Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV về việc khai báo và điều tra tai nạn lao động do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Y tế - Tống Liên đoàn lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-LĐTBXH-BYT-TLĐLĐV

 1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I;B Y T -T NG LIÊN NAM OÀN LAO NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 03/1998/TTLT-L TBXH-BYT- Hà N i , ngày 26 tháng 3 năm 1998 TL L V THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B Y T - T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM S 03/1998/TTLT/L TBXH-BYT-TL L VI T NAM NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 1998 HƯ NG D N V KHAI BÁO VÀ I U TRA TAI N N LAO NG Căn c i u 108, i u 186 B lu t Lao ng ngày 23-6-1994; Căn c Ngh nh s 06 /CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng; Liên t ch B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam hư ng d n v khai báo, i u tra tai n n lao ng như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1- Ph m vi và i tư ng áp d ng: i tư ng và ph m vi áp d ng là các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân (g i t t là cơ s ) dư i ây: - Các doanh nghi p Nhà nư c; - Các doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v thu c các thành ph n kinh t khác; - Các cá nhân s d ng lao ng ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v ; - Các doanh nghi p có v n u tư c a nư c ngoài, các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p; - Các ơn v s nghi p, s n xu t kinh doanh thu c cơ quan hành chính s nghi p, t ch c chính tr xã h i, oàn th nhân dân; các ơn v lao ng, s n xu t kinh doanh, các ơn v hành chính, s nghi p c a l c lư ng quân i, công an nhân dân; - Các cơ quan hành chính, s nghi p; - Các cơ quan, t ch c chính tr xã h i, oàn th nhân dân;
 2. - Các cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam. 2- Tai n n lao ng a) Tai n n lao ng là tai n n x y ra do tác ng c a các y u t nguy hi m, c h i trong lao ng gây t n thương cho b t kỳ b ph n, ch c năng nào c a cơ th ngư i lao ng ho c gây t vong x y ra trong quá trình lao ng g n li n v i vi c th c hi n công vi c, nhi m v lao ng (trong th i gian làm vi c, chuNn b ho c thu d n sau khi làm vi c). ư c coi là tai n n lao ng các trư ng h p tai n n x y ra i v i ngư i lao ng lkhi i t nơi n nơi làm vi c, t nơi làm vi c v nơi và khi ang th c hi n các nhu c u sinh ho t c n thi t mà Lu t lao ng và n i quy lao ng c a cơ s cho phép (như ngh gi i lao, ăn cơm gi a ca, ăn b i dư ng hi n v t, làm v sinh kinh nguy t, t m r a, cho con bú, i v sinh). T t c nh ng trư ng h p trên ph i ư c th c hi n a i m và th i gian h p lý. b) Tai n n lao ng ư c chia thành 3 lo i: + Tai n n lao ng ch t ngư i: ngư i b tai n n ch t ngay t i nơi x y ra tai n n; ch t trên ư ng i c p cưú; ch t trong th i gian c p c u; ch t trong th i gian ang i u tr ; ch t do tái phát c a chính v t thương do tai n n lao ng gây ra. + Tai n n lao ng n ng: Ngư i b tai n n b ít nh t m t trong nh ng ch n thương ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này. + Tai n n lao ng nh : Là nh ng tai n n lao ng không thu c 2 lo i tai n n lao ng nói trên. 3- Nguyên t c khai báo và i u tra tai n n lao ng a) Các v tai n n lao ng ch t ngư i và tai n n lao ng làm b thương n ng ph i khai báo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i Thông tư này. b) T t c các v tai n n lao ng u ph i ư c i u tra theo quy nh t i thông tư này . c)T t c các cơ s (tr các cơ s nói i m d dư i ây) khi x y ra tai n n lao ng ch t ngư i, tai n n lao ng n ng ph i ư c khai báo b ng cách nhanh nh t v i cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng, Thanh tra Nhà nư c v v sinh lao ng, Liên oàn lao ng và cơ quan công an g n nh t. d) Các cơ s thu c l c lư ng vũ trang ph i khai báo các v tai n n lao ng theo quy nh c a B qu c phòng, B N i v , ng th i khai báo v i Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. e) Tai n n lao ng x y ra a phương nào thì khai báo và i u tra a phương ó.
 3. f) Trư ng h p ngư i c a cơ s A ho c nhân dân b tai n n cơ s B thì cơ s B ph i th c hi n khai báo như trư ng h p ngư i c a cơ s B b tai n n lao ng ng th i thông báo cho cơ s A ho c thân nhân c a ngư ì dân b tai n n bi t. Vi c i u tra ph i ư c ti n hành theo quy nh t i m c f i m 1 ph n II và ph n III c a Thông tư này. Cơ s A ph i ph i h p v i cơ s B trong vi c gi i quy t h u qu trên cơ s k t qu i u tra. II- TRÁCH NHI M C A CƠ S X Y RA TAI N N LAO NG 1- Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m: a) K p th i sơ, c p c u ngư i b n n; b) Khai báo b ng cách nhanh nh t ( i n tho i, FAX, công i n...) t i các cơ quan h u quan (theo quy nh t i m c c, d, i m 3 ph n I c a Thông tư này) và cơ quan qu n lý c p trên ngáyau khi x y ra tai n n lao ng ch t ngư i, tai n n lao ng n ng. Trư ng h p ngưòi b tai n n lao ng ch t trong th i gian i u tr ho c do tái phát v t thương tai n n lao ng (theo k t lu n c a biên b n khám nghi m t thi) thì ph i khai báo ngay sau khi ngư i b tai n n lao ng ch t. N i dung khai báo t i ph l c s 2 c a Thông tư này. c) Gi nguyên hi n trư ng nh ng v tai n n lao ng ch t ngư i và tai n n lao ng n ng. Trư ng h p do c p c u ngư i b n n mà hi n trư ng có thay i thì ph i ghi l i y b ng biên b n. Ch ư c xoá b hi n trư ng và chôn c t t thi n u ã hoàn thành bư c i u tra t i ch và ư c oàn i u tra tai n n lao ng cho phép. d) Cung c p ngay tài li u, v t ch ng có liên quan n v tai n n lao ng theo yêu c u c a Trư ng oàn i u tra tai n n lao ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng tài li u v t ch ng y. e) T o i u ki n cho nh ng ngư i bi t ho c có liên quan n v tai n n lao ng cung c p tình hình cho oàn i u tra tai n n lao ng khi ư c yêu c u. f) T ch c i u tra các v tai n n lao ng nh và tai n n lao ng n ng (tr trư ng h p nói i m a, m c 1 ph n III c a Thông tư này) x y ra cơ s mình. Các bư c ti n hành i u tra bao g m: - Xem xét hi n trư ng. - Thu th p tài li u, v t ch ng có liên quan n v tai n n lao ng; - L y l i khai c a n n nhân, nhân ch ng và nh ng ngư i có liên quan;
 4. - Xác nh di n bi n c a v tai n n lao ng, nguyên nhân c a v tai n n lao ng; các bi n pháp phòng ng a tai n n lao ng tương t ho c tái di n; xác nh trách nhi m và hình th c x lý i v i nh ng ngư i có l i trong v tai n n lao ng; - L p biên b n i u tra tai n n lao ng; - Hoàn ch nh h sơ v tai n n lao ng; Th i gian hoàn thành i u tra tai n n lao ng (k t khi x y ra tai n n lao ng): 24 gi i v i các v tai n n lao ng nh ; 48 gi i v i tai n n lao ng n ng. Biên b n i u tra tai n n lao ng do cơ s i u tra theo m u ư c quy nh t i ph l c s 4 c a Thông tư này. Thành ph n oàn i u tra tai n n lao ng c a cơ s bao g m: - Ngư i s d ng lao ng (ch cơ s ) ho c ngư i ư c u quy n; - i di n t ch c công oàn cơ s ; - Ngư i làm công tác an toàn lao ng , v sinh lao ng c a cơ s . Biên b n i u tra tai n n lao ng ph i ư c lưu gi t i cơ s và ph i ư c gi n cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Công oàn c p t nh, cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan b o hi m xã h i và nh ng ngư i b tai n n. g) Th c hi n các bi n pháp kh c ph c và gi i quy t các h u qu do tai n n lao ng gây ra; t ch c rút kinh nghi m và th c hi n các bi n pháp phòng ng a các v tai n n lao ng tương t ho c tái di n; th c hi n các ki n ngh ghi trong biên b n i u tra tai n n lao ng; x lý theo thNm quy n nh ng ngư i có l i x y ra tai n n lao ng; h) Ch u các kho n chi phí ph c v cho vi c i u tra tai n n lao ng: - D ng l i hi n trư ng; - Ch p, in, phóng nh hi n trư ng và n n nhân; - In n các tài li u liên quan n tai n n lao ng, biên b n i u tra tai n n lao ng và bi n b n cu c h p thông qua biên b n i u tra tai n n lao ng; - S d ng phương ti n i l i và s d ng phương ti n thông tin liên l c cho oàn i u tra tai n n lao ng và các Giám nh viên trong quá trình ti n hành i u tra tai n n lao ng; - T ch c cu c h p thông qua biên b n i u tra tai n n lao ng; - Giám nh k thu t; - Khám nghi m l i t thi;
 5. i) G i báo cáo k t qu th c hi n các ki n ngh ghi trong biên b n i u tra tai n n lao ng (do oàn i u tra tai n n lao ng c a các cơ quan có thNm quy n i u tra) t i các cơ quan tham gia i u tra tai n n lao ng. k) Lưu gi h sơ các v tai n n lao ng ch t ngư i trong th i gian 15 năm và lưu gi h sơ các v tai n n lao ng khác cho n khi ngư i b tai n n lao ng v hưu. 2- Nh ng ngư i bi t ho c có liên quan n v tai n n lao ng có trách nhi m: a) Khai báo y , úng s th t v v tai n n lao ng và nh ng v n có liên quan n v tai n n lao ng theo yêu c u c a oàn i u tra tai n n lao ng. Ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t vè nh ng i u ã khai báo. b) L i khai báo ư c vi t thành văn b n ghi rõ ngày tháng năm khai báo, có ch ký và ghi rõ h tên c a ngư i khai báo. III- I U TRA CÁC V TAI N N LAO NG CH T NGƯ I 1- ThNm quy n i u tra a) Các cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng, Thanh tra Nhà nư c v v sinh lao ng và Liên oàn lao ng c p t nh có trách nhi m i u tra các v tai n n lao ng ch t ngư i, tai n n lao ng n ng (khi xét th y c n thi t) x y ra trên a bàn a phương ( tr các trư ng h p nói i m b và c dư i ây). b) Cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng, thanh tra Nhà nư c v v sinh lao ng c p Trung ương và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có trách nhi m i u tra các v tai n n lao ng ch t ngư i khi xét th y c n thiét. Khi ti n hành i u tra có s ph i h p c a các cơ quan lao ng, y t , t ch c công oàn a phương. c) Trách nhi m i u tra các v tai n n lao ng x y ra các cơ s thu c l c lư ng vũ trang do B Qu c phòng và B N i v quy nh. d) Các v tai n n lao ng x y ra trên các phương ti n giao thông v n t i ( ư ng b , ư ng s t, ư ng thu , ư ng không) tr các trư ng h p x y ra trên các tuy n ư ng thu c n i b cơ s , do cơ quan c nh sát giao thông i u tra v i s ph i h p c a cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng c p t nh. 2- Thành l p oàn i u tra tai n n lao ng a) oàn i u tra tai n n lao ng c p Trung ương do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh thành l p theo ngh c a Chánh Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng Trung ương. Thành ph n oàn i u tra: - Ngư i c a cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng làm trư ng oàn; - Ngtư i c a cơ quan Thanh tra Nhà nư c v v sinh lao ng;
 6. - Ngư i c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. b) oàn i u tra tai n n lao ng c p t nh do Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh thành l p theo ngh c a Chánh Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng t nh. Thanh ph n oàn i u tra : - Ngư i c a cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng làm trư ng oàn; - Ngtư i c a cơ quan Thanh tra Nhà nư c v v sinh lao ng; - Ngư i c a T ng Liên oàn lao ng t nh. c) Trư ng h p cơ quan Y t , t ch c công oàn không c ư c ngư i tham gia oàn iêu tra thì cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng v n ti n hành i u tra m b o vi c i u tra ư c k p th i. 3- Nguyên t c ho t ng c a oàn i u tra tai n n lao ng a) Trư ng oàn i u tra tai n n lao ng ch u trách nhi m và t ch c m i ho t ng c a oàn i u tra. b) Các thành viên oàn i u tra tai n n lao ng có trách nhi m th c hi n các nhi m v do Trư ng oàn i u tra phân công và có trách nhi m óng góp vào ho t ng chung c a oàn i u tra. c) Khi các thành viên trong oàn i u tra còn có nh ng v n chưa th ng nh t Trư ng oàn oàn i u tra có trách nhi m t ch c th o lu n trong oàn i ns th ng nh t chung. N u không t ư c s nh t trí chung thì Trư ng oàn quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Các thành viên oàn i u tra tai n n lao ng có quy n b o lưu ý ki n c a mình. 4- oàn i u tra tai n n lao ng có nhi m v a) n ngay nơi x y ra tai n n lao ng và ph i h p v i cơ quan công an ti n hành iêu tra t i ch l p biên b n khám nghi m hi n trư ng, khám nghi m t thi,khám nghi m thương tích, thu th p d u v t, v t ch ng. b) Thu th p các tài li u có liên quan n v tai n n lao ng. c) L y l i khai c a nh ng ngư i bi t ho c có liên quan n v tai n n lao ng. d) ngh giám nh (khi c n thi t). e) L p biên b n i u tra tai n n lao ng theo m u ư c quy nh tq ph l c s 3 c a Thông tư này. Trên cơ s các tài li u, s li u, l i khai và v t ch ng thu th p ư c ph i ti n hành x lý, phân tích xác nh các v n cơ b n sau:
 7. - Di n bi n c a v tai n n lao ng; - Nguyên nhân gây ra tai n n lao ng; - Các bi n pháp phòng ng a tai n n lao ng tương t ho c tái di n; -M c vi ph m và ngh hình th c x lý i v i nh ng ngư i có l i trong v tai n n lao ng. F) T ch c cu c h p thông qua biên b n i u tra tai n n lao ng t i cơ s x y ra tai n n lao ng . Thành ph n cu c h p g m: - Trư ng oàn i u tra tai n n lao ng ch trì cu c h p; - Các thành viên oàn i u tra; - Ngư i s d ng lao ng (ch cơ s ); - i di n t ch c công oàn cơ s ; - Nh ng ngư i bi t s vi c ho c có liên quan n v tai n n lao ng; - i di n Vi n ki m sát nhân dân (n u có); - i di n cơ quan công an. Biên b n i u tra tai n n lao ng do Trư ng oàn i u tra tai n n lao ng và ngư i s d ng lao ng ký. - Trư ng h p ngư i s d ng lao ng có ý ki n chưa nh t trí v i n i dung biên b n i u tra tai n n lao ng thì ngư i s d ng lao ng ư c ghi ý ki n c a mình vào biên b n i u tra, nhưng v n ph i ký tên và óng d u vào biên b n i u tra và th c hi n các ki n ngh c a oàn i u tra. Biên b n i u tra tai n n lao ng ư c g i t i các cơ quan lao ng, Y t , Công oàn c p t nh và c p Trung ương, cơ quan công an t nh, cơ s có tai n n lao ng, cơ quan b o hi m xã h i a phương và các n n nhân ho c gia ình n n nhân. L p biên b n cu c h p thông qua biên b n i u tra tai n n lao ng. Biên b n cu c h p ph i có ch ký c a nh ng ngư i ã tham d cu c h p. g) Hoàn ch nh h sơ v tai n n lao ng. - Biên b n hi n trư ng; - B n v sơ m t b ng nơi x y ra tai n n lao ng; - nh hi n trư ng và n n nhân ( i v i các v tai n n lao ng ch t ngư i);
 8. -Biên b n giám nh k thu t n u có . - Biên b n khám nghi m t thi, khám nghi m thương tích; - Các b n khai, tư ng trình c a nh ng ngư i bi t s vi c ho c có liên quan n tai n n lao ng; - Biên b n i u tra tai n n lao ng; - Biên b n cu c h p thông qua biên b n i u tra tai n n lao ng; - Nh ng tài li u khác có liên quan n tai n n lao ng. H sơ tai n n lao ng ph i ư c lưu gi t i cơ s x y ra tai n n lao ng và các cơ quan tham gia oàn i u tra. i) Hoàn thành các n i dung công vi c nói trên trong th i h n: -Không quá 10 ngày i v i các v tai n n lao ng n ng làm b thương t 02 ngư i tr lên . -Không quá 20 ngày i v i các v tai n n lao ng ch t ngư i. - Không quá 40 ngày i v i các v tai n n lao ng c n ph i giám nh k thu t xác nh nguyên nhân. Trư ng h p ph i kéo dài th i gian i u tra so v i quy nh trên, oàn i u tra tai n n lao ng ph i báo cáo và xin phép ngư i ra quy t nh thành l p oàn i u tra. 5- i u tra l i tai n n lao ng a) Nh ng v tai n n lao ng ã ư c i u tra mà sau ó có khi u n i ho c t cáo thì ph i ti n hành i u tra l i . b) Các cơ quan có thNm quy n i u tra tai n n lao ng c p Trung ương có trách nhi m t ch c i u tra l i các v tai n n lao ng ã ư c oàn i u tra tai n n lao ng c p t nh i u tra. c) Các cơ quan có thNm quy n i u tra tai n n lao ng c p t nh có trách nhi m i u tra l i các v tai n n lao ng ã ư c cơ s i u tra. d) C p quy t nh thành l p oàn i u tra l i, thành ph n và nhi m v doàn i u tra l i ư c quy nh như i v i oàn i u tra tai n n lao ng ã ư c quy nh t i các i m 2, 3, 4 trong ph n III c a Thông tư này. e) Cơ s ho c cơ quan Thanh tra Nhà nư c v an toàn lao ng c p t nh có trách nhi m cung c p y h sơ tai n n lao ng và v t ch ng cho oàn i u tra l i. f) Kinh phí i u tra l i các v tai n n lao ng do cơ s có tai n n lao ng ch u.
 9. g) Biên b n i u tra tai n n lao ng s h t hi u l c pháp lý khi biên b n i u tra l i ư c ký. IV- T CH C TH C HI N 1- Các B , ngành, a phương có trách nhi m ph i h p v i Công oàn cùng c p ch o, ki m tra, ôn c các cơ s thu c quy n th c hi n các quy nh t i Thông tư này. 2-Các S Lao ng -Thương binh -Xã h i ,S y t và Liên oàn Lao ng t nh ' thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ph bién , hư ng d n thông tư này i v i t t c các cơ s óng trên i bàn a phương. 3- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngàyký, các quy nh trư c ây v khai báo, i u tra tai n n lao ng u b bãi b . Lê Duy ng Nguy n Văn Thư ng Nguy n An Lương ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 03/1998/TTLT/BL TBXH-BYT-TLDL VN ngày 26-3-1998) DANH M C CÁC CH N THƯƠNG THU C LO I TAI N N LAO NG N NG A- U, M T, C 1- Các ch n thương s não h ho c kín; 2- ng d p não; 3- Máu t trong s ; 4- B v s ; 5- B l t da u; 6- T n thương ng t m t; 7- V và d p các xương cu n c a s ; 8- V các xương m t; 9- T n thương ph n m m r ng m t; 10- B thương vào c , tác h i n thanh qu n và th c qu n.
 10. B- NG C VÀ B NG 1- T n thương l ng ng c tác h i n cơ quan bên rong; 2- H i ch ng chén ép trung th t; 3- D p l ng ng c hay l ng ng c b ép n ng; 4- Gãy các xương sư n; 5- T n thương ph n m m r ng b ng; 6- B thương và d p m nh b ng tác h i t i các cơ quan bên trong; 7- Th ng, v t ng trong b ng; 9- ng, d p, nh hư ng t i v n ng c a xương s ng; 9- V , tr t xương s ng; 10- V xương ch u; 11- T n thương xương ch u nh hư ng l n t í v n ng c a thân và chi dư i. C- CÁC CHI TRÊN 1- T n thương xương, th n kinh, m ch máu nh hư ng t i v n ng c a chi trên; 2- T n thương ph n m m r ng kh p các chi trên; 3- B t n thương vào vai, cánh tay, bàn tay làm h i n các gân; 4- B d p, gãy, nghi n nát các xương òn, b vai, cánh tay, c ng tay, bàn tay, t ngón tay; 5- B treo các kh p xương l n. D- CÁC CHI DƯ I 1- B va p m nh và b thương vào các chi dư i gây t n thương m ch máu, th n kinh, xương nh hư ng t i v n ng c a các chi dư i; 2- B thương r ng kh p chi dư i; 3- Gãy và d p các xương hông, ùi, ng và các ngón. E- B NG 1- B ng 3;
 11. 2- B ng nhi t r ng kh p 2, 3; 3- B ng n ng do hoá ch t 2, 3; 4- B ng i n n ng; 5- B b ng l nh 3; 6- B b ng l nh r ng kh p 2, d 3; G- NHI M C CÁC CH T SAU M C N NG 1- Ô xít các bon: b ng t, mê s ng, r i lo n dinh dư ng c a da, sưng ph i, tr ng thái trong ngư i bàng hoàng, tâm lý m t m i,u o i, suy gi m trí nh , có nh ng bi n i rõ r t trong b ph n tu n hoàn; 2- Ô xít ni tơ: hình th c sưng ph i hoàn toàn, bi n ch ng ho c không bi n ch ng thành viêm ph qu n; 3- Hydrô sunfua: kích thích m nh, tr ng thái ng kinh, có th sưng ph i, mê s ng; 4- Ô xít các-bon-nic n ng cao: t t th , sau th ch m ch p, ch y maú mũi, m n và ru t, suy như c, ng t; 5- Nhi m c c p các lo i hoá ch t b o v th c v t; 6- Các lo i hoá ch t c khác thu c danh m c ph i khai báo ăng ký. PH L C 2 N I DUNG KHAI BÁO TAI N N LAO NG (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 03/1998/TTLT/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 26-3-1998) N I DUNG KHAI BÁO TAI N N LAO NG 1- Tên, a ch c a cơ s x y ra tai n n lao ng: S i n tho i: Cơ quan qu n lý c p trên: 2- Th i gian x y ra tai n n lao ng... gi ... ngày... tháng.... năm.. 3- Nơi x y ra tai n n lao ng: 4- Danh sách nh ng ngư i b tai n n lao ng: H tên, tu i, gi i tính ngh nghi p, b c th , m c tai n n (ch t, b thương n ng, nh ), tình tr ng thương tích; 5- Tóm t t di n bi n v tai n n lao ng;
 12. 6- Xác nh sơ b nguyên nhân tai n n lao ng (n u có); 7- H tên, ch c danh ngư i khai báo; PH L C 3 M U BIÊN B N I U TRA TAI N N LAO NG (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 03/1998/TTLT/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 26-3-1998) OÀN I U TRA TAI N N LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAM (Trung ương ho c tên a phương) c l p - T do - H nh phúc S ..../ Ngày.... tháng..... năm 199... BIÊN B N I U TRA TAI N N LAO NG ............(ch t ngư i ho c n ng)............ 1- Tên, cơ s x y ra tai n n lao ng:................................................................. a ch : .............................................................................................................. 2- Ngành qu n lý:............................................................................................... 3- a phương: .................................................................................................. 4- Thành ph n oàn i u tra (h tên, ch c v c a t ng ngư i):......................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 5- Nh ng ngư i tham gia i u tra (ghi rõ h tên, ch c v , cơ quan công tác c a t ng ngư i): ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 6- Sơ lư c lý l ch ngư i b n n: - H tên: Nam, n Tu i
 13. - Ngh nghi p: Năm công tác: Tu i ngh - Thang, b c lương: - Lo i h p ng lao ng (không xác nh th i h n; có th i h n; th i v ) - Nơi làm vi c: - Hoàn c nh gia ình: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... - ã hu n luy n KTAT hay chưa: - Tên cơ s , a phương qu n lý ngư i b n n: 7- Tai n n x y ra h i... gi ... phút, ngày... tháng... năm..199..; Sau khi làm vi c ư c... gi , t i: 8- Di n bi n c a v tai n n lao ng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 9- Tình tr ng thương tích: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 10- Nơi i u tr và bi n pháp x trí ban u: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 11- Nguyên nhân gây ra tai n n lao ng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 12- Chi phí và thi t h i do tai n n lao ng: - Chi phí do qu b o hi m xã h i tr :
 14. - Chi phí do ngư i s d ng lao ng tr : - Thi t h i tài s n: 13- Bi n pháp ngăn ng a tai n n lao ng tương t ho c tái di n mà cơ s ph i th c hi n: - N i dung công vi c: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... - Th i gian hoàn thành: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 14- K t lu n v nh ng ngư i có l i, ngh hình th c x lý: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Ngư i s d ng lao ng Trư ng oàn i u tra TNL (Ký, ghi rõ h tên và óng d u n u có) (Ký, ghi rõ h tên) PH L C S 4 M U BIÊN B N I U TRA TAI N N LAO NG (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch s 03/1998/TTLT/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 26-3-1998) Tên cơ s C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S ..../ c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng..... năm 199 BIÊN B N I U TRA TAI N N LAO NG .......... (nh ho c n ng)............. 1- Tên, cơ s x y ra tai n n lao ng: a ch : 2- Ngành qu n lý:
 15. 3- a phương: 4- Nh ng ngư i tham gia i u tra (h tên, ch c v c a t ng ngư i): ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 5- Sơ lư c lý l ch ngư i b n n: - H tên: Nam, n Tu i - Ngh nghi p: Năm công tác: Tu i ngh - Thang, b c lương: Tu i ngh : - Lo i h p ng lao ng (không xác nh th i h n; có th i h n; th i v ) - Nơi làm vi c: - Hoàn c nh gia ình: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... - ã hu n luy n KTAT hay chưa: 6- Tai n n x y ra h i... gi ... phút, ngày... tháng... năm..199..; Sau khi làm vi c ư c... gi , t i: 7- Di n bi n c a v tai n n lao ng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 8- Tình tr ng thương tích: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 9- Nơi i u tr và bi n pháp x trí ban u: ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
 16. 10- Nguyên nhân gây ra tai n n lao ng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 11- Chi phí và thi t h i do tai n n lao ng: - Chi phí do qu b o hi m xã h i tr : - Chi phí do ngư i s d ng lao ng tr : - Thi t h i tài s n: 12- Bi n pháp ngăn ng a tai n n lao ng tương t ho c tái di n: - N i dung công vi c - Th i gian hoàn thành - Ngư i có trách nhi m thi hành: 13- K t lu n v nh ng ngư i có l i, ngh hình th c x lý: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Nh ng ngư i tham gia i di n BCHC Ngư i s d ng lao ng i u tra TNL (Ký, ghi rõ h tên và óng (Ký, ghi rõ h tên và óng (Ký, ghi rõ h tên) d u (n u có)) d u (n u có))
Đồng bộ tài khoản