Thông tư liên tịch 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước"...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP

 1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH -B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ******** ******** S : 17/2002/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 08 tháng 2 năm 2002 BTCCBCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP NGÀY 8 THÁNG 02 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 192/2001/Q -TTG NGÀY 17/12/2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH "V VI C M R NG THÍ I M KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH I V I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C" Căn c Quy t đ nh s 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph "V vi c m r ng thí đi m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính đ i v i các cơ quan hành chính nhà nư c". B Tài chính và Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG: 1- i tư ng áp d ng các quy nh t i Thông tư này là nh ng cơ quan hành chính các c p t trung ương n a phương và các t ch c (sau ây g i chung là các cơ quan) tr c ti p s d ng ngân sách nhà nư c, có y các i u ki n ư c quy nh t i i u 4 Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph , ư c các B , ngành trung ương, U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương l a ch n th c hi n khoán chi và ư c B Tài chính ng ý b ng văn b n (Sau khi th ng nh t v i Ban T ch c - Cán b Chính ph ). Các cơ quan qu n lý Nhà nư c thu c Thành ph H Chí Minh ang th c hi n Quy t nh s 230/1999/Q -TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph " V vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i m t s cơ quan thu c Thành ph H Chí Minh"cũng thu c i tư ng th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. 2- i tư ng không áp d ng thông tư này bao g m các ơn v s nghi p, k c các ơn v s nghi p tr c thu c cơ quan th c hi n khoán chi. 3. Cơ quan th c hi n thí i m khoán chi có trách nhi m th c hi n y nh ng nguyên t c khoán chi qui nh t i i u 3 Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . 4. Trên cơ s s biên ch ư c c p có thNm quy n giao khoán, cơ quan th c hi n thí i m khoán ư c quy n quy t nh s p x p l i t ch c, biên ch n i b c a mình. Riêng i v i các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh và thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27/3/2001 c a Chính ph "V
 2. vi c t ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và U ban nhân dân qu n, huyên, th xã, thành ph thu c t nh". II. NH NG QUY NNH C TH 1 . N i dung và m c khoán: 1.1- Các n i dung th c hi n khoán chi bao g m: 1.Ti n lương 2. Ti n công 3. Ph c p lương 4. Ti n thư ng (Tr kho n ti n thư ng ư c xác nh theo ch , trong d toán hàng năm c a cơ quan dùng thư ng ph i h p cho cá nhân và cơ quan bên ngoài) 5. Phúc l i t p th 6. Các kho n óng góp (G m: B o hi m xã h i, B o hi m y t , Kinh phí công oàn) 7. Các kho n thanh toán cho cá nhân 8. Chi thanh toán d ch v công c ng 9. V t tư văn phòng 10. Thông tin, tuyên truy n, liên l c 11. H i ngh 12. Công tác phí 13. Chi phí thuê mư n 14. Chi s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh 15. Chi phí nghi p v chuyên môn 16. Chi khác. 1.2- M c khoán chi ư c xác nh căn c vào: 1.2.1- H th ng nh m c, tiêu chuNn, ch s d ng kinh phí thư ng xuyên c a ngân sách nhà nư c theo quy nh. 1.2.2- Tình hình th c t s d ng kinh phí c a cơ quan trong 3 năm li n k trư c năm th c hi n khoán, có xem xét n các y u t tăng gi m t bi n.
 3. 1.2.3- Biên ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao, trên cơ s rà soát l i ch c năng, nhi m v và v trí công vi c c a cơ quan th c hi n thí i m khoán, m b o nguyên t c không l n hơn s biên ch ư c giao c a năm trư c năm nh n khoán chi. Biên ch ư c khoán ư c phân nh rõ biên ch qu n lý hành chính và biên ch s nghi p; Biên ch giao khoán g m biên ch qu n lý nhà nư c và biên ch s nghi p ph c v cho công tác qu n lý hành chính c a ơn v nh n thí i m khoán; không g m biên ch c a các ơn v s nghi p (có tư cách pháp nhân, có tài kho n) tr c thu c ơn v th c hi n thí i m khoán chi. 1.3- M c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính ư c n nh trong 3 năm và ư c xem xét i u ch nh trong các trư ng h p sau: 1.3.1- Nhà nư c thay i chính sách ti n lương, ph c p lương. 1.3.2- Có s thay i m c t i thi u là 20% i v i các nh m c, tiêu chuNn, ch hi n là cơ s cho vi c l p d toán và phân b kinh phí i v i các kho n chi th c hi n khoán. 1.3.3- ư c cơ quan có thNm quy n b sung thêm nhi m v . 1.3.4- Nhà nư c có chính sách tăng chi cho các lĩnh v c ang th c hi n khoán. 1.3.5- Sáp nh p, chia tách cơ quan ang th c hi n khoán theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 2. Các n i dung không th c hi n khoán chi bao g m: 2.1- Chi s a ch a l n, c i t o, nâng c p, xây d ng m i tr s , nhà công v , trang thi t b , phương ti n làm vi c. 2.2- Chi mua s m tài s n c nh ( G m c h u hình và vô hình) 2.3- Chi oàn ra, oàn vào. 2.4- Chi ào t o cán b , công ch c. 3. L p d toán: Các cơ quan th c hi n khoán chi l p d toán năm căn c theo qui nh t i Thông tư s 103/1998/TT- BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán NSNN và các văn b n hư ng d n khác c a Nhà nư c. Vi c l p d toán c n chi ti t thành hai n i dung: 3.1- D toán i v i các n i dung khoán chi: 3.1.1- D toán i v i các n i dung khoán chi, cơ quan ch l p cho năm u tiên khi nh n khoán và khi có s i u ch nh v m c khoán. D toán ư c xây d ng d a trên nh ng căn c sau: 3.1.1.1 Ch tiêu biên ch ưư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n giao:
 4. - trung ương là B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ho c t ch c ư c u quy n; - a phương là U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Ban T ch c chính quy n ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương u quy n. 3.1.1.2- T ng qu ti n lưương xác nh trên cơ s s biên ch ưư c cơ quan có thNm quy n giao khoán, h s ti n lương theo ch c v b u c , h s ti n lương theo ng ch, b c lương, ph c p (n u có) c a cán b , công ch c theo quy nh t i Ngh quy t s 35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 c a U ban Thư ng v Qu c H i và Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và các ch liên quan n chính sách ti n lưương hi n hành c a Nhà nư c. 3.1.1.3- Các quy nh nêu t i i m 1.2.1 và 1.2.2 - M c II c a Thông tư này. 3.1.2- Trên cơ s d toán năm ư c duy t, hàng quí các cơ quan l p d toán quý g i Kho b c nhà nư c làm căn c cho vi c qu n lý và c p phát. 3.2- D toán i v i các kho n không th c hi n khoán chi: Cơ quan l p d toán năm, quí theo qui nh hi n hành. 3.3- D toán i v i trư ng h p thay i m c khoán: i v i các trư ng h p ph i thay i m c khoán theo quy nh t i i m 1.3, M c II nêu trên, cơ quan l p d toán gi i trình chi ti t các y u t tăng, gi m chi i v i các n i dung chi ã ư c khoán, g i cơ quan có thNm quy n xem xét i u ch nh. 4. Phân b d toán: Hàng năm các ơn v d toán c p trên t ch c phân b và giao d toán cho các cơ quan tr c thu c là cơ quan th c hi n khoán chi, ng th i g i h sơ phân b n cơ quan Tài chính và Kho b c nhà nư c ng c p làm căn c qu n lý và c p phát kinh phí. N i dung ư c chi ti t như sau: - i v i kinh phí ư c giao khoán: phân b vào m c 134 và chi ti t theo n i dung chi phù h p v i nhi m v chuyên môn c a cơ quan. - i v i kinh phí không giao khoán: phân b vào các m c chi c a m c l c ngân sách nhà nư c phù h p v i m c ích s d ng. i v i các ơn v d toán c p trên là u m i nh n khoán có nhi u ơn v d toán tr c thu c thì khi phân b kinh phí cho các cơ quan tr c thu c có th gi l i m t ph n kinh phí chưa phân b , t i a không quá 3% t ng kinh phí nh n khoán. S kinh phí này s ư c phân b và giao ti p cho các cơ quan tr c thu c ch m nh t trong quý 4 hàng năm. 5. C p phát và thanh toán kinh phí:
 5. 5.1- Căn c vào d toán kinh phí c a cơ quan th c hi n khoán chi ư c c p có thNm quy n giao, cơ quan Tài chính ti n hành c p phát kinh phí qua Kho b c Nhà nư c ơn v th c hi n. Kinh phí c p phát theo hình th c h n m c kinh phí: 5.1.1- i v i kinh phí giao khoán chi, c p vào m c chi khác (M c 134). 5.1.2- i v i kinh phí không th c hi n khoán chi, c p vào các m c chi c a m c l c ngân sách nhà nư c theo n i dung s d ng và d toán ư c giao. 5.2- i v i kinh phí khoán chi, Kho b c Nhà nư c th c hi n trích, chuy n kinh phí theo ngh chi c a ch tài kho n. Ch tài kho n ch u trách nhi m v quy t nh chi tiêu c a cơ quan mình theo hư ng d n t i Thông tư này. 5.3- i v i kinh phí không khoán chi, Kho b c Nhà nư c căn c vào d toán kinh phí c a cơ quan, th c hi n thanh toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5.4- i v i nh ng kho n mua s m, s a ch a l n cơ quan ph i th c hi n u th u theo quy nh hi n hành. 6. K toán và quy t toán kinh phí: Các cơ quan th c hi n khoán chi th c hi n ch k toán hành chính s nghi p theo quy nh t i Quy t nh s 999-TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính; th c hi n quy t toán kinh phí theo quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 và Thông tư s 21/2000/TT-BTC ngày 16/3/2000 c a B Tài chính. i v i kinh phí khoán chi, cơ quan quy t toán kinh phí theo úng các m c chi c a M c l c ngân sách Nhà nư c kèm theo b n thuy t minh quy t toán năm g m c vi c phân tích tình hình, n i dung s d ng kinh phí ti t ki m ư c trong năm. i v i kinh phí không khoán chi, k t thúc năm ngân sách n u không s d ng h t ph i hoàn tr ngân sách nhà nư c. 7. Quy nh v s d ng kinh phí ti t ki m: Căn c vào m c khoán chi, cơ quan th c hi n tinh gi n biên ch , s p x p các kho n chi h p lý ti t ki m kinh phí. S kinh phí ti t ki m ư c s d ng như sau: 7.1- i v i s kinh phí ti t ki m ư c t qu lương do th c hi n tinh gi n biên ch ư c s d ng toàn b cho m c ích tăng thu nh p c a cán b , công ch c trong cơ quan. 7.2- i v i s kinh phí ti t ki m ư c t các kho n chi hành chính, chi nghi p v và chi khác ư c s d ng cho các m c ích: 7.2.1- Chi b sung thu nh p cho cán b , công ch c trong cơ quan: Cơ quan ư c s d ng kinh phí t ngu n này và t ngu n quy nh t i i m 7.1 nêu trên tính qu ti n lương, ti n công theo h s i u ch nh m c ti n lương t i thi u không quá 2,5 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh.
 6. - Trong ph m vi t ng qu ti n lương, ti n công ư c xác nh theo quy nh t i i m 7.2.2 dư i ây, sau khi th ng nh t v i t ch c Công oàn và ư c công khai trong cơ quan, Th trư ng cơ quan quy t nh vi c chi tr thu nh p cho cán b , công ch c theo nguyên t c ch t lư ng và hi u qu công vi c, ngư i nào, b ph n nào có thành tích, có óng góp ti t ki m chi, tăng thu (n u có), có hi u su t công tác cao thì ư c tr thu nh p cao hơn. - Th trư ng cơ quan quy t nh ch n các hình th c tr lương theo th i gian, theo v trí công vi c nhưng ph i duy trì hình th c tr lương ã ch n trong th i gian ít nh t 3 tháng và ph i thông báo cho cán b , công ch c bi t. - b o m ti n lương tr cho cán b , công ch c không vư t t ng qu lương th c t ư c hư ng sau quy t toán ho c tránh tình tr ng d n chi ti n lương vào các tháng cu i năm, cơ quan nh n thí i m khoán th c hi n vi c tr lương cho cán b , công ch c như sau: + Hai tháng u c a quý: lương c nh (lương theo ng ch, b c hi n hư ng theo Ngh quy t s 35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 c a U ban Thư ng v Qu c H i, Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph ) chi nh kỳ hàng tháng theo qui nh hi n hành. + Tháng cu i quý: căn c k t qu th c hi n thí i m khoán, cơ quan nh n thí i m khoán quy t nh m c lương t i thi u theo hư ng d n trên tr cho cán b , công ch c. - Trư ng h p n u có i u ki n xác nh ư c k t qu kinh phí qu n lý hành chính ti t ki m theo tháng thì có th qui nh m c lương t i thi u tháng tr cho cán b , công ch c ngay t tháng u quý. 7.2.2- Qu ti n lương, ti n công năm (g i chung là qu ti n lương) c a ơn v ư c xác nh làm căn c tính toán tr lương cho ngư i lao ng theo k t qu công vi c như sau: QTL = Lmin x ( 1+ K1) x (K2 + K3) x L x 12 tháng. Trong ó: QTL: Là qu ti n lương, ti n công năm c a ơn v ư c xác nh. Lmin: M c lương t i thi u chung ( ng/ngư i/tháng) hi n hành do Nhà nư c quy nh. K1: H s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u c a ơn v ư c xác nh theo k t qu công vi c. (T i a không quá 1,5 l n) K2: H s lương c p b c bình quân c a ơn v K3: H s ph c p lương bình quân c a ơn v . L: S biên ch và lao ng h p ng dài h n.
 7. 7.2.3- Vi c tr lương cho t ng ngư i ư c tính theo công th c sau: LCN = LTT C x (k1 + k2) Trong ó: LCN : Ti n lương tr cho cá nhân LTT C : M c lương t i thi u do cơ quan thí i m khoán áp d ng h s i u ch nh theo nguyên t c t i i m 7.2.1 M c II. k1: H s m c lương hi n hư ng k2: H s ph c p (n u có) g m: ph c p ch c v , ph c p tái c , ph c p b o lưu, ph c p khu v c, ph c p trách nhi m. 7. 2.4- Vi c óng và hư ng ch b o hi m xã h i, b o hi m y t c a cán b , công ch c trong cơ quan thí i m khoán th c hi n theo quy nh hi n hành. 7.2.5- Kho n chênh l ch thu nh p th c t so v i ti n lương c p b c ch c v theo Ngh quy t s 35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 c a U ban Thư ng v Qu c H i ho c theo Ngh nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph c a t ng ngư i ư c h ch toán vào m c 108 trong m c l c ngân sách nhà nư c . 7.2.6- Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , công ch c c a cơ quan. Chi khen thư ng h ch toán vào m c 104, chi phúc l i h ch toán vào m c 105 trong m c l c ngân sách nhà nư c. 7.2.7- Chi cho vi c nâng cao hi u qu , ch t lư ng công vi c c a cơ quan bao g m c tăng chi cho mua s m, s a ch a tài s n c nh, chi cho công tác ào t o cán b , công ch c cơ quan. Các kho n chi này ư c h ch toán vào các m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c. 7.2.8- Tr c p thêm ngoài nh ng chính sách chung cho nh ng ngư i t nguy n v ngh vi c trong quá trình t ch c, s p x p l i lao ng, ư c h ch toán vào m c 105 trong m c l c ngân sách nhà nư c. 7.2.9- i v i các cơ quan có kh năng ti t ki m kinh phí nhưng không n nh, có th l p quĩ d phòng c a cơ quan n nh thu nh p cho cán b , công ch c. - M c trích c th cho các n i dung chi quy nh trên do Th trư ng cơ quan quy t nh sau khi th ng nh t v i t ch c Công oàn cơ quan. - Kinh phí ti t ki m ư c chi không h t trong năm, ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. III/ T CH C TH C HI N 1- Căn c các quy nh t i Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh t i Thông tư này, các B trư ng, Th trư ng cơ
 8. quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, hư ng d n tri n khai th c hi n, ki m tra và gi i quy t các phát sinh vư ng m c thu c thNm quy n i v i các ơn v tr c thu c th c hi n thí i m khoán. 2- Căn c các quy nh t i Thông tư này, các cơ quan hành chính ư c l a ch n th c hi n khoán chi, xây d ng án khoán chi c a cơ quan mình theo án m u kèm Thông tư này, g i B , ngành ch qu n ( i v i các cơ quan thu c trung ương qu n lý), U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( i v i các cơ quan thu c a phương qu n lý) phê duy t. - Các án khoán chi sau khi ư c phê duy t, cơ quan phê duy t án g i v B Tài chính, Ban T ch c- Cán b Chính ph ( i v i các cơ quan thu c trung ương qu n lý), Ban T ch c Chính quy n, S Tài chính-V t giá ( i v i các cơ quan thu c a phương qu n lý) theo dõi, giám sát vi c th c hi n. - Các ơn v khoán chi th c hi n ch báo cáo k toán và ch u s ki m tra giám sát tài chính c a cơ quan Tài chính các c p theo ch tài chính hi n hành; th c hi n ch báo cáo và ch u s giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c c a Ban T ch c- Cán b Chính ph và Ban T ch c chính quy n a phương. - i v i các b ph n chuyên trách công tác ng, oàn th trong các cơ quan th c hi n khoán chi thì cũng ư c áp d ng cơ ch khoán chi trên cơ s s biên ch và kinh phí ư c cơ quan c p trên tr c ti p duy t và chuy n v cơ quan. 3- Căn c n i dung hư ng d n t i Thông tư này và án th c hi n thí i m khoán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, cơ quan th c hi n thí i m khoán xây d ng quy ch chi tiêu n i b và quy ch tr lương H i ngh cán b , công ch c cơ quan quy t nh. 4- Trong th i gian th c hi n khoán chi, nh kỳ hàng năm các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c sơ k t, ánh giá vi c th c hi n khoán chi các ơn v thu c B , ngành, a phương mình và g i báo cáo v B Tài chính, BanT ch c- Cán b Chính ph ch m nh t trư c ngày 31/12 t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . IV/ I U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 33/2000/TT-BTC ngày 27/4/2000 c a B Tài chính và Thông tư s 30/2000/TT- BTCCBCP ngày 17/4/2000 c a Ban T ch c-Cán b Chính ph . 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các B , ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v B Tài chính và Ban T ch c- Cán b Chính ph k p th i gi i quy t. (M u áp d ng i v i các cơ quan ăng ký khoán BC+KPQLHC kèm thông tư s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8/2/2002)
 9. B , UBND. .. .. .. .. .. . C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Cơ quan.. .. .. .. .. S : .. .. .. .. .. .. .. ..............., ngày ... tháng .. .. năm 200.. V/v Phê duy t án khoán biên ch và KPQL hành chính Kính g i: B (U ban Nhân dân t nh, Thành ph )..................... - Căn c Quy t nh s 192 /2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph "V vi c m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c". - Căn c Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 8 tháng 02 năm 2002 c a B Tài chính và Ban T ch c - Cán b Chính ph Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph " V vi c m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c". (Cơ quan)........................................ xây d ng án khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a cơ quan (kèm theo) ngh :.......................................... phê duy t, cơ quan t ch c th c hi n. Nơi nh n: Th trư ng cơ quan - Như trên (Ký tên và óng d u) -.............. - Lưu: B , UBND. .. .. .. .. .. . C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Cơ quan.. .. .. .. .. S : .. .. .. .. .. .. .. ..............., ngày... tháng.... năm 200... ÁN ĂNG KÝ TH C HI N KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH
 10. (G i kèm công văn s .. .. /.. .. .. ngày.. .. tháng... năm...) ----------- I/ c i m t ch c ho t ng và tình hình tài chính c a cơ quan: 1/ Ch c năng, nhi m v : Căn c vào văn b n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (Ngh nh, Quy t nh) nêu rõ nh ng ch c năng, nhi m v c a cơ quan. 2/ Cơ c u t ch c, biên ch c a cơ quan: - Cơ c u t ch c: Nêu rõ t ch c b máy hi n t i, nhi m v c th c a t ng b ph n c a cơ quan. - Biên ch : Nêu c th s biên ch ư c cơ quan có thNm quy n giao c a 3 năm li n k năm ngh th c hi n thí i m khoán theo b ng dư i ây: (Kèm theo b n sao các quy t nh c a cơ quan có thNm quy n) ơn v : Ngư i Ch tiêu Năm. .. Năm . . . Năm. . . 1- Biên ch ư c giao: 2- S biên ch có m t n 31/12: 3- H p ng dài h n ( n u có): T ng c ng (2+3) : Trư ng h p c n thi t, ngh gi i thích rõ thêm v tình hình biên ch , lao ng c a cơ quan: + Nhu c u biên ch , lao ng c a cơ quan; + S h p ng dài h n ( n u có) hi n ơn v ang s d ng i v i lo i công vi c gì, có c n ưa vào biên ch không? + S cán b , công ch c trong biên ch nhưng ã thông báo ngh ch ch hưu. +........ 3/ V tình hình tài chính c a cơ quan trong 3 năm li n k : 3.1 - T ng s kinh phí ơn v ã s d ng hàng năm: Trong ó:
 11. - S kinh phí ư c NSNN c p: - S kinh phí t các ngu n khác (n u có): 3.2 -Tình hình chi tiêu c a cơ quan: ( Theo m u bi u kèm theo ph l c s 1) Lưu ý: - C n phân tích rõ tình hình chi c a t ng năm, i v i các kho n chi t xu t c n thuy t minh c th chi ti t (Ví d : Do b sung thêm nhi m v m i, mua s m ôtô, các kho n chi ư c tăng lên so năm trư c và ư c n nh trong nh ng năm ti p theo...) - S kinh phí QLHC c a ơn v ã s d ng c a 3 năm li n k năm ngh th c hi n khoán chi theo m u bi u ph l c s 1 là s li u quy t toán chi c a cơ quan. i v i năm th 3, trư ng h p chưa có s li u quy t toán thì s d ng s li u d toán năm ư c c p có thNm quy n giao (Có b n sao kèm theo) 4/ Tình hình thu nh p th c t c a cán b , công ch c cơ quan: ơn v : ng/ngư i Ch tiêu Năm... Năm ... Năm... Thu nh p bình quân: Trong ó: - Lương bình quân: - Các kho n khác: - S li u trên ch t p h p i tư ng trong di n ch tiêu biên ch (k c s h p ng dài h n hư ng quy n l i như s biên ch ) - C n phân tích rõ: H s lương bình quân, ph c p bình quân; Chi ti t các kho n thu nh p khác (n u có). i v i các kho n thu nh p khác n u có ch quy nh, ngh ơn v g i kèm b n sao. II/ Phương án xu t khoán chi: 1/ M c tiêu, yêu c u, nguyên t c, i u ki n ơn v th c hi n ăng ký khoán chi: Căn c các i u 2, i u 3, i u 4 Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch hư ng d n c a B Tài chính - Ban T ch c Cán b Chính ph , cơ quan c n nêu rõ các m c tiêu, yêu c u, nguyên t c, i u ki n th c hi n Phương án khoán chi c a cơ quan.
 12. 2/ Phương án c th : 2.1- Phương án v s p x p t ch c b máy, biên ch và lao ng trong cơ quan. - Nêu phương án và các gi i pháp c th s th c hi n ( Ví d : S ban hành các quy ch qu n lý n i b , gi i quy t s lao ng dôi dư khi ti n hành th c hi n khoán chi...) t ư c m c tiêu quy nh i v i ơn v th c hi n khoán chi theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . - xu t c th s biên ch khoán. Trong ó c n nêu rõ s biên ch qu n lý hành chính nhà nư c ? Biên ch s nghi p ph c v cho công tác qu n lý hành chính c a ơn v ? 2.2- Phương án v tài chính: a/ Căn c i u 5 Quy t nh s 192/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , cơ quan xây d ng phương án theo n i dung khoán, n i dung không khoán. Trong ó gi i trình cách tính và nêu rõ các Phương án c th th c hi n án và xu t m c khoán chi. - N i dung khoán, g m: + Ti n lương + Ti n công + Ph c p lương + Ti n thư ng (Tr kho n ti n thư ng ư c xác nh theo ch , trong d toán hàng năm c a cơ quan dùng thư ng ph i h p cho cá nhân và cơ quan bên ngoài) + Phúc l i t p th + Các kho n óng góp (G m: B o hi m xã h i, B o hi m yt , Kinh phí công oàn) + Các kho n thanh toán cho cá nhân + Chi thanh toán d ch v công c ng + V t tư văn phòng + Thông tin, tuyên truy n, liên l c + H i ngh + Công tác phí + Chi phí thuê mư n
 13. + Chi s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh + Chi phí nghi p v chuyên môn + Chi khác. - N i dung không khoán g m: +Chi s a ch a l n, c i t o, nâng c p, xây d ng m i tr s , nhà công v , trang thi t b , phương ti n làm vi c. + Chi mua s m tài s n c nh ( K c h u hình và vô hình) + Chi oàn ra, oàn vào. + Chi ào t o cán b , công ch c. b/ Th i gian n nh m c khoán là 3 năm, ghi rõ b t u k t năm nào. c/ M c kinh phí ngh : T ng s : + Chi t ngân sách Nhà nư c: + T ngu n khác: (N u có- C n gi i trình rõ các kho n ư c l i chi theo quy nh c a Nhà nư c) (Chi ti t s li u - Ph l c s 2 kèm theo) d/ Các gi i pháp xu t v qu n lý tài chính, qu n lý lao ng và công vi c th c hi n phương án như: + Xây d ng các quy ch chi tiêu c th n i b , nh t là quy ch v phân ph i thu nh p trong cơ quan: nêu rõ hình th c thanh toán tr thu nh p cho cán b , công ch c, khoán i v i t ng công vi c, b ph n ?... + Xây d ng quy ch s d ng kinh phí ti t ki m ư c. + Th c hi n quy ch công khai, giám sát tài chính n i b . + Quy nh m c trích l p qu d phòng ( n u có) Gi i thích rõ hi u qu khi th c hi n phương án khoán chi c a cơ quan. e/ Các ki n ngh c a cơ quan ( n u có) f/ Phương án ti t ki m và d ki n phân b kinh phí, tăng thu nh p cho ngư i lao ng trong ơn v :
 14. - D ki n m c tăng thu nh p cho cán b , công ch c khi th c hi n phương án khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính (So sánh m c d ki n và thu nh p th c t trư c khi th c hi n khoán chi), trong ó: + T ngu n ti t ki m qu lương, ph c p. + T ngu n ti t ki m kinh phí qu n lý hành chính... - D ki n trích cho các n i dung chi khác Th trư ng cơ quan (Ký tên và óng d u) Ý ki n c a cơ quan c p trên tr c ti p (Ký tên và óng d u) Ph l c s 1: T NG S KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH Ã S D NG C A CƠ QUAN PHÂN THEO NHÓM CHI Nhóm chi Năm... Năm... Năm... Ti n T l Ti n T Ti n T l % l % % 1.000 1.000 1.000 I/ N i dung khoán chi: 1/ Chi cho con ngư i - Ti n lương - Ti n công - Ph c p lương - Ti n thư ng (1) - Phúc l i t p th - Các kho n óng góp (2) - Các kho n thanh toán cho cá nhân 2/ Chi cho b máy - Chi thanh toán d ch v công c ng - V t tư văn phòng
 15. - Thông tin, tuyên truy n, liên l c - H i ngh - Công tác phí - Chi phí thuê mư n 3/ Chi nghi p v 4/ Chi s a ch a, khác - Chi s a ch a thư ng xuyên TSC - Chi khác II/ N i dung không khoán chi: 1/ Chi s a ch a l n (3) 2/ Chi mua s m TSC (4) 3/ Chi ào t o cán b , công ch c (5) 4/ Chi oàn ra, oàn vào (6) Ghi chú: I/ N i dung khoán chi: (1) Ti n thư ng: Tr kho n ti n thư ng ư c xác nh theo ch , trong d toán hàng năm c a cơ quan dùng thư ng ph i h p cho cá nhân và cơ quan bên ngoài. (2) Các kho n óng góp: g m B o hi m xã h i, B o hi m yt , Kinh phí công oàn. II/ N i dung không khoán chi: (3) Chi s a ch a l n: Bao g m s a ch a l n, c i t o, nâng c p, xây d ng m i tr s , nhà công v , trang thi t b , phương ti n làm vi c. (4) Chi mua s m tài s n c nh: Bao g m mua s m tài s n c nh h u hình và vô hình. Trong trư ng h p n u s d ng b ng nhi u ngu n thì c n phân tích rõ: - T ngu n XDCB ư c thông báo hàng năm.
 16. - T ngu n KP hành chính và các ngu n khác. (5) Chi ào t o cán b , công ch c: Ch t ng h p ph n kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c theo Quy t nh s 874/TTg ngày 20/11/1996 c a Th tư ng Chính ph . (6) Chi oàn ra, oàn vào: Kinh phí ư c b trí cho nhi m v chi oàn ra, oàn vào (n u có) Ngày .. ..tháng .. .. năm.. .. Th trư ng cơ quan (Ký tên và óng d u) Ph l c s 2: M C KINH PHÍ NGHN Ch tiêu S ti n T l (%) Ghi chú (1.000 ng) T ng s : Trong ó: - Ngân sách Nhà nư c c p - Ngu n khác (n u có) Chia ra: 1/ Chi cho con ngư i: 2/ Chi cho b máy: 3/ Chi nghi p v : 4/ Chi s a ch a, khác: Ngày .. ..tháng .. ..năm.. .. Th trư ng cơ quan (Ký tên, óng d u) Quang Trung Nguy n Sinh Hùng
 17. ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản