Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
42
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT-BTC-BYT

 1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/1999/TTLT-BTC-BYT Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B Y T S 30/1999/TT-LT/BTC-BYT NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N N I DUNG VÀ NNH M C CHI C A CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA THANH TOÁN M T S B NH XÃ H I VÀ B NH DNCH NGUY HI M Căn c Quy t nh s 531/TTg ngày 08/8/1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia; Căn c Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14/01/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia; Căn c Quy t nh s 84/1998/Q -TTg ngày 16/4/1998; s 196/1998/Q -TTg ngày 10/10/1998 và s 224/1998/Q -TTg ngày 17/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình m c tiêu Qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m; b xung m c tiêu B o v s c kho tâm th n c ng ng; m c tiêu Phòng ch ng S t xu t huy t; m c tiêu Phòng ch ng suy dinh dư ng tr em vào Chương trình qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m; Liên B Tài chính-Y t hư ng d n n i dung và m c chi c a các m c tiêu thu c Chương trình thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m (sau ây g i t t là Chương trình TTMSBXH&BDNH ) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Chương trình TTMSBXH&BDNH bao g m m t s M c tiêu do Chính ph quy nh cho t ng th i kỳ ho t ng. Kinh phí c a Chương tr nh TTMSBXH& BDNH ư c hình thành t ngu n Ngân sách nhà nư c (NSNN) và các ngu n v n huy ng khác theo quy nh c a nhà nư c. Các ngu n kinh phí trên ư c qu n lý theo Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t NSNN. 2. i tư ng th c hi n Thông tư này là các ơn v s d ng kinh phí c a Chương trình TTMSBXH&BDNH . II. CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH C A CHƯƠNG TRÌNH TTMSBXH&BDNH A. N I DUNG VÀ M C CHI C A CHƯƠNG TRÌNH TTMSBXH&BDNH 1. N i dung chi chung c a chương trình TTMSBXH&BDNH
 2. - Chi qu n lý Chương trình và M c tiêu trung ương g m: Chi v văn phòng phNm, thi t b văn phòng, phí i n tho i và bưu i n, i ki m tra, ánh giá, sơ k t, t ng k t, thuê nhân viên văn phòng c a Chương trình và các M c tiêu. Các kho n chi cho qu n lý Chương trình và m c tiêu ư c d toán theo t ng năm, nhưng t i a không quá 0,3% t ng kinh phí ngân sách trong nư c u tư cho Chương trình TTMSBXH&BDNH. - Mua phương ti n v n chuy n ph c v ho t ng chuyên môn: mua ô tô chuyên dùng cho ngành y t , mua xe máy, xe p phù h p v i a bàn mi n núi, mua xu ng, ghe i v i các t nh ng b ng Sông C u long sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t - Chi vi t, biên so n, d ch và in tài li u, bi u m u chuyên môn-nghi p v . - Chi cho các l p ào t o, t p hu n chuyên môn nghi p v c a t ng m c tiêu. Chi ào t o ngoài nư c (n u có). - Thông tin giáo d c truy n thông. - S a ch a thi t b , phương ti n chuyên môn nghi p v , duy tu b o dư ng kho thu c, v c xin. - T ch c ánh giá nh kỳ vi c th c hi n các m c tiêu chuyên môn c a t ng m c tiêu. -Thuê chuyên gia trong, ngoài nư c và văn phòng chuyên gia (n u có). - Khen thư ng theo Quy t nh c a B trư ng B Y t . - Nghiên c u khoa h c g n v i n i dung c a M c tiêu theo cương nghiên c u ư c B Y t duy t. - Chi v n i ng trong nư c c a các d án v n vay, vi n tr nư c ngoài theo hi p nh c a Chính ph ã ký k t thu c Chương trình TTMSBXH&BDNH. - Chi khác. 2. N i dung chi tr c ti p cho t ng M c tiêu c a Chương trình TTMSBXH&BDNH. Ngoài nh ng n i dung chi chung nêu trên, t ng M c tiêu còn ư c chi nh ng n i dung c thù như sau: 2.1/ N i dung chi c a M c tiêu Phòng ch ng s t rét (PCSR) - Mua thu c s t rét; thu c h tr (g m thu c kháng sinh thông thư ng, thu c ch ng a ch y, gi m au, h s t, sinh t ). - Mua hoá ch t di t mu i, hoá ch t xét nghi m... - Mua d ng c phun tNm hoá ch t, d ng c i u tra côn trùng, kính hi n vi và d ng c xét nghi m.
 3. - Mua màn c p cho dân nghèo vùng s t rét. - Chi giám sát d ch t s t rét. - B i dư ng cán b phòng ch ng s t rét tr m y t xã, thôn, b n tr ng i m s t rét, i lưu ng phòng ch ng s t rét, cán b i b t mu i êm, soi lam tìm ký sinh trùng s t rét, ngư i tr c ti p phun tNm hoá ch t di t mu i. - Chi h tr phòng ch ng d ch s t rét i v i vùng do h u qu thiên tai. 2.2/ N i dung chi c a M c tiêu Phòng ch ng các r i lo n thi u i- t. - Mua thu c i u tr , hoá ch t phòng ch ng các r i lo n thi u i- t. - Tr giá cho vi c tr n và v n chuy n mu i i- t theo ch hi n hành c a Nhà nư c m b o giá mu i i- t không cao hơn giá mu i tr ng trên cùng th trư ng t i các a phương. - Mua bao bì óng gói mu i i- t. - Tr ti n công xét nghi m nh lư ng mu i i- t và nh lư ng mu i i- t ni u, nh lư ng n i ti t t tuy n yên (THS). - B i dư ng cán b i l y m u mu i i- t, m u máu, m u nư c ti u t i nhà dân. - Tr công cho ph ng v n viên, giám sát viên d ch t h c, n p s li u vào máy vi tính, phân tích, x lý s li u c a các t i u tra, kh o sát, - Mua máy siêu âm chuyên dùng cho tuy n giáp, máy nh lư ng i- t ni u, máy nh lư ng n i ti t t tuy n yên (TSH) và các thi t b ph ki n kèm theo trang b cho các trung tâm (tr m) phòng ch ng các r i lo n thi u i- t c a các t nh, thành ph . 2.3/ N i dung chi c a M c tiêu Tiêm ch ng m r ng (TCMR) - Mua, ti p nh n, b o qu n và v n chuy n v cxin n tuy n huy n, xã ph c v TCMR. - Mua trang thi t b , d ng c b o qu n và v n chuy n v cxin, d ng c tiêm ch ng và d ng c kh trùng trong công tác TCMR. - i u tra, ánh giá và giám sát d ch t b nh, ánh giá ch t lư ng an toàn tiêm ch ng và các ho t ng thúc Ny ch t lư ng c a d ch v tiêm ch ng. - B i dư ng cán b i tiêm ch ng, ch ng d ch, i u tra, xác minh các trư ng h p m c b nh thu c TCMR, l y m u, b o qu n và v n chuy n b nh phNm. - Thuê mư n nhân công ph c v các ho t ng TCMR trong các t chi n d ch TCMR. 2.4/ N i dung chi c a M c tiêu Phòng ch ng lao
 4. - Mua, ti p nh n, b o qu n và v n chuy n thu c ch ng lao, tuberculin t i tuy n phư ng, xã. - Mua, ti p nh n, b o qu n, pha tr n và v n chuy n hoá ch t xét nghi m t i tuy n t nh, huy n. - Mua, ti p nh n, b o qu n và v n chuy n kính hi n vi, l ng kính an toàn, lam kính, c c m, máy X quang, phim X quang, găng tay, khNu trang, áo choàng b o h và d ng c xét nghi m tuy n t nh, huy n, xã. - B i dư ng cho cán b làm công tác khám, phát hi n, c p phát thu c thư ng xuyên và theo dõi i u tr b nh nhân lao t i tuy n huy n, qu n, xã-phư ng, thôn-b n. - i u tra, giám sát d ch t , ánh giá tình hình b nh lao. 2.5/ N i dung chi c a M c tiêu Phòng ch ng phong - Mua thu c, hoá ch t ph c v công tác khám phát hi n và i u tr b nh phong. - Mua thi t b y t chuyên dùng và trang thi t b b o qu n thu c ph c v công tác khám phát hi n và ph c h i ch c năng cho b nh nhân phong. - i u tra, ánh giá và giám sát d ch t b nh phong. - i u tr ph c h i b nh nhân phong d hình b ng ph u thu t và h tr m t s v t d ng thi t y u cho b nh nhân d hình như gi y, dép ch nh hình, n ng, n p, chân tay gi i u tr ph c h i ch c năng. - Chi b i dư ng cho cán b y t và nh ng ngư i t nguy n tr c ti p làm công tác khám phát hi n b nh, c p phát thu c, i u tr b nh nhân phong và chăm sóc b nh nhân d hình t i nhà. - B i dư ng cho cán b có thành tích phát hi n s m cơn ph n ng phong và i u tr k p th i không xNy ra tàn ph . - Thuê ngư i và phương ti n v n chuy n b nh nhân t nhà n tr m y t xã, khu i u tr phong ho c b nh vi n a khoa khu v c i v i b nh nhân quá nghèo thu c các t nh mi n núi, vùng sâu, vùng xa. - B i dư ng xét nghi m viên th c hi n 2 tiêu b n tìm tr c khuNn phong b nh nhân nghi phong, ho c b nh nhân phong ang n m i u tr và ng ng i u tr còn giám sát (1 v trí dái tai, 2 v trí thương t n da). 2.6/ M c tiêu Phòng ch ng s t xu t huy t: - Mua hoá ch t di t mu i, sinh phNm, hoá ch t chuNn oán huy t thanh, phân l p vi rút. - Mua máy phun hoá ch t và ph tùng thay th c a máy phun hoá ch t, d ng c i u tra côn trùng, kính hi n vi, d ng c xét nghi m, thi t b chuNn oán cho tuy n cơ s .
 5. - Mua các cơ s thu c i u tr b nh nhân thu c di n ư c mi n gi m vi n phí và không có BHYT t i xã phư ng tr ng i m theo hư ng d n c a B Y t . - Chi i u tra giám sát d ch t s t xu t huy t (giám sát ca b nh, giám sát côn trùng, giám sát huy t thanh). - B i dư ng cán b chuyên trách phòng ch ng s t xu t huy t t i tr m y t xã, phư ng, m ng lư i c ng tác viên là cán b y t t i xã, phư ng, thôn, b n c a các huy n/qu n tr ng i m, ngư i tr c ti p phun tNm hoá ch t di t mu i, ngư i tr c ti p ti n hành các bi n pháp sinh h c, hoá h c di t b g y. - Chi thuê mư n nhân công ph c v các t phòng ch ng d ch s t xu t huy t. - Chi h tr phòng ch ng d ch t i các vùng s t xu t huy t n ng theo phân b c a B Y t sau khi th ng nh t v i B Tài chính. 2.7/ M c tiêu B o v s c kho tâm th n c ng ng: - Mua thu c chuyên khoa ph c v công tác i u tr cho b nh nhân các xã, phư ng tr ng i m (danh sách xã phư ng tr ng i m do B Y t duy t). - B i dư ng cán b y t ư c phân công c p thu c nh kỳ cho b nh nhân, c ng tác viên tham gia ph c h i ch c năng cho b nh nhân tâm th n phân li t t i xã, phư ng, cán b y t làm b nh án tâm th n phân li t i v i các trư ng h p m i phát hi n t i các xã, phư ng tr ng i m. - Chi cho các xã làm mô hình i m v chăm sóc s c kho tâm th m t i c ng ng. - i u tra d ch t , phát hi n, l p h sơ b nh nhân tâm th m phân li t. 2.8/ M c tiêu Phòng ch ng suy dinh dư ng tr em: - Mua cân s c kho tr em. - Thù lao cho cán b chuyên trách (Y t xã/phư ng) và c ng tác viên dinh dư ng là nhân viên y t thôn, b n t i các xã, phư ng, thôn, b n tr ng i m. - Chi b i dư ng cho tr em dư i 2 tu i ch m tăng cân, b i dư ng cho các bà m có thai không tăng cân, thi u ch t s t theo tiêu chuNn quy nh c a B Y t các xã phư ng tr ng i m và xã nghèo. - Chi ho t ng th c hành dinh dư ng, k thu t ch bi n th c ăn t i ch cho bà m có thai và tr em dư i 2 tu i. - H tr m t ph n ho t ng nuôi con b ng s a m và ăn b xung h p lý. - Chi h tr m t ph n cho công tác v sinh an toàn ch t lư ng th c phNm trong công tác phòng ch ng suy dinh dư ng tr em. - H tr cho công tác cân nh kỳ cho tr em dư i 5 tu i 2 l n/ năm.
 6. - H tr m t s mô hình chăm sóc s c kho tr em. - Mua thu c giun cho tr em dư i 5 tu i t i các xã nghèo và xã i m. B- CÔNG TÁC L P D TOÁN, C P PHÁT KINH PHÍ, K TOÁN VÀ QUY T TOÁN: Các ngu n kinh phí c a trương trình TTMSBXH&BDNH ư c qu n lý, d toán, c p phát và quy t toán theo quy nh t i Thông tư liên B s 06/LBKH-TC ngày 29/4/1997 c a liên B K ho ch- u tư và Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 531/TTg c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các chương trình qu c gia, Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành quy t toán NSNN, Quy t nh s 999-TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính ban hành ch k toán HCSN; Quy t nh s 144 BYT/Q ngày 31/1/1997 c a B trư ng B Y t ban hành ch k toán HCSN áp d ng trong các ơn v HCSN y t . Thông tư s 184/1998/TT-BTC ngày 28/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n k toán quy t toán v t tư, hàng hoá t n kho, giá tr kh i lư ng CSL,XDCB hoàn thành th i i m cu i năm c a ơn v HCSN. 1/ Công tác l p d toán: Hàng năm, căn c vào t ng m c d toán ngân sách Nhà nư c c a chương trình TTMSBXH&BDNH ã ư c Qu c h i thông qua, B Y t ch trì ph i h p v i B Tài chính, B K hoach và u tư b trí d toán ngân sách cho t ng m c tiêu và phân b d toán c a t ng m c tiêu cho các B , ngành, a phương trình Chính ph phê duy t và thông báo cho các B , ngành, a phương có s d ng kinh phí c a chương trình. B Y t có trách nhi m hư ng d n các quy nh v nhi m v và ch tiêu chuyên môn cho y t các B , ngành, a phương th c hi n phù h p v i d toán ngân sách ã ư c Chính ph thông báo cho t ng m c tiêu. 2/ C p phát kinh phí: 2.1/ i v i kinh phí c p u quy n cho các a phương: Trên cơ s d toán năm ã ư c giao, các a phương (S Y t ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan) l p và t ng h p d toán chi hàng quý (phân theo m c l c ngân sách) g i B Tài chính, B Y t ; B Tài chính c p kinh phí u quy n cho S Tài chính-V t giá. S Tài chính -V t giá c p phát cho ơn v tr c ti p s d ng kinh phí c a Chương trình TTMSBXH&BDNH theo d toán và thông báo cho S Y t bi t. Riêng kinh phí bù tr n và tr giá v n chuy n mu i i t c a các t nh t s n xu t thì s Tài chính - V t giá c p cho S Y t S Y t ký h p ng v i cơ s s n xu t và v n chuy n mu i i t (S Y t có trách nhi m quy t toán kho n chi này v i S Tài chính - V t giá theo quy nh ). 2.2/ i v i kinh phí do B , ngành, oàn th Trung ương th c hi n các m c tiêu thu c Chương trình TTMSBXH&BDNH: Hàng quý, căn c vào thông báo d toán năm ã ư c Chính ph phê duy t, B Tài chính c p tr c ti p cho các B , ngành, oàn th ó th c hi n.
 7. 2.3/ i v i kinh phí c p b ng hi n v t cho các a phương, B , ngành: Cơ quan ch trì c p phát ph i thông báo cho S Y t và cơ quan ch qu n bi t s lư ng, ơn giá t ng lo i hi n v t m i l n c p S Y t và cơ quan ch qu n theo dõi và tham gia qu n lý vi c ghi chép, h ch toán s sách. Khi quy t toán ph i có các ch ký sau: i di n cơ quan c p phát, i di n bên nh n và S Y t (ho c cơ quan ch qu n) S Y t có trách nhi m hư ng d n các ơn v thu c S ư c nh n hi n v t c a Chương trình theo dõi, qu n lý và s d ng úng m c ích, có hi u qu s hi n v t ư c c p. 3/ Quy t toán kinh phí: Các ơn v thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành ư c c p kinh phí (c hi n v t và u quy n) c a Chương trình TTMSBXH&BDNH có trách nhi m: - M s sách k toán ghi chép, hach toán và quy t toán các ngu n kinh phí c a chương trình c p cho ơn v theo úng quy nh c a ch k toán HCSN hi n hành. - Hàng quí, năm, ơn v s d ng kinh phí g i báo cáo quy t toán (c kinh phí hi n v t và u quy n) v Ban ch nhi m t ng m c tiêu theo úng m u bi u báo cáo và th i gian quy nh c a Nhà nư c. - i v i báo cáo quy t toán năm c a các cơ quan, ơn v thu c a phương ư c c p u quy n, sau khi có biên b n thNm tra, xét duy t c a S tài chính - V t giá a phương, S Y t t ng h p và g i v Ban ch nhi m m c tiêu t ng h p báo cáo B Y t và B Tài chính xét duy t chính th c. N u trong biên b n thNm nh quy t toán c a a phương có ki n ngh c p Trung ưong ph i x lý thì ch sau khi có ý ki n gi i quy t c a Liên B Y t - Tài chính b ng văn b n, kho n chi ó m i ư c quy t toán chính th c. III. I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư Liên t ch Tài chính - Y t s 72/TTLB ngày 17/10/1997 hư ng d n n i dung và nh m c chi c a Chương trình Qu c gia v y t . Nh ng quy nh trư c ây trái v i n i dung quy nh t i Thông tư này u bãi b . Kinh phí th c hi n Thông tư này s p x p trong d toán ngân sách hàng năm c a Chương trình ư c Nhà nư c giao. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n nh v Liên B xem xét gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)
 8. PH L C V M C CHI I V I M T S N I DUNG CHI C THÙ C A CÁC M C TIÊU THU C CHƯƠNG TRÌNH TTBXH&BDNH (Ban hành kèm theo thông tư liên t ch Tài chính-Y t s 30/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 23 tháng 3 năm 1999) STT N i dung chi ơn v M c chi I M c chi chung c a các m c tiêu 1 N i dung và m c chi sơ k t, t ng k t: áp d ng theo ch chi tiêu h i ngh hi n hành c a các cơ quan HCSN. 2 M c chi cho các l p ào t o, t p hu n chuyên môn nghi p v : áp d ng theo ch chi h i ngh , t p hu n hi n hành 3 Khen thư ng cho ơn v và cá nhân có thành /ngư i/năm 100.000 tích, do lãnh o B Y t quy nh: /năm 1.000.000 - M c t i a cho m t cá nhân ư c khen thư ng................ /năm 500.000 - M c t i a cho m t t p th ư c khen thư ng: - T nh - Huy n - Xã /năm 200.000 II V m c chi i v i m t s n i dung chi c thù c a các m c tiêu A M c tiêu phòng ch ng s t rét (PCSR) 1 B i dư ng cán b lưu ng PCSR t i huy n /ngư i/ngày 6.000 có s t rét 2 B i dư ng cho các cán b y t xã tr ng i m /xã/tháng 60.000 s t rét 3 H tr cho cán b i giám sát d ch t t i các /ngư i/ngày 8.000 vùng s t rét 4 B i dư ng cán b y t thôn (b n) ho c c ng /thôn/tháng 20.000 tác viên PCSR thôn b n tr ng i m s t rét 5 B i dư ng cho cán b làm xét nghi m lam /lam 200 máu tìm KST s t rét
 9. 6 B i dư ng cho ngư i làm m i và ngư i b t /ngư i/ êm 15.000 mu i êm......... 7 Thuê ngư i tr c ti p phun, tNm hoá ch t di t /ngư i/ngày 15.000 mu i........ ( nh m c phun, tNm hoá ch t do B Y t quy nh ) B M c tiêu phòng ch ng bư u c (PCRLTI) 1 B i dư ng cán b i lưu ng phòng ch ng /ngư i/ngày 6.000 các d i lo n thi u i t vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa............... 2 H tr m i huy n m t nh xu t làm công tác /cánb /tháng 50.000 chuyên trách phòng ch ng các r i lo i thi u i t, n u duy trì ư c t l ph mu i i t t i thi u 70% s h gia ình trong huy n............ 3 Chi xét nghi m nh lư ng mu i i t /m u 1.500 Chi xét nghi m nh lư ng i t ni u.... /m u 2.000 4 B i dư ng cán b y t i l y m u mu i i t, /m u 1.000 m u máu, m u nư c ti u t i nhà dân........................ 5 Tr công i u tra cho ph ng v n viên i i u /b câu 12.000 tra t i h gia ình (k c chi phí i l i và h i/h công ph ng v n) cho m t phi u kh o sát v 10.000 PCRLTI do B Y t ban hành. /b câu h i/h - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng khác......... 6 Tr công các giám sát viên d ch t m i t /c m/15 h 30.000 kh o s t i u tra t i m t c m dân cư 15 h ........................... 7 Tr công nh p s li u vào máy tính, phân /b câu h i 3.000 tích, x lý s li u cho 1 phi u kh o sát v PCRLTI do B y t ban hành. C M c tiêu tiêm ch ng m r ng (TCMR) 1 B i dư ng cho cán b i tiêm ch ng ã cho /tr li u 3.000 tr u ng ho c tiêm văcxin 8 l n trong vòng 9-12 tháng: /tr / li u 1.500 - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng còn l i..............
 10. 2 B i dư ng cho cán b i tiêm ch ng ã tiêm /ngư i li u 1.500 li u văcxin u n v n cho ph n có thai và ph n tu i sinh t 15 n 35 tu i huy n /ngư i li u 1.000 tr ng i m t i: - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng còn l i................ 3 B i dư ng cho cán b i tiêm ch ng ã cho /tr li u 1.000 tr u ng 2 li u văcxin b i li t cách nhau m t tháng trong chi n d ch tiêm ch ng toàn /tr li u 500 qu c ho c khu v c t i các a bàn - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng còn l i................ 4 B i dưõng giám sát m t trư ng h p li t m n /ca b nh 80.000 c p t ngày phát b nh n ngày th 60, l y và chuy n b nh phNm theo quy nh /ca b nh 50.000 - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng còn l i................ 5 B i dư ng giám sát 1 trư ng h p: ch t sơ /ca b nh 15.000 sinh nghi u n ván sơ sinh; s i; ho c các b nh khác thu c ph m vi phòng ch ng c a m c /ca b nh 5.000 tiêu TCMR: -Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng còn l i................ 6 B i dư ng cán b tham gia ch ng d ch các /ngư i/ngày 10.000 b nh thu c ph m vi phòng ch ng các M c tiêu TCMR............. 7 B i dư ng cán b i tiêm ch ng m t trong /tr /li u 500 các lo i: Vac xin: Viêm gan vi rút B, Vac xin viêm não, Vac xin t , Vac xin thương hàn D M c tiêu phòng ch ng b nh lao 1 B i dư ng cho cán b y t xã (m i xã m t /ngư i tháng 10.000 ngư i) tr c ti p khám và v n chuy n b nh nhân lao t i t ch ng lao..... 2 B i dư ng xét nghi m viên th c hi n 3 /b nh nhân 3.000 m u m cho b nh nhân nghi lao n khám 3 B i dư ng cho cán b y t làm công tác /b.n lao 10.000
 11. khám phát hi n ngu n lây chính (lao ph i AFB+ AFB+) 4 B i dư ng cho cán b y t th c hi n ki m /b nh nhân 20.000 tra, giám sát b nh nhân lao - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng còn l i................ /b nh nhân 10.000 5 B i dư ng cho cán b y t tr c ti p c p phát /b nh nhân 100.000 thu c hàng ngày cho b nh nhân lao trong /b nh nhân 60.000 th i gian 8 ho c 9 tháng i u tr - Vùng núi, vùng sâu, vùng xa - Các vùng còn l i................ E M c tiêu phòng ch ng b nh phong 1 B i dư ng cho cán b y t và nh ng ngư i /ngư i/ngày 10.000 tình nguy n tr c ti p i lưu ng làm công tác c p phát thu c, i u tr b nh nhân phong và chăm sóc b nh nhân d hình t i nhà 2 B i dư ng cho cán b y t tr c ti p phát thu c và theo dõi b nh nhân t i nhà - B nh nhân th ít vi khuNn, i u tr li u t /b nh nhân 84.000 6-9 tháng....................... - B nh nhân th nhi u vi khuNn, i u tr /b nh nhân 240.000 li u12 tháng vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo có t l lưu hành cao. - B nh nhân th nhi u vi khuNn, i u tr /b nh nhân 240.000 li u t 24-36 tháng 3 B i dư ng cho cán b y t khám phát hi n /b nh nhân 100.000 b nh nhân phong m i 4 B i dư ng cho cán b y t i u tr kh i b nh /b nh nhân 50.000 nhân loét l áo: - Không viêm xương............. - Có viêm xương.................... /b nh nhân 100.000 5 B i dư ng cán b ki m tra, giám sát b nh /ngư i/ngày 8.000 nhân phong............ 6 B i dư ng khám toàn dân phát hi n b nh /1.000 dân 120.000 phong:
 12. - Khu v c ng b ng........ - Khu v c mi n núi, h i o..... /1.000 dân 240.000 7 B i dư ng ph u thu t ch nh hình cho b nh nhân phong d hình: Tăng 55% so v i m c b i dư ng hi n hành i v i t ng lo i ca ph u thu t quy nh t i Thông tư liên B s 150/TTLB ngày 16/4/1996 c a Liên B hư ng d n th c hi n Quy t nh s 794/TTg ngày 05.12.1995 c a Th tư ng Chính ph 8 B i dư ng cho nh ng cán b ch ng phong ã /b nh nhân 50.000 có thành tích phát hi n s m cơn ph n ng phong và i u tr k p th i không x y ra tàn ph 9 Thuê phương ti n v n chuy n b nh nhân /km 3.000 phong ( i v i các t nh mi n núi) b cơn ph n ng n ng ho c tai bi n i u tr t nhà ra tr m y t xã ho c b nh viên a khoa khu v c, khu i u tr phong 10 B i dư ng xét nghi m viên th c hi n 2 /Bn/lư t 5.000 tiêu b n tìm tr c khuNn phong. F M c tiêu phòng ch ng s t su t huy t 1 H tr cho cán b i giám sát d ch t t i các /ngư i/ngày 8.000 huy n, qu n tr ng i m s t su t huy t 2 B i dư ng cán b xét nghi m côn trùng /m u 1.000 - Xác nh lo i mu i truy n b nh - Xác nh nh y c m v i hoá ch t và hi u /m u 200.000 l c di t mu i c a t ng lo i hoá ch t 3 B i dư ng cho ngư i làm m i và ngư i b t /ngư i/ngày 15.000 mu i 4 B i dư ng cán b xét nghi m huy t thanh /m u 6.000 5 B i dư ng ngư i cho máu làm xét nghi m /m 10.000 (5ml) 6 B i dư ng ngư i tr c ti p phun, tNm hoá /ngư i/ngày 15.000 ch t di t mu i, th c hi n các biên pháp di t b g y. ( nh m c phum, tNm hoá ch t do B Y t quy nh )
 13. 7 B i dư ng c ng tác viên làm công tác tuyên /ngư i/tháng 25.000 truy n, v n ng, giám sát véc tơ, ca b nh t i cơ s các huy n/qu n tr ng i m. 8 B i dư ng nhân viên y t thôn b n i sơ c u, /xã/tháng 60.000 c p phát thu c, theo dõi, phát hi n, i u tr b nh nhân t i nhà, hư ng d n các i lưu ng phun hoá ch t d p d ch t i các huy n, qu n tr ng i m s t xu t huy t G M c tiêu phòng ch ng suy dinh dư ng tr em 1 Chi truy n thông /xã/năm 360.000 - Xã ch h tr truy n thông - Các xã còn l i /xã/năm 260.000 2 Thù lao m ng lư i c ng tác viên phòng /ngư i/tháng 20.000 ch ng suy dinh dư ng tr em: - Cho cán b chuyên trách dinh dư ng xã - Cho cán b y t là c ng tác viên dinh dư ng /ngư i/tháng 10.000 xã. 3 Chi b i dư ng cho bà m có thai sau 6 tháng /ngư i/3tháng 30.000 tăng cân dư i 2,5 Kg 4 Chi b i dư ng tr em dư i 2 tu i 3 tháng li n /tr /3tháng 36.000 không tăng cân 5 Chi ho t ng th c hành dinh dư ng cho bà /ngư i/l n 1.000 m có thai và tr em dư i 2 tu i - Cho bà m có thai - Cho tr em dư i 2 tu i ch m tăng cân /tr /l n 1.000 6 H tr cho vi c t ch c cân tr dư i 5 tu i 2 /xã/năm 500.000 l n/năm + T i các xã mi n núi, xã nghèo + T i các xã khác /xã/năm 300.000 7 H tr mô hình chăm sóc s c kho tr em /môhình/năm 5.000.000 H M c tiêu b o v s c kho tâm th n c ng ng 1 Chi truy n thông /t nh/năm 800.000 - T nh tr ng i m
 14. - Huy n tr ng i m /huy n năm 100.000 - Xã tr ng i m /xã/năm 100.000 2 Chi b i dư ng cán b i i u tra d ch t , phát /ngư i/ngày 20.000 hi n, l p h sơ 3 B i dư ng cho cán b y t khám và làm b nh /b nh án 30.000 án tâm th n phân li t m i phát hi n nh ng xã tr ng i m 4 B i dư ng cho cán b y t c p thu c nh kỳ /ngư i/tháng 20.000 cho b nh nhân tâm th n phân li t (m i xã 01 cán b ) 6 B i dư ng cho c ng tác viên tham gia ph c /1BN/tháng 5.000 h i ch c năng cho b nh nhân tâm th n phân li t t i xã phư ng 7 Chi cho xây d ng mô hình i m v chăm sóc /xã/tháng 60.000 s c kho tâm th n
Đồng bộ tài khoản