Thông tư liên tịch 171/2002/TTLT-BQP-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 171/2002/TTLT-BQP-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 171/2002/TTLT-BQP-BYT về việc hướng dẫn kiểm tra sức khoẻ sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị do Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 171/2002/TTLT-BQP-BYT

  1. B QU C PHÒNG-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/2002/TTLT-BQP-BYT Hà N i , ngày 28 tháng 11 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN B C A B QU C PHÒNG - Y T S 174/2002/TTLT-BQP-BYT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N KI M TRA S C KHO SĨ QUAN D BN VÀ NGƯ I Ư C TUY N CH N I ÀO T O SĨ QUAN D BN Thi hành Ngh nh s 26/2002/N -CP ngày 21/03/2002 c a Chính ph v sĩ quan d b Quân i nhân dân Vi t Nam; sau khi tho thu n v i B Tài chính t i Công văn s 11003/TC-VI ngày 10/10/2002, B Qu c phòng - B Y t th ng nh t hư ng d n ki m tra s c kho sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b như sau: I. I TƯ NG, CH KI M TRA S C KHO 1. Sĩ quan d b ã ư c c p có thNm quy n quy t nh s p x p, b nhi m vào ơn v d b ng viên, ư c ki m tra s c kho theo nh kỳ 2 năm m t l n. 2. Sĩ quan d b ã ăng ký vào ng ch d b nhưng chưa s p x p, b nhi m vào ơn v d b ng viên, ư c ki m tra s c kho khi có nhu c u ng viên. 3. Cán b , công ch c và nh ng ngư i t t nghi p i h c tr lên ngoài Quân i; h sĩ quan d b h ng 1; sinh viên khi t t nghi p i h c ã ư c cơ quan ơn v , nhà trư ng óng trên a bàn huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b theo ch tiêu, nhi m v Chính ph giao, ư c ki m tra s c kho trư c khi i ào t o sĩ quan d b . II. L P K HO CH KI M TRA S C KHO 1. Cơ quan quân s huy n, n m ch c s lư ng sĩ quan d b hi n có, ch tiêu tuy n ch n ngư i i ào t o sĩ quan d b cư trú t i a phương, ch ng ph i h p v i trung tâm y t huy n l p k ho ch ki m tra s c kho cho sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b theo quy nh t i m c I Thông tư này, trình U ban nhân dân huy n phê duy t. 2. Các cơ quan, ơn v thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) ho c Trung ương qu n lý, các trư ng i h c óng trên a bàn huy n, có trách nhi m hi p ng v i cơ quan quân s huy n s t i trong vi c l p k ho ch ki m tra s c kho cho sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b. III. T CH C KI M TRA S C KHO
  2. 1. Trung tâm y t huy n có trách nhi m 1.1. L p danh sách h i ng ki m tra s c kho trình U ban nhân dân huy n xem xét quy t nh theo hư ng d n t i Ph l c s 8 Thông tư s 13/TT-LB ngày 13/10/1992 c a Liên B y t - Qu c phòng, quy nh vi c khám s c kho , ki m tra s c kho , tiêu chuNn s c kho và giám nh s c kho , th c hi n Lu t Nghĩa v quân s (sau ây g i t t là Thông tư s 13/TT-LB), sau ó báo cáo S y t t nh. 1.2. ChuNn b a i m và ki m tra s c kho cho sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b theo k ho ch c a U ban nhân dân huy n. 1.3. Ch u trách nhi m chính trư c U ban nhân dân và H i ng nghĩa v quân s huy n trong vi c phân lo i s c kho và k t lu n s c kho c a sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b . 2. Cơ quan quân s huy n, có trách nhi m tri u t p s lư ng sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b có m t úng th i gian, a i m ki m tra s c kho . 3. Ban ch huy quân s xã, phư ng, th tr n, các cơ quan, ơn v có sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b , ch u trách nhi m g i gi y tri u t p ki m tra s c kho c a cơ quan quân s huy n n t ng ngư i thu c i tư ng ki m tra s c kho . 4. Sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b , i ki m tra s c kho ph i xu t trình: - Gi y tri u t p i ki m tra s c kho c a cơ quan quân s huy n; - Ch ng minh thư ho c th sĩ quan d b ; - H sơ, k t qu c a các l n ki m tra s c kho trư c h i ng ki m tra s c kho tham kh o. 5. Vi c phân lo i s c kho sĩ quan d b , ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b , th c hi n theo quy nh t i Chương IV Thông tư s 13/TT-LB; Thông tư s 14/TT-LB ngày 14/12/1993 s a i b sung Thông tư s 13/TT-LB; Thông tư s 12/TTLB-BYT-BQP ngày 20/10/1997 hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 13/TT-LB. 6. Kinh phí ki m tra s c kho do ngân sách a phương chi cho công tác qu c phòng c a huy n b o m, bao g m: 6.1. Kinh phí ki m tra s c kho sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b do trung tâm y t huy n d oán trình U ban nhân dân huy n phê duy t; qu n lý, s d ng và quy t toán v i cơ quan tài chính huy n. M c kinh phí b o m cho ki m tra s c kho c th như sau: a. Kinh phí v n chuy n các d ng c , phương ti n ph c v cho oàn khám tính theo giá th trư ng t i th i i m ki m tra s c kho c a a phương;
  3. b. Kinh phí tiêu hao ph c v ki m tra s c kho cho 1000 ngư i: - C n 70 : 500ml - Pin èn 1,5V: 6 ôi - Bông hút nư c: 500gam - D u ho lu c d ng c : 5 lít - Xà phòng: 500gam - Gi y tr ng: 5 thi p - Bút bi: 10 chi c - Thư c k : 5 chi c - Kim gài: 1 h p (1000 cái) c. Trong nh ng ngày t p hu n nghi p v ph c v cho ki m tra s c kho và t ch c ki m tra s c kho , m i thành viên trong oàn ki m tra s c kho ư c hư ng kho n ti n b i dư ng hàng ngày b ng ph c p m t ngày i công tác trong huy n c a cán b , công ch c theo quy nh hi n hành. 6.2. Kinh phí chi cho vi c tri u t p i ki m tra s c kho và b o m ăn cho sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b do cơ quan quân s huy n d toán phù h p v i i u ki n c th c a a phương nhưng th p nh t v b o m ăn m t ngư i m t l n ki m tra b ng m t ngày ăn c a chi n sĩ b binh, trình U ban nhân dân huy n phê duy t; qu n lý, s d ng và quy t toán v i cơ quan tài chính cùng c p. IV. QU N LÝ H SƠ S C KHO SĨ QUAN D BN, NGƯ I Ư C TUY N CH N I ÀO T O SĨ QUAN D BN 1. S s c kho c a sĩ quan d b do trung tâm y t huy n l p, cơ quan quan s huy n qu n lý; k t qu m i l n ki m tra s c kho sĩ quan d b ph i ư c ghi chép y vào s s c kho c a t ng sĩ quan d b qu n lý. 2. Phi u s c kho c a ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b do trung tâm y t huy n l p; khi t ch c ki m tra s c kho xong thì bàn giao cho cơ quan quân s huy n ( i tư ng là cán b , công ch c; nh ng ngư i t t nghi p i h c tr lên và h sĩ quan d b h ng 1) ho c các trư ng i h c ( i tư ng là sinh viên khi t t nghi p i h c) báo cáo c p có thNm quy n theo quy nh. 3. M u phi u s c kho c a ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b th c hi n như m u phi u s c kho nghĩa v quân s . V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Kinh phí ph c v cho ki m tra s c kho i v i sĩ quan d b và ngư i ư c tuy n ch n i ào t o sĩ quan d b hư ng d n trong Thông tư này ư c áp d ng k t ngày 6/4/2002 (ngày Ngh nh s 26/CP có hi u l c). 2. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c thu c trách nhi m c a B nào thì các B , ngành, a phương, cơ quan, ơn v quân i k p th i ph n ánh v B ó ch trì gi i quy t.
  4. Nguy n Văn Rinh Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản