Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 20/2003/ttlt-btc-bvhtt-bnv', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B VĂN HOÁ-THÔNG TIN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT- Hà N i , ngày 24 tháng 3 năm 2003 BNV THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B TÀI CHÍNH - B VĂN HOÁ THÔNG TIN - B N I V S 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N CH Đ QU N LÝ TÀI CHÍNH Đ I V I CÁC ĐƠN V S NGHI P CÓ THU HO T Đ NG TRONG LĨNH V C VĂN HOÁ - THÔNG TIN Th c hi n Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch đ tài chính áp d ng cho đơn v s nghi p có thu; B Tài chính đã ban hành Thông tư hư ng d n s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002. Đ phù h p v i ho t đ ng đ c thù chuyên ngành Văn hoá thông tin, Liên t ch B Tài chính - B Văn hoá - Thông tin - B N i v hư ng d n thêm m t s n i dung v ch đ qu n lý tài chính đ i v i các đơn v s nghi p có thu trong lĩnh v c văn hoá thông tin công l p như sau: I- Đ I TƯ NG: Đ i tư ng áp d ng Thông tư này là các đơn v s nghi p văn hoá thông tin công l p ho t đ ng có thu đư c ngân sách Nhà nư c c p m t ph n kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên ho c t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên (g i chung là cơ s Văn hoá thông tin có thu - vi t t t là CSVHTTCT), bao g m: - Các đơn v ngh thu t: Các nhà hát theo chuyên ngành (chèo, tu ng, c i lương, ca - múa - nh c, k ch, múa r i, xi c...), đoàn ngh thu t t ng h p các c p (bao g m c Dàn nh c giao hư ng). - Các B o tàng, đơn v qu n lý di tích và các đơn v qu n lý danh lam th ng c nh. - Các cơ quan báo, t p chí. - Vi n Ngh thu t và lưu tr đi n nh, Trung tâm K thu t đi n nh, Trung tâm chi u phim Qu c gia. - Thư vi n công c ng.
  2. - Trung tâm Thông tin - tri n lãm, Nhà tri n lãm, Nhà văn hoá thông tin. - Các đơn v s nghi p có thu khác: Ban qu n lý Nhà hát l n, nhà sáng tác, Trung tâm h p tác báo chí và truy n thông qu c t . - Các đơn v s nghi p văn hoá thông tin đ c thù khác Trung ương và đ a phương thu c các lĩnh v c (n u có): Đi n nh, phát hành sách, thông tin tuyên truy n... Các đơn v s nghi p nêu trên thu c đ i tư ng th c hi n Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP khi có đ các đi u ki n sau: - Có quy t đ nh thành l p đơn v b ng văn b n c a cơ quan có th m quy n; - Có tư cách pháp nhân, có con d u riêng; - Có tài kho n t i Kho b c ho c Ngân hàng; - Có t ch c b máy tài chính, k toán; - Có ngu n thu h p pháp. Các cơ quan có th m quy n có trách nhi m t o đi u ki n thu n l i đ các cơ s văn hoá thông tin th c hi n Ngh đ nh s 10/NĐ-CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph . Nh ng đơn v d toán tr c thu c các CSVHTTCT như các Trung tâm đào t o, Trung tâm nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t, các Vi n nghiên c u là đ i tư ng th c hi n Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph , đư c áp d ng Thông tư này và các Thông tư hư ng d n phù h p v i các lĩnh v c ho t đ ng (giáo d c đào t o, nghiên c u khoa h c...). Đ i v i các CSVHTTCT có nhi u đơn v tr c thu c h ch toán đ c l p đư c cơ quan có th m quy n giao d toán n đ nh cho đơn v d toán c p 1 ho c c p 2 đ giao quy n t ch cho các đơn v d toán tr c thu c. Đ i v i các cơ s văn hoá thông tin không có ngu n thu t ho t đ ng s nghi p, không thu c đ i tư ng áp d ng Thông tư này. Kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên c a các cơ s văn hoá thông tin không có thu do ngân sách Nhà nư c c p ( c trung ương và đ a phương) và đư c qu n lý theo cơ ch qu n lý tài chính hi n hành. II- NGU N THU S NGHI P C A CÁC CƠ S văn hoá thông tin công l p: Các cơ s Văn hoá thông tin công l p có nh ng ngu n thu s nghi p như sau: 1- Các lo i phí, l phí hi n hành theo quy đ nh:
  3. 1.1- Phí thư vi n, phí s d ng tài li u lưu tr trong thư vi n. 1.2- Phí th m đ nh phim và k ch b n phim, l phí đăng ký b n quy n tác gi , l phí c p gi y phép ho t đ ng qu ng cáo, l phí giám đ nh n i dung và c p gi y phép xu t, nh p kh u văn hoá ph m, phí phát hành tem nhãn các chương trình ngh thu t (băng t , băng video, đĩa CD, VCD, DVD)... 2- Các kho n thu g n v i ho t đ ng c a đơn v : 2.1- Thu t bán vé các bu i bi u di n; vé xem phim; vé tham quan tri n lãm, tham quan b o tàng, di tích... 2.2- Thu t các h p đ ng bi u di n c a đơn v v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; Thu do cán b , di n viên trong đơn v t ch c ho t đ ng d ch v , ho t đ ng bi u di n v i bên ngoài n p v đơn v theo cơ ch khoán. 2.3- Thu t các ho t đ ng cung ng d ch v g n v i ho t đ ng s nghi p c a đơn v : Khai thác cơ s v t ch t (r p, nhà xư ng, h i trư ng, trang thi t b ); cung ng d ch v in tráng, l ng ti ng, ph c h i phim, d ch v khai thác tư li u phim; khai thác tư li u b o tàng, thư vi n... 2.4- Các kho n thu ho t đ ng đăng, phát qu ng cáo trên báo, t p chí, xu t b n, t phát hành báo chí, t p chí và ho t đ ng thông tin c đ ng... 2.5- Các kho n thu h p pháp khác đư c đ l i s d ng theo quy đ nh c a Nhà nư c. M c thu đ i v i các kho n thu trên do Th trư ng đơn v tho thu n trong h p đ ng v i bên yêu c u d ch v , theo nguyên t c b o đ m bù đ p chi phí h p lý và có tích lu . 3- Thu t đơn v tr c thu c đ h tr ho t đ ng chung: Các đơn v d toán tr c thu c có th trích m t ph n t ngu n thu s nghi p c a đơn v đ h tr đơn v d toán c p trên th c hi n các ho t đ ng chung, t l trích do Th trư ng đơn v c p dư i quy t đ nh. 4- Các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t như lãi ti n g i Ngân hàng t các kho n thu s n xu t, cung ng d ch v ... Ngoài các kho n thu s nghi p nêu trên, các CSVHTTCT đư c phép huy đ ng v n h p pháp t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đ ph c v cho ho t đ ng s n xu t và cung ng d ch v theo quy đ nh hi n hành. III- N I DUNG CHI HO T Đ NG THƯ NG XUYÊN: Các CSVHTTCT đư c s d ng ngu n ngân sách nhà nư c c p và ngu n thu s nghi p c a đơn v đ chi cho các ho t đ ng thư ng xuyên theo nh ng n i dung sau:
  4. 1- Chi cho cán b , viên ch c và lao đ ng h p đ ng: Chi ti n lương; ti n công; ti n thư ng; ph c p lương; phúc l i t p th ; các kho n đóng góp trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn theo ch đ hi n hành. 2- Chi qu n lý hành chính: Chi ti n đi n, nư c, xăng d u, v sinh môi trư ng, mua v t tư văn phòng, d ch v công c ng, công tác phí, h i ngh phí, thông tin liên l c, tuyên truy n, cư c phí đi n tho i, fax... 3- Chi nghi p v chuyên môn tr c ti p cho ho t đ ng c a đơn v theo ch c năng, nhi m v đư c giao. 4- Chi nghiên c u các đ tài khoa h c, công ngh c p cơ s c a đơn v . 5- Chi đào t o, t p hu n nâng cao trình đ cho nh ng ngư i lao đ ng trong đơn v (không k chi đào t o l i theo ch tiêu c a Nhà nư c). 6- Chi phí thuê mư n: Thuê phương ti n v n chuy n, thuê nhà, đ t, thi t b các lo i; thuê chuyên gia trong và ngoài nư c, thuê lao đ ng, thuê đào cán b , thuê mư n khác. 7- Chi phí tr c ti p cho các ho t đ ng s n xu t, d ch v c a đơn v , bao g m: ti n công; nguyên nhiên v t li u; kh u hao TSCĐ; hoa h ng; n p thu (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t. 8- Các chi phí thư ng xuyên liên quan đ n công tác thu phí và l phí theo quy đ nh hi n hành. 9- Chi mua s m, s a ch a thư ng xuyên: Chi mua s m d ng c thay th , s a ch a thư ng xuyên TSCĐ ph c v công tác chuyên môn và duy tu, b o dư ng các công trình cơ s h t ng. 10- Chi h p tác qu c t : Đoàn ra, đoàn vào. 11- Chi khác: Chi tr g c và lãi v n vay các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài (n u có); s d ng ngu n thu s nghi p đóng góp t thi n xã h i, chi tr t t an ninh... Các kho n chi không thư ng xuyên th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. IV- CÁC CƠ S VĂN HOÁ THÔNG TIN CÔNG L P CÓ THU ĐƯ C T CH TÀI CHÍNH, T QUY T Đ NH VÀ CH U TRÁCH NHI M NHƯ SAU: 1- V s d ng ngu n kinh phí t ngân sách Nhà nư c c p và ngu n thu s nghi p: 1.1- Đ i v i CSVHTTCT t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên: Đư c cơ quan có th m quy n giao d toán n đ nh trong 3 năm cho đơn v tr c thu c như sau:
  5. a) Giao d toán thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, bao g m: - T ng s thu phí, l phí. - S phí, l phí đư c đ l i đơn v s d ng theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ i v i t ng lo i phí, l phí. - S phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c. Đ i v i nh ng lo i phí, l phí đư c đ l i và n p ngân sách nhà nư c theo t l % thì hàng năm cơ quan có th m quy n giao d toán thu đi u ch nh cho phù h p v i ho t đ ng c a đơn v . Cơ quan ch qu n không giao s thu s n xu t, cung ng d ch v cho các CSVHTTCT, đơn v xây d ng k ho ch thu đ đi u hành trong c năm. Riêng nh ng đơn v s nghi p ch có ngu n thu s n xu t, cung ng d ch v , không có ngu n thu phí, l phí thì cơ quan có th m quy n giao d toán thu s n xu t cung ng d ch v đ làm căn c đi u hành thu, chi. b) Giao d toán chi: - Giao s t ng h p chi ho t đ ng thư ng xuyên t ngu n thu phí, l phí đư c đ l i cho đơn v s d ng theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. - Chi không thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c: Kinh phí th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành; Chương trình m c tiêu qu c gia; kinh phí đ t hàng theo ch đ c a Nhà nư c; kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch ; kinh phí đ i ng các d án nư c ngoài; v n vi n tr , v n vay; v n đ u tư xây d ng cơ b n; kinh phí mua s m, s a ch a l n tài s n c đ nh và các kho n chi không thư ng xuyên khác thì B ch qu n (đ i v i các đơn v s nghi p có thu do Trung ương qu n lý), Cơ quan ch qu n đ a phương (đ i v i các đơn v s nghi p có thu do đ a phương qu n lý) giao d toán cho đơn v s nghi p theo quy đ nh hi n hành . c) Trư ng h p đơn v th c hi n vư t thu phí và l phí đã đư c giao n đ nh thì đơn v đư c s d ng toàn b s thu vư t (ph n đ l i) nh m b sung qu ti n lương và kinh phí ho t đ ng c a đơn v theo quy đ nh. Trư ng h p đơn v th c hi n h t thu so v i d toán đư c giao thu phí và l phí (ph n đ l i) thì đơn v ph i đi u ch nh gi m chi tương ng. Đ i v i nh ng đơn v s nghi p đư c cơ quan có th m quy n giao thu v s n xu t, cung ng d ch v , khi thu vư t thì đơn v đư c s d ng toàn b s vư t thu đ tăng thu nh p, tăng cư ng cơ s v t ch t và khi gi m thu đơn v ph i gi m chi tương ng.
  6. 1.2- Đ i v i CSVHTTCT t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng thư ng xuyên: Đư c cơ quan có th m quy n giao d toán thu t ngu n thu, d toán chi n đ nh trong 3 năm như sau: 1.2.1- Giao d toán thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, bao g m: - T ng s thu phí, l phí. - S phí, l phí đư c đ l i đơn v s d ng theo quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. - S phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c. Đ i v i nh ng lo i phí, l phí đư c đ l i và n p ngân sách nhà nư c theo t l % thì hàng năm cơ quan có th m quy n giao d toán thu đi u ch nh cho phù h p v i ho t đ ng c a đơn v . Cơ quan ch qu n không giao s thu s n xu t, cung ng d ch v . Đơn v xây d ng k ho ch thu đ đi u hành trong c năm. Riêng nh ng đơn v s nghi p ch có ngu n thu s n xu t, cung ng d ch v , không có ngu n thu phí, l phí thì cơ quan có th m quy n giao d toán thu s n xu t cung ng d ch v đ làm căn c đi u hành thu, chi. 1.2.2- Giao d toán chi: a) Chi ho t đ ng thư ng xuyên: - Giao s t ng h p chi ho t đ ng thư ng xuyên t ngu n thu phí, l phí đư c đ l i cho đơn v s d ng theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. - Giao s t ng h p chi ho t đ ng thư ng xuyên t ngu n ngân sách nhà nư c c p cho năm đ u c a th i kỳ n đ nh, hàng năm đư c tăng thêm theo t l do c p có th m quy n quy t đ nh. b) Chi không thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c: Kinh phí th c hi n các đ tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành; Chương trình m c tiêu qu c gia; kinh phí nhà nư c giao theo ch đ đ t hàng; kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch ; kinh phí đ i ng các d án nư c ngoài; v n đ u tư xây d ng cơ b n; kinh phí mua s m, s a ch a l n tài s n c đ nh: B ch qu n (đ i v i các đơn v s nghi p có thu do Trung ương qu n lý), Cơ quan ch qu n đ a phương (đ i v i các đơn v s nghi p có thu do đ a phương qu n lý) giao d toán cho đơn v s nghi p theo quy đ nh hi n hành. 1.2.3- Trư ng h p đơn v ti t ki m chi kinh phí thư ng xuyên ho c tăng thu ph n phí và l phí đư c đ l i so v i d toán đư c giao thì đơn v đư c s d ng toàn b ngu n kinh phí ti t ki m và s tăng thu b sung qu ti n lương và kinh phí ho t đ ng c a đơn v . Trư ng h p h t thu so v i d toán đư c giao thì đơn v ph i đi u ch nh gi m chi tương ng.
  7. Đ i v i nh ng đơn v s nghi p đư c cơ quan có th m quy n giao thu v s n xu t, cung ng d ch v , khi thu vư t thì đơn v đư c s d ng toàn b s vư t thu đ tăng thu nh p, tăng cư ng cơ s v t ch t và khi gi m thu đơn v ph i gi m chi tương ng. Sau th i gian n đ nh kinh phí 3 năm, các đơn v s nghi p có thu báo cáo t ng k t trình các cơ quan có th m quy n xem xét quy t đ nh giao n đ nh kinh phí cho th i gian ti p theo. 2- Biên ch làm căn c xây d ng d toán chi qu ti n lương là s biên ch đư c cơ quan có th m quy n giao đ n ngày 31/12 năm trư c li n k . Trong quá trình ho t đ ng, Th trư ng đơn v s nghi p có thu đư c quy t đ nh k ho ch s d ng lao đ ng như sau: 2.1- S p x p l i cán b , công ch c, viên ch c (k c nh ng ngư i đã ký h p đ ng lao đ ng trong ch tiêu biên ch ) đư c giao đ nâng cao hi u qu , ch t lư ng ho t đ ng c a đơn v . Nh ng ngư i trong di n gi m biên ch đư c hư ng chính sách ch đ theo quy đ nh hi n hành; 2.2- Đ i v i đơn v s nghi p có thu t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên, căn c vào nhu c u công vi c và kh năng tài chính c a đơn v , Th trư ng đư c ký h p đ ng lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng; nh ng ngư i đư c ký h p đ ng lao đ ng không xác đ nh th i h n ph i có đ tiêu chu n, cơ c u ch c danh nghi p v , chuyên môn theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c và đư c x p theo b ng lương hành chính s nghi p quy đ nh t i Ngh đ nh s 25/NĐ-CP ngày23/5/1993 c a Chính ph và đư c hư ng các quy n l i và nghĩa v theo quy đ nh c a pháp lu t; 2.3- Đ i v i đơn v s nghi p có thu t b o đ m m t ph n kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên, căn c vào nhu c u công vi c và kh năng tài chính c a đơn v , Th trư ng đư c ký h p đ ng lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng nhưng ph i phù h p v i đ nh m c biên ch do cơ quan có th m quy n ban hành; nh ng ngư i đư c ký h p đ ng không xác đ nh th i h n ph i có đ tiêu chu n, cơ c u ch c danh nghi p v , chuyên môn theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c và đư c x p theo b ng lương hành chính s nghi p quy đ nh t i Ngh đ nh s 25/NĐ-CP ngày23/5/1993 c a Chính ph và đư c hư ng các quy n l i và nghĩa v theo quy đ nh c a pháp lu t; 2.4- Th trư ng các CSVHTTCT đư c ch m d t h p đ ng lao đ ng đ i v i nh ng ngư i do đơn v ký h p đ ng lao đ ng. Trình t th t c ch m d t h p đ ng lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng. 2.5- Th c hi n ch đ dân ch , công khai theo quy đ nh c a pháp lu t. 3- Qu ti n lương và thu nh p: Qu ti n lương và thu nh p c a CSVHTTCT đư c s d ng t hai ngu n:
  8. 3.1- Ngu n NSNN c p đ chi qu ti n lương, ti n công, các kho n ph c p theo lương c a cán b , công ch c, viên ch c trong biên ch và lao đ ng h p đ ng (đ i v i đơn v t b o đ m m t ph n chi phí ho t đ ng thư ng xuyên) th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 25/NĐ-CP ngày 23/05/1993 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n hi n hành v lương và ph c p lương. 3.2- Căn c vào k t qu ho t đ ng tài chính (ngu n thu s nghi p và ti t ki m chi phí thư ng xuyên) và tình hình th c hi n nhi m v chuyên môn, qu ti n lương và thu nh p c a CSVHTTCT đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Đi m 1 M c IV Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch đ tài chính áp d ng cho đơn v s nghi p có thu. Đơn v xây d ng quy ch chi tr ti n lương, ti n công và th o lu n công khai, th ng nh t trong H i ngh cán b , công ch c, viên ch c c a đơn v . Căn c vào quy ch chi tr ti n lương, ti n công c a đơn v và qu ti n lương đư c xác đ nh, Th trư ng đơn v quy t đ nh m c chi tr ti n lương, ti n công cho cán b , công ch c, viên ch c và lao đ ng h p đ ng theo hi u qu công vi c hàng tháng c a t ng ngư i. 3.3- Cu i năm các CSVHTTCT chi không h t ti n lương đư c đưa vào qu d phòng thu nh p và chuy n sang năm sau ti p t c chi. 4- Xây d ng ch đ chi tiêu n i b : - Trong ph m vi ngu n tài chính c a đơn v (bao g m ngu n ngân sách nhà nư c c p, ngu n thu s nghi p), Th trư ng đơn v CSVHTT CT xây d ng tiêu chu n đ nh m c và ch đ chi tiêu n i b v chi qu n lý và nghi p v cao ho c th p hơn m c chi do Nhà nư c quy đ nh, phù h p v i ho t đ ng đ c thù c a đơn v . - Trong ch đ chi tiêu n i b , CSVHTTCT c n ưu tiên chi nghi p v đ đ m b o s lư ng, ch t lư ng ho t đ ng chuyên môn văn hoá thông tin c a đơn v ; - Các tiêu chu n, ch đ và đ nh m c chi tiêu nêu trên đư c th o lu n công khai trong đơn v , ch đ chi tiêu n i b là căn c đ Th trư ng đơn v đi u hành vi c s d ng, quy t toán kinh phí t ngu n ngân sách Nhà nư c và ngu n thu s nghi p c a đơn v , là cơ s pháp lý đ Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát chi. 5- C p phát kinh phí t ngân sách nhà nư c: Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c giao, cơ quan tài chính c p kinh phí thư ng xuyên (đ i v i đơn v t đ m b o m t ph n chi phí) qua Kho b c Nhà nư c vào M c 134 "Chi khác" theo t ng lo i kho n tương ng c a M c l c ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p đã th c hi n c p phát theo các m c c a M c l c ngân sách nhà nư c, Th trư ng đơn v đã đư c giao quy n ch đ ng đư c quy n đi u ch nh các m c chi trong t ng s kinh phí chi thư ng xuyên đã c p.
  9. Đ i v i các kho n kinh phí chi không thư ng xuyên, cơ quan tài chính th c hi n vi c c p phát theo m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 6- V trích và s d ng kh u hao tài s n c đ nh: Các CSVHTTCT ho t đ ng d ch v theo yêu c u và các ho t đ ng s n xu t, cung ng d ch v , lao v ph i th c hi n trích kh u hao tài s n c đ nh d a theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 166/199/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Tài chính v ban hành quy ch qu n lý s d ng và trích kh u hao tài s n c đ nh và các văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p đ c bi t Th trư ng đơn v có th quy t đ nh vi c áp d ng t l kh u hao cao hơn quy đ nh nh m thu h i v n k p th i nhưng ph i phù h p v i th i gian, kh năng k thu t c a tài s n và kh năng chi tr c a ngư i hư ng d ch v . Toàn b s ti n kh u hao TSCĐ đư c h ch toán vào chi phí d ch v trong các h p đ ng gi a CSVHTTCT v i các bên yêu c u s n xu t d ch v . 7- Các CSVHTTCT có nhu c u thanh lý tài s n: Thành l p H i đ ng thanh lý tài s n theo Quy t đ nh s 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy ch qu n lý vi c x lý tài s n Nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p. S ti n thu do thanh lý tài s n sau khi tr chi phí thanh lý (cân, đong, đo, đ m, v n chuy n, xác đ nh các thông s k thu t, ti n công làm thêm gi (n u có)...), CSVHTTCT đư c đưa vào qu phát tri n ho t đ ng s nghi p c a đơn v . Trư ng h p thanh lý tài s n hình thành t ngu n v n vay, n u chưa tr h t v n vay, đơn v s d ng s ti n thu đư c do thanh lý (sau khi tr chi phí thanh lý) đ tr v n vay, trư ng h p tr h t v n vay thì đư c đưa vào qu phát tri n ho t đ ng s nghi p c a đơn v . 8- Cu i năm, kinh phí chi thư ng xuyên t NSNN c p và thu s nghi p c a CSVHTTCT n u chi không h t đư c chuy n sang năm sau ti p t c chi và quy t toán vào niên đ k toán năm sau. Trên cơ s đ i chi u gi a Kho B c Nhà nư c và đơn v đ n cu i ngày 31/12, Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n s kinh phí chưa chi h t sang năm sau cho CSVHTTCT theo Thông tư s 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 c a B Tài chính, đ ng th i thông báo b ng văn b n cho cơ quan tài chính đ ng c p bi t đ qu n lý. 9- Các đơn v CSVHTTCT th c hi n h ch toán k toán theo Thông tư s 121/2002/TT- BTC ngày 31/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n k toán đơn v s nghi p có thu. V- ĐI U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2003. Các n i dung khác v qu n lý tài chính th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. Đài Ti ng nói Vi t Nam, Đài Truy n hình Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam th c hi n cơ ch qu n lý tài chính riêng theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , không th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này.
  10. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các CSVHTTCT ph n ánh v Liên B đ s a đ i, b sung cho phù h p. Nguy n Công Nghi p Tr n Chi n Th ng Nguy n Tr ng Đi u (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản