intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BTC-BGDĐT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
137
lượt xem
16
download

Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BTC-BGDĐT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BTC-BGDĐT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BTC-BGDĐT-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch B é  T µi ch Ý n h  ­ B é  G D & § T  ­ B é  N é i  ô    t v Sè 21/2003/TTLT/BT C­B G D & § T­B N V  n g µ y   24 th¸ng 3 n¨ m   2003 H í ng  d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  ® è i  íi v  c¸c c ¬  s ë   gi¸o d ô c  v µ  ® µ o  t¹o c« n g  l Ë p  o ¹t ® é n g   ã  thu h c Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/1/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã c thu;Bé   µi   T chÝnh  ∙  ® ban  µnh  h Th«ng  híng dÉn  è  t    s 25/2002/TT­BTC   µy  ng 21/3/2002. § Ó   ï hîp  íiho¹t®éng  Æc   ïchuyªn  µnh    ôc  o  ¹o,Liªn ph   v     ® th   ng gi¸od ®µ t     tÞch  é   µi chÝnh    é   BT  ­ B Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o­ Bé   éi Vô   íng  Én    v § t    N   h d thªm  ét  m sè  éidung  Ò   Õ     n  v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c c¬  ë    ôc  µ  o   l    ®è v     s gi¸od v ®µ t¹oc«ng  Ëp ho¹t®éng  ã     sau:   l    c thu nh   I­ è i tî ng:  § §èit ng  dông   î ¸p  Th«ng   µy  µ c¸c c¬  ë    ôc  µ  o  ¹oc«ng  Ëp  t n l     s gi¸od v ®µ t   l thuéc  Ö   èng    ôc  èc  ©n  ¹t®éng  ã    îc ng©n  h th gi¸od qu d ho   c thu ®   s¸ch Nhµ   íc   n  cÊp  ét  Çn  m ph kinh phÝ  ¹t®éng  êng    ho   th xuyªn hoÆc   ùb¶o  ¶m   µn  é      t  ® to b chi phÝ   ¹t®éng  êng  ho   th xuyªn (gäichung  µ c¬  ë    ôc  µ  o  ¹ocã  ­    l   s gi¸od v ®µ t   thu    viÕtt¾tlµCSGD­§T       CT),bao  å m:    g ­C¸c  ¬  ë    ôc  Ç m     c s gi¸od m non  µ  Îtr ng  É u   (nh tr   ê m , gi¸o, êng  Ç m    tr m non). ­C¸c  êng  Óu häc,trung häc  ¬  ë,trung häc    tr ti       cs    phæ   th«ng. ­ C¸c    trung t©m  ü  Ëttæng  îp ­ híng nghiÖp,trung t©m    ôc  ­   k thu   h          gi¸od th êng  xuyªn,c¸ctrungt©m  o  ¹o.      ®µ t ­C¸c  êng    tr trung häc    chuyªn nghiÖp,c¸ctr ng  ¹y nghÒ.      ê d   ­C¸c  ¹ihäc,c¸ctr ng  ihäc,cao  ng,    äc  Ön.   §      ê ®¹     ®¼ c¸ch vi C¸c  n  Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu nªu    éc  i îng  ùc  Ön  trªnthu ®è t th hi NghÞ   ®Þnh  è  s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/1/2002  ña  Ýnh  ñ    ã      iÒu  c Ch ph khic ®ñ c¸c ® kiÖn  sau: ­ Cã   Õt  nh  µnh  Ëp  n  Þ    quy ®Þ th l ®¬ v b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. ­Cã      tc¸ch ph¸p nh©n, cã        con  Êu  d riªng. ­Cã   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c hoÆc   ©n  µng.   t  t  i b  Ng h ­Cã   chøc  é    tæ  b m¸y  µi Ýnh,kÕ   t  ch   to¸n. ­Cã   ån    îp ph¸p.   ngu thu h  
  2. 2 C¸c  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ã  c th quy c tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó     t  ki thu l  i c¸c  ¬  ë  c s gi¸o dôc  µ  o   ¹o thùc  Ön    v ®µ t   hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 10/N§­   µy  CP ng 16/01/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Nh÷ng  n  Þ   ù  ®¬ v d to¸n trùc thuéc       c¸c CSGD­§T        CT nh c¸c Trung  ©m   t ®µo  ¹o, t  Trung  ©m  t nghiªncøu    øng  ông  d khoa  äc    h ­ c«ng  Ö,  Ön  ngh Vi nghiªn   cøu,Nhµ   Êtb¶n,T¹p  Ý  µ®èi t ng thùc hiÖn    xu     ch l    î     NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­ CP   µy  ng 16/01/2002,® îc ¸p  ông    d Th«ng   µy  µ    t n v c¸c Th«ng   íng  Én  ï th d ph   hîp víi   Ünh  ùc  ¹t®éng     lc¸c v ho   (nghiªncøu    khoa  äc,v¨n ho¸ th«ng  . ) h    tin. . . §èi víic¸c CSGD­§T    ã  Òu  n  Þ  ùcthuéc  ¹ch    c  Ëp       CT c nhi ®¬ v tr   h to¸n ®é l nh:§¹ihäc  èc    ¹ihäc       qu gia,§   Th¸iNguyªn,§¹ihäc  Õ,  ¹ihäc  µ  ½ ng... c¬     Hu §   §N   , quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      nh    to¸næn ®Þ cho  n  Þ  ù    Êp   ®¬ v d to¸nc IhoÆc   cÊp      II®Ó giao quyÒn  ùchñ    t  cho    n  Þ  ù    ùcthuéc. c¸c®¬ v d to¸ntr   C¸c CSGD­§T  kh«ng  ã  ån  sù  c ngu thu  nghiÖp, kh«ng  éc  i îng      thu ®è t ¸p dông Th«ng   µy.Kinh  Ý  ¹t®éng  êng  tn   ph ho   th xuyªn cña      c¸c CSGD­§T kh«ng  cã  ån    ù  ngu thu s nghiÖp  ng©n  do  s¸ch Nhµ   íccÊp  µ    n  v qu¶n  ýtµichÝnh  l    theo  c¬  Õ   Ön  µnh. ch hi h II­ g u å n  thu s ù  n g hi Ö p  c ñ a c¸c c ¬  s ë  gi¸o d ô c    N v µ  ® µ o  t¹o c « n g  l Ë p:  C¸c  ¬  ë    ôc  µ  o  ¹oc«ng  Ëp  ã  ÷ng  ån    ù  c s gi¸od v ®µ t   l c nh ngu thu s nghiÖp  nh  sau:  1­ C¸c  ¹ phÝ, lÖ  Ý  Ön  µnh    lo   i   ph hi h theo quy  nh:   ®Þ 1.1­Thu  äc  Ý   ña  êi häc  éc    ¹  ×nh    ôc  µ  o  ¹o   h ph c ng   thu c¸c lo ih gi¸od v ®µ t   chÝnh  quy  µ  v kh«ng  Ýnh  ch quy  Ö  Êp  (h c b»ng) trong ph¹m        vimøc    nhµ  thu do  nícquy  nh.   ®Þ 1.2­Thu  õ phÝ  Þch  ô  o  ¹o(hÖ  Êp    t  d v ®µ t   c chøng  chØ).Møc    Thñ    thu do  tr ng  n  Þ  Õt ®Þnh  ïhîp víi ë ®¬ v quy   ph      kh¶ n¨ng  ña  êihëng  Þch  ô. c ng   d v  1.3­L Ö   Ý   Ón    ph tuy sinh theo    quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Ý, lÖ  Ý   µ  l ph   ph v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  µ   íc.    h  c Nh n 2­ C¸c    kho¶n    ¾n  íi ¹t®éng  ña  n  Þ: thu g v   ho c ®¬ v 2.1­Thu  õc¸cdù    ªnkÕt  o  ¹ovíi   chøc    t     ¸n li   ®µ t     tæ  c¸c trongvµ  µiníc.   ngo     2.2­Thu  õc¸cho¹t®éng    t      s¶n  Êt,b¸n  xu   s¶n  È m   ùc hµnh  ¹ c¸cxëng  ph th   t    i tr ng, s¶n  È m   Ý  ê  ph th nghiÖm...tõ c¸c ho¹t®éng         cung øng  Þch  ô  ¾n   íi d vg v  ho¹t®éng  ña  n  Þ,khaith¸cc¬  ë  ËtchÊt.   c ®¬ v       sv    2.3­ Thu  õ    îp  ng    t c¸c h ®å khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ   íic¸c tæ  v     chøc, c¸    nh©n trongvµ  µiníc.   ngo   2.4­Thu  c¸n  é, gi¸oviªn,gi¶ng    ña  ¬  ë    do  b      viªnc c s tham    ¹t®éng  gia ho   dÞch  ô  íi v v   ngoµihoÆc   bªn    theo c¬  Õ     ch kho¸n nép  Ò   n  Þ.   v ®¬ v 2.5­C¸c    kho¶n    îp ph¸p  thu h   kh¸c ® îc®Ó   ¹ sö  ông     l  d i theo  quy  nh  ña  ®Þ c nhµ  íc. n
  3. 3 M øc    i víi   thu ®è     kho¶n      Thñ  ëng  n  Þ  c¸c thu trªndo  tr ®¬ v tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång  íi   v   yªu cÇu  bªn    theo nguyªn t¾c  ¬  ë    ôc  µ  o  ¹ob¶o  ¶m     c s gi¸od v ®µ t   ® b﮾ p     Ý, phïhîp víi   chiph         kh¶ n¨ng  êihäc  µ  ã  ét  Çn  Ých  ü. ng   v c m ph t lu 3­ Thu  Òn  ng  ãp  ©y  ùng  êng  ti ®ã gx d tr phæ  th«ng theo quy  nh  ña  ®Þ c cÊp  ã  Èm  Òn. c th quy   4­ Thu  õ ®¬n  Þ  ùcthuéc ®Ó   ç  î ¹t®éng    t  v tr     h tr    ho chung:C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v d to¸ntrùcthuéc cã  Ó  Ých m ét  Çn  õ nguån    ù       th tr   ph t  thu s nghiÖp    ç  î ¹t ®Ó h tr    ho ®éng  chung,tûlÖ  Ých do  ñ  ëng  n  Þ  Õt ®Þnh.     tr   Th tr ®¬ v quy   5­ C¸c    kho¶n    thu kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtnh    Òn göing©n  lu   l∙ti     i hµng  õc¸ckho¶n    t    thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô..  d v. Ngoµic¸ckho¶n    ù     thu s nghiÖp  trªn,   nªu    CSGD­§T    îcphÐp    c¸c CT ®   huy ®éng  èn  îp  v h ph¸p  õ c¸c tæ  t     chøc, c¸ nh©n     trong vµ  µi níc ®Ó   ôc  ô    ngo     ph v cho  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  µ  xu v cung  øng  Þch  ô  d v theo  ng  ®ó quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p luËt.   III­N é i d u n g  c hi h o ¹t ® é n g  thê n g  x u yªn:     C¸c CSGD­§T    îcsö  ông  ån  ©n  CT ®   d ngu ng s¸ch nhµ  íccÊp  µ  ån    n  v ngu thu sù    nghiÖp  ña  n  Þ      c ®¬ v ®Ó chicho    ¹t®éng  êng  c¸cho   th xuyªn theo  ÷ng    nh néidung    sau: 1­ Chi cho c¸n  é, gi¸o viªn vµ    ng  îp  ng: Chi  Òn ¬ng; tiÒn b       lao ®é h ®å   ti l     c«ng; tiÒn  ëng; phô  Êp ¬ng; phóc  î tËp  Ó; c¸c kho¶n  ng  ãp  Ých   th   cl   l  i th     ®ã g tr   nép b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi x∙h   hi y      c«ng  oµn  ® theo  Õ     Ön  ch ®é hi hµnh.  2­ Chi cho  äc     h sinh,sinh viªn:     ­Chi häc     bæng, trî Êp    éi, Òn thuëng.    c x∙h   ti   ­Chi cho    ¹t®éng      Ó  ôc  Ó     c¸cho   v¨n ho¸ th d th thao cña  äc    h sinh,sinh viªn.     3­ Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh: chi®iÖn, níc,x¨ng  Çu, vÖ      l  ch       d   sinh m«i  êng,   tr   mua  Ët tv¨n phßng,dÞch  ô  v        v c«ng  éng,c«ng    Ý, héinghÞ  Ý, th«ng  c   t¸cph     ph   tinli   ¹c,   ªnl   tuyªntruyÒn,cícphÝ  iÖn  ¹ifax..      ® tho   ,   . 4­ Chi nghiÖp  ô     v gi¶ng d¹y,häc  Ëp:    t a­ Chi mua  s¸ch,b¸o,t¹p chÝ, tµiliÖu gi¸o khoa, gi¸o tr×nh,s¸ch                  tham  kh¶o,thiÕtbÞ, vËttthÝ           nghiÖ m,  ùc hµnh,chiphÝ  th      cho      µ  äc  gi¸oviªnv h sinh   ®i  ùc  Ëp..  th t .theo  ¬ng  ×nh  ña  ch tr c CSGD­§T    CT (bao  å m   gi¸o dôc    g c¶    an ninh,quèc    phßng). b­ Chi phÝ       thuªchuyªn giavµ      gi¶ng viªntrong vµ  µiníc(chitiÒn biªn      ngo          so¹n vµ    gi¶ng bµi),     Òn d¹y vît êcho        tr¶ti         chi gi gi¸oviªn,  gi¶ng viªncña  ¬  ë.    cs c­Chi ®µo  ¹o, åidìng gi¸oviªn.    t   b    d­    Chi cho c«ng    chøc  Ón  t¸ctæ  tuy sinh,thitètnghiÖp  µ    äc      v thih sinh,   sinhviªngiái   Êp.    c c¸c 5­ Chi nghiªn cøu      µikhoa  äc, c«ng    c¸c ®Ò t   h  nghÖ   Êp  ¬  ë  ña    c c s c c¸n bé,gi¸oviªnvµ        sinhviªn. 
  4. 4 6­  Chi  Ý   ùc hiÖn    îp  ng    ng  ph th   c¸c h ®å lao ®é s¶n  Êt,khoa  äc  xu   h c«ng  nghÖ, cung  øng  Þch  ô  o  ¹o,dù    ªnkÕt  o  ¹o,thùc hµnh  ùc tËp, d v ®µ t   ¸n li   ®µ t     th     bao  å m:    Òn ¬ng, tiÒn  g chi ti l   c«ng, nguyªn    nhiªn vËt  Öu,khÊu    li   hao TSC§,  nép  Õ  thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   7­ Chi mua   ¾ m   öa  ÷a  êng  s s ch th xuyªn: Chi    mua   ¾ m   ông  ô  s d c thay   thÕ, söa  ÷a  êng    ch th xuyªn tµis¶n  è  nh  ôc  ô     c ®Þ ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n   µ    v duy    tub¶o  ìng c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng. d    tr   s h   8­ Chi hîp t¸cquèc  Õ:®oµn    oµn  µo.        t  ra,® v 9­ Chi  phÝ   êng    th xuyªn  ªnquan  n   li   ®Õ c«ng    t¸cthu  Ý,  Ö  Ý   ph l ph theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 10­  Chi  o   ¹o,tËp  Ên  ®µ t   hu cho c«ng chøc, viªn chøc      trong  n   Þ  ®¬ v (kh«ng  Ó     o  ¹ol¹theo chØ    ña  µ   íc). k chi®µ t     i   tiªuc Nh n 11­ Chi kh¸c:tr¶gèc  µ    èn        v l∙v vay    chøc,c¸ nh©n  i c¸c tæ     trong vµ  µi   ngo   níc(nÕu  ã);Sö   ông  ån    ù    c d ngu thu s nghiÖp  ng  ãp  õ thiÖn    éi,chitrî ®ã g t  x∙ h       gióp häc    sinh nghÌo vîtkhã  äc  ái trËttùan       h gi ,     ninh..     . C¸c kho¶n    chi kh«ng  êng  th xuyªn  ùc  Ön  th hi theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh   è  s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   sè  t 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  IV­ C¸c C S G D ­ § T  C T  c « n g  l Ë p ® î c t ù c h ñ  t µi h Ý n h,   c t ù q u y Õ t ® Þ n h  v µ  c h Þ u  tr¸ch n hi Ö m  n h  s a u: 1­ V Ò   ö  ông  ån    sd ngu kinh phÝ  õ ng©n    t  s¸ch nhµ  íccÊp  µ  ån      n  v ngu thu sù  nghiÖp: 1.1­§èivíiCSGD­§T    ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý   ¹t®éng  êng       CT t   ® to b chiph ho   th xuyªn: §îcc¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      nh    to¸næn ®Þ trong 3    n¨m  cho  n   ®¬ vÞ  ùcthuéc nh  tr     sau: a) Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph   ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi õng lo¹ phÝ, lÖ  Ý. nh n   th quy ®è     t  i     ph ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n §èivíi ÷ng  ¹  Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ vµ  ép  ©n     nh lo iph   ph ®   l   n ng i s¸ch nhµ  íctheo   n    tû lÖ  Çn      ph tr¨m (%)  × hµng  th   n¨m  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù    iÒu    to¸n® chØnh  cho  ïhîp víi ¹t®éng  ña  n  Þ. ph        ho c ®¬ v C¬  quan  ñ  ch qu¶n kh«ng giao  è  s¶n  Êt,cung  s thu  xu   øng  Þch  ô    d v cho c¸c CSGD­§T    CT;  n  Þ   ©y  ùng  Õ   ¹ch  ®¬ v x d k ho thu    iÒu  µnh  ®Ó ® h trong    c¶ n¨m. Riªng  ÷ng  n  Þ  ù  nh ®¬ v s nghiÖp  chØ  ã  ån  s¶n  Êt,cung    c ngu thu  xu   øng dÞch  ô,kh«ng  ã  ån    Ý, lÖ  Ý  ×  ¬  v  c ngu thu ph   ph th c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao  dù      to¸nthu s¶n  Êtcung  xu   øng  Þch  ô    µm    ®iÒu  µnh    d v ®Ó l c¨n cø  h thu,chi. b) Giao  ù      d to¸nchi:
  5. 5 ­   Giao  è  s tæng  îp chiho¹t®éng  êng  h     th xuyªn tõnguån    Ý, lÖ  Ý     thu ph   ph ® îc®Ó   ¹ cho  n  Þ  ö  ông    l  i ®¬ v s d theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn. ­ Chi kh«ng  êng     th xuyªn tõ ng©n     s¸ch nhµ  íc:Kinh  Ý   ùc hiÖn      n  ph th   c¸c ®Ò   µinghiªncøu  t    khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é,  µnh; Ch ¬ng  ×nh m ôc   h c Nh n   B ng   tr   tiªuquèc      gia;kinh phÝ   Æt   µng    ® h theo  Õ     ña  µ   íc;kinh phÝ   ùc ch ®é c Nh n     th   hiÖn    tinhgi¶n    Õ;  biªn ch kinh phÝ   i    ®è øng    ù  níc ngoµi;vèn  Ön  î c¸c d ¸n      vi tr  , vèn vay, vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n; kinh  Ý     ph mua   ¾ m,  öa  ÷a  íntµi s s ch l     s¶n  è  nh  µ    c ®Þ v c¸c kho¶n    chikh«ng  êng  th xuyªn kh¸c th×  é   ñ      B ch qu¶n  ®èi (  víic¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ã  c thu  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)  ¬   l , quan  ñ  C ch qu¶n  ®Þa  ¬ng  ®èivíi   n  Þ  ù  ph (     ®¬ v s nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c¸c c thu do  ph qu¶n  ý)giao l    dù    to¸ncho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h c) Trêng  îp  n  Þ   ùc  Ön  îtthu  Ý   µ  Ö  Ý   ∙  îc giao      h ®¬ v th hi v   ph v l ph ® ®   æn ®Þnh   ×  n   Þ   îc sö  ông  µn  é  è  th ®¬ v ®   d to b s thu  ît(phÇn    ¹   v  ®Ó l i nh»m     ) bæ sung  ü  Òn l ng  µ  qu ti  ¬ v kinhphÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ    ho   c ®¬ v theo quy  nh.   ®Þ Trêng  îp ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ôtthu so  íi ù    îcgiao thu phÝ  µ  Ö  h  v th   h     v   to¸n®   d    vl phÝ  Çn    ¹   × ®¬n  Þ  (ph ®Ó l ith   ) v ph¶i®iÒu    chØnh  gi¶m   ¬ng  chit øng. §èi víinh÷ng  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao    thu vÒ  s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô,khithu vîtth×  n  Þ  îcsö  ông  µn  é  d v         ®¬ v ®   d to b sè  îtthu ®Ó       Ëp. t¨ngcêng  ¬  ë  Ët chÊt vµ    v     t¨ngthu nh     csv    khigi¶m    n  Þ  thu ®¬ v ph¶igi¶m   ¬ng    chit øng. 1.2­§èivíi      CSGD­§T    ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ¹t®éng  êng  CT t   ® m ph chiph ho   th xuyªn:§îc c¬      quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao  ù  d to¸n thu,dù      to¸n chi æn   nh      ®Þ trong3    n¨m    nh sau:   1.2.1­Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph   ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n §èivíi ÷ng  ¹  Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ vµ  ép  ©n     nh lo iph   ph ®   l   n ng i s¸ch nhµ  íctheo   n    tû lÖ  Çn    ph tr¨m (%)  ×  µng  th h n¨m  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao  ù      d to¸n thu ®iÒu  chØnh cho  ïhîp víi ¹t®éng  ña  n  Þ. ph         ho c ®¬ v C¬  quan  ñ  ch qu¶n kh«ng  giao  è  s¶n  Êt,cung  s thu  xu   øng  Þch  ô    d v cho CSGD­§T  CT;  n  Þ  ©y  ùng  Õ   ¹ch      iÒu  µnh  ®¬ v x d k ho thu ®Ó ® h trong c¶    n¨m.  Riªng  ÷ng  n  Þ  ù  nh ®¬ v s nghiÖp  chØ  ã  ån    c ngu thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  d vô,kh«ng  ã  ån    Ý, lÖ  Ý  × c¬    c ngu thu ph   ph th   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      to¸n thu s¶n  Êtcung    xu   øng  Þch  ô    µm    ®iÒu  µnh    d v ®Ó l c¨n cø  h thu,chi. 1.2.2­Giao  ù      d to¸nchi: a) Chi ho¹t®éng  êng      th xuyªn: ­ Giao  è    s tæng  îp chiho¹t®éng  êng  h     th xuyªn tõ nguån    Ý, lÖ  Ý     thu ph   ph ® îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông    li®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn. ­ Giao  è    s tæng  îp    ¹t®éng  êng  h chiho   th xuyªn tõ nguån  ©n     ng s¸ch nhµ    níccÊp    cho n¨m  u   ña  êikú    nh,  µng  ®Ç c th   æn ®Þ h n¨m  îct¨ng thªm  ®    theo  û t  lÖ  cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. do  c th quy quy  
  6. 6 b) Chi kh«ng  êng     th xuyªn tõ ng©n     s¸ch nhµ  íc:Kinh  Ý  ùc hiÖn      n  ph th   c¸c ®Ò   µinghiªncøu  t    khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é,  µnh; Ch ¬ng  ×nh m ôc   h c Nh n   B ng   tr   tiªuquèc      gia;kinh phÝ   Æt   µng    ® h theo  Õ     ña  µ   íc;kinh phÝ   ùc ch ®é c Nh n     th   hiÖn    tinhgi¶n biªnchÕ;     kinh phÝ  i øng    ù    ícngoµi;vèn  u    ©y    ®è   c¸cd ¸n n     ®Ç tx dùng  ¬  c b¶n;kinh phÝ      mua  ¾ m,  öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh  µ    s s ch l     c ®Þ v c¸c kho¶n  chikh«ng  êng    th xuyªn kh¸cth× Bé  ñ        ch qu¶n  ®èivíi   n  Þ  ù  (     ®¬ v s nghiÖp  ã  c¸c c thu do    Trung  ng  ¬ qu¶n  ý)  ¬   l , quan  ñ  C ch qu¶n  a  ¬ng  ®èivíi   n  Þ  ®Þ ph (     ®¬ v c¸c sù nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c thu do  ph qu¶n  ý)giao dù    l    to¸ncho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 1.2.3­Trêng  îp ®¬n  Þ  ÕtkiÖm       h  v ti   chikinh phÝ  êng    th xuyªn hoÆc       t¨ng thu phÇn  Ý  µ  Ö  Ý  îc®Ó   ¹ so  íi ù    îcgiao th× ®¬n  Þ  îcsö    ph v l ph ®   l   v   to¸n®   i d    v®  dông  µn  é  ån  to b ngu kinh phÝ  ÕtkiÖm  µ  è            ti   v s t¨ngthu ®Ó bæ sung  ü  Òn qu ti   l ng  µ  ¬ v kinh phÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ. Trêng  îp hôt thu so  íidù    îc   ho   c ®¬ v   h       v   to¸n®   giao th× ®¬n  Þ     v ph¶i®iÒu    chØnh gi¶m   ¬ng  chit øng. §èi víinh÷ng  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao    thu vÒ   s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô,khithu vîtth× ®¬n  Þ  îcsö  ông    é  è  d v         v® d tßn b s vîtthu      ®Ó t¨ng thu  Ëp, t¨ng cêng  ¬  ë  Ët chÊt vµ      nh     csv    khigi¶m  thu  n  Þ  ®¬ v ph¶igi¶m   ¬ng    chit øng. Sau  êigian    nh  th   æn ®Þ kinh phÝ   n¨m,    n  Þ  ù    3  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu b¸o c¸o tæng  Õt  ×nh    ¬  k tr c¸c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy xem   Ðt  x quyÕt  nh   ®Þ giao æn   nh    ®Þ kinhphÝ    cho  êigian tiÕp theo. th       2­ BiªnchÕ   µm    x©y  ùng  ù    ü  Òn l ng  µsè    Õ   ­    l c¨n cø  d d to¸nqu ti  ¬ l   biªnch ® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao ®Õ n   µy    ng 31/12 n¨m  ícliÒn kÒ.   tr     Trong    ×nh ho¹t®éng, Thñ  ëng  qu¸ tr       tr CSGD­§T    îcquyÕt  nh  Õ   CT ®   ®Þ k ho¹ch sö  ông    ng     d lao®é nh sau: 2.1­S ¾ p   Õp  ¹c¸n bé,c«ng    x l      i chøc,viªnchøc  îcgiao (kÓ  nh÷ng  ­    ®    c¶  ng êi ®∙  ý  îp  ng  ®éng    k h ®å lao  trong chØ     tiªubiªn chÕ)     ©ng     ®Ó n cao  Öu  hi qu¶, chÊt l ng  ¹t®éng  ña  n  Þ. Nh÷ng  êi trong diÖn     î ho   c ®¬ v   ng     gi¶m    Õ   biªnch ® îchëng  Ýnh    ch s¸ch chÕ       ®é theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h 2.2­§èivíiCSGD­§T    ù b¶o  ¶m   µn  é    Ý   ¹t®éng  êng       CT t   ® to b chiph ho   th xuyªn,c¨n cø      nhu  Çu  c c«ng  Öc  µ  vi v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  n  Þ, Thñ  ­ t  c ®¬ v   tr ëng  îc ký  îp  ng    ng  ®   h ®å lao ®é theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     ng; lu   lao ®é   nh÷ng  êi® îcký  îp ®ång  ng     h   kh«ng    nh  êih¹n  x¸c ®Þ th   ph¶icã      Èn,   ®ñ tiªuchu   c¬  Êu  c chøc  danh  nghiÖp  ô,chuyªn m«n   v    theo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  qu¶n  lý ngµnh, lÜnh  ùc  µ  îc xÕp      v v®  theo b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  ù  l h ch s nghiÖp    quy ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng  Én  µ  îc hëng    Òn  î  Üa  ô  h d v®  c¸c quy l ingh , v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt; 2.3­§èivíi      CSGD­§T    ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ¹t®éng  êng  CT t   ® m ph chiph ho   th xuyªn,c¨n cø      nhu  Çu  c c«ng  Öc  µ  vi v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  n  Þ, Thñ  ­ t  c ®¬ v   tr ëng  îcký  îp ®ång    ng  ® h  lao ®é theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ     ng  ­     lao ®é nh ng ph¶iphïhîp víi nh         ®Þ møc    Õ   c¬  biªnch do  quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh; h   nh÷ng  êi® îcký  îp ®ång  ng     h   kh«ng    nh  êih¹n  x¸c ®Þ th   ph¶icã      Èn,   ®ñ tiªuchu   c¬  Êu  c chøc danh  nghiÖp  ô, chuyªn  v  m«n   theo  quy  nh   ña  é  ®Þ c b qu¶n  ý l  ngµnh, lÜnh  ùc  µ  îc xÕp     v v®  theo b¶ng ¬ng  µnh  Ýnh  ù  l h ch s nghiÖp    quy ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng  Én  µ  îc hëng    Òn  î  Üa  ô  h d v®  c¸c quy l ingh , v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt;
  7. 7 2.4­Thñ  ëng  n  Þ  îc chÊ m     îp  ng    ng  i  íinh÷ng    tr ®¬ v ®   døt h ®å lao ®é ®è v   ngêido  n  Þ  ý  îp ®ång    ng. Tr×nh  ù,thñ tôc chÊ m     îp ®ång    ®¬ v k h   lao ®é   t      døt h   lao®éng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       Lao  ng. ®é 2.5­ Thùc  Ön  Õ     ©n  ñ, c«ng    hi ch ®é d ch   khai theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt.      3­  ü   Òn ¬ng  µ  Qu ti l v thu  Ëp:  ü   Òn  ¬ng  µ  nh Qu ti l v thu  Ëp  ña    nh c c¸c CSGD­§T    îcsö  ông  õhainguån: CT ®   d t    3.1­ Nguån  ©n    ng s¸ch  µ   íc cÊp      Òn ¬ng, tiÒn  Nh n   ®Ó chi ti l   c«ng, c¸c    kho¶n  ô  Êp  ph c theo ¬ng  ña    é, c«ng  l c c¸n b   chøc,viªnchøc     trong biªnchÕ   µ     v lao ®éng  îp ®ång  ®èivíi     h  (     CSGD­§T    c¸c CT b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ¹t ® m ph chiph ho   ®éng  êng  th xuyªn) thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 25/N§­  CP ngµy 23/05/1993  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh  Ò  ¬ng  h  hi h vl vµ  ô  Êp ¬ng. ph c l 3.2­C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  ¹t®éng  µichÝnh  ho   t  (nguån  sù  thu  nghiÖp  µ  v tiÕtkiÖm    Ý  êng    chiph th xuyªn)vµ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn   t h th   chuyªn m«n,  ü  Òn   qu ti   l ng  µ    Ëp  ña    ¬ v thu nh c c¸cCSGD­§T    îcx¸c®Þnh  CT ®     theo quy  nh  ¹ §iÓ m   ®Þ t  i 1  ôc  Th«ng   è  M IV  ts 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh  íng   BT  h  dÉn  ùc  Ön  th hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh    ông  v ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    ¬n  Þ  ©y  c thu.§ v x dùng  quy  Õ       Òn l ng,tiÒn c«ng  µ  ch chitr¶ti  ¬     v th¶o luËn    c«ng khai, èng  Êt  th nh   tronghéinghÞ    é,c«ng     c¸n b   chøc,viªnchøc  ña  n  Þ.    c ®¬ v C¨n  vµo  cø  quy  Õ       Òn l ng,tiÒn c«ng  ña  n  Þ  µ  ü  Òn  ch chitr¶ti  ¬     c ®¬ v v qu ti l ng  îcx¸c®Þnh, Thñ  ëng  n  Þ  Õt  nh  ¬ ®     tr ®¬ v quy ®Þ møc      Òn l ng,tiÒn chitr¶ti  ¬     c«ng cho    é, c«ng  c¸n b   chøc,viªnchøc  µ    ng  îp ®ång     v lao ®é h  theo  Öu    hi qu¶ c«ng  Öc  µng  vi h th¸ngcña  õng ngêi.   t  3.3­TiÒn ¬ng  ña    l c CSGD­§T    èin¨m  Õu   CT cu   n kh«ng    Õt  îc ® a  chi h ®   vµo  ü  ù  qu d phßng    nh    Ëp  µ  æn ®Þ thu nh v chuyÓn  sang  n¨m sau  Õp tôcchi. ti     4­ X ©y  ùng  Õ         éibé:   d ch ®é chitiªun   ­ Trong  ¹m    ån  µichÝnh  ña  n   Þ   ph vi ngu t   c ®¬ v (bao  å m   ån  ©n   g ngu ng s¸ch Nhµ   íc cÊp, nguån  sù    n    thu  nghiÖp),Thñ  ëng    tr CSGD­§T    ñ  ng  CT ch ®é x©y  ùng    Èn, ®Þnh  d tiªuchu   møc  µ  Õ         éibé  Ò     v ch ®é chitiªun   v chiqu¶n  ývµ  l  nghiÖp  ô  v cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h møc    Nhµ   ícquy  nh  ï hîp víi chido  n  ®Þ ph       ® Æc   ïcña  n  Þ. th  ®¬ v   ­ Trong  Õ         éi bé, CSGD­§T    tiªnchinghiÖp  ô      ch ®é chitiªun     CT u      v ®Ó ®¶m   b¶o  è îng,chÊt l ng ho¹t®éng  sl    î     gi¶ng  ¹y,häc  Ëp,NCKH,  Þch  ô  ña  d  t  d vc ®¬n  Þ. v ­ C¸c    Èn, chÕ     µ  nh    tiªuchu   ®é v ®Þ møc       chitiªunªu    îc th¶o  Ën  trªn®   lu c«ng  khaitrong ®¬n  Þ, chÕ         éibé  µ c¨n cø    ñ  ëng  n       v  ®é chitiªun   l     ®Ó Th tr ®¬ vÞ  iÒu  µnh  Öc  ö  ông,quyÕt to¸nkinh phÝ  õnguån  ©n  ® h vi s d        t  ng s¸ch nhµ  íc   n  vµ  ån  ngu thu  ù  s nghiÖp  ña  n  Þ, lµ c¬  ë  c ®¬ v     s ph¸p  ý®Ó  l  Kho  ¹c  µ   íc b Nh n   thùc hiÖn  Óm      ki so¸tchi. 5­ C Êp      ph¸tkinhphÝ  õng©n    t  s¸ch Nhµ   íc:   n C¨n  vµo  ù    ©n  cø  d to¸nng s¸ch nhµ  íc® îcgiao,c¬    n      quan  µichÝnh  Êp  t  c kinh phÝ    êng    chith xuyªn do  ©n    ng s¸ch ®¶m     b¶o  ®èivíi n  Þ  ù ®¶m     (    ®¬ v t   b¶o m ét  Çn    Ý)  ph chiph qua  Kho  ¹c  µ   íc vµo  ôc  b Nh n   M 134 "Chi kh¸c"theo  õng     t  lo¹   ikho¶n ¬ng  , t øng  ña  ôc  ôcng©n  cM l  s¸ch Nhµ   íc.   n 
  8. 8 Trêng  îp  ∙  ùc  Ön  Êp  h ® th hi c ph¸ttheo    ôc  ña  ôc  ôc ng©n    c¸c m cM l  s¸ch  Nhµ   íc,Thñ  ëng  n  Þ  ∙  îcgiao quyÒn  ù chñ  îcquyÒn  iÒu  n  tr ®¬ v ® ®     t  ®  ® chØnh  c¸cm ôc      chitrong tæng  è    s kinhphÝ    êng    chith xuyªn cÊp.     §èi víic¸c kho¶n       kinh  Ý     ph chi kh«ng  êng  th xuyªn,c¬    quan  µichÝnh  t  thùc hiÖn  Öc  Êp      vi c ph¸ttheo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh.   n  h 6­ CSGD­§T    ¹t®éng    CT ho   s¶n  Êt,dÞch  ô  ã  ö  ông  xu   vcsd TSC§  × thùc th     hiÖn  Ých  Êu  tr kh hao  TSC§. Møc   Ých  Êu  tr kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo    quy ®Þnh   ¹  t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 166/1999/Q§­ BTC   µy  ng 30/12/1999  ña  é   ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  Ò   T  v ban  µnh  Õ     h ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  µ  Ých khÊu  l  d v tr   hao  µi t  s¶n  è  nh  µ      c ®Þ v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh  ña  µ   íc. h  hi h c Nh n   Trêng  îp ® Æc   ÖtThñ  ëng  n  Þ  ã  Ó  Õt ®Þnh  Öc    ông  h  bi   tr ®¬ v c th quy   vi ¸p d tû lÖ  Êu    kh hao  cao  ¬n  h quy  nh  ®Þ nh»m     åivèn  Þp  êinhng  thu h   k th   ph¶iphï    hîp víithêigian vµ  æi  íikü  Ëtcña  µis¶n,kh¶        ® m   thu   t    n¨ng      ña  êih­ chitr¶c ng   ëng  Þch  ô. d v Toµn  é  è  Òn  Êu  b s ti kh hao  µis¶n  è  nh  îc h¹ch    µo    µnh  t  c ®Þ ®  to¸nv gi¸th s¶n  È m   Þch  ô  ph d v trong c¸c hîp ®ång  ÷a CSGD­§T    íic¸c bªn  cÇu      gi   CT v     yªu  s¶n  ÊtdÞch  ô. xu   v 7­ C¸c  CSGD­§T    ã  CT c nhu  Çu  c thanh  ýtµis¶n: Thµnh  Ëp  éi  ng  l      l H ®å thanh  ý tµis¶n  l    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 55/2000/Q§­ BTC   µy  ng 19/4/2000  ña  c Bé   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  tr BT  v vi ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ýviÖc  ö  ýtµis¶n  l  x l    Nhµ   íct¹ c¸cc¬  n       quan  µnh  Ýnh  ù  i h ch s nghiÖp.Sè  Òn thu ® îcdo    ti       thanh  ýtµi l    s¶n  îch×nh  µnh  õnguån  ©n  ®  th t  ng s¸ch nhµ  íchoÆc   ã  ån  èc  õng©n    n  c ngu g t   s¸ch nhµ  ícsau    õchiphÝ    n  khitr     thanh  ý(c©n,®ong, ®o,  m,  Ën  l      ®Õ v chuyÓn,   x¸c ®Þnh      c¸c th«ng  è  ü  Ët,tiÒn  s k thu   c«ng  µm  l thªm  ê (nÕu  ã)..   îc ® a  gi   c .®   ) vµo  ü    iÓn cña  n  Þ. Trêng  îp thanh  ýtµis¶n  îch×nh  µnh  õ qu ph¸ttr   ®¬ v   h  l    ®  th t  nguån  èn  v vay, ®¬n  Þ  ö  ông  è  Òn    vsd s ti thu  îc do  ®   thanh  ýsau    õchi l  khitr     phÝ  thanh  ý®Ó     èn  l   tr¶v vay,sau      Õt  èn    khitr¶h v vay  × ® îc® a  µo  ü    th     v qu ph¸t tr Ónho¹t®éng  ù  i    s nghiÖp. 8­ Thu  ù    s nghiÖp  éc ng©n  thu   s¸ch nhµ  íc(häc phÝ, lÖ  Ý)  ùc hiÖn    n      ph th   theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý  µ  l ph v l ph v NghÞ   nh  è  ®Þ s 57/2002/N§­ CP   µy  ng 3/6/2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  Ý  l ph vµ  Ö  Ý. Trong    a  ã    l ph   khich c v¨n b¶n  íng dÉn  ×    ¬  ë    ôc  µ  o   h  th c¸c c s gi¸od v ®µ t¹o ùc hiÖn thu häc phÝ  theo Quy Õt ®Þnh  sè  70/1998/Q§­  th TTg  ngµy  31/3/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ    b¶n  íng  Én  Ön  µnh    c Th t Ch ph v c¸c v¨n  h d hi h cho ®Õ n     ã  b¶n  íi.C¬   ë    ôc  µ  o  ¹o® îc m ë   µikho¶n  khic v¨n  m   s gi¸od v ®µ t     t   chuyªn  thu t¹ Kho  ¹c Nhµ   ícn¬igiao dÞch       i b  n      ®Ó qu¶n  ýthu,chi. l    Hµng  ý,n¨m  ¬  ë    ôc  µ  o  ¹ocã    Ëp  qu   c s gi¸od v ®µ t   thu l b¸o    è      c¸o s thu,chi cã    Ën  ña  x¸c nh c Kho  ¹c Nhµ   ícgöic¬  b  n     quan  ñ  ch qu¶n    ®Ó tæng  îp göic¬  h    quan  µi Ýnh  ng  Êp. t  ch ®å c   9­ Cuèi n¨m, kinh phÝ    êng          chith xuyªn tõ ng©n     s¸ch Nhµ   íccÊp  µ      n  v thu sù nghiÖp  ña  c CSGD­§T    Õu    CT n chikh«ng  Õt  îc chuyÓn  h ®  sang n¨m    sau tiÕp tôc chivµ  Õt    µo      Õ           quy to¸nv niªn®é k to¸nn¨m  sau.Trªn c¬  ë  i chiÕu      s ®è   gi÷a Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  n  Þ  n   èingµy    b  n   ®¬ v ®Õ cu   31/12,Kho  ¹c Nhµ   íclµm    b  n  thñ tôcchuyÓn  è     s kinh phÝ  a    Õt    ch chih sang  n¨m  sau cho  CSGD­§T    CT theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 81/2002/TT­ BTC   µy  ng 16/9/2002  ña  é   µi chÝnh, c BT    ®ång  êith«ng  b»ng    th   b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  µichÝnh  ng  Êp  Õt®Ó   t  ®å c bi   qu¶n  ý. l 
  9. 9 10­ C¸c CSGD­§T     ùc  Ön  ¹ch  CT th hi h to¸n kÕ     to¸n theo    Th«ng   sè  t 121/2002/TT­BTC   µy  ng 31/12/2002  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Õ     n   c BT  h  k to¸n®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ã  c thu. V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  tn c hi l     h t  01/01/2003.   C¸c  éidung  n  kh¸cvÒ     qu¶n  ýtµichÝnh  îcthùc hiÖn  l    ®    theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti  Th«ng   è  ts 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh  íng dÉn  ùc   BT  h  th   hiÖn NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¬  c Ch ph v c chÕ   µi Ýnh    ông  t  ch ¸p d cho    n  Þ  ù  c¸c®¬ v s nghiÖp  ã  c thu. Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  n Õ u  cã  víng m ¾ c, c¸c Bé, c¬  quan   ngang  é,  a   ¬ng  µ  B ®Þ ph v c¸c  ¬  ë  c s gi¸o dôc  µ  o   ¹o cã    v ®µ t   thu  ph¶n    ¸nh vÒ   Liªn Bé     öa  æi, bæ     ®Ó s ®   sung  cho  ï hîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2