intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
89
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN của Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản và Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch B é  t µi h Ý n h   é  T h u û  S ¶ n  ­ N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è   t  c ­ B 70/2003/TTLT/BT C­B T S­N H N N  H í ng d É n  x ö   ý n î vay v è n  l t Ý n d ô n g  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n ® Ó   ã n g  m í i, ®  c¶i h o¸n  t µ u ® ¸n h  b ¾ t v µ  t µ u d Þ c h  v ô  ® ¸n h  b ¾ t  ¶i s¶n xa  ê   h b theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  89/2003/Q§­T T g  n g µ y  08 th¸ng 5 n¨ m  2003 c ñ a  T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ p TriÓn khaithùc hiÖn      Quy Õt  nh  è  ®Þ s 89/2003/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5   ng 08    n¨m 2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ön  c Th t   ph v m s bi ph¸p xö  ýnîvay  èn  u     l    v ®Ç tph¸ttr Ón ®Ó   ng  íi,c¶iho¸n tµu ®¸nh  ¾t  µ  µu dÞch  ô  ¸nh  ¾t       i   ®ã m        b vt  v® b h¶i s¶n  bê; Liªn bé  é   µi ChÝnh    é   ñy  xa      B T   ­ B Th s¶n    ©n   µng  µ   íc ViÖt  ­ Ng h Nh n   Nam   íng  Én  ùc  Ön  h d th hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 89/2003/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5   ng 08    n¨m 2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    c Th t   ph nh sau: A. N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g I. g u yªn t ¾ c ch u n g:   N Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;   ph tr     ¬  Bé  ëng    é  ang  tr c¸cB ® qu¶n  ýc¸cchñ  u    ng  µu tõ nguån  èn  Ýn  ông  l    ®Ç t®ã t     vtd ®Ç u    ®∙icña  µ   íc chñ  ×,phèihîp víiBé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   tu    Nh n   tr        T    h Nh níc ViÖt Nam,  é   û      B Thu s¶n, Quü   ç   îPh¸ttr Ón vµ    ©n   µng  ¬ng    H tr    i   c¸c Ng h th m¹iNhµ   íctæ    n   chøc  chØ  o  Öc  ©n  ¹ nî,chuyÓn  æi  ñ  u    µ  ö  ®¹ vi ph lo i     ® ch ®Ç tv x lýnî vay;quyÕt  nh  µnh  Ëp  éi ®ång  ©n  ¹  ñ  u  ,®Þnh           ®Þ th lH  ph lo ich ®Ç t  gi¸b¸n ®Êu    µis¶n  gi¸t   (sau  y  äit¾tlµHéi ®ång)    ùc hiÖn  Õt  nh  ña  ®© g         ®Ó th   quy ®Þ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph II. h ¹ m  vi x ö  lý:  P   Th«ng   ªntÞch  µy  íng dÉn  ©n  ¹   ö  ýnîvay  èn  Ýn  ông  u   tli   nh  ph lo ix l     , vtd ®Ç tph¸ttr Ónt¹ Quü   ç  î   iÓn   µ    ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc(sau    i    i H tr  ph¸ttr  v c¸cNg h th m  n    ®©y   äichung  µ tæ  g  l   chøc  cho vay) ®Ó   ng  íi,c¶iho¸n  µu  ¸nh  ¾t  µ    ®ã m   t® bv tµu  Þch  ô  ¸nh  ¾t    d v® b h¶is¶n  bê  xa  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 393/TTg  µy    ng 09 th¸ng 6    n¨m  1997, Quy Õt  nh   è    ®Þ s 159/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 9  ng 03    n¨m   1998  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 64/2000/Q§­ TTg  µy  th¸ng6  ng 07    n¨m  2000  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph III.§ èi tî ng ¸p  ô n g:   d 1­ C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n 2­ C¸c  îp t¸cx∙,tæ  îp t¸c;   h    h   
 2. 2 3­Doanh    nghiÖp   ©n,C«ng      Çn,C«ng    tnh   tycæ ph   tytr¸chnhiÖn  ÷u  ¹n;   hh 4­ Hé     ©n;   ng d Sau  y  îcgäichung  µchñ  u  . ®© ®     l  ®Ç t B. N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó I. Ò u  c h Ø n h   ø c  l∙i Ê t vay  µ  th êi ¹ n c h o  vay:  §i m  su v  h 1.§iÒu    chØnh  møc    Êtcho  l∙su   i vay: ­ ¸ dông   p  møc    Êt cho  l∙su   i vay 5,4%/n¨m  cho  Êtc¶    ù    ã  è    î t   c¸c d ¸n c s d n   trong  ¹n  n   th¸ng 12  h ®Õ 31    n¨m  2002. §èi víid nî ®∙         qu¸  ¹n  n   µy    h ®Õ ng 31 th¸ng 12    n¨m  2002    ông  ¸p d møc    Êt qu¸ h¹n  l∙su     b»ng  i 130%     Êt d  î trong l∙su   n   i   h¹n.C¸c    møc    Êtnµy  îctÝnh  õ01/01/2003. l∙su   i ®  t    ­  è  ∙ph¸tsinhtrcngµy  th¸ng01   S l       í   i 01    n¨m 2003  a  , ñ  u   Én    ch tr¶  ®Ç tv ph¶i ch tr¶®ñ   tæ    cho  chøc  vay  cho  theo l   Êtquy  nh      ∙su   ®Þ ghitronghîp®ång  Ýn dông. i    t    ­ Sè     ∙      l∙® thu theo  i møc    Êt cò  Ó   õ 01  l∙su   k t   th¸ng01  i   n¨m  2003  n   êi ®Õ th   ®iÓ m   ö  ý,c¸c tæ  x l     chøc  cho  vay  Ýnh  ¹ theo  t l i møc    Êt míi.Sè   Òn chªnh  l∙su     ti   i lÖch    Êt® îctrõvµo  l∙su       i kho¶n    l∙ph¶ithu cña    i    c¸cth¸ngtiÕp theo.     ­  Öc  Êp  ï  Vi c b chªnh  Öch    Êt  l l∙ su cho    chøc  i c¸c tæ  cho vay  ùc  Ön  th hi theo c¸cqui®Þnh  Ön  µnh.     hi h 2.§iÒu    chØnh  êih¹n  th   vay: C¸c  chøc  tæ  cho  qui®Þnh  ô  Ó  êi ¹n cho    ú  ¹n tr¶nî®èi víi vay    c th th     h vay,k h           tõng dù    ng    ¸nnh kh«ng  îcvît   n¨m,kÓ   õngµy  ótvèn  ®Çu  ªn ®     12  qu¸   t  r   vay  ti .   II.T h µ n h   Ë p H é i  å n g  p h © n  lo¹ic h ñ  ® Ç u  t,    l ®   ® Þ n h  gi¸ b¸n ® Ê u  gi¸ µi t  s¶n 1. Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       (®èivíidù  do  a   ¬ng      ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý), é   ëng  ®èivíidù  do  é   l   tr B (     ¸n  B qu¶n  ý) l  chän  µnh    µ  quyÕt  nh  µnh  Ëp  éi ®ång  ©n  ¹  ñ  u  , th viªnv ra  ®Þ th lH  ph lo ich ®Ç t  ®Þnh    gi¸,b¸n  u     µis¶n    ®Ê gi¸t   ®Ó thu  åi nî cho  µ   íc (sau  y   îc gäi h   Nh n   ®© ®     chung  µHéi ®ång). l      Héi  ng  Phã   ñ  Þch  û   ®å do  ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung ¬ng  ®èivíidù    ®Þa   ¬ng      (     ¸n do  ph qu¶n  ý)hoÆc     o  Êp  é  l  l∙nh®¹ c B (®èivíi ù    Bé      ¸n do  qu¶n  ý)lµm  ñ   Þch  éi ®ång, haiPhã  ñ  Þch  µ®¹i d l  Ch t H     ch t l    diÖn    o  ña  chøc  l∙nh ®¹ c tæ  cho vay  ã  ñ  Þch  êng  ùc)vµ  ë   µi (Ph ch t th tr   S T   chÝnh    Ët    µnh    ña  éi ®ång  ­ V gi¸. Th viªnc H   ph¶icã  idiÖn  ña  ë      ®¹   c S T ph¸p,Së    Thuû  s¶n  hoÆc   ë   S N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n,Chi  ôc    c b¶o  Ö   v nguån  îthñy s¶n. l i    Héi ®ång  ¹t®éng    ho   theo quichÕ   Chñ  Þch  éi ®ång     do  t H  ban  µnh  µ  ù h v t  chÊ m     ¹t®éng  døtho   sau    Õt  óc xö  ýnî. khik th   l    
 3. 3 2.    Õn  µnh  nh     Khi ti h ®Þ gi¸,b¸n  u     ®Ê gi¸con  µu, Héi  ng  ã  Ó  û  t  ®å c th u quyÒn cho Trung  ©m   t b¸n  u     chøc  ùc  Ön  ®Ê gi¸tæ  th hi hoÆc   ùc tiÕp  ùc tr   th   hiÖn  trongtr ng  îp ®Þa  ¬ng  a  ã   ê h   ph ch c Trung  ©m    u    t b¸n ®Ê gi¸. 3. Tæ     chøc  cho vay  è  Ý n¬i lµm  Öc,ph¬ng  Ön  µm  Öc  b tr     vi   ti l vi cho  éi H  ®ång. Trong    ×nh ho¹t®éng  éi ®ång  îcsö  ông    qu¸ tr     H  ® d con  Êu  ña  û     d c U ban nh©n  ©n  d tØnh  ®èivíi éi ®ång  tØnh  µnh  Ëp)vµ  é  ®èivíi éi ®ång  (      H do  th l   B (      H do  é  µnh  Ëp). B th l III.P h © n   ¹i ñ  ® Ç u  t v µ  x ö  lý  î    lo  ch n vay: Héi ®ång  ©n  ¹  ñ  u  , ®Þnh      ph lo ich ®Ç t  gi¸b¸n  u     µis¶n  ùc hiÖn  ®Ê gi¸t   th   ph©n  ¹ chñ  u      ö  ýnîvay  lo i   ®Ç t®Ó x l     theo nguyªn t¾c:       1. Chñ   u      ®Ç t s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  µ c¸c chñ  u     ang  l    ®Ç t ® tr¶® îcnî(gèc vµ  itheo ®óng  îp ®ång  Ýn  ông.        l∙   )   h  td Trêng  îp nµy,n Õu  ã  h    c nhu  Çu  ñ  u    îcmua   ¹ con  µu  ang  ö  c ch ®Ç t®   l  i t® s dông  µ  v ph¶itr¶ngay  ét  Çn  è  î gèc     m l s n  cßn  ¹ cho  chøc  l i tæ  cho vay;hoÆc     n Õu  ã  c nhu  Çu  c vay  thªm  èn  × c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícxem   Ðt v th     h th m  n  x  cho vay  Õp theo qui®Þnh  Ön  µnh  Ò   ti      hi h v cho  vay  ¬ng  ¹i. th m  2. Chñ   u    ã    ®Ç t c kh¶ n¨ng    î nhng  ©y  , kh«ng  Þu    î,bao  tr¶n   ch ú  ch tr¶n   gå m:  ñ  u    ã  ån    ñ  u    ã    µis¶n  ch ®Ç tc ngu thu,ch ®Ç tc c¸c t   kh¸c ®Ó     î vµ      tr¶n   tæ chøc cho vay  ∙  Òu  Çn  Óm      Çu    înhng  ® nhi l ki tra, c tr¶n   yªu kh«ng  Þu    î. ch tr¶n Trêng  îp nµy  chøc  h  tæ  cho  vay kh«ng cho    ¹n  î,gi∙nnî.Héi ®ång   gia h n         tiÕn  µnh  Óm     Ëp    h ki tra,l biªn b¶n  yªu  Çu  ñ  u       c ch ®Ç t tr¶ngay  µn  é  è  î to b s n   ®Õ n   ¹n  h theo  îp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý.Trong  êih¹n  th¸ng,kÓ   õ ngµy  h  td ®k  th   06    t  lËp biªnb¶n  Óm    ñ  u    Én     ki trach ®Ç tv kh«ng      îvay  × tæ  tr¶®ñ n   th   chøc  cho    vay cã    v¨n b¶n      éi ®ång    Çu  Ëp biªnb¶n    åicon  µu,b¸n  u    b¸o c¸o H   yªu c l     thu h   t   ®Ê gi¸ thu håinîvay       theo qui®Þnh.      3. Chñ   u    ö  ông  èn    ôc  ch, bao  å m:  ñ  u    ö  ông    ®Ç ts d v saim ®Ý   g ch ®Ç ts d vèn vay  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸c n»m   µidù    îcduyÖt;chñ  u    ö  ông    ngo   ¸n ®     ®Ç ts d tµu thuyÒn  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸c kh«ng  ôc  ô    ph v cho  Öc  ¸nh  ¾t  bê    vi ® b xa  nh vËn chuyÓn  µng    h ho¸,cho    µu thu tiÒn. thuªt     Héi ®ång  Óm    Ëp biªnb¶n      µis¶n  ×nh  µnh  õnguån  èn    ki tra,     l kª biªnt   h th t  v vay;chuyÓn  µis¶n      µnh  µis¶n  Õ  Êp      åinî vµ    t  kª biªnth t  th ch ®Ó thu h     chuyÓn  sè    î cßn  ¹ sang  dn  l  i kho¶n  vay  ¬ng  ¹i ®èi víitr ng  îp chñ  u    th m      ê h   ®Ç tvay  èn  v t¹  ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc.Trêng  îp chñ  u    iNg h th m  n  h  ®Ç tvay  èn  ¹ Quü   ç   î v ti   H tr  ph¸ttr Ónth× toµn  é  è    îcßn  ¹ph¶ichuyÓn   i     b s dn  l  i   sang    ông    Êtvay  ­ ¸p d l∙su   i th ¬ng  ¹i(møc    Êt do  ü   ç   î   iÓn qui®Þnh    ¬  ë    Êt cho  m  l∙su   Qu H tr  i ph¸ttr     trªnc s l∙su   i vay  ×nh  ©n  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹itrªncïng ®Þa  µn  ¹ thêi®iÓ m   b qu c c¸c ng h th m      b ti    chuyÓn  î). n Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  Ëp  th   03    t  l biªn b¶n, n Õu   ñ  u    vÉn      ch ®Ç t kh«ng    Õt  î,Héi ®ång  Õn hµnh  ®Êu     tr¶h n     ti   b¸n  gi¸con  µu  µ    µis¶n  Õ  t v c¸c t   th chÊp kh¸c®Ó     åinî.    thu h     4.  ñ   u    s¶n  Êt  Ch ®Ç t xu kinh doanh thua  ç,®êi  èng  l  s gÆp   ã  kh kh¨n  hoÆc     µu n»m   ê  ®Ó t   b kh«ng  i  ® s¶n  ÊthoÆc   xu   s¶n  ÊtcÇ m   õng: xu   ch
 4. 4 4.1.C¸c  ñ  u    cã      ch ®Ç t tay nghÒ,  ã  c kh¶ n¨ng  chøc  tæ  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  a    îc nî ®óng  ¹n  thiÕu  èn  ch tr¶ ®     h do  v hoÆc   nguyªn  ©n  do  nh kh¸ch  quan,bao  å m:  thay ® æi  ¬  Õ,  Ýnh    g do    c ch ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n Tæ  chøc cho vay xem   Ðt  x cho    ¹n  î,gi∙nnî,®Þnh  ¹ kú  ¹n    î gia h n       l i h tr¶n     thÝch  îp trªnc¬  ë  ×nh  ×nh  h    st h s¶n  Êtkinh doanh  µ  xu     v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  t  c tõng chñ  u    ng  êih¹n    ®Ç tnh th   cho  vay  èi®a  µ12  t   l   n¨m, kÓ   õngµy  ótvèn      t  r  vay ®Ç u   ªnhoÆc   Õu  ñ  u    ã  ¬ng    ti   n ch ®Ç tc ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu    xu     c hi qu¶ th× c¸cNg ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícxem   Ðt cho     h th m  n  x  vay  Õp theo  ti   quy  Õ     ch cho vay  ¬ng  ¹ihiÖn  µnh,®¶m   th m  h   b¶o    åi®ñ   îgèc  µ      n   ¹n. thu h   n   v l∙khi®Õ h   i Sau    ∙  ö  ý ®ång  é  khi ® x l   b c¸c  Ön  bi ph¸p  nªu    µ   ñ  u    vÉn  trªn m ch ®Ç t kh«ng    îcnî vay  tr¶®     theo  îp ®ång  Ýn  ông  × tæ  h  td th   chøc  cho  vay  ã      c v¨n b¶n ®Ò   Þ  ñ   Þch  û   ngh Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (®èi víidù  do  a   ¬ng      ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý)hoÆc   é   ëng  ®èi víidù  do  é   l  B tr (     ¸n  B qu¶n  ý), ùc hiÖn  l  th   chuyÓn  æi  ñ  u  . ® ch ®Ç t  4.2.C¸c  ñ  u      ch ®Ç tgÆp   ñiro bÊt kh¶  r     kh¸ng:tµu bÞ  m,  Þ  Êt  Ých      ®¾ bm t do thiªntai  µu  Þ   µu  íc ngoµi®© m   × m,  ¾t  ÷ kh«ng    ñ  µu  Þ    ; t bt n    ch b gi   tr¶;ch t b chÕt hoÆc   Þ   µ   tuyªn bè  ∙  Õt  b To ¸n    ® ch theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  Ët,m Êt  lu   tÝch,è m   au  ©u  µy    ® l ng kh«ng  ã  êi thay  Õ    chøc  c ng   th ®Ó tæ  s¶n  Êt kinh xu     doanh, kh«ng  ã  êi thõa  Õ   µ  µis¶n      î;doanh    c ng   k v t  ®Ó tr¶ n   nghiÖp  Þ     b ph¸ s¶n,gi¶i Ó     th kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î. tr¶n   Tæ  chøc cho vay  íng  Én  ñ  u    Ëp  å  ¬  h d ch ®Ç t l h s hoÆc   Ëp  å  ¬    l h s cho chñ  u    (®èi víic¸c kho¶n  ®Ç t      vay kh«ng cßn  ñ  u   )  ch ®Ç t theo    nh   ¹ qui ®Þ t i Th«ng   nµy  öi tæ  t g   chøc  cho  vay tæng  îp  å  ¬, b¸o  h hs  c¸o  é   µi chÝnh, BT    Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  ö  h Nh n     ®Ó tr   t  ph quy ®Þ x lý. 4.3.C¸c  ñ  u      µu    ch ®Ç t®Ó t n»m   ê  b kh«ng  i  ® s¶n  Êt,chñ  µu  è  ×nh  xu   t ct ®Ó   µu n»m   ê  t  b kh«ng  b¶o  qu¶n  µm    áng  Êttho¸t µis¶n  l hh th      t hoÆc   s¶n  Êt xu   cÇ m   õng  µ   ch m kh«ng  ã  ¬ng    ö  ýcã  Öu  c ph ¸n x l   hi qu¶  ×  éi ®ång  th H   xem   Ðt  x tõng tr ng  îp cô  Ó  Ëp biªnb¶n,thùc hiÖn    ê h   th l         chuyÓn  æi  ñ  u  . ® ch ®Ç t  IV. Ò  b¸n ® Ê u  gi¸,x ö  lý sau b¸n  Ê u  gi¸  V   ® Sau    ©n  ¹ nîvay,viÖc  con  µu ®Ó     åinî vµ  khiph lo i       b¸n  t   thu h     chuyÓn  æi  ® chñ  u    îcthùc hiÖn  ®Ç t®     th«ng  qua    u    b¸n ®Ê gi¸con  µu. t 1.V Ò     u      b¸n ®Ê gi¸con  µu: t ­ Héi ®ång  û  Òn     u quy cho  Trung  ©m  ®Êu    nh    t b¸n  gi¸®Þ gi¸con  µu vµ    t   b¸n ®Êu    gi¸c«ng    khaikh«ng  ¹n chÕ, kh«ng  ©n  Öt®èit ngmua  µu. h    ph bi    î   t Hîp  ng  û  Òn    u    îcký  Õt  ÷a Héi ®ång  íi ®å u quy b¸n ®Ê gi¸®   k gi     v  Trung  ©m   t b¸n  u    chøc  ®Ê gi¸, tæ  cho vay  µ  ñ  u  .Trong  ,    ëi®iÓ m   îcx¸c v ch ®Ç t  ®ã gi¸kh   ®   ®Þnh    nh    khi®Þ gi¸con  µu  Trung  ©m   t do  t b¸n  u     ùc hiÖn  íisù  ®Ê gi¸th   v   tham   gia cña  chøc    tæ  cho vay.Trêng  îp  ¹  a   ¬ng    h ti ®Þ ph kh«ng  ã  c Trung  ©m     t b¸n ®Êu     éi  ng  ùc tiÕp  ùc hiÖn  Öc  nh    gi¸,H ®å tr   th   vi ®Þ gi¸,b¸n  u     µ  ã  ù  ®Ê gi¸v c s tham    ña  ñ  u  . giac ch ®Ç t ­ Néi dung,tr×nh tù,thñ tôc li                ªnquan  n   nh    µ  ®Êu       ®Õ ®Þ gi¸v b¸n  gi¸con tµu ph¶i phï hîp  íiQuy  Õ      v  ch b¸n  u     µis¶n  ®Ê gi¸t   ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 86/CP  µy  th¸ng12  ng 19    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ.  c Ch ph  
 5. 5 ­Ng êimua      con  µu ® îcmiÔn  Ö  Ý  ícb¹ khingêimua  ¨ng  ý  Òn  t    l ph tr         ® k quy së  ÷u,quyÒn  ö  ông  h  sd con  µu. t  2.Xö  ýsau    u    l  b¸n ®Ê gi¸: 2.1.Trêng  îp ngêimua    Òn ngay  ét  Çn      Þcon  µu khib¸n    h    tr¶ti   m l ®ñ gi¸tr   t   ®Êu     ×  gi¸,th kh«ng  ph¶i thùc  Ön    iÒu  Ön  tæ    hi c¸c ® ki do  chøc  cho vay    qui ®Þnh.  C¸c  ¬  c quan  ã  ªnquan  ¹om äi  iÒu  Ön  c li   t  ® ki cho  êimua   µu  µm    ng   t l c¸c thñ tôc®¨ng  ý,chuyÓn  ë  ÷u     k  s h con  µu. t Toµn  é  Òn b¸n ®Êu      îcsau    ∙  õc¸cchiphÝ  b ti     gi¸thu ®   khi® tr       cho  Öc    vi b¸n ®Êu     îc chuyÓn    gi¸®   tr¶cho  chøc  tæ  cho vay;n Õu  õa    th chuyÓn   tr¶cho  ñ  ch ®Ç u    ò,n Õu  tc   cßn  Õu  ñ  u    ò  thi ch ®Ç tc ph¶inhËn  î víi chøc    n    tæ  cho vay  íi   v il∙ suÊt5,4%/n¨m  µ    Çn    v tr¶d trong 2    n¨m  Ó   õkhib¸n ®Êu    k t      gi¸xong con  µu. t  Trêng  îp chñ  u    ò  h  ®Ç tc kh«ng    Çn  înµy  × tæ  tr¶ph n  th   chøc  cho vay  èi ph   hîp  íichÝnh  Òn  a   ¬ng  v  quy ®Þ ph xem   Ðt  õng  êng  îp    Õn  µnh    xt tr h ®Ó ti h ph¸t m¹itµis¶n     kh¸c cña  ñ  u    ò    ch ®Ç tc theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ët®Ó     åinî lu   thu h     gèc  µ  iN Õ u   ñ  u      v l∙ . ch ®Ç t ®ã kh«ng  ã  µis¶n  c t  hoÆc     Þ tµis¶n  ® îc gi¸tr     thu    sau      ¹ikh«ng        îth× chñ  u    Ëp hå  ¬  khiph¸tm   ®ñ ®Ó tr¶n     ®Ç tl   s theo qui®Þnh  ¹     ti Th«ng   µy  öitæ  tn g   chøc  cho vay  c¸o Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc b¸o    T     h Nh n   ViÖtNam     ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  ö  ý.   ®Ó tr   t  ph quy   xl 2.2.Trêng  îp ngêimua     h    kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    tr¶ngay  ét  Çn    Þ con  m l gi¸tr   tµu theo kÕt        qu¶  u    × vÉn  ®Ê gi¸th   ph¶itr¶ngay  è  Òn lÇn  u   èi Óu b»ng     s ti   ®Ç t   thi   50%     Þ ®∙  óng thÇu  µ  Ën  î víitæ  gi¸tr   tr   v nh n     chøc  cho vay  è  Òn  s ti cßn  ¹   íi l iv   , ®iÒu  Ön  µ:Cã     ki l   ®ñ n¨ng  ùc,tr×nh ®é     l    ®Ó qu¶n  ý,l  khaith¸ctµu cã  Öu          hi qu¶ ® îc c¬    quan  qu¶n  ýthuû  l  s¶n  ë  ñy  (S Th S¶n  hoÆc   ë   S N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ón n«ng  i  th«n)x¸c nhËn; ph¶icã      iÒu  Ön         ®ñ c¸c ® ki vay  tæ  do  chøc  cho    vay qui®Þnh,  dông    ¸p  møc     Êt 5,4%/n¨m  l∙ su   i cho    ù  tiÕp  ôc dïng  µu    c¸c d ¸n  t  t ®Ó ®¸nh  ¾t    bê. Trêng  îp  ñ  u    ö  ông  µu  µo  ôc  ch  b c¸ xa    h ch ®Ç t s d tvm ®Ý kh¸c ¸p    dông  møc     Êt nh    nh  ¹  iÓ m   m ôc  I Çn  Thêi gian  l∙ su   qui®Þ i ti ® 3  II ph B.    cho    vay ®èi víi    kho¶n  îvay  n   cßn  ¹céng  thêih¹n vay  ña  ñ  u    ò  l  i c¶      c ch ®Ç tc kh«ng  ît   v qu¸ 12 n¨m, kÓ   õngµy  óttiÒn vay.    t  r      Tr×nh  ù xö  ýkho¶n  t   l  chªnh  Öch  ÷a sè  î ph¶itr¶cña  ñ  u    ò  íi l gi   n      ch ®Ç tc v   sè  Òn  ti b¸n  u     ®Ê gi¸con  µu  t sau    ∙  õc¸c chiphÝ   khi® tr       cho  Öc  vi b¸n  u     ®Ê gi¸ thùc hiÖn    theo nh    nh  ¹ ®iÓ m     trªn.   qui®Þ t  i 2.1 nªu  V. H å  s ¬  p h¸p lý  Ó  tr× nh  h ñ   í ng C h Ý n h  p h ñ   ® T t bi Ö n  p h¸p  ö  lý n î: x 1.§èivíi      kho¶n  îkhã  ßi  nguyªn nh©n  Êt kh¶  n  ® do    b  kh¸ng theo qui®Þnh        t¹  Õt4.2  iÓ m   m ôc  I C¨n  vµo  õng  i  îng  chøc  i  ti ® 4  II   : cø  t ®è t tæ  cho vay  íng h  dÉn  ñ  u    Ëp hå  ¬  ch ®Ç tl   s hoÆc   Ëp hå  ¬  ö  ýcho  ñ  u  ,gå m   ã: l   s x l  ch ®Ç t  c  ­§¬n    Þ  ö  ýnîcña  ñ  u      ®Ò ngh x l     ch ®Ç t(bªnvay  èn).   v ­ Biªn b¶n    Ën  Öth¹itµu  Þ   m,  Þ   Êt  Ých  thiªntai  µu      x¸c nh thi     b ®¾ bm t do   ;t bÞ   µu  íc ngoµi ®© m   × m,  ¾t  ÷ kh«ng    ñ  î chÕt,m Êt  Ých,è m   t n    ch b gi   tr¶;ch n     t   ®au  ©u  µy    â  l ng ghi r møc     µ  è  èn  Þ   Öth¹ivµ    Ën  ña    ¬  ®é v s v b thi     x¸c nh c c¸c c quan  ã  Èm   Òn  ¹  a   ¬ng  µo  êi®iÓ m   c th quy ti®Þ ph v th   x¶y  thiÖth¹i  ô  Ó  ra    ,c th nh sau:
 6. 6 + Doanh nghiÖp  µ   íc:x¸c nhËn  ña  û   Nh n     c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   trung  ng; x¸c nhËn  ña  ë   µi chÝnh  Ët      Ën  ña  ¬   c ST  V gi¸;x¸c nh c chÝnh  Òn  a  ¬ng  ¬ichñ  u    Þ  Öth¹ivµ  chøc  quy ®Þ ph n  ®Ç tb thi     tæ  cho vay. + Doanh nghiÖp   ©n, C«ng      Çn, C«ng    tnh   tycæ ph   tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n,   hh  Hîp        îp t¸c: t¸cx∙,Tæ h     nhËn  ña  û   X¸c  c U ban  ©n  ©n  Êp    êng;Uû     nh d c x∙,ph   ban nh©n  ©n  Ön, quËn;Phßng  µi Ýnh  Ön, quËn  µ  chøc  d huy     t  ch huy   v tæ  cho  vay. +  é    d©n:  H ng X¸c  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n  ©n   Êp    êng  µ    nh d c x∙,ph v tæ chøc  cho vay.   +  èi víicon  î chÕt  §   n  ph¶icã  Êy    gi chøng  ö cña  Ýnh  Òn  a   ­ t  ch quy ®Þ ph ¬ng,n Õu  Õt  toµ ¸n tuyªnbè  µ®∙  Õt    ch do        l   ch theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  Ëtth×  lu   ph¶icã    th«ng  b¸o  ña  µ    èivíichñ  u    Þ   Êt  Ých  c to ¸n.§     ®Ç tb m t ph¶icã  Êy      gi x¸c nhËn  ña  Ýnh  Òn  µ  c Ch quy v c«ng  ®Þa   ¬ng  ¬i chñ  u      ó hoÆc   an  ph n  ®Ç t c tr   tuyªnbè  ña  µ ¸n.   c to   +  èi víicon  î è m   au  ©u  µy  §   n  ® l ng kh«ng  ã  êi thay thÕ    chøc  c ng     ®Ó tæ  s¶n  Êt kinh doanh  xu     ph¶icã  Êy  ê x¸c nhËn  ña  û     gi t     c U ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙, phêng  µ  v chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  tÕ  Êp  Ön. y  c huy ­ B¶n    sao  Õt  nh  quy ®Þ tuyªn bè      ph¸ s¶n  ña  µ  hoÆc   Õt  nh   c to ¸n  quy ®Þ gi¶ithÓ  ã c«ng    (c   chøng) ®èi víi         doanh  c¸c nghiÖp,c«ng      Çn, c«ng      tycæ ph   ty tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c¸chîp t¸cx∙vµ  hîp t¸c.   h h           tæ    ­  ¬ng  ph©n   Ph ¸n  chia tµis¶n, b¸o       c¸o quyÕt to¸n qu¸  ×nh    Ó    tr gi¶ith doanh  nghiÖp  hoÆc       b¸o c¸o thanh  ýtµi l    s¶n doanh nghiÖp,c«ng        typh¸ s¶n. ­ Biªnb¶n  i chiÕu  î (gèc vµ  icã  ÷  ý  µ  ng  Êu  ña        ®è   n    l∙   ch k v ®ã d c Tæ chøc  ) cho vay,chñ  u  ; Trêng  îp  ¬    ®Ç t  h c quan  Êp    ña  c trªnc doanh  nghiÖp b¶o    l∙nh cho doanh  nghiÖp vay  ×  Çn  ã  ÷  ý, ®ãng  Êu  ña  ¬  th c c ch k   d c c quan  qu¶n  ý l  cÊp    ña  trªnc doanh  nghiÖp. ­ Biªnb¶n  ùc hiÖn  åith ng      th   b   ê cho    c¸ccon  µu bÞ  ñiro cña    ¬  t   r   c¸cc quan  b¶o  Ó m. hi ­Kh Õ   cvay  èn      í  v (do Gi¸m  c  chøc  ùctiÕp cho  ®è tæ  tr     vay  ý  k sao  y). 2.   èi víitr ng  îp    §     ê h sau    khib¸n  u     ®Ê gi¸con  µu  µ  t v ph¸tm¹i c¸c tµis¶n         kh¸c cña  ñ  u    ò  µ   è  Òn  ® îc vÉn  a        ch ®Ç t c m s ti thu    ch ®ñ ®Ó thanh    è  î to¸n s n   ph¶itr¶, ñ  u    ò  Ëp hå  ¬    Þ  ö  ýnîgå m:    ch ®Ç tc l   s ®Ò ngh x l     ­§¬n    Þ  ö  ýnîcña  ñ  u      ®Ò ngh x l     ch ®Ç t(bªnvay  èn);   v ­ Biªnb¶n  µ        v c¸cb¶n  sao  å  ¬  h s (sao kª tÝnh  igiÊy th«ng  tr¶nî,tr¶    l∙  ,  b¸o        l∙    ibiªnb¶n  Óm    , ki tra)chøng  minh  îclµ®∙  ùc hiÖn  Êtc¶    Ön  ®     th   t   c¸cbi ph¸p ®Ó     thu nîqui®Þnh  ¹ ®iÓ m   m ôc       t i 2  IV. ­Kh Õ   cvay  èn      í  v (do Gi¸m  c  chøc  ùctiÕp cho  ®è tæ  tr     vay  ý  k sao  y). 3. Toµn  é  å  ¬    Þ   ö  ý nî do  ñ  u     Ëp  îc göi cho      b h s ®Ò ngh x l     ch ®Ç t l ®     tæ chøc cho vay,tæ    chøc  cho vay  Ëp  îp  å  ¬  öiHéi ®ång  ý    Ën  íc t h hsg    k x¸c nh tr   khib¸o  Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     ×nh Thñ íng   c¸o  T     h Nh n     ®Ó tr   t  ChÝnh  ñ  ö  ý. ph x l C. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n
 7. 7 1. Bé   ñy    Th s¶n  chØ  o    ë   û  ®¹ c¸c S Thu s¶n      ë c¸c tØnh  ã  ù  tiÕp  ôc c d ¸n  t  kiÓm      ñ  u    ö  ông  èn  trac¸cch ®Ç ts d v vay  ng  ôc  ch.    ®ó m ®Ý    Tæ  chøc  iÒu    ån  îthñy s¶n,cã  ù  vµ  íng dÉn  a  ¬ng  ® trangu l   i     d b¸o  h   ®Þ ph vÒ     êng  ¾n   ¹n  µ  µi h¹n,quy  ¹ch  ô  Ó  è îng  µu  ¸nh    Çn  ng tr ng h vd    ho c th s l t ® c¸ c thiÕtë  çi  ïng  Ón    ¶m    m v bi ®Ó ® b¶o s¶n  Êt cã  Öu  xu   hi qu¶  µ  íng  Én  a   vh d ®Þ ph¬ng  ©y  ùng    ×nh  ¾n  xd m« h g s¶n  Êt víi   ô s¶n  È m   xu     th   tiªu ph theo  îp ®ång. h    Tæ  chøc    íp®µo  ¹othuyÒn  ëng,m¸y  ëng,c¸clíptËp  Ên  o  ¹o, åi c¸cl   t  tr   tr       hu ®µ t     b dìng taynghÒ      cho    ©n. ng d   2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ®èivíidù    ®Þa   ¬ng  (     ¸n do  ph qu¶n  lý), é  ëng  ®èivíi ù    Bé    tr B (     ¸n do  qu¶n  ý)khÈn  ¬ng  µnh  Ëp  éi ®ång    d l  tr th lH  ®Ó tiÕn  µnh  Öc  ©n  ¹  ñ  u     µ  ö  ýnî.T rong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ h vi ph lo ich ®Ç t v x l     th   3    t  ngµy  Th«ng  l ªntÞch  ã  Öu  ùc thihµnh  éi  ng  ti  c hi l     H ®å ph¶i hoµn  µnh  Öc    th vi ph©n  ¹ chñ  u  ,chØ  o  ím  ùc hiÖn  Öc  ö  ýnî cho    êng  îp qui lo i   ®Ç t  ®¹ s th   vi x l     c¸c tr h   ®Þnh  ¹ Th«ng   i   Þch  µy,®ång  êilËp  µ  c¸o kÕt  ti  tl ªnt n  th   v b¸o    qu¶  ©n  ¹ chñ  ph lo i   ®Çu   ttheo  Óu  É u   è  ®Ýnh  Ìm  öicho  é  µichÝnh,Bé  ñy  bi m s 1  k g  BT    Th s¶n  i ®è   víic¸c dù  cña  ü   ç   îPh¸ttr Ón cho      ¸n  Qu H tr   i   vay  µ  öi cho  é   µi chÝnh, Bé   vg  BT    Thuû  s¶n  µ  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   i víidù    ña    ©n   µng  v Ng h Nh n     ®è     ¸n c c¸c Ng h th ng  ¹iNhµ   íccho  . ¬ m  n  vay 3. C¸c  chøc    tæ  cho vay chØ  o    n  Þ  ùcthuéc  ùc hiÖn  ®¹ c¸c ®¬ v tr   th   theo  qui®Þnh  ¹ Th«ng   ªntÞch  µy.   t  i tli   n  Ngµy  th¸ng ®Ç u   µng  Ý,    chøc  15    h qu c¸c tæ  cho vay tæng  îp  h theo  Ö   h thèng  µ  a   µn  v ®Þ b theo  Óu  É u   è      vµ  ®Ýnh  Ìm  öi cho  é   µi bi m s 2, 3, 4  5  k g  BT  chÝnh,Bé  ñy    Th s¶n  ivíi   ù    ña  ü   ç   î ®è     d ¸n c Qu H tr    iÓn cho  c¸c Ph¸ttr   vay  µ  öi vg  cho  é   µi chÝnh, Bé   û  BT    Thu s¶n  µ  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   i víidù  v Ng h Nh n     ®è     ¸n cña    ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íccho    c¸cNg h th m  n  vay 4.Bé  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Èm     T  ch tr        Ng h Nh n     th ®Þnh  å  ¬    Þ  ö  ýnîcña  chøc  h s ®Ò ngh x l     tæ  cho vay    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ®Ó tr   t  phñ  Ön  bi ph¸p xö  ýtheo qui®Þnh  ¹ Th«ng   ªntÞch  µy.   l     t i tli   n 5. Th«ng   ªntÞch  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng      t li   n c hi l   15  k t  ® trªn c«ng    b¸o. 6. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬icã  ù  ¬ (n   d ¸n), é  ñ    ch qu¶n,Së  µichÝnh    Ët    ë  û  B   T  ­ V Gi¸,S Thu S¶n  µ  ñ  ëng    n   v Th tr c¸c®¬ vÞ  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Th«ng    ªntÞch  µy. Trong    t li   n  qu¸ tr×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ     n  Þ, ®Þa   ¬ng  th hi n cv m ®Ò ngh c¸c ®¬ v   ph ph¶n  ¸nh vÒ   ªnBé      li   ®Ó nghiªncøu,söa  æi      ® cho  ïhîp. ph  
 8. M É u  s è  01 Héi  ng ….. ®å B¸o c¸o p h © n  lo¹i î v a y c¸c d ù  ¸n ® ã n g  m í i, ¶i h o¸n t µ u ® ¸n h b ¾ t v µ  t µ u d Þ c h  v ô    n  c ® ¸ n h b ¾ t h ¶i s ¶ n x a b ê  theo q u y Õ t ® Þ n h  s è  3 9 3/TTg (Theo Th«ng  li   Þch  è  t  ªnt s 70/2003/TTLT­ BTC­BTS NHNN   µy  th¸ng7  ­ ng 28    n¨m 2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   ST ChØ   tiªu Tæng    î®Õ n   dn  Trong ®ã Ghi  T ngµy chó D  î n   D   îqu¸ Nî  n    vay  ña    Nî  c c¸c vay  ña  Nî  c vay  ña    c c¸c Nî vay  ña    ñ  u    c c¸cch ®Ç tkinh   trong  h¹n chñ  u    c¸cchñ  u   chñ  u    ö  ®Ç t   ®Ç ®Ç ts doanh thua lç, ã     kh kh¨n h¹n ®ang    îc tch©y  tr¶®     ú dông  èn    v sai nî m ôc  ch ®Ý TH QH TH QH TH QH Kh«ng    ng  Kh«ng    ng  tr¶®ó tr¶®ó h¹n do    nguyªn h¹n do      nguyªn   nh©n  kh¸ch  nh©n  Êt kh¶  b  quan kh¸ng TH QH TH QH I Tæ  chøc cho  vay 1 DNNN Tªn  DN 2 DN   µiQD ngo   Tªn  DN 3 H é     ©n Ng d Tªn  é h …… Tæng  éng c
 9. G hi chó:TH:      Trong  ¹n;QH:  h  Qu¸  ¹n h .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . . LËp  Óu bi Chñ   Þch  éi  ng t H ®å M É u  s è  02 Tªn  chøc  tæ  cho  vay B¸o c¸o p h © n  lo¹i î v ay c¸c d ù  ¸n ® ã n g  m í i, ¶i h o¸n t µ u ® ¸ n h b ¾ tv µ  t µ u d Þ c h  v ô    n  c ® ¸ n h b ¾ t h ¶i s ¶ n x a b ê  theo q u y Õ t ® Þ n h  s è  3 9 3/TTg (Theo  Th«ng  li   Þch  è 70/2003/TTLT­ t  ªnt s  BTC­BTS­NHNN  ngµy      28 th¸ng7    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Chi  Tæng    î®Õ n   Trong  ,    îvay  dn  ®ã d n   theo ph©n  ¹ c¸cdù    ng  íi,     lo i   ¸n ®ã m   ho¸n tµu ®¸nh  ¾t  µ  µu dÞch  Ghi   c¶i    b vt    nh¸nh  ngµy  vô  ¸nh  ¾t    ® b h¶is¶n  bê xa  chó D   î D   îqu¸ Nî  n  n    vay  ña    Nî  c c¸c vay  ña  Nî  c vay  ña    ñ  Nî  c c¸cch vay  ña    ñ  u    c c¸cch ®Ç tkinhdoanh   trong   h¹n chñ  u    c¸cchñ  u  ®Ç u    ö  ông  èn  ®Ç t   ®Ç ts d v thua lç, ã     kh kh¨n h¹n ®ang    îcnî tch©y  tr¶®     ú saim ôc  ch   ®Ý TH QH TH QH TH QH Kh«ng    ng  Kh«ng    ng  ¹n tr¶®ó tr¶®ó h   h¹n do    nguyªn do    nguyªn nh©n  Êt   b  nh©n  kh¸ch  kh¶ kh¸ng quan TH QH TH QH 1 TØnh  A 2 TØnh  B 3 TØnh  C .. .. .. Tæng  éng c
 10. G hi chó:TH:      Trong  ¹n;QH:  h  Qu¸  ¹n h .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c ®è M É u  s è  03 Tªn  chøc  tæ  cho  vay B¸o c¸o k Õ t q u ¶  b¸n ® Ê u  gi¸ o n  t µ u  c (Theo  Th«ng  li   Þch  è 70  t  ªnt s   /2003/TTLT­BTC­BTS NHNN  ngµy    ­   28 th¸ng7    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  ñ  é Sè  îph¶itr¶®Õ n   µy  ö Thu  ùc tÕ  b¸n ®Êu   ch h n     ng x th   do    Chªnh  Öch  ñ  ò    l ch c ghi, BiÖn  ph¸p xö  ý  l lý gi¸ nhËn  î n Xö  ýtµi l    s¶n BiÖn  ph¸p  kh¸c Sè  Nî  cßn  ¹ li tiÒn 1 2 3 4 5=3­4 6 7 8 1 TØnh  A ... 2 TØnh  B ... Tæng  éng c Ghi chó:Nî      ph¶itr¶gå m   nîgèc  µ  iThu  ùc tÕ  b¸n ®Êu       c¶    v l∙  . th   do    gi¸b»ng    óng thÇu  õc¸cchiphÝ    u  gi¸tr   tr       b¸n ®Ê gi¸.
 11. .. .  µy.. th¸ng..  .., ng   . .n¨m... . . . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c ®è M É u  s è  04 tªn tæ    chøc  cho  vay D a n h  s¸ch  c h ñ  ® Ç u  t v ay v è n G Æ p  r ñi ro b Ê t k h ¶ k h¸ng (Theo  Th«ng  li   Þch  è 70  t  ªnt s   /2003/TTLT­BTC­BTS­NHNN  ngµy      28 th¸ng7    n¨m  2003) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  ñ  é ch h D   î®Õ n   n  Nguyªn  Sè tiÒn bÞ  ñi Sè  Òn ®∙  îcBH   åith ng BiÖn      r   ti   ®   b   ê ph¸p ®Ò   Þ  Ghi chó   ngh   31/12/2002 nh©n ro xö  ý l 1 2 3 4 5 6 7 8 1 TØnh  A Hé   Nguy Ôn  V¨n  A .. . . 2 TØnh  B .. . .. 3 TØnh  C .. . . .. 4 TØnh  D .. . .. . .. Tæng  éng c
 12. .. .  µy.. th¸ng..  .., ng   . .n¨m... . . . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c ®è M É u  s è  05 Tªn  chøc  tæ  cho  vay B¸o c¸o T æ n g  h î p bi Ö n  p h¸p x ö  l ý n î v ay c¸c d ù  ¸n ® ã n g  m í i, ¶i h o¸n t µ u ® ¸ n h b ¾ t   c v µ  t µ u d Þ c h  v ô  ® ¸n h b ¾ t h ¶i s ¶ n x a b ê  theo q u y Õ t ® Þ n h  s è  3 9 3/TTg (Theo  Th«ng  li   Þch  è  /2003/TTLT­ t  ªnt s 70  BTC­BTS­NHNN  ngµy      28 th¸ng7    n¨m  2003) §¬n  Þ:®ång v  STT Chi nh¸nh   Tæng  è  î®Ò   Þ  s n   ngh Trong  ®ã xö  ý l Tæng  è G èc s L∙i Chñ  îch©y  Chñ  îsö  ông  n  n  d Chñ  u    ®Ç tkinh doanh    thua lç, ã     kh kh¨n ú vèn    ôc  ch saim ®Ý G èc L∙i G èc L∙i Do nguyªn nh©n    kh¸ch  Do  nguyªn nh©n  ñ    ch quan quan G èc L∙i G èc L∙i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Chi nh¸nh    A 1 DNNN 2 DN   µiQD ngo  
 13. 3 H é     ©n ng d ... … Tæng  ès .. .  µy.. th¸ng..  . .ng ,   . .n¨m... . . . LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t Tæng   gi¸m  c ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2