Thông tư liên tịch 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả

 1. B TÀI CHÍNH-B VĂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HOÁ-THÔNG TIN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2003/TTLT-BVHTT- Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2003 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B VĂN HÓA - THÔNG TIN - B TÀI CHÍNH S 58/2003/TTLT-BVHTT- BTC NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N B O H QUY N TÁC GI T I CƠ QUAN H I QUAN I V I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U Căn c B lu t Dân s c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 28/10/1995; Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 76/CP ngày 29/11/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s quy nh v quy n tác gi trong B lu t Dân s (dư i ây vi t t t là Ngh nh s 76/CP); Căn c Ngh nh s 60/CP ngày 6/6/1997 c a Chính ph hư ng d n thi hành các quy nh c a B lu t Dân s v quan h dân s có y u t nư c ngoài (dư i ây vi t t t là Ngh nh s 60/CP); Căn c Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra giám sát h i quan (dư i ây vi t t t là Ngh nh s 101/2001/N -CP. B Văn hóa - Thông tin, B Tài chính hư ng d n b o h quy n tác gi t i cơ quan h i quan i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u có liên quan n quy n tác gi như sau: I. GI I THÍCH THU T NG M t s t ng s d ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 1. "Tác gi " là nh ng ngư i ư c quy nh t i i u 745 B lu t Dân s . 2. "Ch s h u tác phNm" là nh ng cá nhân, t ch c ư c quy nh t i i u 746 B lu t Dân s . 3. "Tác phNm ư c b o h t i Vi t Nam" g m các lo i hình tác phNm ư c b o h quy nh t i i u 747 B lu t Dân s , i u 4 Ngh nh s 76/CP; không có n i dung như quy nh t i kho n 1 i u 749 B lu t Dân s và là m t trong các tác phNm sau: 3.1. Tác phNm c a tác gi là công dân Vi t Nam; 3.2. Tác phNm thu c s h u c a công dân, pháp nhân, t ch c Vi t Nam
 2. 3.3. Tác phNm c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài ư c sáng t o và th hi n dư i hình th c v t ch t nh t nh t i Vi t Nam; 3.4. Tác phNm c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài l n u tiên ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam; 3.5. Tác phNm c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài ư c b o h t i Vi t Nam theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; Các tác phNm ư c b o h ph i ư c th hi n dư i m t hình th c v t ch t nh t nh, không phân bi t hình th c, ngôn ng th hi n, ch t lư ng tác phNm, ã công b ho c chưa công b , ã ư c c p ho c chưa ư c c p Gi y ch ng nh n b n quy n tác gi . 4. "Công b , ph bi n tác phNm" là th hi n tác phNm trư c công chúng dư i d ng thuy t trình, trưng b y, xu t b n, bi u di n, phát thanh, truy n hình và các hình th c v t ch t khác. 5. "Tác phNm l n u tiên ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam" là tác phNm c a ngư i nư c ngoài, pháp nhân nư c ngoài chưa ư c công b , ph bi n b t kỳ nư c nào trư c khi ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam. Tác phNm ư c coi là tác phNm l n u tiên ư c công b , ph bi n t i Vi t Nam khi tác phNm ó ư c công b , ph bi n Vi t Nam trong th i h n 30 ngày tính t ngày tác phNm ó ư c công b , ph bi n l n u tiên b t kỳ nư c nào. 6. "T m d ng làm th t c h i quan" là vi c cơ quan h i quan t m th i chưa làm th t c h i quan i v i lô hàng hóa xu t khNu, nh p khNu khi có nghi ng vi ph m quy n tác gi . 7. "Thông quan" là vi c cơ quan h i quan quy t nh hàng hóa ư c xu t khNu, nh p khNu. 8. "Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n tác gi " là nh ng hàng hóa xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n nhân thân, quy n tài s n c a tác gi , ch s h u tác phNm, g m nh ng hàng hóa dư i ây: 8.1. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu là các b n sao tác phNm mà vi c s n xu t và/ho c lưu thông các b n sao tác phNm không ư c s cho phép c a ch s h u tác phNm ó. 8.2. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu là các b n sao tác phNm có n i dung vi ph m quy n tác gi . II. I TƯ NG Ư C QUY N YÊU C U VÀ PH M VI YÊU C U B O H QUY N TÁC GI T I CƠ QUAN H I QUAN 1. i tư ng ư c quy n yêu c u b o h i quy n tác gi t i cơ quan h i quan: Các i tư ng sau ây ư c yêu c u cơ quan h i quan b o h quy n tác gi : 1.1 Tác gi , ch s h u tác phNm có tác phNm ư c b o h t i Vi t Nam;
 3. 1.2. Cá nhân, t ch c ư c c p phép s d ng các tác phNm ư c b o h t i Vi t Nam; 1.3. Cá nhân, t ch c có ch c năng d ch v quy n tác gi ư c các i tư ng nêu t i i m 1.1. và 1.2. M c II Thông tư này y quy n; 1.4. T ch c qu n lý t p th quy n tác gi có liên quan. 2. Ph m vi b o h quy n tác gi c a cơ quan h i quan: Thông tư này ư c áp d ng i v i t t c hàng hóa xu t khNu, nh p khNu có liên quan n quy n tác gi ư c b o h , tr các trư ng h p sau: 2.1. Hàng hóa vi n tr nhân o; 2.2. Hàng hóa t m nh p - tái xu t có th i h n ph c v cho công tác, sinh ho t c a t ch c, cá nhân nư c ngoài trong th i gian Vi t Nam; 2.3. Hàng hóa t m nh p - tái xu t, t m xu t - tái nh p có th i h n trưng bày, tri n lãm, gi i thi u s n phNm ho c giúp ngư i tiêu dùng phân bi t, nh n bi t hàng vi ph m quy n tác gi ; 2.4. Hàng hóa quá c nh; 2.5. Hàng hóa là quà bi u, quá t ng trong tiêu chuNn ư c mi n thu ; Hành lý cá nhân theo quy nh t i lu t h i quan. III. TH T C TH C THI B O H QUY N TÁC GI T I CƠ QUAN H I QUAN 1. N p ơn yêu c u b o h quy n tác gi t i cơ quan h i quan (dư i ây g i t t là " ơn yêu c u b o h "): ư c b o h quy n tác gi t i cơ quan h i quan, các i tư ng nêu t i i m 1 m c II Thông tư này (dư i ây g i t t là "ngư i yêu c u") có th n p ơn yêu c u b o h theo quy nh t i i m 1.1 ho c 1.2 m c III Thông tư này: 1.1. N p ơn yêu c u b o h dài h n: Trư ng h p chưa có thông tin v m t lô hàng xu t khNu, nh p khNu c th vi ph m quy n tác gi , ngư i yêu c u có th n p ơn yêu c u b o h dài h n ơn y u c u b o h kèm theo các gi y t sau: 1.1.1. ơn y u c u b o h quy n tác gi t i cơ quan h i quan (Theo m u t i ph l c 1 kèm theo Thông tư này). 1.1.2. Gi y y quy n (trư ng h p ngư i n p ơn là các i tư ng quy nh t i i m 1.3 và 1.4 M c II Thông tư này). 1.1.3. Tài li u ch ng minh quy n yêu c u: 1.1.3.1. Gi y ch ng nh n b n quy n tác gi (n u có). N u yêu c u b o h trong trư ng h p không có Gi y ch ng nh n quy n b n tác gi thì trong ơn yêu c u b o
 4. h , ngư i yêu c u ph i ch ng minh và cam oan quy n tác gi c a mình i v i tác phNm yêu c u ư c b o h . 1.1.3.2. H p ng s d ng tác phNm (trư ng h p ngư i n p ơn là các i tư ng quy nh t i i m 1.2. M c II Thông tư này); 1.1.3.3. Gi y t ch ng minh quy n tác gi ư c chuy n giao, th a k (trư ng h p là các i tư ng ư c chuy n giao, th a k ); 1.1.3.4. Các gi y t khác ch ng minh quy n yêu c u c a mình theo pháp lu t Vi t Nam ho c các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia (trư ng h p tác gi , ch s h u c a tác phNm quy nh t i i m 3.3., 3.4. và 3.5. M c I Thông tư này); 1.1.4. B n mô t tác phNm và m u ho c nh ch p tác phNm trong ó c n làm rõ các d u hi u nh n bi t, phân bi t gi a hàng vi ph m v i hàng không vi ph m. 1.1.5. Ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng m b o thanh toán các chi phí và thi t h i phát sinh do vi c cơ quan h i quan ã t m d ng làm th t c i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu theo ngh c a ngư i yêu c u trong trư ng h p hàng t m d ng ư c xác nh là không vi ph m quy n tác gi . Ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh trong trư ng h p này ư c quy nh như sau: 1.1.5.1. Ti n t m ng là m t kho n ti n c th , t i thi u là: 20 tri u ng; ho c 1.1.5.2. Ch ng t b o lãnh cho m t kho n ti n c th , t i thi u là: 50 tri u ng; ho c 1.1.5.3. Ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng cam k t thanh toán m i chi phí và thi t h i phát sinh do vi c cơ quan h i quan ã t m d ng làm th t c i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo ngh c a ngư i yêu c u trong trư ng h p hàng t m d ng ư c xác nh là không vi ph m quy n tác gi . Trư ng h p ngư i yêu c u ã n p ơn yêu c u b o h t i cơ quan h i quan theo hình th c quy nh t i i m 1.1 M c III Thông tư này nhưng l i có thông tin v m t lô hàng c th vi ph m quy n tác gi c a mình thì cũng có th g i ơn yêu c u b o h theo v vi c t i cơ quan h i quan t m d ng làm th t c cho lô hàng mà mình nghi ng vi ph m quy n tác gi quy nh t i i m 1.2 M c III Thông tư này. Trong trư ng h p này ngư i n p ơn ư c mi n các gi y t , tài li u quy nh t i i m 1.2.4. M c III Thông tư này. 1.2. N p ơn yêu c u b o h theo v vi c: Trư ng h p có nghi ng v lô hàng xu t khNu, nh p khNu c th vi ph m quy n tác gi , ngư i yêu c u n p ơn yêu c u b o h theo v vi c yêu c u cơ quan h i quan th c hi n t m d ng làm th t c h i quan i v i m t lô hàng xu t khNu, nh p khNu c th nêu trong ơn yêu c u b o h . ơn yêu c u b o h kèm theo các gi y t sau: 1.2.1. ơn yêu c u b o h quy n tác gi t i cơ quan h i quan (theo m u t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này), trong ó nêu các thông tin v lô hàng c th ang yêu c u t m d ng, cơ quan h i quan xác nh ư c lô hàng ó, như: Tên, a ch ngư i xu t khNu, nh p khNu hàng hoá; nư c xu t khNu, nh p khNu; nư c xu t x lô hàng; phương th c v n t i, chi ti t v phương ti n v n t i, hãng v n t i, s v n ơn; c ng
 5. xu t khNu, nh p khNu d ki n; ơn v h i quan làm th t c d ki n; mô t chi ti t v hàng nghi ng ho c m u ho c nh ch p hàng nghi ng ; tên ngư i s n xu t, ngư i phân ph i hàng nghi ng vi ph m. 1.2.2. Ch ng c ban u v vi c nghi ng hàng hoá xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n tác gi , như: 1.2.2.1. Ngu n g c xu t x c a lô hàng không thu c nư c, khu v c; cá nhân, t ch c ư c phép s n xu t b n sao h p pháp c a tác phNm; 1.2.2.2. M u ho c nh ch p b n sao vi ph m (n u có). 1.2.3. Ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng m b o thanh toán các chi phí và thi t h i phát sinh do vi c cơ quan h i quan ã t m d ng làm th t c i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo ngh c a ngư i yêu c u trong trư ng h p hàng t m d ng ư c xác nh là không vi ph m quy n tác gi . Ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh trong trư ng h p này ư c quy nh như sau: 1.2.3.1. Ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh b ng 20% tr giá lô hàng theo giá ghi trong h p ng n p vào t i kho n t m g i c a cơ quan h i quan t i Kho b c Nhà nư c; ho c 1.2.3.2. Ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng v i m c c th , t i thi u là 20 tri u ng (trư ng h p chưa bi t tr giá lô hàng nghi ng vi ph m); ho c 1.2.3.3. Ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng cam k t thanh toán m i chi phí và thi t h i phát sinh do vi c cơ quan h i quan ã t m d ng làm th t c i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo ngh c a ngư i yêu c u trong trư ng h p hàng t m d ng ư c xác nh là không vi ph m quy n tác gi . 1.2.4. Các gi y t , tài li u quy nh t i các i m 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 M c III Thông tư này. 1.3. Ngư i yêu c u ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. 2. Ti p nh n và x lý ơn yêu c u b o h 2.1. Cơ quan ti p nh n và x lý ơn yêu c u b o h : 2.1.1. T ng C c H i quan ti p nh n ơn trong trư ng h p ơn n p theo hình th c quy nh t i i m 1.1. M c III Thông tư này n u ph m vi yêu c u cơ quan h i quan th c thi b o h thu c a bàn qu n lý c a 2 C c H i quan t nh, thành ph tr lên. 2.1.2. C c H i quan t nh, thành ph ti p nh n ơn i v i các hình th c n p ơn quy nh t i i m 1.1; 1.2 M c III Thông tư này n u ph m vi yêu c u cơ quan h i quan th c thi b o h thu c a bàn qu n lý c a C c H i quan t nh, thành ph . 2.1.3. Chi C c H i quan ti p nh n ơn i v i các hình th c n p ơn quy nh t i i m 1.1;1.2 M c III Thông tư này n u ph m vi yêu c u cơ quan h i quan th c thi b o h ch thu c a bàn qu n lý c a Chi C c H i quan ó.
 6. 2.2. Ti p nh n và x lý ơn yêu c u b o h : Sau khi ti p nh n ơn yêu c u b o h , cơ quan h i quan ph i ki m tra ơn này và các h sơ, tài li u kèm theo quy t nh có ch p nh n ơn yêu c u b o h ó hay không. 2.2.1. i u ki n ch p nh n ơn yêu c u b o h : 2.2.1.1. Ngư i yêu c u là ngư i có quy n n p ơn yêu c u b o h quy nh t i i m 1 M c II Thông tư này; 2.2.1.2. N i dung yêu c u b o h n m trong ph m vi quy n c a ngư i yêu c u b o h ; 2.2.1.3. Th i h n và th i i m yêu c u b o h n m trong th i h n b o h quy n tác gi quy nh t i i u 766 B lu t Dân s , i u 14 Ngh nh s 76/CP, các Hi p nh song phương và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; 2.2.1.4. Tác phNm yêu c u b o h ph i là tác phNm ư c b o h t i Vi t Nam; 2.2.1.5. ơn yêu c u b o h và h sơ kèm theo có thông tin h i quan có cơ s ti n hành các bi n pháp b o h quy n tác gi theo quy nh t i Thông tư này. 2.2.1.6. Ngư i yêu c u n p ti n b o m ho c ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng theo quy nh t i i m 1.1.5 ho c 1.2.3 M c III Thông tư này. 2.2.2. Th i h n ch p nh n ơn yêu c u b o h ; 2.2.2.1. i v i ơn yêu c u b o h ư c n p theo i m 1.1. M c III Thông tư này, vi c ch p nh n ơn hay không u ph i ư c thông báo b ng văn b n cho ngư i yêu c u bi t trong th i h n 10 ngày. i v i trư ng h p không ch p nh n thì ph i nêu rõ lý do không ch p nh n. 2.2.2.2. i v i ơn yêu c u b o h ư c n p theo i m 1.2 M c III Thông tư này, n u không ch p nh n ơn ph i thông báo ngay trong ngày cho ngư i yêu c u bi t và nêu rõ lý do không ch p nh n. Vi c thông báo trong trư ng h p này ư c th c hi n b ng fax ho c i n tho i, ng th i ph i ư c g i b ng văn b n cho ngư i yêu c u bi t. 3. Ki m tra, phát hi n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu nghi ng vi ph m quy n tác gi : Sau khi ch p nh n ơn yêu c u b o h , cơ quan h i quan th c hi n như sau: 3.1. Tri n khai thông tin yêu c u b o h n các ơn v h i quan th c hi n. 3.2. Ki m tra hàng hoá xu t khNu, nh p khNu nghi ng vi ph m quy n tác gi : Căn c vào các thông tin cung c p trong ơn và h sơ yêu c u b o h quy n tác gi , cơ quan h i quan nơi ư c cung c p thông tin có trách nhi m theo dõi ki m tra, phát hi n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu nghi ng vi ph m quy n tác gi .
 7. 3.3. Ra quy t nh t m d ng làm th t c h i quan: 3.3.1. Chi c c trư ng Chi C c H i quan nơi phát hi n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu nghi ng vi ph m quy n tác gi ra quy t nh t m d ng làm th t c h i quan (theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này). 3.3.1.1. Trư ng h p th c hi n theo ơn yêu c u b o h dài h n thì khi xác nh có vi ph m, cơ quan h i quan ra quy t nh t m d ng mà không c n ngư i yêu c u ph i có thêm ơn. 3.3.1.2. Trư ng h p th c hi n theo ơn yêu c u b o h theo v vi c thì khi có thông tin v m t lô hàng c th , cơ quan h i quan quy t nh t m d ng theo ơn yêu c u b o h theo v vi c này. 3.3.2. Vi c ra quy t nh t m d ng ư c th c hi n khi ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu n làm th t c h i quan. 3.3.3. Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan ph i ư c g i cho ngư i yêu c u và ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 3.3.4. Vi c quy t nh th i h n t m d ng và kéo dài th i h n t m d ng làm th t c h i quan ư c th c hi n theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 101/2001/N -CP c a Chính ph (Quy t nh kéo dài th i h n t m d ng theo m u t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này). 4. Ki m tra xác nh tình tr ng pháp lý v quy n tác gi và x lý i v i hàng hoá b t m d ng: Vi c xác minh tình tr ng pháp lý v quy n tác gi i v i hàng hoá t m d ng là vi c ki m tra th c t hàng hoá, h sơ, các ch ng c i kèm và xác nh xem lô hàng xu t khNu, nh p khNu có vi ph m quy n tác gi hay không. 4.1. Quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân liên quan trong vi c ki m tra, xác nh tình tr ng pháp lý v quy n tác gi i v i hàng hoá t m d ng: 4.1.1. Quy n và trách nhi m c a ngư i yêu c u t m d ng: 4.1.1.1. Yêu c u cơ quan h i quan cho l y m u t lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng xác nh lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có vi ph m quy n tác gi hay không. 4.1.1.2. Trình bày và cung c p trung th c các thông tin, b ng ch ng cho cơ quan h i quan ch ng minh lô hàng xu t khNu, nh p khNu ã vi ph m quy n tác gi c a mình. 4.1.1.3. Xu t trình b ng ch ng ho c k t lu n c a cơ quan có thNm quy n (n u có) ch ng minh lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n tác gi trư c cơ quan h i quan. 4.1.2. Quy n và trách nhi m c a ch hàng;
 8. 4.1.2.1. Yêu c u cơ quan H i quan cho l y m u t lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng ch ng minh lô hàng xu t khNu, nh p khNu không vi ph m quy n tác gi . 4.1.2.2. Trình bày và cung c p trung th c các thông tin, b ng ch ng trư c cơ quan h i quan ch ng minh lô hàng xu t khNu, nh p khNu không vi ph m quy n tác gi . 4.1.2.3. Xu t trình b ng ch ng hay k t lu n c a cơ quan có thNm quy n ch ng minh lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không vi ph m quy n tác gi trư c cơ quan h i quan. 4.1.3. Quy n và trách nhi m c a cơ quan h i quan; 4.1.3.1. Căn c th c t hàng hoá, b ng ch ng, thông tin có ư c xác nh lô hàng có vi ph m quy n tác gi hay không. 4.1.3.2. Trư ng h p không kh ng nh ư c lô hàng có vi ph m quy n tác gi hay không thì yêu c u ngư i yêu c u t m d ng ch ng minh. 4.1.3.3. Trư ng h p có k t lu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v tình tr ng pháp lý v quy n tác gi c a lô hàng thì cơ quan h i quan x lý căn c vào k t lu n ó. 4.1.4. Quy n và trách nhi m c a cơ quan nhà nư c v văn hoá - thông tin: Khi ư c cơ quan h i quan trưng c u ý ki n. C c B n quy n tác gi Văn h c - Ngh thu t, S Văn hoá - Thông tin các t nh, thành ph , Cơ quan Thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin có trách nhi m: 4.1.4.1. Tham gia xem xét, nghiên c u h sơ, m u hàng hoá; 4.1.4.2. N u c n thi t thì thành l p t giám nh. Thành viên t giám nh s ư c tham kh o ý ki n c a ngư i yêu c u và ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 4.1.4.3. ưa ra k t lu n và ki n ngh bi p pháp x lý lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 4.2. Căn c xác nh tình tr ng pháp lý v quy n tác gi c a hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng: 4.2.1. Căn c xác nh hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng vi ph m quy n tác gi : 4.2.1.1. Ý ki n k t lu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch ra hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng vi ph m quy n tác gi (n u có); ho c 4.2.1.2. B ng ch ng do các bên cung c p cho phép cơ quan h i quan xác nh hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng vi ph m quy n tác gi . 4.2.2. Căn c xác nh hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng không vi ph m quy n tác gi :
 9. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu t m d ng ư c xem là không vi ph m quy n tác gi trong các trư ng h p sau ây; 4.2.2.1. Ngư i yêu c u ơn phương rút ơn yêu c u b o h ho c ngh ch m d t quy t nh t m d ng (n u có); ho c 4.2.2.2. Ý ki n k t lu n c a cơ quan có thNm quy n ch ra hàng hóa xu t khNu, nh p khNu t m d ng không vi ph m quy n tác gi (n u có); ho c 4.2.2.3. K t thúc th i h n theo quy t nh t m d ng mà ngư i yêu c u không ưa ra ư c b ng ch ng minh b ch trư c cơ quan h i quan ho c không ưa ra k t lu n hay quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c lô hàng xu t khNu, nh p khNu t m d ng vi ph m quy n tác gi . 5. X lý sau khi xác nh tình tr ng pháp lý v quy n tác gi c a hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng: 5.1. Trư ng h p xác nh hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng có vi ph m quy n tác gi ; 5.1.1. Căn c x lý: 5.1.1.1. Cơ quan h i quan ra quy t nh x lý vi ph m hành chính i v i hành vi xu t khNu, nh p khNu hàng hoá vi ph m quy n tác gi theo quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hoá thông tin. 5.1.1.2. Trong trư ng h p cơ quan nhà nư c có thNm quy n có quy t nh x lý hành vi xu t, nh p khNu hàng hoá vi ph m quy n tác gi thì cơ quan h i quan th c hi n theo quy t nh x lý c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5.1.2. X lý: Khi x lý, cơ quan h i quan th c hi n như sau: 5.1.2.1. Ra quy t nh x lý vi ph m hành chính i v i lô hàng xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n tác gi ho c th c hi n quy t nh x lý c a cơ quan có thNm quy n (n u có). 5.1.2.2. Bu c ngư i vi ph m thanh toán các chi phí phát sinh t vi c t m d ng làm th t c h i quan và b i thư ng thi t h i cho ngư i yêu c u theo quy nh c a pháp lu t. 5.1.2.3. Hoàn tr cho ngư i yêu c u t m d ng kho n ti n b o m ã n p trong trư ng h p ngư i yêu c u b o h quy n tác gi n p ơn theo quy nh t i i m 1.2 M c III Thông tư này. 5.2 Trư ng h p xác nh hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t m d ng không vi ph m quy n tác gi ; Chi C c trư ng Chi C c H i quan quy t nh:
 10. 5.2.1. Ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng; 5.2.2. S d ng kho n ti n t m ng thanh toán các chi phí và thi t h i phát sinh do vi c t m d ng lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu gây ra. N u s ti n t m ng không thanh toán các kho n này thì yêu c u ngư i yêu c u n p b sung. 5.2.3. i v i ngư i yêu c u n p ơn yêu c u b o h theo quy nh t i i m 1.2 M c III Thông tư này; Hoàn tr cho ngư i yêu c u b o h kho n ti n t m ng còn l i sau khi ã thanh toán h t các chi phí và b i thư ng thi t h i cho ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 5.2.4. i v i ngư i yêu c u n p ơn yêu c u b o h theo quy nh t i i m 1.1 M c III Thông tư này: Yêu c u ngư i yêu c u b o h ti p t c n p b sung ti n t m ng áp ng quy nh v n p ti n t m ng ho c b o lãnh t i i m 1.1.5 M c III Thông tư này. 6. X lý m t s trư ng h p phát sinh khác: 6.1. Trong trư ng h p Toà án có văn b n yêu c u cơ quan h i quan bàn giao hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ang t m d ng thì cơ quan h i quan bàn giao hàng hoá xu t khNu, nh p khNu cho Toà án x lý theo th t c t t ng dân s ho c hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 6.2. Trong trư ng h p ngư i yêu c u t m d ng rút ơn do ngư i yêu c u t m d ng và ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã có tho thu n gi i quy t lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thì cơ quan h i quan yêu c u các bên có liên quan xu t trình tho thu n và ch p nh n th c hi n theo tho thu n. Sau khi ã thanh toán các chi phí, thi t h i phát sinh liên quan n vi c t m d ng, cơ quan h i quan hoàn tr ti n t m ng ho c ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng cho ngư i yêu c u t m d ng và ti p t c hoàn thành th t c h i quan cho lô hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo quy nh. IV. KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I Trư ng h p ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, ch s h u quy n tác gi liên quan không ng tình v i k t lu n x lý vi ph m thì có quy n khi u n i n cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i. Th t c, th i hi u khi u n i; th i h n, th t c và thNm quy n gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. V. CÁC BI N PHÁP H TR NÂNG CAO NĂNG L C TH C THI B O H QUY N TÁC GI C A CƠ QUAN H I QUAN 1. Tăng cư ng h p tác c a ch s h u quy n tác gi i v i cơ quan h i quan: 1.1. Ch s h u quy n tác gi ph i ch ng trong vi c cung c p thông tin liên quan t i quy n tác gi ngh ư c b o h t i h i quan.
 11. 1.2. Ph i h p v i cơ quan h i quan tri n khai các l p t p hu n, ào t o công ch c h i quan trong vi c nh n bi t hàng hoá xu t khNu, nh p khNu h p pháp và hàng hoá xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n tác gi . 1.3. Ch s h u quy n tác gi có th h tr kinh phí cho cơ quan h i quan khi x lý tiêu hu các lô hàng xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n tác gi . 2. B i dư ng ki n th c v quy n tác gi cho công ch c h i quan: B Văn hoá - Thông tin, các T ch c qu n lý t p th quy n tác gi , các tác gi , ch s h u tác phNm ư c b o h có trách nhi m b i dư ng, c p nh t ki n th c v quy n tác gi cho công ch c h i quan. 3. Xây d ng cơ s d li u i n t v b o h quy n tác gi : C c B n quy n Tác gi Văn h c - Ngh thu t (B Văn hoá - Thông tin) và T ng c c H i quan (B Tài chính) ph i h p xây d ng cơ s d li u ph c v công tác b o h quy n tác gi t i cơ quan h i quan. VI. T CH C TH C HI N 1. T ng c c H i quan (B Tài chính), C c B n quy n Tác gi Văn h c - Ngh thu t, Thanh tra chuyên ngành Văn hoá - Thông tin (B Văn hoá - Thông tin) ch u trách nhi m hư ng d n các t ch c, cá nhân có liên quan thi hành Thông tư này. 2. Các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n các quy nh, hư ng d n t i Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 4. Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có vư ng m c ho c có n i dung chưa rõ thì các cá nhân, t ch c liên quan báo cáo k p th i v B Văn hoá - Thông tin, B Tài chính ư c hư ng d n. Tr n Chi n Th ng Trương Chí Trung ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 12. ƠN YÊU C U B O H QUY N TÁC GI T I CƠ QUAN H I QUAN Kính g i: .........................................1 Tôi/Chúng tôi là:................................................................... 2 Cơ s pháp lý c a ơn yêu c u:.............................................3 ngh cơ quan h i quan th c hi n các bi n pháp b o h quy n tác gi theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 c a B Văn hoá - Thông tin và B Tài chính hư ng d n b o h quy n tác gi t i cơ quan h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu dành cho quy n tác gi nêu t i ơn này trong th i h n:.................... và trong ph m vi:..........................4 Trình bày cơ s xác nh hàng hoá xu t khNu, nh p khNu vi ph m quy n tác gi : .....................................................................................5 Gi i trình kh năng thi t h i th c t do vi c nh p khNu b n sao b t h p pháp c a tác phNm gây ra:..........................................................................6 1 Cơ quan ti p nh n ơn quy nh t i i m 2.1 M c III Thông tư này. 2 Tên, a ch , s T, s Fax, email, tr s kinh doanh c a ch s h u quy n tác gi ho c Tên, a ch , s T, s Fax, email, tr s kinh doanh c a ngư i i di n cho ch s h u quy n tác gi làm vi c v i cơ quan h i quan (n u có) 3 Các thông tin v : - Mô t tác phNm yêu c u b o h : lo i tác phNm, tên ch s h u quy n tác gi nguyên thu c a tác phNm, tác gi c a tác phNm; - S , ngày ư c c p Gi y ăng ký quy n tác gi (n u có) - Ph m vi quy n tác gi ư cb oh ; - Th i h n b o h ; - N u tác phNm thu c di n ư c hư ng s b o h t i Vi t Nam theo các hi p nh hay i u ư c Qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia, gi i trình kh năng áp d ng hi p nh/ i u ư c Qu c t i v i vi c b o h tác phNm ó t i Vi t Nam; - Các thông tin v vi c s d ng tác phNm: + Nư c, ngư i s n xu t ho c liên quan n vi c s n xu t b n sao h p pháp tác phNm trên cơ s h p ng liên doanh, liên k t....
 13. + Nư c, ngư i s n xu t ư c ch s h u quy n tác gi cho phép ho c ng ý cho s n xu t các b n sao h p pháp, tên c a tác phNm. + Nư c, ngư i s n xu t ư c s n xu t b n sao h p pháp tác phNm theo s cho phép ho c ng ý c a ch s h u quy n tác gi nguyên thu mà không c n s cho phép c a ch s h u quy n tác gi hi n th i. + Ph m vi s d ng tác phNm nêu trong các tho thu n hay cho phép này (VD: quy n s n xu t, quy n phát hành, quy n s d ng vào s n phNm công nghi p, s lư ng b n sao ư c phép, nơi tiêu th , th i h n...). 4 Trình bày n i dung yêu c u, th i h n yêu c u b o h và a i m yêu c u b o h (toàn qu c ho c a phương c th ). N u ơn yêu c u ư c n p theo quy nh t i i m 1.2 M c III Thông tư này thì không c n i n th i h n 5 Nêu các thông tin v : - Các i m phân bi t gi a hàng vi ph m và hàng h p pháp; - Thông tin v nư c s n xu t, ngư i s n xu t, nư c tiêu th , ngư i tiêu th các b n sao b t h p pháp (n u có); - Thông tin v lô hàng nghi ng vi ph m c th (n u có) (ngư i xu t khNu, ngư i nh p khNu, tên phương ti n chuyên ch , c ng i, c ng n, tuy n ư ng v n chuy n, hình th c xâm ph m quy n, mô t hàng hoá nghi ng , s lư ng, tr ng lư ng, tr giá lô hàng...). - Thông tin h tr khác (n u có) PH L C 2 T ng c c H i quan C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C c H i quan........... c l p - T do - H nh phúc Chi c c H i quan..... ...., ngày.... tháng.... năm 200... S :........................ QUY T NNH V/v t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hoá có yêu c u b o h quy n tác gi - Căn c Thông tư liên t ch s 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 c a B Văn hóa - Thông tin và B Tài chính hư ng d n b o h quy n tác gi t i Cơ quan H i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu;
 14. - Căn c ơn yêu c u b o h quy n tác gi s ...... ngày...... c a ch s h u quy n tác gi (ông/bà/ ơn v /t ch c.........) ã ư c ch p nh n theo Công văn s ...... ngày..... c a........, QUY T NNH i u 1: T m d ng làm th t c H i quan i v i lô hàng xu t khNu/nh p khNu c a ơn v /cá nhân....... (Tên, a ch ) thu c v n ơn s ...... ngày....... v n chuy n trên tàu.......... ( i v i hàng nh p khNu)/thu c t khai xu t khNu s ..... ngày.... ăng ký t i Chi c c H i quan....... ( i v i hàng xu t khNu) vì b nghi ng vi ph m quy n tác gi c a (Nêu tên, a ch , T, Fax c a ch quy n) (do..... làm i di n (nêu tên, a ch , i n tho i, fax c a ngư i i di n) v i n i dung vi ph m như sau: (nêu hành vi b nghi ng vi ph m). i u 2: Quy t nh này có hi u l c trong 10 ngày k t ngày ký. i u 3: (Tên các ơn v , cá nhân liên quan), các cán b tr c thu c Chi c c H i quan.............. có trách nhi m thi hành quy t nh này. CHI C C TRƯ NG CHI C C H I QUAN..... Nơi nh n: - Như i u 3 - TCHQ ( B/c) - C c H i quan...( B/c) - Lưu PH L C 3 T ng c c H i quan C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C c H i quan........... c l p - T do - H nh phúc Chi c c H i quan..... ...., ngày.... tháng.... năm 200... S :........................ QUY T NNH V/v kéo dài th i h n t m d ng làm th t c H i quan i v i hàng hoá có yêu c u b o h quy n tác gi . - Căn c Thông tư liên t ch s 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 17/10/2003 c a B Văn hóa - Thông tin và B Tài chính hư ng d n b o h quy n tác gi t i Cơ quan H i quan i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u;
 15. - Căn c Quy t nh s .... ngày..... v vi c t m d ng làm th t c H i quan iv i hàng hoá có yêu c u b o h quy n tác gi ; - Căn c ơn c a (ông/bà/ ơn v /t ch c...) v vi c yêu c u kéo dài th i h n t m d ng làm th t c H i quan theo Quy t nh s ....... ngày....... nói trên; Sau khi xem xét ơn ã áp d ng i u ki n ư c phép kéo dài th i h n t m d ng làm th t c H i quan, QUY T NNH i u 1: Kéo dài thêm 10 ngày t m d ng làm th t c H i quan i v i hàng hoá có yêu c u b o v quy n tác gi k t ngày...........10 i u 2: (Tên các ơn v , cá nhân liên quan), các cán b tr c thu c Chi c c H i quan... có trách nhi m thi hành Quy t nh này. CHI C C TRƯ NG CHI C C H I QUAN...... Nơi nh n: - Như i u 2 - TCHQ ( B/c) - C c H i quan...( B/c) - Lưu 10 Ngày h t hi u l c c a quy t nh trư c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản