH PH C P I V I CÁN B Y T H P TÁC XÃ, THÔN, P, B N Căn c Quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng và Thông tư s 17-TT/LB ngày 12-5-1983 c a liên b Y t - Tài chính v ch , chính sách i v i cán b y t xã, phư ng; Căn c Quy t nh s 156-CP ngày 7-10-1968 c a H i ng Chính ph v chính sách i v i y t vùng cao mi n núi; Liên b Y t - Nông nghi p - Lương th c ban hành thông tư này hư ng d n v ch phân ph i lương th c i v i cán b y t xã, phư ng và ch ph c p i v i cán b y t h p tác xã, thôn, p, b n, như sau. I. CH PHÂN PH I LƯƠNG TH C I V I CÁN B Y T XÃ, PHƯ NG 1. Cán b y t chuyên trách công tác các xã vùng cao mi n núi, biên gi i, h i o, xã mi n r ng núi có dân t c ít ngư i, xã mi n núi mà kinh t có nhi u khó khăn, xã vùng kinh t m i, xã vùng căn c cách m ng trong kháng chi n ch ng M mi n Nam ... (thu c di n thi hành Quy t nh s 156-CP). Cũng nên t v n giao cho h p tác xã phân ph i lương th c cho h , n u h p tác xã không cung c p ư c thì huy n và t nh ph i cung c p theo tiêu chuNn như cán b công nhân viên ch c Nhà nư c b ng 13 kilôgam lương th c tháng, n u a phương có khó khăn không cung c p tiêu chuNn quy nh thì ph i th c hi n tr bù chênh l ch theo giá kinh doanh lương th c c a a phương. 2. Cán b y t phư ng thu c qu n, th xã, th tr n (theo cơ c u, s lư ng không quá 5 ngư i) ho c nh ng vùng không s n xu t lương th c khác, ư c Nhà nư c cung c p lương th c b ng 13 kilôgam tháng. 3. Cán b y t xã nh ng nơi ã có h p tác xã và t p oàn s n xu t nông nghi p thì do h p tác xã ho c t p oàn s n xu t bán lương th c b ng 20 kilôgam quy thóc tháng; nh ng nơi s n xu t khá xã viên ư c ăn chia trên 20 kilôgam thóc tháng, thì cán b y t cũng ư c mua thêm như xã viên. 4. Cán b y t xã nh ng nơi chưa có h p tác xã và t p oàn s n xu t nông nghi p, ho c tuy ã có h p tác xã và t p oàn s n xu t nông nghi p nhưng do s n xu t kém, xã viên ch ư c ăn chia dư i 20 kilôgam thóc
  2. tháng, thì vi c gi i quy t lương th c do U ban nhân dân xã m nh n và th c hi n b ng các bi n pháp: a. Trong khi mua lương th c làm nghĩa v cho Nhà nư c ư c mua thêm m t s lương th c n a, ho c v n ng nhân dân óng góp có lương th c bán cho cán b y t b ng 20 kilôgam thóc tháng, ho c bán bù thêm s lương th c còn thi u. b. N u không có lương th c thì ph i tr b ng ti n theo giá kinh doanh lương th c c a a phương cán b y t t gi i quy t. Giá bán lương th c nói i m 3 và 4 trên ây là theo giá ch o và th c hi n bù chênh l ch gi a giá ch o v i giá cung c p 0,40 /kilôgam g o. S ti n bù chênh l ch và tr vì không có lương th c cho cán b y t xã do ngân sách xã ài th , n u thi u thì ngân sách huy n tr c p và qu s nghi p y t c p thêm theo như quy nh t i i m 1, 2 m c VIII nói v ngu n kinh phí trong Thông tư s 17- TT/LB ngày 12-5-1983 c a Liên b Y t - Tài chính. II. CH PH C P I V I CÁN B Y T H P TÁC XÃ, THÔN, B N, P Cán b y t h p tác xã, thôn, b n, p nói chung làm vi c theo ch bán chuyên trách v a s n xu t, v a làm công tác chuyên môn. Tuỳ theo c i m c a m i nơi, do yêu c u s n xu t và b o v s c kho , trình chuyên môn, th i gian làm công tác y t và k t qu công tác mà tr ph c p cho h p lý. Qua kinh nghi m và tình hình th c t hi n nay nên v n d ng các hình th c như sau: 1. Tr công i m: Nh ng ngày làm công tác y t ư c tr theo công i m như nh ng xã viên có lao ng khá trong h p tác xã. 2. Khoán vi c và tr công theo v : Giao ch tiêu k ho ch v công tác y t quy nh th i gian hoàn thành và th i gian làm vi c, trên cơ s ó nh m c thù lao công i m. Theo ch công tác c a cán b y t h p tác xã, thôn, b n, p ư c xác nh là cán b bán chuyên trách làm vi c theo ch 1/2 ngày. L y bình quân m i năm là 300 ngày công lao ng (sau khi ã tr ngày ch nh t, ngày l , ngày m bình quân năm) v i k t qu 1/2 th i gian lao ng làm công tác y t nên có s công là: 1/2 công x 300 = 150 công/năm, 75 công v . 3. Nh ng ngày cán b y t tham gia oàn tàu, thuy n ánh cá ra khơi v a tham gia s n xu t v a làm công tác y t ư c hư ng k t qu lao ng như nh ng xã viên, thành viên trong tàu, thuy n. 4. nh ng nơi chưa có h p tác xã ho c t p oàn s n xu t nông nghi p thì U ban nhân dân xã căn c vào k t qu th i gian làm công tác y t c a cán b y t v i giá tr ngày công lao ng c a a phương mà tr ph c p cho h p lý.
  3. Nói chung nh ng nơi nói trên u không ư c áp d ng hình th c khám b nh, tiêm thu c, l y ti n (không k vi c xem m ch kê ơn). 5. Cán b y t nh ng thôn, b n vùng cao, mi n núi, biên gi i, mi n núi có dân t c ít ngư i th c s có làm công tác y t và ã hoàn thành nhi m v , ư c hư ng ph c p theo i u 4 quy nh t i Quy t nh s 156-CP ngày 7-8-1968 c a H i ng Chính ph trư c ây là 20 ng/tháng nay hư ng g p ôi là 40 ng/tháng do ngân sách Nhà nư c (huy n, t nh) ài th . III. KINH PHÍ ÀI TH 1. Cán b y t h p tác xã, t p oàn s n xu t nào do nơi ó tr ph c p. 2. nh ng nơi chưa có h p tác xã thì t ch c v n ng nhân dân óng góp xây d ng qu s nghi p y t xã và do qu này ài th . 3. nh ng thôn, b n, xã vùng cao mi n núi... (di n 156-CP) do ngân sách Nhà nư c ài th . IV. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này thi hành th ng nh t trong c nư c thay cho Thông tư s 28-TT/LB ngày 27-12-1980 c a liên B Y t - Nông nghi p - Lương th c và có giá tr k t ngày ký. Các S y t , nông nghi p, lương th c giúp U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu th c hi n t t thông tư này, báo cáo k t qu v liên b . Nguy n Văn àn Văn Lân Tr n ào ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản