Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TCCP-TDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
88
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TCCP-TDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TCCP-TDTT về việc hướng dẫn về quản lý Nhà nước của Uỷ ban Thể dục thể thao đối với các Liên đoàn Thể thao Quốc gia do Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-TCCP-TDTT

  1. BAN T CH C- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÁN B CHÍNH PH c l p - T do - H nh phúc U BAN TH D C TH ******** THAO ****** S : 01/1998/TTLT-TCCP- Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 1998 TDTT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N V QU N LÝ NHÀ NƯ C C A U BAN TH D C TH THAO I V I CÁC LIÊN OÀN TH THAO QU C GIA Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; Căn c Ngh nh s 181/CP ngày 9/11/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban T ch c - Cán b Chính ph ; Căn c theo Lu t s 102-SL/L004 ngày 20/5/1957 c a Ch t ch nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà v vi c quy nh quy n l p H i; m b o th c hi n th ng nh t qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c th d c th thao, ng th i phát huy vai trò ch ng, sáng t o các Liên oàn trong các ho t ng th d c th thao theo ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t Nhà nư c; Ban T ch c - Cán b Chính ph , U ban Th d c th thao hư ng d n v qu n lý Nhà nư c c a U ban Th d c th thao i v i các Liên oàn th thao Qu c gia như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Liên oàn Th thao Qu c gia là t ch c xã h i v m t môn (ho c m t nhóm môn) th thao, ư c thành l p theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và ch u s qu n lý Nhà nư c c a U ban th d c th thao. Liên oàn Th thao Qu c gia quy t các h i viên và t ch c thành viên trong c nư c; t ch c và ho t ng theo i u l ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công nh n và d a trên nguyên t c t nguy n, t qu n; t ch u trách nhi m v m i ho t ng c a mình. Liên oàn Th d c Qu c gia có tư cách pháp nhân, là i di n duy nh t c a môn th thao trong c nư c và trong T ch c Th thao Qu c t và khu v c tương ng. 2. Trách nhi m và ph m vi qu n lý Nhà nư c c a U ban Th d c th thao i v i các Liên oàn Th thao Qu c gia th hi n trên các m t sau ây: a. Thành l p - gi i th Liên oàn b. Nhân s và các kỳ i h i c a Liên oàn
  2. c. N i dung ho t ng c a Liên oàn d. Khen thư ng và x lý vi ph m 3. U ban Th d c th thao ch o, hư ng d n, ki m tra, t o i u ki n các Liên oàn Th thao Qu c gia ho t ng theo úng pháp lu t c a Nhà nư c và nh ng quy nh c a cac T ch c Th thao Qu c t phù h p v i pháp lu t Vi t Nam mà Liên oàn là thành viên. Chương 2: N I DUNG QU N LÝ NHÀ NƯ C C A U BAN TH D C TH THAO I V I CÁC LIÊN OÀN TH THAO QU C GIA I. THÀNH L P - GI I TH LIÊN OÀN 1. Thành l p Liên oàn a. Xét nhu c u phát tri n c a t ng môn th thao, U ban Th d c th thao ra quy t nh thành l p Ban v n ng thành l p Liên oàn Th thao Qu c gia. b. Hư ng d n Ban v n ng xây d ng các d th o: t trình Th tư ng Chính ph , i u l , chương trình ho t ng và các văn b n khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Ban v n ng hoàn thi n trình Th tư ng Chính ph . c. Phát bi u ý ki n v i Th tư ng Chính ph v vi c cho phép thành l p Liên oàn. d. Sau khi có quy t nh cho phép thành l p Liên oàn Th thao Qu c gia c a Th tư ng Chính ph , ch o hư ng d n Liên oàn ti n hành i h i theo nguyên t c dân ch t nguy n, b o m s lãnh o c a ng và s tuân th pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Gi i th Liên oàn a. T gi i th : Khi m t Liên oàn xin phép gi i th , U ban Th d c th thao xem xét các văn b n: Biên b n h p Ban ch p hành, báo cáo t ng k t ho t ng, báo các quy t toán tài chính trên cơ s ó ki n ngh v i Th tư ng Chính ph cho gi i th Liên oàn. b. Bu c gi i th : Ki n ngh v i Th tư ng Chính ph bu c gi i th trong trư ng h p Liên oàn Th thao Qu c gia ho t ng không có hi u qu kéo dài ho c có nh ng vi ph m pháp lu t gây h u qu nghiêm tr ng. c. Khi ư c phép gi i th , U ban Th d c th thao hư ng d n, ki m tra giám sát vi c th c hi n t gi i th , ho c bu c gi i th .
  3. II. CÁC KỲ I H I VÀ NHÂN S C A LIÊN OÀN 1. i h i thư ng kỳ: a. Sau khi nh n ư c văn b n c a Liên oàn Th thao Qu c gia: D th o báo cáo t ng k t nhi m kỳ, chương trình ho t ng nhi m kỳ t i, d th o i u l (s a i), danh sách c nhân s lãnh o ch ch t, trên cơ s phương hư ng nhi m v phát tri n môn th thao, U ban Th d c th thao tham gia ý ki n vào các văn b n trên và ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép Liên oàn ti n hành i h i nhi m kỳ. b. ôn c và hư ng d n Liên oàn ti n hành i h i theo úng quy nh c a i u l và pháp lu t c a Nhà nư c. c. Sau i h i, Ban ch p hành Liên oàn báo cáo v i U ban Th d c th thao v k t qu i h i, Ngh quy t, i u l và danh sách Ban ch p hành ã ư c i h i thông qua. d. ngh v i Ban T ch c - Cán b Chính ph công nh n i u l t ch c và ho t ng c a Liên oàn sau khi ư c i h i thông qua. 2. i h i b t thư ng a. Xét ki n ngh c a Liên oàn v i h i b t thư ng theo quy nh c a i u l , ngh v i Ban T ch c - Cán b Chính ph cho phép Liên oàn ti n hành i h i b t thư ng. b. Hư ng d n Liên oàn ti n hành i h i. 3. Nhân s c a Liên oàn a. U ban Th d c th thao trao i ý ki n v i các Liên oàn trong vi c s p x p, b trí các nhân s ch ch t c a Ban ch p hành Liên oàn, nh m m c ích tăng cư ng s oàn k t và năng l c ho t ng c a các Liên oàn. b. U ban Th d c th thao tham gia ý ki n v i Ban ch p hành các Liên oàn trong vi c c Ban ch p hành m i. c.U ban Th d c th thao c cán b chuyên môn c a U ban ho t ng trong các t ch c Liên oàn, nh ng cán b này ph i tuân th i u l c a Liên oàn và có trách nhi m óng góp tích c c cho ho t ng c a Liên oàn. III. N I DUNG HO T NG C A LIÊN OÀN 1. Hàng năm U ban Th d c th thao thông báo chương trình, k ho ch phát tri n s nghi p th d c th thao nói chung và t ng môn nói riêng Liên oàn Th thao Qu c gia xây d ng chương trình k ho ch ho t ng c a Liên oàn. 2. U ban Th d c th thao h tr kinh phí Liên oàn Th thao Qu c gia ti n hành các ho t ng nghi p v và t ch c các gi i.
  4. 3. U ban Th d c th thao giao cho Liên oàn Th thao Qu c gia quy n s d ng, khai thác m t s sân bãi và công trình th thao chuyên ngành. 4. Theo ngh c a Liên oàn Th thao Qu c gia, U ban Th d c th thao: a. Ra quy t nh v h th ng thi u qu c gia. b.Công nh n lu t thi u. c. Công nh n i u l các gi i thi u. 5. Theo dõi vi c ti n hành các gi i trong h th ng thi u toàn qu c và các cu c thi u qu c t t i Vi t Nam do Liên oàn Th thao Qu c gia i u hành. U ban Th d c th thao giám sát và ch o gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình ti n hành các gi i ó. 6. Theo ngh c a Liên oàn Th thao Qu c gia, U ban Th d c th thao : a. Ra quy t nh thành l p các i tuy n Th thao Qu c gia. b. Ra quy t nh c Hu n luy n viên trư ng và Ban hu n luy n i tuy n Qu c gia. c. Tri u t p các thành viên i tuy n qu c gia t p hu n, thi u. 7. Thông qua chương trình, k ho ch hu n luy n và thi u c a i tuy n Th thao Qu c gia, U ban Th d c th thao giám sát và ch o gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình th c hi n các chương trình k ho ch ó. 8. H p tác qu c t : a. Theo nh kỳ, U ban Th d c th thao yêu c u các Liên oàn Th thao Qu c gia báo cáo v chương trình h p tác qu c t . Khi th y c n thi t, U ban Th d c th thao góp ý ki n và i u ch nh cho phù h p v i chương trình k ho ch chung c a ngành. b. Theo ngh c a Liên oàn Th thao Qu c gia, U ban Th d c th thao xem xét, quy t nh ho c ki n ngh các cơ quan có thNm quy n quy t nh: - Vi c gia nh p c a Liên oàn Th thao Qu c gia Vi t Nam vào T ch c Th thao qu c t tương ng. - C cán b tham gia ho t ng trong các T ch c Th thao Qu c t . - Vi c t ch c các cu c thi u th thao Qu c t t i Vi t Nam; c các oàn Th thao Vi t Nam ra thi u nư c ngoài và ón các oàn th thao nư c ngoài vào thi u t i Vi t Nam. 9. U ban Th d c th thao theo dõi, ki m tra Liên oàn Th thao Qu c gia th c hi n ch tài chính - k toán c a Nhà nư c, k c vi c n p thu , mua các lo i b o hi m, n p niên li m, l phí cho T ch c Th thao Qu c t theo quy nh hi n hành; theo dõi
  5. vi c thay i a ch tr s , chi nhánh, s i n tho i, fax, con d u, s tài kho n, bi u tư ng; mua bán chuy n như ng nh ng tài s n v t ch t có giá tr . 10. U ban Th d c th thao hư ng d n vi c qu n lý và s d ng các kho n tài tr cho Liên oàn Th thao Qu c gia theo quy nh c a Nhà nư c. 11. nh kỳ 6 tháng và hàng năm Liên oàn Th thao Qu c gia báo cáo v i U ban Th d c th thao v tình hình th c hi n chương trình, k ho ch, chuyên môn, nghi p v ; t ch c, nhân s , tài chính, tài s n; quan h qu c t . Trư ng h p c n thi t, U ban Th d c th thao có quy n yêu c u các Liên oàn báo cáo v t ng công vi c c th , ngoài ch báo cáo nh kỳ. IV. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M 1. U ban Th d c th thao căn c ngh c a Liên oàn Th thao Qu c gia quy t nh ho c ki n ngh c p trên xem xét và quy t nh: a.. Phong c p v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao theo h th ng phân c p Qu c gia; công nh n vi c phong c p c a các T ch c Th thao Qu c t cho tr ng tài, hu n luy n viên, v n ng viên Vi t Nam. b. Khen thư ng và ngh phong các danh hi u vinh d Nhà nư c cho các cá nhân và t p th có thành tích xu t s c trong ho t ng th thao. 2. U ban Th d c th thao căn c ngh c a Liên oàn Th thao Qu c gia quy t nh ho c ki n ngh cơ quan ch c năng c a Nhà nư c ti n hành các bi n pháp x lý k lu t i v i cá nhân và t ch c m c khuy t i m nghiêm tr ng ho c vi ph m pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c. 3. Khi c n thi t, U ban Th d c th thao ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti n hành thanh tra các ho t ng c a Liên oàn Th thao Qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p phát hi n các vi ph m thì k p th i x lý theo quy n h n ho c ki n ngh các cơ quan có thNm quy n gi i quy t. Chương 3: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. 2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có vư ng m c ngh các Liên oàn ph n ánh v Ban T ch c - Cán b Chính ph và U ban Th d c th thao nghiên c u, gi i quy t. B TRƯ NG, CH NHI M B TRƯ NG, TRƯ NG BAN U BAN TH D C TH THAO T CH C - CÁN B CHÍNH PH
  6. HÀ QUANG D QUANG TRUNG Nơi nh n: - Phó TT Ph m Gia Khiêm ( b/c) - Văn phòng Chính ph - Ban Khoa giáo Trung ương -Ban Dân v n Trung ương - Các Liên oàn TT Qu c gia - S TDTT, S VH-TT-TT các t nh, thành ph tr c thu c TW - Các V , ơn v thu c U ban TDTT - Lưu VT, TC c a 2 B
Đồng bộ tài khoản