Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BCN-BTC về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn do Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
45
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BCN-BTC về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn do Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 04/1999/ttlt-bcn-btc về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn do bộ công nghiệp - bộ tài chính ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BCN-BTC về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn do Bộ Công nghiệp - Bộ Tài chính ban hành

 1. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TÀI CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/TTLT-BCN- Hà N i , ngày 27 tháng 8 năm 1999 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B CÔNG NGHI P - B TÀI CHÍNH S 04/1999/TTLT-BCN-BTC NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N GIAO NH N VÀ HOÀN TR V N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN Th c hi n Quy t nh s 22/1999/Q -TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . B Công nghi p - B Tài chính hư ng d n vi c giao nh n, xác nh giá tr tài s n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn và mi n núi (sau ây g i t t là lư i i n trung áp nông thôn), như sau: I. PH M VI TRÁCH NHI M GIAO NH N TÀI S N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN 1. Ph m vi giao nh n: 1.1. Lư i i n trung áp nông thôn bao g m các ư ng dây trung áp có i n áp 6. 10, 15, 22, 35 Kv và các tr m bi n áp 6 - 35/0,4 Kv c p i n cho các thôn xã, thu c tài s n c a a phương do các t ch c qu n lý i n nông thôn ang qu n lý, ư c chuy n giao cho T ng Công ty i n l c Vi t Nam (Vi t t t là TCT LVN) qu n lý, trên cơ s tho thu n gi a TCT LVN v i các a phương. 1.2. Lư i i n h áp 0,4 Kv t xu t tuy n tr m bi n áp n h s d ng i n không thu c ph m vi hư ng d n c a Thông tư này. UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là UBND t nh) quy nh vi c chuy n giao, qu n lý lư i i n h áp gi a các t ch c qu n lý i n nông thôn do a phương thành l p. 2. Trách nhi m bên Giao và bên Nh n: 2.1. Bên giao: là i di n ch s h u tài s n lư i i n trung áp nông thôn UBND xã, H p tác xã, Công ty, Xí nghi p i n nư c....). Trư ng h p không xác nh ư c ch s h u lư i i n trung áp nông thôn thì Ch t ch UBND t nh ch nh t ch c phù h p làm i di n bên Giao. Bên Giao có trách nhi m chuNn b y h sơ ch ng t g c theo quy nh t i i m 1 m c II Thông tư này, ch trì th c hi n ki m kê, ánh giá giá tr tài s n còn l i c a lư i i n trung áp, bàn giao và t o i u ki n thu n l i cho vi c ti p nh n c a bên Nh n, Thông báo công khai ph n v n ã vay c a dân, ư c hoàn tr và th c hi n nhanh chóng vi c tr l i ti n cho dân theo quy nh c a UBND t nh.
 2. 2.2. Bên Nh n: là Công ty i n l c tr c thu c T ng Công ty i n l c Vi t Nam ho c i n l c t nh ư c Công ty i n l c u quy n. Bên Nh n có trách nhi m ti p nh n y h sơ g c c a tài s n lư i i n trung áp, tham gia v i các bên Giao th c hi n ki m kê và xác nh giá tr còn l i, h ch toán tăng tài s n theo úng quy nh c a B Tài chính và t ch c qu n lý v n hành, c i t o lư i i n trung áp, l p k ho ch th c hi n vi c hoàn tr v n theo quy nh t i m c III c a Thông tư này. II. H SƠ GIAO NH N VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ TRN TÀI S N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN TRONG GIAO NH N 1. H sơ giao nh n: 1.1. H sơ g c bao g m: a) Báo cáo nghiên c u kh thi ho c lu n ch ng kinh t - k thu t ư c duy t; b) Văn b n tho thu n tuy n, văn b n c p t; c) Thi t k k thu t, d toán ư c duy t, quy t nh u tư, biên b n nghi m thu công trình, báo cáo quy t toán ư c duy t; d) Các ch ng t s sách tài chính k toán liên quan n vi c xác nh nguyên giá và giá tr còn l i c a tài s n lư i i n trung áp, cơ c u ngu n v n u tư; e) Kh ư c vay (h p ng vay) và biên b n i chi u công n có xác nh n n c a Ngân hàng ho c bên cho vay t i th i i m bàn giao; f) Gi y n ã vay c a dân trên cơ s các văn b n cam k t ph i tr c a bên giao t i th i i m xây d ng công trình và các tài li u liên quan khác (n u có). 1.2. Nh ng nơi không h sơ g c hai bên Giao - Nh n ph i cùng nhau: - ánh giá th c tr ng v ch t lư ng, xác nh giá tr th c t c a tài s n, vi c xác nh giá tr th c t căn c vào i m 2 m c II Thông tư này. - L p hành lang tuy n ư ng dây và m t b ng tr m bi n áp, có xác nh n c a UBND t nh v c p t. 1.3. H sơ ư c l p t i th i i m giao nh n a) Sơ m t b ng th c tr ng lư i i n trung áp b) Sơ m t s i th c tr ng lư i i n trung áp c) B ng li t kê s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng c a thi t b , v t tư ư ng dây trung áp và tr m bi n áp.
 3. d) Biên b n xác nh giá tr còn l i c a tài s n lư i i n trung áp bàn giao ư c H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn (vi t t t là H i ng nh giá tài s n) thNm tra. (Theo m u quy nh th ng nh t t i Thông tư này). e) Biên b n giao nh n lư i i n trung áp nông thôn (theo m u quy nh th ng nh t t i Thông tư này). 2. Phương pháp xác nh giá tr còn l i c a tài s n bàn giao: Căn c vào tình hình th c t v qu n lý tài s n c nh (TSC ) c a bên giao xác nh giá tr còn l i c a tài s n lư i i n trung áp bàn giao, áp d ng m t trong hai phương pháp sau: 2.1. Phương pháp ánh giá theo s sách k toán: Áp d ng i v i nh ng tài s n ang ư c qu n lý theo ch qu n lý s d ng và trích kh u hao TSC quy nh t i Quy t nh s 1062 TC/Q /CSTC ngày 14/11/1996 c a B trư ng B Tài chính và h ch toán theo ch k toán áp d ng cho doanh nghi p ban hành theo Quy t nh s 1141 TC/C KT ngày 01/11/1995 c a B Tài chính, ho c ch k toán áp d ng cho các doanh nghi p v a và nh ban hành t i Quy t nh s 1177TC/Q /C KT ngày 23 tháng 12 năm 1996. Giá tr còn l i = Nguyên giá TSC - Giá tr hao mòn TSC trên s c a TSC trên s k toán k toán 2.2. Phương pháp ánh giá theo giá tr còn l i th c t : Áp d ng i v i nh ng tài s n mà không ư c qu n lý theo ch qu n lý TSC c a B Tài chính, ghi ti t 2.1 i m 2 m c II nêu trên, giá tr còn l i c a tài s n bàn giao ư c xác nh như sau: - Bên Giao và bên Nh n, căn c hi n tr ng s lư ng, ch t lư ng c a t ng h ng m c tính ng b , s năm s d ng, m c l c h u k thu t.... cùng ti n hành ánh giá t l (%) giá tr còn l i so v i giá tr xây d ng m i xác nh giá tr còn l i th c t c a toàn b công trình, trình H i ng nh giá tài s n lư i i n nông thôn thNm nh theo quy nh t i i m 4 dư i ây. - ơn giá t ng h ng m c công trình làm cơ s xác nh giá tr th c t c a tài s n lư i i n trung áp nông thôn áp d ng theo ơn giá quy nh c a B Công nghi p. Giá tr còn l i th c t c a tài s n ư c xác nh: Giá tr còn l i = S lư ng th c t x ơn giá c a x Ch t lư ng % th c t tài s n c a t ng tài s n t ng tài s n còn l i c a t ng tài s n 3. Xác nh các ngu n v n xây d ng công trình: 3.1. Căn c vào s k toán, ch ng t g c có liên quan c a công trình xác nh t ng s v n u tư theo t ng ngu n v n sau: a) Ngân sách Trung ương và c a ngành i n:
 4. b) Ngân sách a phương. c) Ph thu ti n i n. d) u tư c a H p tác xã nông nghi p. e) Huy ng tr c ti p và thu nông nghi p ư c mi n u tư xây d ng công trình i n. f) S dư còn n Ngân hàng và các ơn v khác, trên cơ s kh ư c vay, (h p ng vay) và có xác nh n c a Ngân hàng ho c bên cho vay, s vay n c a dân trên cơ s các văn b n cam k t ph i tr c a UBND xã, H p tác xã... n th i i m bàn giao làm cơ s x lý v n quy nh t i m c III dư i ây. 3.2. Sau khi xác mh giá tr c a công trình và xác nh ngu n v n u tư c a công trình ph i t p h p vào b ng t ng h p t i ph l c (bi u 1) kèm theo Thông tư hư ng d n này. 4. H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn: 4.1. Vi c xác nh giá tr tài s n lư i i n trung áp nông thôn do H i ng nh giá tài s n lư i i n nông thôn t nh thNm nh. H i ng do Ch t ch UBND t nh quy t nh thành l p, trong ó: Lãnh o S Tài chính V t giá làm ch t ch; Lãnh o Công ty i n l c ho c i n l c t nh ư c Công ty u quy n là u viên thư ng tr c; i di n S Công nghi p, cơ quan qu n lý tài chính doanh nghi p a phương, S K ho ch và u tư, S Xây d ng và i di n ch tài s n bàn giao là u viên. Ngoài các u viên chính th c, căn c vào tình hình c th c a t ng a phương, Ch t ch H i ng ư c m i thêm các t ch c, chuyên gia k thu t, kinh t , tài chính k toán c n thi t cho vi c ánh giá ch t lư ng và xác nh giá tr còn l i c a lư i i n trung áp. 4.2. H i ng nh giá tài s n lư i i n nông thôn có nhi m v : a) T ch c thNm nh giá tr còn l i th c t c a lư i i n trung áp. K t qu thNm nh ph i ư c l p biên b n có y ch ký c a các u viên chính th c. H i ng nh gía tài s n có trách nhi m v tính pháp lý c a H sơ Giao - Nh n tài s n gi a 2 bên Giao và Nh n, làm căn c hoàn tr và làm cơ s B Tài chính ra quy t nh tăng v n cho T ng Công ty i n l c Vi t Nam. b) T ng h p, báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n giao, nh n lư i i n trung áp nông thôn a phương v i UBND t nh, B Tài chính, B Công nghi p và T ng công ty i n l c Vi t Nam. 5. Chi phí cho ho t ng giao nh n tài s n lư i i n trung áp nông thôn: Chi phí dùng ph c v ho t ng c a H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn liên quan n công tác bàn giao do cơ quan Tài chính a phương trình UBND t nh duy t m c chi phí. Trên cơ s m c chi phí ư c UBND t nh duy t, các cơ quan ph i ch u chi phí cho ngư i c a cơ quan, ơn v mình c i tham gia công tác này.
 5. III. NGUYÊN T C HOÀN TR V N VÀ X LÝ NGU N V N HOÀN TR TRONG GIAO NH N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN 1. Nguyên t c x lý và hoàn tr . Ph n giá tr c a công trình lư i i n trung áp nông thôn bàn giao ã ư c H i ng nh giá tài s n thNm nh và xác nh n vi c hoàn tr , ư c th c hi n như sau: 1.1. i v i công trình thu c v n ngân sách Trung ương và v n c a TCT LVN, v n ngân sách a phương, v n t ngu n ph thu ti n i n, v n u tư c a h p tác xã nông nghi p, v n huy ng, và ph n v n không xác minh ư c ngu n thì th c hi n tăng v n Ngân sách cho TCT LVN theo giá tr còn l i th c t c a tài s n. 1.2. i v i công trình thu c v n vay c a dân, vay c a Ngân hàng ho c vay c a t ch c kinh t khác có cam k t tr , thì hai bên Giao Nh n ph i xác minh làm rõ h sơ g c v t ng s n vay c a t ng ch n , s n mà a phương ã tr và s còn l i ph i tr n th i i m bàn giao. Bên Nh n th c hi n vi c tăng giá tr tài s n (theo giá tr còn l i) và hoàn tr toàn b s dư n còn l i cho các ch n (không bao g m s n mà a phương ã tr ) trong th i h n 3 năm k t ngày B Tài chính có quy t nh tăng gi m tài s n cho bên Nh n và bên Giao lư i i n trung áp nông thôn. 1.3. Th i i m xác nh các công trình nh n bàn giao và hoàn tr ư c th c hi n trên cơ s th i i m có hi u l c thi hành c a Quy t nh s 22/1999/Q -TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph "Phê duy t án i n nông thôn". C th là các công trình ã ư c u tư k t ngày 28 tháng 02 năm 1999 tr v trư c. 2. Ngu n v n hoàn tr Ph n v n ph i tr quy nh t i ti t 1.2 i m 1 m c III Thông tư này ư c l y t ngu n. 2.1. Kh u hao cơ b n trích hàng năm c a toàn b tài s n nh n bàn giao lư i i n trung áp nông thôn. 2.2. Trư ng h p ngu n trích KHCB hàng năm nói trên không hoàn tr ph n v n vay c a lư i i n trung áp nông thôn, thì cho phép TCT LVN trích tăng t l kh u hao so v i ch c a tài s n này, tr n trong 3 năm. Hàng năm TCT LVN ăng ký ph n trích kh u hao tăng v i B Tài chính trư c khi th c hi n. 2.3. Trư ng h p ngu n trích tăng KHCB hàng năm v n không hoàn tr tài s n nh n bàn giao, cho phép TCT LVN ư c l i ph n thu s d ng v n i v i giá tr tài s n thu c v n Ngân sách ã nh n bàn giao lư i i n trung áp nông thôn cho n khi hoàn thành vi c hoàn tr . M c c th v vi c l i ph n thu s d ng v n, hàng năm TCT LVN ph i ti n hành làm th t c qua Ngân sách Nhà nư c sau khi ư c s ng ý c a B Tài chính. 3. Th t ưu tiên hoàn tr v n: 3.1. Vi c hoàn tr v n, theo th t ưu tiên sau:
 6. a) Tr v n vay dân trư c. b) Tr cho các xã nghèo theo Quy t nh 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph . c) Tr cho các xã vùng III, vùng II. d) Tr cho các xã. ) Tr Ngân hàng và các ơn v khác còn l i Căn c k ho ch v ngu n v n hoàn tr , Công ty i n l c ho c i n l c t nh l p danh sách các xã và các ơn v ch n theo trình t ưu tiên trên và trình UBND t nh duy t trư c khi ti n hành vi c hoàn tr . 3.2. Phương th c tr : Căn c vào danh sách ã ư c UBND t nh duy t, TCT LVN u quy n cho các Công ty i n l c tr tr c ti p cho U ban nhân dân t nh qua S Tài chính v t giá, tr cho dân và các ơn v khác. IV. T CH C GIAO NH N QU N LÝ VÀ HOÀN TR V N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN 1. Vi c giao nh n lư i i n trung áp nông thôn, bao g m hai giai o n: Giao - Nh n qu n lý v n hành và hoàn tr v n. 1.1. Giai o n giao nh n qu n lý v n hành: Bên Nh n ti p nh n qu n lý v n hành sau khi hoàn thành vi c giao nh n, tăng gi m tài s n gi a 2 bên. 1.2. Giai o n hoàn tr v n: Vi c hoàn tr v n hoàn thành theo quy nh t i ti t 3.2 di m 3 m c III nêu trên và t ch c tr xong cho dân và bên cho vay. 2. Trình t ti n hành giao nh n và hoàn tr v n: 2.1. Hàng năm các Công ty i n l c l p k ho ch ti p nh n lư i i n trung áp nông thôn trình TCT LVN phê duy t, sau khi ư c s tho thu n c a U ban Nhân dân t nh. 2.2. Bên Giao t p h p các h sơ quy nh t i i m 1 m c II Thông tư này. 2.3. Hai bên Giao - Nh n cùng ti n hành ki m kê s lư ng, ánh giá ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n công trình i n, xem xét h sơ g c, l p biên b n bàn giao tài s n công trình i n trình H i ng nh giá tài s n t nh. 2.4. H i ng nh giá tài s n t nh t ch c thNm tra, t ng h p và thông qua U ban Nhân dân t nh g i B Tài chính làm th t c tăng v n cho TCT LVN .
 7. 2.5. Sau 15 ngày k t khi B Tài chính nh n ư c văn b n duy t nêu ti t 2.4 i m 2 m c IV, B Tài chính s có Quy t nh cho TCT LVN làm cơ s tăng tài s n. 2.6. T ng Công ty i n l c Vi t Nam thông qua các Công ty i n l c chuy n s v n ph i hoàn tr theo k ho ch cho U ban nhân dân t nh, ch o th c hi n vi c hoàn tr v n. 3. Nh ng v n không th ng nh t gi a hai bên Giao và Nh n do H i ng nh giá tài s n t nh xem xét gi i quy t. Trư ng h p còn vư ng m c và không th ng nh t thì U ban nhân dân t nh và TCT LVN s xem xét quy t nh, n u v n còn vư ng m c thì U ban nhân dân t nh và TCT LVN báo cáo liên B : B Công nghi p - B Tài chính xem xét và quy t nh cu i cùng. V. T CH C TH C HI N 1. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân công m t ng chí lãnh o U ban nhân dân T nh ch o các cơ quan ch c năng c a t nh, thành ph và H i ng nh giá tài s n th c hi n vi c giao nh n lư i i n trung áp nông thôn. 2. T ng Công ty i n l c Vi t Nam ch o các Công ty i n l c và i n l c các t nh t o i u ki n thu n l i cho H i ng nh giá tài s n th c hi n nhi m v , t ch c ti p nh n và qu n lý lư i i n trung áp nông thôn. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh v giao nh n, xác nh giá tài s n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c, ngh ph n ánh v B Công nghi p, B Tài chính k p th i nghiên c u s a i, b sung. ng Vũ Chư Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký) Bi u s 1: M U BIÊN B N GIAO NH N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN (Ban hành ính kèm Thông tư Liên t ch s 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27/8/1999 v vi c hư ng d n giao nh n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn) UBND T NH, TP.: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ......... c l p - T do - H nh phúc ....................................
 8. ......., ngày.... tháng..... năm 199 ... BIÊN B N GIAO NH N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN * Căn c Thông tư Liên t ch Hư ng d n Giao nh n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn (L TANT) s 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27 tháng 8 năm 1999, c a Liên B Công nghi p - B Tài chính. * Căn c ....................................................................................... * Căn c ....................................................................................... * Căn c h sơ g c và h sơ ư c l p t i th i i m bàn giao công trình ư ng dây trung áp và tr m bi n áp, ã ư c các bên xác nh n theo th c tr ng lư i i n nông thôn c a:........................................................................................ Hôm nay, ngày ....... tháng ..... năm 199 ...., t i .......................... A- Bên giao: UBND................................: .................................... 1 - Ông: .............................................. - Ch tài s n. 2 - Ông: .............................................. - K toán trư ng. 3 - Ông: .............................................. - Ph trách i n... 4 - Ông: ............................................... - Cán b giúp vi c. 5 - Ông: ......................................................................................... B- Bên nh n: i n l c:.................... thu c Công ty i n l c: ....... 1 - Ông: ............................................. - Giám c i n l c. 2 - Ông: .............................................. - K toán trư ng. 3 - Ông: .............................................. - Trư ng chi nhánh i n. 4 - Ông: .............................................. - Theo dõi i n xã. 5 - Ông: ..................................................................................... Sau khi ki m tra h sơ và th c t t i hi n trư ng ư ng dây trung áp và tr m bi n áp c a ................................., hi n có, hai bên Giao và Nh n th ng nh t các s li u cơ b n giao nh n L TANT như sau: I. H SƠ GIAO NH N LƯ I I N TRUNG ÁP: 1 - H sơ g c:
 9. TT Tên h sơ S Ngày C p xét Ghi VB ký duy t chú 1 - Lu n ch ng kinh t - k thu t. - Báo cáo nghiên c u kh thi. - Quy t nh u tư. 2 Văn b n tho thu n tuy n. 3 Văn b n c p t. 4 Thi t k k thu t. 5 T ng d toán. 6 Biên b n nghi m thu công trình 7 Báo cáo quy t toán 8 Các ch ng t s sách tài chính khác có liên quan: - - - 9 K ư c vay (h p ng vay). 10 Biên b n i chi u công n . 11 Gi y vay n c a dân 12 Các văn b n cam k t ph i tr . 13 Các tài li u khác 14 15 Ghi chú: H sơ nào không có thì ghi rõ là "không có h sơ ch ng t ". 2- H sơ ư c l p t i th i i m giao nh n: 1. Sơ m t b ng th c tr ng:................................................... b n. 2. Sơ m t s i th c tr ng: ...................................................... b n. 3. Hành lang tuy n dây và m t b ng tr m bi n áp (có xác nh n c a UBND t nh v c p t): ...................................................... b n.
 10. 4. B ng li t kê s lư ng, ch ng lo i ch t lư ng c a thi t b , v t tư ư ng dây trung áp và tr m bi n áp:......................................b n. 5. Biên b n xác nh giá tr còn l i c a tài s n TL ANT......... b n. 6................................................................................................. b n. 7................................................................................................ b n. 8................................................................................................ b n. 9................................................................................................ b n. 3- Kh i lư ng và phân tích giá tr th c t còn l i t i th i i m giao nh n: (Chi ti t t i b ng ph l c kèm theo). T ng giá tr còn l i: ............................................................ ng. Trong ó: a) Ph n tr m bi n áp: .......................................................... ng. b) Ph n ư ng dây: ............................................................. ng. 4- Ngu n v n u tư công trình: 4.1. T ng giá tr nguyên giá: ................................................ ng. Trong ó: a) Các ngu n v n có ch ng t g c: - V n t ngân sách a phương, ph thu ti n i n, u tư c a HTX nông nghi p, huy ng: ................................................................................ ng. - V n vay c a dân có cam k t tr (theo gi y vay n ): ............. ng. - V n vay c a Ngân hàng (có kh ư cvay): ............................. ng. - V n vay c a các t ch c kinh t khác (theo H vay):............ ng. b) T ng s v n không xác nh ư c ngu n (không có ch ng t g c):...... ng. 4.2. Xác nh v n ph i hoàn tr : a) V n vay c a dân có cam k t tr : - ã tr :..................... ng, Còn ph i tr :................................. ng.
 11. b) V n vay c a Ngân hàng: - ã tr : ................... ng, Còn ph i tr :................................. ng. c) V n vay c a các t ch c kinh t khác: - ã tr : ................... ng, Còn ph i tr : ................................ ng. T ng c ng v n còn l i ph i tr :....................................................... ng. (B ng ch : ...................................................................................) II. Ý KI N C A HAI BÊN GIAO NH N 1- Bên Giao: ........................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... 2 - Bên Nh n: ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Biên b n l p thành 05 b n: 02 b n g i lên H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn c a t nh, 01 b n g i Công ty i n l c, 01 b n bên Giao và 01 b n bên Nh n. BÊN GIAO BÊN NH N CH S H U TÀI S N GIÁM C I NL C (Ký tên và óng d u) (Ký tên và óng d u) (Ph l c kèm theo Biên b n Giao Nh n lư i i n trung áp nông thôn).
 12. B NG T NG H P KH I LƯ NG VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TRN TH C T CÒN L I C A TÀI S N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN ÁP D NG CHO PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH THEO S SÁCH K TOÁN (Theo hư ng d n t i (ti t 2.1. M c II) c a Thông tư Liên t ch s 04/1999/TTLT/BCN- BTC ngày 27/8/1999 v hư ng d n giao nh n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn) STT Danh Quy ơn Năm Kh i Nguyên Giá tr Giá tr m c cách v ưa vào lư ng giá hao s d ng th c mòn còn l i t ( ng) (%) ( ng) A B 1 2 3 4 5 6 7= 5 - 6 Bên Giao:............... Bên Nh n: ( i n l c) (Ký và ghi rõ h và tên, ch c v ) (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... (Ph l c kèm theo Biên b n Giao Nh n lư i i n trung áp nông thôn) B NG T NG H P KH I LƯ NG VÀ PHÂN TÍCH GIÁ TRN TH C T CÒN L I C A TÀI S N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔNÁP D NG CHO PHƯƠNG PHÁP ÁNH GIÁ THEO GIÁ TRN CÒN L I TH C T
 13. (Theo hư ng d n t i (ti t 2.2. M c II) c a Thông tư Liên t ch s 04/1999/TTLT/BCN- BTC ngày 27/8/1999 v hư ng d n giao nh n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn) STT Danh Quy ơn Năm Kh i Nguyên Ch t Giá tr th c m c cách v ưa vào lư ng giá lư ng t còn l i s d ng th c còn l i t ( ng) (%) ( ng) A B 1 2 3 4 5 6 7= 4x5x6 Bên Giao:............... Bên Nh n: ( i n l c) (Ký và ghi rõ h và tên, ch c v ) (Ký và ghi rõ h tên, ch c v ) - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... - Ông:.................. - Ch c v : ....... Ông: ................. - Ch c v : .......... Bi u s 2: M U BIÊN B N XÁC NNH GIÁ TRN CÒN L I LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN (Ban hành ính kèm theo Thông tư liên t ch s 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27/8/1999 v vi c hư ng d n giao nh n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn) UBND T NH... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG NNH GIÁ
 14. TÀI S N c l p - T do - H nh phúc S :........... ......, ngày..... tháng..... năm..... Biên b n: XÁC NNH GIÁ TRN CÒN L I LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN - Căn c Thông tư liên t ch s 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27 tháng 8 năm 1999, hư ng d n giao nh n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn. - Căn c Quy t nh s ........... ngày .......... tháng.......... năm ....... c a UBND t nh v vi c thành l p H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn t nh. - Căn c ................................................................................................ Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........., t i ....................................... H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn t nh g m: - Ch t ch H i ng: Ông (Bà): ........................; Ch c v : .......... - U viên thư ng tr c: Ông (Bà): .........................; Ch c v : .......... - U viên: Ông (Bà): .........................; Ch c v : ......... - U viên Ông (Bà): ........................; Ch c v : ......... - U viên: Ông (Bà): .........................; Ch c v : ......... - U viên: Ông (Bà): .........................; Ch c v : ......... - U viên: Ông (Bà): .........................; Ch c v : ......... Sau khi thN m tra các h sơ & biên b n bàn giao tài s n lư i i n trung áp nông thôn c a 2 bên Giao Nh n, H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn t nh th ng nh t như sau: Lư i i n trung áp nông thôn ư c bàn giao gi a 2 bên: Bên giao: ................................ thu c (t nh, huy n) ............................... i di n, Ông (Bà): ..........................; Ch c v : ..................................... Bên Nh n: i n l c t nh .................... thay m t Công ty i n l c .......... i diên, Ông (Bà): ..........................; Ch c v : .....................................
 15. I. TÊN VÀ KH I LƯ NG TÀI S N LƯ I I N TRUNG ÁP BÀN GIAO: Danh m c tên và kh i lư ng chi ti t t ng tài s n lư i i n trung áp bàn giao ư c xác nh theo Biên b n Giao nh n lư i i n trung áp nông thôn gi a hai bên Giao Nh n ã ký ngày..... tháng...... năm....... t i........ (có ph l c kèm theo) T ng c ng kh i lư ng lư i i n trung áp bàn giao, g m: 1. ư ng dây trung áp:..... (kV) ; Chi u dài................. (km). ư ng dây trung áp:......... (kV). ; Chi u dài ................ (km). 2. Tr m bi n áp:.../...(kV); S tr m: ... (tr m); S máy ... (cái); T ng dung lư ng ... (kVA). Tr m bi n áp:.../...(kV); S tr m: ... (tr m); S máy ... (cái); T ng dung lư ng ... (kVA). II. H SƠ BÀN GIAO: (Li t kê danh m c, s h sơ và ánh giá tính h p pháp c a t ng h sơ) ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. III. GIÁ TRN TÀI S N BÀN GIAO 1. T ng giá tr tài s n còn l i bàn giao:............................. ng. Trong ó: - V n ngân sách trong giá tr tài s n còn l i:.................... ng. - V n vay trong giá tr tài s n còn l i:.............................. ng. 2. T ng s dư n v n vay còn ph i hoàn tr :.................... ng. Trong ó: - V n vay còn l i hoàn tr cho dân (có cam k t hoàn tr ): .......... ng. - V n vay còn l i hoàn tr cho Ngân hàng: ................................. ng. - V n vay còn l i hoàn tr cho các t ch c kinh t khác:............ ng.
 16. IV. K T LU N C A H I NG (Nêu rõ các ý ki n) Ghi chú: ngh UBND t nh phê duy t thông qua biên b n thN m tra ho c yêu c u các bên Giao, Nh n ti p t c hoàn ch nh h sơ ho c ghi các ý ki n ư c H i ng nh t trí: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Biên b n này ư c l p thành 6 b n: 3 b n báo cáo B Công nghi p, B Tài chính và UBND t nh, 1 b n lưu H i ng, 2 b n g i bên Giao & bên Nh n th c hi n. Các u viên H i ng Ch t ch H i ng (Ký & ghi rõ h tên) (Ký & ghi rõ h tên) 1/ ............................... 2/ ............................... 3/ ............................... ...................................
Đồng bộ tài khoản